| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Kietrz; Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad uczęszczania uczniów Gminy Kietrz na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7zawarte w   Raciborzu w   dniu 1   marca 2012 r. pomiędzy:  


Miastem Racibórz,   reprezentowanym przez Mirosława Lenka – Prezydenta Miasta Racibórz, zwanym w   treści porozumienia „Miastem Racibórz”, a  


Gminą Kietrz,   reprezentowaną przez Józefa Matelę – Burmistrza Kietrza, zwaną w   treści porozumienia „Gminą Kietrz”.  

§   1.   Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania uczniów Gminy Kietrz na zajęcia z   religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w   Raciborzu przy ul. Cecylii 7. Wykaz uczniów stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.  

§   2.   1.   Zajęcia, o   których mowa w   § 1   prowadzone są w   wymiarze 2   godzin tygodniowo.  

2.   Tygodniowy rozkład tych zajęć ustala dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1   z Oddziałami Integracyjnymi w   Raciborzu.  

3.   Miasto Racibórz zapewnia, że zajęcia, o   których mowa w   § 1   prowadzone są przez nauczyciela z   kwalifikacjami w   tym zakresie.  

§   3.   Gmina Kietrz zwróci Miastu Racibórz wydatki poniesione na prowadzenie zajęć z   uczniami w   Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w   Raciborzu przy ul. Cecylii 7, w   wysokości ustalonej zgodnie z   § 4   ust.1 na rachunek bankowy ING BSK S.A. O/Racibórz 45 1050 1070 1000 0004 0003 3510.  

§   4.   1.   Koszt zajęć, o   których mowa w   § 1   w roku szkolnym 2011/2012 ustala się w   wysokości 600 zł od jednego ucznia (50 zł miesięcznie).  

2.   Zwrot kosztów zajęć będzie dokonywany Miastu Racibórz przez Gminę Kietrz w   terminie do 31 sierpnia 2012 r.  

§   5.   Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1   września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.  

§   6.   Strony mogą wypowiedzieć porozumienie w   każdym czasie z   zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.  

§   7.   W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   8.   Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   9.   Strony porozumienia ustaliły, iż Miasto Racibórz ogłosi treść porozumienia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


§   10.   Porozumienie sporządzono w   3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1   z Oddziałami Integracyjnymi w   Raciborzu.  

 

Miasto Racibórz  


 


Prezydent Miasta  


Mirosław   Lenk

Gmina Kietrz  


 


Burmistrz  


mgr inż.   Józef   Matela

 


Załącznik do Porozumienia
Prezydenta Miasta Racibórz

Wykaz uczniów z   Gminy Kietrz uczęszczających na naukę religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w   Raciborzu przy ul. Cecylii 7   w roku szkolnym 2011/2012  

1. Kacper S. - uczeń Gimnazjum w   Kietrzu  

2. Natalia S. - uczennica Szkoły Podstawowej w   Kietrzu  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »