| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/461/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/529/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 października 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czeladź

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust.1 pkt. 2) i   ust.3 ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z   2005r. Nr 31, poz. 266, z   późniejszymi zmianami),  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala, co następuje:  

§   1.   Po § 2   dodaje się § 2a w   brzmieniu: „§ 2a. Kierując się względami racjonalnej polityki mieszkaniowej gmina może wynajmować lokale i   pomieszczenia od innych właścicieli i   podnajmować je osobom uprawnionym do najmu lokali w   mieszkaniowym zasobie gminy Czeladź i   tymczasowych pomieszczeń".  

§   2.   W § 4   po pkt. D/ dodaje się pkt. E/ w   brzmieniu: „E/ TYMCZASOWE POMIESZCZENIA – pomieszczenia spełniające kryteria ustawowe wynajmowane od innych właścicieli oraz znajdujące się w   mieszkaniowym zasobie gminy Czeladź, z   wyłączeniem lokali, o   których mowa w   pkt. B i   C”  

§   3.   Po Rozdziale II dodaje się Rozdział II A   w brzmieniu: „II A. Tymczasowe pomieszczenia. § 8a. Stosownie do potrzeb i   możliwości gmina zapewnia tymczasowe pomieszczenie uprawnionej ustawowo osobie eksmitowanej po zawiadomieniu przez organ egzekucyjny o   terminie wykonywanych czynności eksmisyjnych i   na podstawie przedłożonego przez ten organ tytułu wykonawczego. W   przypadku złożenia większej liczby zawiadomień przekraczającej możliwości bieżącego zapewnienia pomieszczeń tymczasowych przez gminę, tymczasowe pomieszczenia będą dostarczane z   uwzględnieniem kolejności zawiadomień, o   których mowa w   zdaniu poprzedzającym. § 8b. Tymczasowe pomieszczenie dostarcza się osobie eksmitowanej po zawarciu umowy najmu tego pomieszczenia. Umowę najmu zawiera się z   osobą eksmitowaną najpóźniej podczas wykonywania czynności eksmisyjnych przez organ egzekucyjny. § 8c. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na okres jednego miesiąca. Umowa najmu może być przedłużona na następny okres, jeżeli osoba eksmitowana nadal nie będzie mogła zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Łączny okres najmu pomieszczenia tymczasowego począwszy od dnia zawarcia umowy nie może przekroczyć 6   miesięcy. § 8d. Eksmitowany obowiązany jest opróżnić tymczasowe pomieszczenie najpóźniej w   dniu zakończenia najmu. Po zakończeniu najmu tymczasowego pomieszczenia Gmina nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych eksmitowanego. § 8e. Do najmu tymczasowych pomieszczeń nie stosuje się wymogów określonych w   Rozdziale VI – Zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi, z   wyłączeniem § 14. § 8f. Zakład Budynków Komunalnych w   Czeladzi prowadzi ewidencję wniosków o   dostarczenie tymczasowych pomieszczeń, umów najmu zawartych z   osobami eksmitowanymi oraz ewidencję lokali i   pomieszczeń wynajmowanych od innych właścicieli. Po zakończeniu roku kalendarzowego składa Burmistrzowi Miasta sprawozdanie w   powyższym zakresie.”  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   5.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


mgr   Jolanta   Moćko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »