| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/319/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 5 a, art. 40 ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1.

1. W przypadkach przewidzianych ustawą i w innych sprawach ważnych dla gminy przeprowadza się z mieszkańcami konsultacje na zasadach i w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacjom.

3. Konsultacje polegają na:

1) wyrażeniu opinii i uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Tarnowskie Góry.

5. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski,

2) lokalny, dotyczy mieszkańców określonej części miasta.

§ 2.

1. Burmistrz Miasta może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić:

1) Rada Miejska- na podstawie odpowiedniej uchwały,

2) Pełnoletni mieszkańcy miasta Tarnowskie Góry (w liczbie co najmniej 250 osób).

3. Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji lub wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji składa się do Burmistrza Miasta.

4. Wniosek oraz uchwała Rady Miejskiej powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny,

3) propozycję terminu konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

§ 3.

1. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

2. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

3. O odmowie przeprowadzenia konsultacji, z zastrzeżeniem ust.2., Burmistrz Miasta informuje wnioskodawcę.

4. Zarządzenie Burmistrza Miasta w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji zawiera w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) teren objęty konsultacjami,

3) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji,

4) formę konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, ze wskazaniem danych kontaktowych,

6) w przypadku mieszkańców - listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów i numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi ich podpisami.

4. Zarządzenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na stronie BIP i w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

1. Konsultacje mogą być prowadzone w szczególności:

1) poprzez sondaże internetowe,

2) poprzez badanie ankietowe,

3) w ramach otwartych spotkań z mieszkańcami

4) poprzez zebrania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tarnowskie Góry

3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

4. Burmistrz Miasta wybiera formę konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności.

§ 5.

1. Dla przeprowadzenia konsultacji Burmistrz Miasta wyznacza w Urzędzie osobę odpowiedzialną/komórkę organizacyjną.

2. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół.

3. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§ 6.

1. Burmistrz Miasta przedstawia mieszkańcom wyniki konsultacji w postaci sporządzonego protokołu po zakończeniu konsultacji za pośrednictwem:

1) strony internetowej Urzędu Miejskiego,

2) BIP.

2. Burmistrz Miasta przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miejskiej na pierwszej sesji zwołanej po zakończeniu konsultacji.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

4. Koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych ponosi Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »