| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/262/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/276/09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6, ust. 6a oraz ust. 10, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bobrownikach

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/276/09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowniki (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 54, poz. 1209) wprowadzić następujące zmiany:

1. zmienić § 1 pkt 3 regulaminu i nadać mu następujące brzmienie: „3) szkole – rozumie się przez to szkołę, zespół szkół i zespół szkolno-przedszkolny oraz przedszkole prowadzone przez Gminę Bobrowniki,”

2. zmienić § 3 ust. 2 regulaminu i nadać mu następujące brzmienie: „2. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom i dyrektorom na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.”

3. zmienić § 3 ust. 3 regulaminu i nadać mu następujące brzmienie: „Dodatek motywacyjny wynosi dla nauczyciela od 3% do 35%, a dla dyrektora szkoły – od 10% do 45% przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego.”

4. W § 6:

1) w ust. 2 regulaminu zmienić tabelę i nadać jej następujące brzmienie:

Lp.

Stanowisko lub funkcja

Stawka dodatku funkcyjnego miesięcznie (w % od przysługującego dyrektorowi/nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego)

1.

Dyrektor przedszkola liczącego 2 oddziały

16

2.

Dyrektor przedszkola liczącego 3 oddziały

18

3.

Dyrektor przedszkola liczącego 4 oddziały

20

4.

Dyrektor przedszkola liczącego 5 oddziałów

22

5.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej 6 oddziałów

25

6.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej 7 oddziałów

27

7.

Dyrektor gimnazjum liczącego do 7 oddziałów

30

8.

Dyrektor zespołu liczącego 8 oddziałów

30

9.

Dyrektor zespołu liczącego 9 oddziałów

32

10.

Dyrektor zespołu liczącego 10 oddziałów

34

11.

Dyrektor zespołu liczącego 11 oddziałów

36

12.

Dyrektor zespołu liczącego 12 oddziałów

38

13.

Dyrektor zespołu liczącego ponad 12 oddziałów

40

14.

Opiekun stażu

3

15.

Wychowawca klasy liczącej do 20 uczniów

4

16.

Wychowawca klasy liczącej powyżej 20 uczniów

5

17.

Wychowawca oddziału przedszkolnego

4

2) zmienić ust. 3 i nadać mu następujące brzmienie: „3. Dodatek funkcyjny, ustalony dla dyrektora szkoły, przysługuje również nauczycielowi, którego organ prowadzący wyznaczył do zastępowania dyrektora w przypadku, gdy dyrektor jest nieobecny dłużej niż 30 dni i przyznaje się w wysokości proporcjonalnej wyznaczonemu nauczycielowi na pozostały okres nieobecności dyrektora.”

5. W § 9 ust. 5 skreślić pkt 1),

6. W § 12:

1) w ust. 2 po punkcie 1 wprowadzić pkt 2 w następującym brzmieniu: „2) rzetelną realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,”

2) pozostałym punktom nadać odpowiednio wyższe numery od 3 do 5,

3) w ust. 3 po punkcie 1 wprowadzić pkt 2 w następującym brzmieniu: „2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,”

4) pozostałym punktom nadać odpowiednio wyższe numery od 3 do 12,

5) zmienić punkt 11 i nadać mu następujące brzmienie: „11) najwyższy lub wysoki poziom spełniania wymagań ustalony w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole,”

6) zmienić punkt 12 i nadać mu następujące brzmienie: „ 12) bardzo dobre zarządzanie finansami i majątkiem placówki, racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz pozabudżetowych.”

7. W § 13 po punkcie 1 wprowadzić pkt 2 w brzmieniu: 2) „rzetelną realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,”

8. pozostałym punktom nadać odpowiednio wyższe numery od 3 do 12,

9. zmienić § 15 ust. 1 regulaminu i nadać mu następujące brzmienie: „ 1. Dodatek jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela i wypłacany co miesiąc w wysokości: 1) dla 1 osoby - 10,00 zł, 2) dla 2 osób - 15,00 zł, 3) dla 3 osób - 20,00 zł, 4) dla 4 i więcej osób - 25,00 zł.”

10. zmienić § 17 ust. 3 regulaminu i nadać mu następujące brzmienie: „ 3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »