| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/269/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 14 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. z   2004r., Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.),  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i   opiekę nad dzieckiem w   wymiarze 5   godzin dziennie.  

2.   Ustala się opłatę za każde rozpoczęte 30 minut nauki, wychowania i   opieki nad dzieckiem, w   czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w   ust. 1, w   wysokości :  

1)   1,40 zł - za pierwsze dziecko w   rodzinie w   przedszkolu,  

2)   0,70 zł - za drugie dziecko w   rodzinie w   przedszkolu.  

§   2.   Zwalnia się z   opłat, o   których mowa w   § 1   ust. 2, rodziców (opiekunów prawnych) :  

1)   trzeciego i   kolejnego dziecka w   rodzinie, jeżeli starsze rodzeństwo korzysta z   opieki w   przedszkolach prowadzonych przez Miasto Racibórz;  

2)   dzieci niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o   potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o   których mowa w   art. 71b ust. 3   ustawy o   systemie oświaty.  

§   3.   Świadczenia udzielane przez przedszkola w   czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a   rodzicami.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   5.   1.   Traci moc uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 25 maja 2011 r. w   sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzacym jest Miasto Racibórz.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Rada Miasta Racibórz ustala opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w   czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń wynikających z   realizacji podstawy programowej. W   bieżącym roku szkolnym, zmiana sposobu naliczania opłat w   przedszkolach spowodowała bardzo duży spadek dochodów w   budżecie miasta. Skutkiem tego są planowane od 1   września 2012 r. zmiany organizacyjne w   placówkach i   zmiana wysokości stawki godzinowej za pobyt dzieci w   jednostkach. Prezydent Miasta w   kwietniu i   maju spotkał się w   Urzędzie Miasta z   przedstawicielami rad rodziców przedszkoli. Przedstawił rodzicom panującą sytuację w   raciborskiej oświacie. Na spotkaniu w   dniu 9   maja br., po przedłożonych propozycjach przez Prezydenta, rodzice przyjęli zdecydowaną ilością głosów kwotę 1,40 zł za 30 minut pobytu pierwszego dziecka w   przedszkolu, czyli 2,80 zł za godzinę zegarową i   1,40 zł za godzinę zegarową pobytu drugiego dziecka w   placówce. Bez opłat nadal pozostają trzecie i   kolejne dzieci w   rodzinie w   jednostkach oraz wychowankowie niepełnosprawni. Podjęcie uchwały jest zatem zasadne.  
Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 13 do 26 czerwca 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej uchwały.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »