| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/55/188/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka (w granicach zgodnie z uchwałą Nr X/77/89/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 25 sierpnia 2011 roku)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z   2003 r. poz. 717 ze zmianami), na wniosek Wójta Gminy Suszec po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec przyjętego Uchwałą Nr VIII/47/59/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 26 maja 2011 r.  

Rada Gminy Suszec  

 


Uchwała składa się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  


ROZDZIAŁ 1   - PRZEPISY OGÓLNE  

-   przedmiot regulacji przepisami planu  

-   definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

-   przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

ROZDZIAŁ 2   - PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

ROZDZIAŁ 3   - PRZEPISY KOŃCOWE  

ROZDZIAŁ1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem zmiany części planu zwanej dalej planem jest teren o   powierzchni około 1,97 ha określony w   uchwale Nr X/77/89/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 25 sierpnia 2011 roku.  

2.   Regulacje, o   których mowa w   ust. 1   wyrażone są przepisami określającymi sposoby zagospodarowania i   zabudowy terenów.  

3.   Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1   w skali 1:1000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

1)   granic opracowania planu,  

2)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

4)   nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

pozostałe oznaczenia stanowią elementy informacyjne planu.  

4.   Zastosowane na rysunku planu, o   którym mowa w   ust. 3   symbole literowe oznaczają przeznaczenie podstawowe terenu.  

5.   Integralną częścią uchwały są również załączniki:  

-   Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”.  

-   Nr 3   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”  

6.   Symbole literowe, o   których mowa w   ust. 4   oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:  

1)   PB   – tereny budynków, budowli i   urządzeń produkcyjnych,  

2)     – tereny zieleni niskiej,  

3)   KDW   – tereny dróg wewnętrznych.  

§   2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w   tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w   tym kabiny telefoniczne i   anteny, oraz inne podobne obiekty i   urządzenia związane z   tym uzbrojeniem terenu,  

2)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w   ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,  

4)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

5)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,  

6)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z   nim kolizji,  

7)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:1000,  

8)   intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy obiektów budowlanych w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,  

9)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Suszec,  

10)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

11)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i   rozporządzeń obowiązujących na dzień uchwalenia planu,  

12)   nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane po uchwaleniu niniejszego planu,  

13)   zieleni niskiej - należy przez to rozumieć powierzchnię biologicznie czynną, na której znajduje się powierzchnia trawista niezadrzewiona.  

§   3.   Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

1.   Ustala się następujące przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem:  

1)   ochrona środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

a)   przy wyposażeniu nowych budynków nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w   ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,  

b)   zakaz zagospodarowania i   użytkowania terenów na cele związane ze składowaniem odpadów oraz termicznym przekształcaniem odpadów,  

c)   sposób postępowania z   odpadami winien być zgodny z   planami gospodarki odpadami i   przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień,  

d)   możliwość odprowadzenia wód opadowych do cieków powierzchniowych wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w   obowiązujących przepisach w   tym zakresie,  

e)   wzdłuż istniejących cieków wodnych i   potoków nakaz zapewnienia pasów terenów o   szerokości minimum 5   m wyłączonych z   możliwości zabudowy w   celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych i   konserwacyjnych oraz zakaz lokalizacji ogrodzeń w   odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i   potoków,  

2)   ogólne zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

a)   w zagospodarowaniu i   zabudowie terenów należy uwzględnić przepisy odrębne dotyczące sąsiedztwa z   terenami kolejowymi,  

b)   ustala się konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,  

3)   zasady rozbudowy i   modernizacji układu komunikacji kołowej oraz ilości miejsc parkingowych:  

a)   ustala się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogę wewnętrzną powiązaną od strony wschodniej z   istniejącym układem drogowym powierzchni głównej KWK „Krupiński”,  

b)   w ramach terenu o   symbolu   PB   ustala się możliwość budowy dojazdów i   dróg technologicznych obsługujących planowane obiekty,  

4)   zasady rozbudowy i   modernizacji systemów infrastruktury technicznej:  

a)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się możliwość zaopatrzenia z   wodociągu gminnego,  

b)   utrzymuje się możliwość rozdzielczego systemu kanalizacji poprzez odprowadzenie ścieków kolektorem sanitarnym na oczyszczalnię oraz na terenach nie mających dostępu do kanalizacji ogólnogminnej ustala się możliwość odprowadzenia ścieków na osadniki lokalne i   lokalne oczyszczalnie do czasu umożliwienia dostępu do kanalizacji ogólnogminnej,  

c)   zachowuje się zaopatrzenie terenów w   energię elektryczną poprzez istniejącą sieć kablową wysokiego, średniego i   niskiego napięcia oraz istniejące stacje transformatorowe,  

d)   w zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i   urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego.  

2.   W zakresie zasad scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i   podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Gminę Suszec,  

2)   określa się zasady scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   minimalna powierzchnia działek – 0,4 ha,  

b)   minimalna szerokość frontu działek – 36,0 m,  

c)   kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego – 15 0 ÷ 90 0 .  

3.   W zakresie granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się:  

1)   w zakresie złóż węgla kamiennego – możliwość zabudowy terenów zgodnie z   przepisami planu na terenach w   których występuje złoże węgla kamiennego „Krupiński”,  

2)   możliwość zabudowy terenów położonych w   całości w   granicach parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” zgodnie z   ustaleniami planu i   przepisami odrębnymi dotyczącymi parku krajobrazowego,  

3)   przy przebudowie istniejących i   budowie nowych obiektów ustala się konieczność uwzględnienia aktualnych czynników geologiczno-górniczych w   terenie górniczym KWK „Krupiński” obejmującym całość terenów objętych planem,  

4)   tereny objęte planem położone są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.  

4.   W granicach planu nie występują obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe lub dobra kultury współczesnej – wymagające ochrony.  

5.   Tereny objęte planem znajdują się w   zasięgu prawdopodobnego uciążliwego oddziaływania szybkiej kolei regionalnej, której przebieg planowany jest po południowej stronie terenów objętych planem.  

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

§   4.   1.   Dla terenu o   symbolu   PB   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   budynki, budowle i   urządzenia produkcyjne,  

b)   budowle, budynki i   urządzenia związane z   technologią prowadzonej działalności podstawowej,  

c)   towarzyszące budynkom, budowlom i   urządzeniom produkcyjnym:  

-   dojazdy,  

-   parkingi,  

-   zieleń,  

-   obiekty, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   składy materiałów, zbiorniki i   osadniki wodne,  

b)   zieleń izolacyjna,  

3)   zakaz:  

a)   lokalizacji budynków mieszkalnych i   usługowych,  

b)   składowania odpadów,  

4)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a)   dla nowych budynków ustala się konieczność stosowania dachów płaskich,  

b)   maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,  

c)   minimalna intensywność zabudowy – 0,2,  

d)   maksymalna powierzchnia zabudowy – 95 % powierzchni terenu oznaczonego w   planie symbolem PB,  

e)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20 %,  

f)   maksymalna wysokość zabudowy :  

-   budynki – 15,0 m,  

-   budowle – 25,0 m,  

g)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z   rysunkiem planu,  

h)   gabaryty obiektów – budowle i   budynki mogą kształtować krajobraz terenów przemysłowych.  

2.   Dla terenu o   symbolu     ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   zieleń niska,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   drogi technologiczne,  

b)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

c)   zieleń izolacyjna w   formie szpaleru drzew lub krzewów,  

3)   przeznaczenia zabronione:  

a)   wszelkiego rodzaju obiekty budowlane,  

b)   składowanie materiałów,  

4)   zasady oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 80 %,  

b)   maksymalna powierzchnia zagospodarowania urządzeniami o   których mowa w   ust. 1   pkt 1   lit. a   i lit. b – 20 %.  

3.   Dla terenów o   symbolu   KDW   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   drogi,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z   przepisami ustawy o   drogach publicznych,  

b)   chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia małej architektury,  

c)   szpalery drzew niskopiennych w   rejonach niekolidujących z   istniejącym i   projektowanym uzbrojeniem podziemnym,  

d)   dojazdy do budynków,  

3)   zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych poza przystankami autobusowymi,  

4)   parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a)   szerokość w   liniach rozgraniczających – 6,0 m.  

§   5.   Ustala się następujące sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów:  

1)   dla terenów objętych planem możliwość dotychczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania,  

2)   dla terenu o   symbolu   PB -   możliwość tymczasowego wykorzystania dla potrzeb obsługi komunikacyjnej lub technologicznej kopalni „Krupiński”, za wyjątkiem składowania odpadów i   mas skalnych, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z   ustaleniami planu.  

ROZDZIAŁ3.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   6.   Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):  

1)   teren o   symbolu przeznaczenia podstawowego   PB   – 30 %,  

2)   pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w   pkt 1– 5   %.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Suszec.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/55/188/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rysunek planu  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/55/188/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

          Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w   sołectwach Rudziczka i   Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z   miastem Żory i   Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i   Królówka powinna uwzględniać zadania inwestycyjne, należące do zadań własnych gminy, o   których wspomniano w   prognozie skutków finansowych w   podrozdziale 1.1.  

Jednakże jak wykazano w   niniejszym opracowaniu, projekt planu nie przewiduje konieczności realizacji zadań z   zakresu infrastruktury technicznej, które należałyby do zadań własnych gminy.   Wobec tego Gmina Suszec w   związku z   realizacją postanowień planu nie poniesie żadnych wydatków   . Zatem gmina nie będzie zmuszona do wydatkowania środków własnych gminy, czy też do korzystania z   kredytów lub pożyczek. Będzie to korzystne dla gminy, gdyż środki finansowe bez przeszkód będą mogły być wykorzystane na inne cele ważne ze społeczno – gospodarczego punktu widzenia.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/55/188/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu.  

Do projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w   sołectwach Rudziczka i   Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z   miastem Żory i   Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i   Królówka   wszystkie uwagi zostały uwzględnione   .  


Uzasadnienie


Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar około 2,0 ha terenów przeznaczonych prawie w   3/4 powierzchni dla budynków, budowli i   urządzeń produkcyjnych związanych z   KWK „Krupiński”. Plan nie narusza ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ponieważ planowane przekształcenia znajdują się zgodnie z   studium w   jednostce urbanistycznej „P1 – działalności górniczej”.  

Ustalone w   planie wskaźniki urbanistyczne oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania terenu również nie naruszają ustaleń studium.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »