| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/254/2012 Rady miejskiej Będzina

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. z 1974r. Nr 24 poz. 142 z późn. zm).

Rada Miejska Będzina
uchwala

§ 1.

Ustala się następujące dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Będzina - placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności mogą funkcjonować całodobowo.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XVIII/182/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie określenia czasu placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Będzina.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/254/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Wobec zmieniających się uwarunkowań społeczno - gospodarczych prowadzenia działalności gospodarczej, celowym jest by prawo miejscowe uchwalone przez Radę Miejską, stanowiło zachętę i pomoc w jej prowadzeniu. Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej na obszarze danej gminy. Musi zatem respektować unormowania zawarte w aktach prawa wyższego rzędu. Prawa i obowiązki pracowników, łącznie z regulacją czasu pracy ustala kodeks pracy. Uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie, a uchwała zawierająca takie unormowania, jako istotnie naruszająca prawo, winna być uznana za nieważną w części w jakiej zawiera takie regulacje. Bezsprzecznym jest, że gmina powinna dbać o zapewnienie ładu i porządku publicznego, ale nie ma podstawy prawnej do ograniczania czasu funkcjonowania palcówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych w celu jego zapewnienia. Zgodnie z uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Będzina zarządził Zarządzeniem Nr 0050.156.2012 z dnia 8 maja 2012 roku konsultacje projektu wzmiankowanej uchwały. W wyniku przeprowadzonych w dniach od 8 do 22 maja 2012 roku konsultacji żadna organizacja nie zgłosiła swojej opinii w tym zakresie. Zaproponowane w projekcie niniejszej uchwały regulacje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i wpisują się w tendencję stanowienia prawa miejscowego na terenie województwa śląskiego. Przedłożony projekt uchwały jest adekwatny do aktualnie obowiązującego prawa oraz orzecznictwa sądowego i administracyjnego w sprawach samorządowych. W związku z powyższym należy przyjąć uchwałę jak w sentencji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »