| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII.90.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późń. zm.) oraz art.7 ust.3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późń zm.)  


Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  
uchwala:  

§   1.   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój :  
 

1)   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego:  

a)   posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową na terenie, której garażowane będą środki transportowe,  

b)   dysponować miejscem i   urządzeniami do mycia i   dezynfekcji pojazdów używanych do prowadzenia działalności lub posiadać zawartą umowę z   firmą specjalistyczną na wykonywanie tego rodzaju usług,  

c)   posiadać tytuł prawny do dysponowania, co najmniej jednym pojazdem służącym do transportu nieczystości ciekłych,  

d)   pojazdy powinny być oznakowane w   sposób trwały i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikacje przedsiębiorcy,  

e)   pojazdy powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz.1617),  

f)   pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w   dowodzie rejestracyjnym i   świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z   przepisami o   ruchu drogowym.  

2)   Wymagania sanitarnej i   porządkowe:  

a)   przedsiębiorca powinien utrzymywać urządzenia do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych we właściwym stanie sanitarnym, technicznym i   estetycznym,  

b)   przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, zanieczyszczenia środowiska poprzez wylewanie się nieczystości, a   także roznoszenia odorów i   zanieczyszczania tras przewozu.  

2.   Spełnienie wymagań określonych w   ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować odpowiednimi dokumentami.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   3.   Traci moc uchwała nr LXIII/786/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. Woj. śląskiego z   2010 r. Nr 281, poz.4736).  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


mgr   Damian   Gałuszka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »