| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 26 czerwca 2012r.

do Porozumienia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Miasta Jastrzębie-Zdrój

(2012/019957)  

ANEKS Nr 1  

do Porozumienia z   dnia 12 lutego 2004 r.   w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu  
do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Rybniku” Miasta Jastrzębie-Zdrój   ,  


zawarty w   dniu 26 czerwca 2012 r. pomiędzy:    
 

Miastem Rybnik   , z   siedzibą w   Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:  

Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta  

działająca na podstawie pełnomocnictwa nr Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z   dnia  
3 stycznia 2011 r.  

a  

Miastem Jastrzębie-Zdrój   ,   z siedzibą w   Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, które reprezentuje:  

Marian Janecki – Prezydent Miasta.  


Strony postanawiają, co następuje:  


 

§   1.   W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:  

1.   podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „w związku z   art. 6   ust. 1   pkt 1) i   ust. 1a oraz art. 6a ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r.   o rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)”;  

2.   w § 3:  

1)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Koszty związane z   funkcjonowaniem Zespołu pokrywane będą ze środków finansowych budżetu państwa oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych działaniem Zespołu. ;

2)   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

Coroczną wysokość dofinansowania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój określi aneks do Porozumienia. Wysokość dotacji zostanie uzgodniona przez strony w   formie pisemnej najpóźniej do dnia 31 października roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. ;

3)   dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w   okresie od 1   stycznia  
do 31 grudnia 2012 r. w   wysokości:   71.367 zł   (   siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych   ), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój. ;

4)   dodaje się ust. 5   w brzmieniu:  

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o   numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w   wysokości określonej w   ust. 4, w   następujących terminach oraz wysokościach:  

-   I transza - została przekazana w   dniu 23 marca 2012 r. - w   wysokości 23.789 zł,  

-   II transza - została przekazana w   dniu 21 czerwca 2012 r. - w   wysokości 23.789 zł,  

-   III transza - do 30 września 2012 r. - w   wysokości 23.789 zł. ;

5)   dodaje się ust. 6   w brzmieniu:  

Miasto Rybnik zobowiązuje się każdorazowo informować Miasto Jastrzębie-Zdrój      
o wysokości zwiększenia budżetu Zespołu, powodującego zwiększenie dofinansowania Miasta  
Jastrzębie-Zdrój ponad kwotę ustaloną w   ust. 4; na podstawie tej informacji zostanie podpisany aneks  
do Porozumienia. .

3.   § 4   otrzymuje brzmienie:  

1.   Przekazaną dotację Miasto Rybnik zobowiązane jest wykorzystać   do dnia   31 grudnia danego roku budżetowego   .  

2.   Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi   do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego   na rachunek bankowy Miasta Jastrzębie-Zdrój o   numerze 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002.  

3.   Przewodnicząca Zespołu, po zakończeniu danego roku kalendarzowego,   do dnia  
15 stycznia roku następnego   , przedstawi Miastu Jastrzębie-Zdrój rozliczenie przekazanej dotacji w   formie sprawozdania Rb-28S. .

4.   wprowadza się § 8   w brzmieniu:  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o   finansach publicznych. .

§   2.   Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.,  
i podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego Miasto Rybnik otrzymuje dwa egzemplarze, a   Miasto Jastrzębie-Zdrój jeden egzemplarz.  


 

                              MIASTO RYBNIK                                                           MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


Ewa   Ryszka

Prezydent Miasta  


Marian   Janecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »