| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.140.2012 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kornowac

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i   42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z   dnia 29 września 2010r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2010r. Nr 248, poz. 3784)  

Rada Gminy Kornowac uchwala  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:  

1)   posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i   środki przeznaczone na chwytanie bezdomnych zwierząt,  

2)   posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt i   prowadzenia działalności w   zakresie ochrony zwierząt, który w   szczególności:  

a)   jest wyposażony w   metalowe klatki umożliwiające transportowanym zwierzętom swobodne leżenie, wstawanie i   zachowanie naturalnej pozycji,  

b)   posiada odpowiednią kubaturę umożliwiającą ustawienie kilku metalowych klatek, o   których mowa w   literze a, w   taki sposób, aby uniemożliwić ich przesuwanie w   czasie transportu oraz umożliwić ich prawidłową wentylację,  

c)   zabezpiecza zwierzęta przed wpływami atmosferycznymi,  

d)   zapewnia dostateczną wentylację i   w miarę potrzeb prawidłowe ogrzewanie,  

3)   zapewnić w   razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną,  

4)   posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy Kornowac,  

5)   posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w   liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,  

6)   posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest  udokumentować spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1.  

3.   Poprzez spełnienie obowiązku, o   którym mowa w   ust. 2, rozumie się przedłożenie:  

1)   zaświadczenia o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z   Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o   udzielenie zezwolenia,  

2)   dowodów rejestracyjnych pojazdów posiadających aktualne badania techniczne oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do posiadania środków, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2, zgodnie z   odrębnymi przepisami,  

3)   obowiązującej umowy z   lekarzem weterynarii,  

4)   dokumentów potwierdzających przeszkolenie pracowników i   przedsiębiorcy w   zakresie postępowania ze zwierzętami oraz powszechnie obowiązujących przepisów z   zakresu ochrony zwierząt.  

4.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 2   i 3, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia, o   którym mowa w   ust. 1   w oryginale lub w   formie potwierdzonych  przez przedsiębiorcę kopii.  

§   2.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać aktualne zaświadczenie o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z   Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o   udzielenie zezwolenia,  

2)   posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,  

3)   posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny tytuł prawny wymagany przepisami powszechnie obowiązującymi, a   w szczególności prawa budowlanego i   wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,  

4)   teren, na którym prowadzona będzie działalność winien posiadać odpowiednie ogrodzenie,  

5)   posiadać obowiązującą umowę z   lekarzem weterynarii,  

6)   posiadać dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników i   przedsiębiorcy w   zakresie prowadzenia schroniska, postępowania ze zwierzętami i   ochrony zwierząt.  

2.   Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia, o   którym mowa w   ust. 1, w   oryginale lub w   formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.  

§   3.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowiska i   spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać aktualne zaświadczenie o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzające, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o   udzielenie zezwolenia,  

2)   posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,  

3)   posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy prawa budowlanego,  

4)   prowadzić działalność w   miejscu ogrodzonym,  

5)   posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

6)   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed                 zagrzebaniem,  

7)   posiadać urządzenia i   środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i   ich części,  

8)   posiadać odpowiednie świadectwa o   przeszkoleniu pracowników lub samego przedsiębiorcy zgodnie z   przedmiotem działalności określonym we wniosku o   udzielenie zezwolenia,  

9)   posiadać obowiązującą umowę z   lekarzem weterynarii.  

2.   Dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia, o   którym mowa w   ust. 1, w   oryginale lub w   formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac  


Mirosław   Małek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »