| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/269/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 14 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. z   2004r., Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.),  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i   opiekę nad dzieckiem w   wymiarze 5   godzin dziennie.  

2.   Ustala się opłatę za każde rozpoczęte 30 minut nauki, wychowania i   opieki nad dzieckiem, w   czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w   ust. 1, w   wysokości :  

1)   1,40 zł - za pierwsze dziecko w   rodzinie w   przedszkolu,  

2)   0,70 zł - za drugie dziecko w   rodzinie w   przedszkolu.  

§   2.   Zwalnia się z   opłat, o   których mowa w   § 1   ust. 2, rodziców (opiekunów prawnych) :  

1)   trzeciego i   kolejnego dziecka w   rodzinie, jeżeli starsze rodzeństwo korzysta z   opieki w   przedszkolach prowadzonych przez Miasto Racibórz;  

2)   dzieci niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o   potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o   których mowa w   art. 71b ust. 3   ustawy o   systemie oświaty.  

§   3.   Świadczenia udzielane przez przedszkola w   czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a   rodzicami.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   5.   1.   Traci moc uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 25 maja 2011 r. w   sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzacym jest Miasto Racibórz.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Rada Miasta Racibórz ustala opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w   czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń wynikających z   realizacji podstawy programowej. W   bieżącym roku szkolnym, zmiana sposobu naliczania opłat w   przedszkolach spowodowała bardzo duży spadek dochodów w   budżecie miasta. Skutkiem tego są planowane od 1   września 2012 r. zmiany organizacyjne w   placówkach i   zmiana wysokości stawki godzinowej za pobyt dzieci w   jednostkach. Prezydent Miasta w   kwietniu i   maju spotkał się w   Urzędzie Miasta z   przedstawicielami rad rodziców przedszkoli. Przedstawił rodzicom panującą sytuację w   raciborskiej oświacie. Na spotkaniu w   dniu 9   maja br., po przedłożonych propozycjach przez Prezydenta, rodzice przyjęli zdecydowaną ilością głosów kwotę 1,40 zł za 30 minut pobytu pierwszego dziecka w   przedszkolu, czyli 2,80 zł za godzinę zegarową i   1,40 zł za godzinę zegarową pobytu drugiego dziecka w   placówce. Bez opłat nadal pozostają trzecie i   kolejne dzieci w   rodzinie w   jednostkach oraz wychowankowie niepełnosprawni. Podjęcie uchwały jest zatem zasadne.  
Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 13 do 26 czerwca 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »