| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII.90.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późń. zm.) oraz art.7 ust.3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późń zm.)  


Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  
uchwala:  

§   1.   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój :  
 

1)   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego:  

a)   posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową na terenie, której garażowane będą środki transportowe,  

b)   dysponować miejscem i   urządzeniami do mycia i   dezynfekcji pojazdów używanych do prowadzenia działalności lub posiadać zawartą umowę z   firmą specjalistyczną na wykonywanie tego rodzaju usług,  

c)   posiadać tytuł prawny do dysponowania, co najmniej jednym pojazdem służącym do transportu nieczystości ciekłych,  

d)   pojazdy powinny być oznakowane w   sposób trwały i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikacje przedsiębiorcy,  

e)   pojazdy powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz.1617),  

f)   pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w   dowodzie rejestracyjnym i   świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z   przepisami o   ruchu drogowym.  

2)   Wymagania sanitarnej i   porządkowe:  

a)   przedsiębiorca powinien utrzymywać urządzenia do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych we właściwym stanie sanitarnym, technicznym i   estetycznym,  

b)   przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, zanieczyszczenia środowiska poprzez wylewanie się nieczystości, a   także roznoszenia odorów i   zanieczyszczania tras przewozu.  

2.   Spełnienie wymagań określonych w   ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować odpowiednimi dokumentami.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   3.   Traci moc uchwała nr LXIII/786/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. Woj. śląskiego z   2010 r. Nr 281, poz.4736).  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


mgr   Damian   Gałuszka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »