| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 26 czerwca 2012r.

do Porozumienia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Miasta Jastrzębie-Zdrój

(2012/019957)  

ANEKS Nr 1  

do Porozumienia z   dnia 12 lutego 2004 r.   w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu  
do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Rybniku” Miasta Jastrzębie-Zdrój   ,  


zawarty w   dniu 26 czerwca 2012 r. pomiędzy:    
 

Miastem Rybnik   , z   siedzibą w   Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:  

Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta  

działająca na podstawie pełnomocnictwa nr Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z   dnia  
3 stycznia 2011 r.  

a  

Miastem Jastrzębie-Zdrój   ,   z siedzibą w   Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, które reprezentuje:  

Marian Janecki – Prezydent Miasta.  


Strony postanawiają, co następuje:  


 

§   1.   W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:  

1.   podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „w związku z   art. 6   ust. 1   pkt 1) i   ust. 1a oraz art. 6a ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r.   o rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)”;  

2.   w § 3:  

1)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Koszty związane z   funkcjonowaniem Zespołu pokrywane będą ze środków finansowych budżetu państwa oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych działaniem Zespołu. ;

2)   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

Coroczną wysokość dofinansowania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój określi aneks do Porozumienia. Wysokość dotacji zostanie uzgodniona przez strony w   formie pisemnej najpóźniej do dnia 31 października roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. ;

3)   dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w   okresie od 1   stycznia  
do 31 grudnia 2012 r. w   wysokości:   71.367 zł   (   siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych   ), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój. ;

4)   dodaje się ust. 5   w brzmieniu:  

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o   numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w   wysokości określonej w   ust. 4, w   następujących terminach oraz wysokościach:  

-   I transza - została przekazana w   dniu 23 marca 2012 r. - w   wysokości 23.789 zł,  

-   II transza - została przekazana w   dniu 21 czerwca 2012 r. - w   wysokości 23.789 zł,  

-   III transza - do 30 września 2012 r. - w   wysokości 23.789 zł. ;

5)   dodaje się ust. 6   w brzmieniu:  

Miasto Rybnik zobowiązuje się każdorazowo informować Miasto Jastrzębie-Zdrój      
o wysokości zwiększenia budżetu Zespołu, powodującego zwiększenie dofinansowania Miasta  
Jastrzębie-Zdrój ponad kwotę ustaloną w   ust. 4; na podstawie tej informacji zostanie podpisany aneks  
do Porozumienia. .

3.   § 4   otrzymuje brzmienie:  

1.   Przekazaną dotację Miasto Rybnik zobowiązane jest wykorzystać   do dnia   31 grudnia danego roku budżetowego   .  

2.   Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi   do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego   na rachunek bankowy Miasta Jastrzębie-Zdrój o   numerze 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002.  

3.   Przewodnicząca Zespołu, po zakończeniu danego roku kalendarzowego,   do dnia  
15 stycznia roku następnego   , przedstawi Miastu Jastrzębie-Zdrój rozliczenie przekazanej dotacji w   formie sprawozdania Rb-28S. .

4.   wprowadza się § 8   w brzmieniu:  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o   finansach publicznych. .

§   2.   Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.,  
i podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego Miasto Rybnik otrzymuje dwa egzemplarze, a   Miasto Jastrzębie-Zdrój jeden egzemplarz.  


 

                              MIASTO RYBNIK                                                           MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


Ewa   Ryszka

Prezydent Miasta  


Marian   Janecki

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »