| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 czerwca 2012r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie: objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Powiatu Pszczyńskiego

(2012/019300)  
 

ANEKS Nr 1  

do Porozumienia z   dnia 31 grudnia 2003 r.   w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu  
do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Rybniku” Powiatu Pszczyńskiego   ,  


zawarty w   dniu 29 czerwca 2012 r. pomiędzy:  
 

Miastem Rybnik,   z siedzibą w   Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:  

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta  

działająca na podstawie pełnomocnictwa nr Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z   dnia  
3 stycznia 2011 r.  

a  

Powiatem Pszczyńskim,   z siedzibą w   Pszczynie przy ul. 3   Maja 10, który reprezentują:  

Paweł Sadza - Starosta Powiatu,  

Henryk Kolarczyk - Wicestarosta Powiatu.  


Strony postanawiają, co następuje:  
 

§   1.   W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:  

1.   podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „w związku z   art. 6   ust. 1   pkt 1) i   ust. 1a oraz art. 6a ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r.   o rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)”;  

2.   w § 3:  

1)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Koszty związane z   funkcjonowaniem Zespołu pokrywane będą ze środków finansowych budżetu państwa oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych działaniem Zespołu. ;

2)   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

Coroczną wysokość dofinansowania przez Powiat Pszczyński określi aneks do Porozumienia. Wysokość dotacji zostanie uzgodniona przez strony w   formie pisemnej najpóźniej do dnia 31 października roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. ;

3)   dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

Powiat Pszczyński zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w   okresie od 1   stycznia  
do 31 grudnia 2012 r. w   wysokości:   65.987 zł   (   sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych   ), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego. ;

4)   dodaje się ust. 5   w brzmieniu:  

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o   numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w   wysokości określonej w   ust. 4, w   następujących terminach oraz wysokościach:  

-   I transza - została przekazana w   dniu 29 marca 2012 r. - w   wysokości 21.996 zł,  

-   II transza - została przekazana w   dniu 27 czerwca 2012 r. - w   wysokości 21.996 zł,  

-   III transza - do 30 września 2012 r. - w   wysokości 21.995 zł. ;

5)   dodaje się ust. 6   w brzmieniu:  

Miasto Rybnik zobowiązuje się każdorazowo informować Powiat Pszczyński o   wysokości zwiększenia budżetu Zespołu, powodującego zwiększenie dofinansowania Powiatu Pszczyńskiego ponad kwotę ustaloną w   ust. 4; na podstawie tej informacji zostanie podpisany aneks do Porozumienia. .

3.   § 4   otrzymuje brzmienie:  

1.   Przekazaną dotację Miasto Rybnik zobowiązane jest wykorzystać   do dnia   31 grudnia danego roku budżetowego   .  

2.   Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi   do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego   na rachunek bankowy Powiatu Pszczyńskiego o   numerze 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001.  

3.   Przewodnicząca Zespołu, po zakończeniu danego roku kalendarzowego, do dnia  
15 stycznia roku następnego   , przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie przekazanej dotacji w   formie sprawozdania Rb-28S. .

4.   Wprowadza się § 8   w brzmieniu:  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o   finansach publicznych. .

§   2.   Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.,  
i podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego Miasto Rybnik otrzymuje dwa egzemplarze, a   Powiat Pszczyński jeden egzemplarz.  


 

MIASTO RYBNIK                                                                         POWIAT PSZCZYŃSKI  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


Ewa   Ryszka

Starosta Powiatu  


Paweł   Sadza


Wicestarosta Powiatu  


Henryk   Kolarczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »