| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Lipie

z dnia 30 marca 2012r.

opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok


1.        Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2010 roku budżet gminy na rok 2011 zamykał się następującymi kwotami:

         po stronie dochodów w wysokości                                    18.699.554,00 zł

         po stronie wydatków w wysokości                                     20.860.614,74 zł

         deficyt                                                                    2.161.060,74 zł

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzanych do budżetu.

                    

2.        W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi:

         po stronie dochodów                                                                 20.372.946,86 zł

         po stronie wydatków                                                                23.491.156,07 zł

         deficyt               3.118.209,21 zł

 

3.        Zmiany planu po stronie dochodów nastąpiły na skutek  zwiększeń różnego rodzaju dochodów stosownie do decyzji otrzymanych od właściwych dysponentów oraz w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych, które w rezultacie spowodowały zmiany w poszczególnych grupach:

         dochody własne o kwotę                         -     28.625,00 zł

         dotacje celowe na realizacje zadań zleconych o kwotę               +  213.793,60 zł

         dotacje celowe na realizację zadań własnych o kwotę                      +    65.780,00 zł

         dotacje celowe w ramach programów finansowanych               +  647.164,00 zł

      z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3 /bieżące/              

         subwencje ogólne o kwotę                             +  672.802,26 zł

         środki na realizację zadań bieżących pozyskane

              z innych źródeł               +    13.000,00 zł

         dochody ze sprzedaży składników majątkowych               +         710,00 zł

         dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3

/majątkowe/               -   451.058,00 zł

dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin               +  528.326,00 zł

         środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane

              z innych źródeł               +    11.500,00 zł

 

 

4.        Zmianie uległ również plan budżetu po stronie wydatków  powodując jego  zwiększenie lub zmniejszenie  w następujących działach o kwotę:

         Rolnictwo i łowiectwo               +       26.906,87 zł

 

         Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

              gaz i wodę               +  1.117.353,73 zł

         Transport i łączność               +     810.005,19 zł

         Gospodarka mieszkaniowa               +       13.570,00 zł

         Działalność usługowa               -       27.810,00 zł

         Administracja publiczna               +     310.170,93 zł

         Urzędy naczelnych organów władzy               +       12.440,00 zł

         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.               +       79.035,00 zł

         Oświata i wychowanie               +     372.850,33 zł

         Ochrona zdrowia               +       10.000,00 zł

         Pomoc społeczna               +         1.872,00 zł

         Edukacyjna opieka wychowawcza               +     737.262,00 zł

         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               -        91.600,00 zł

         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               -      753.514,72 zł

         Kultura fizyczna i sport               +        12.000,00 zł

 

 

5. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

 

Wyszczególnienie

Budżet wg uchwał

Budżet po zmianach

 

Wykonanie

%

DOCHODY OGÓŁEM

18.699.554,00

20.372.946,86

18.690.870,51

91,74

W tym:

 

 

 

 

Dochody bieżące

14.673.240,00

16.257.154,86

15.724.503,74

96,72

z tego :

 

 

 

 

dochody własne

6.739.314,00

6.710.689,00

6.483.803,44

96,62

dotacje celowe na zad. zlecone

1.932.984,00

2.146.777,60

2.091.546,18

97,42

dotacje celowe  na zad własne cel

189.377,00

255.157,00

249.642,25

97,83

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i  6 ustawy

5.007,00

652.171,00

407.151,61

62,43

subwencja ogólna

5.806.558,00

6.479.360,26

6.479.360,26

100

Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

0,00

13.000,00

13.000,00

100

Dochody majątkowe

4.026.314,00

4.115.792,00

2.966.366,77

72,07

z tego:

 

 

 

 

dochody ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

710,00

 

710,00

100

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i  6 ustawy

3.569.414,00

3.118.356,00

1.968.930,77

63,14

Dotacje celowe na realizację  inwestycji własnych gmin

456.900,00

985.226,00

985.226,00

100

środki na dofinansowan  inwestycji

pozyskane z innych źródeł

0,00

11.500,00

11.500,00

100

WYDATKI OGÓŁEM

20.860.614,74

23.491.156,07

21.288.876,69

90,63

w tym:

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

5.342.113,26

6.540.519,73

5.701.343,71

87,17

z tego:

 

 

 

 

wydatki na programy  finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i  3  ustawy

3.682.581,28

3.018.248,83

2.420.865,38

80,21

Wydatki bieżące

15.518.501,48

16.950.636,34

15.587.532,98

91,96

z tego:

 

 

 

 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  ustawy

5.007,00

652.171,00

410.687,95

62,97

        

     Jak wynika z przedstawionego zestawienia wykonanie budżetu za 2011 rok  jest niższe w stosunku do planowanych wielkości. Wykonanie dochodów stanowi 91,74 %, oraz  wydatków w wysokości 90,63 % w stosunku do planu. Na niższą realizację dochodów wpływ mają przede wszystkim zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich które nie wpłynęły w całości w roku 2011. Środki te zostaną przekazane w 2012 roku po przeprowadzonej kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2011 roku jest ujemny.

 

II.  D O C H O D Y

 

      DOCHODY BIEŻĄCE

             

              Po stronie dochodów ich wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

         

1. Dochody własne                                                                    Plan                        Wykonanie

 

- udział w podatku dochodowym               4.072.951,00                               3.613.888,38            

- podatek od nieruchomości                                                        1.100.000,00                      1.167.204,89    

- podatek rolny               289.300,00               290.310,12

- podatek leśny               56.000,00               63.931,35

- podatek od środków transportowych               231.000,00               248.121,00

- wpływy z karty podatkowej               2.000,00               2.293,00

- podatek od spadków i darowizn               6.000,00               10.955,10

- podatek od czynności cywilno-prawnych               68.000,00               114.063,10

- opłata skarbowa               18.000,00               17.536,32

- wpływy z innych lokalnych opłat                500,00               489,50

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu               88.000,00               88.775,83

- wpływy z usług               605.700,00               631.463,29

- wpływy z najmu i dzierżawy               37.000,00               46.695,97

- odsetki                             17.900,00               24.019,57

- pozostałe dochody               118.838,00               164.056,02

                                             ____________________________________________________

                                                                R a z e m               6.710.689,00               6.483.803,44

                

             

                     Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  zostały wykonane w kwocie 2.741,38 na plan 4.000,00 zł. Realizacja tych dochodów ulega ciągłym zmianom w ciągu całego roku i dlatego  trudno jest ustalić  prawidłową wielkość planu z tego tytułu. Dochody te realizują dla naszej gminy Urzędy Skarbowe w Kłobucku, Warszawie, Sosnowcu.

              Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi kwotę 3.611.147,00 zł i jest on przekazywany przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach.

 

              Podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 106,1 % w stosunku do planu. Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 593.697 zł i osoby fizyczne 573.507,89 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: od podmiotów prawnych kwota 35.590,00 zł i od osób fizycznych 95.845,67 zł.

              Podatek rolny zarówno w grupie podmiotów prawnych jak i osób fizycznych jest wykonany w  100,3 %. Podatek ten wpłaciły osoby prawne w kwocie 3.274,00 zł, a indywidualni posiadacze gospodarstw rolnych kwotę 287.036,12 zł. Stan zaległości tego podatku od podmiotów prawnych wynosi 330,00 zł i  od osób fizycznych 31.798,76 zł.

 

              Podatek leśny wykonano w 114,2 %  płaci go Nadleśnictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły kwotę 51.045,00 zł, a indywidualni posiadacze lasu zapłacili sumę 12.886,35 zł. Do uregulowania pozostały zaległości tylko od osób fizycznych w kwocie 1.295,35 zł.

 

              Podatek od środków transportowych zrealizowano ogółem w 107,4 % i z tego tytułu podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 109.136,00 zł oraz osoby fizyczne kwotę 138.985,00 zł.  Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 7.880,00 zł i dotyczą one tylko zadłużeń od indywidualnych posiadaczy pojazdów.

 

                     Wpływy z karty podatkowej wykonano w 114,7 %,  w kwocie 2.293,00 na plan 2.000,00 zł. Stan zaległości  z tego tytułu na 31 grudnia 2011 wynosi 1.544,93 zł. Podatek ten dla naszej Gminy realizuje Urząd Skarbowy Kłobuck.

 

              Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 10.955,10 zł na plan 6.000,00 zł co stanowi 182,6 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,20 zł. Podatek ten pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy Kłobuck.

 

              Podatek od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w 167,7 %, w kwocie 114.063,10 na plan 68.000,00 zł. Podatki te pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe w Kłobucku, Oleśnie, Częstochowie, Chorzowie, Kluczborku, Mikołowie, Warszawie i Katowicach.

 

              Opłata skarbowa to dochód za wydawane decyzje, zaświadczenia, akty  z Urzędu Stanu Cywilnego oraz inne dokumenty podlegające tej opłacie. Została ona  wykonana w 97,4 % i jest uzależniona od ilości wydawanych dokumentów.

 

              Wpływy  z innych opłat lokalnych dotyczą tylko opłaty adiacenckiej, której wykonanie stanowi kwotę 489,50 zł na plan 500,00 zł.

 

              Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 100,9 %,  w kwocie 88.775,83 zł na plan 88.000,00 zł

 

              Wpływy z usług to opłaty za wodę i ścieki dowożone, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, stołówkach szkolnych i odpłatność za usługi opiekuńcze. Zostały one wykonane w 104,3 % w stosunku do planu. Największą pozycję tych dochodów stanowią opłaty za wodę, których plan wynosi 450.000,00 zł, a dokonane wpłaty wynoszą 477.893,76 zł. Zaległości z  opłat za wodę wynoszą 53.373,79  zł.

 

                            Wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 126,2 % i są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich, czynsze z wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych, domach nauczyciela oraz innych obiektach oświatowych, które zostały zaplanowane w kwocie 37.000,00 zł, a dokonane wpłaty stanowią kwotę 46.695,97 zł Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.850,33  zł.

 

              Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych należności budżetowych wykonano w kwocie 24.019,57 zł z planowanej kwoty 17.900,00 zł tj. 134,2 % planu.

 

                                    Pozostałe dochody to: opłaty za wieczyste użytkowanie, zaległości z tytułu podatków i opłat zabezpieczonych hipoteką,  koszty egzekucyjne, opłata produktowa, dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych, darowizny w postaci pieniężnej oraz dochody i wpływy różne. Dochody te zostały wykonane w 138,1 % ich wykonanie przedstawia poniższa tabela.

 

Nazwa

Plan

Wykonanie

Opłaty za wieczyste użytkowanie

5.000,00

4.614,12

Zaległości z tytułu podatków i opłat zabezpieczonych hipoteką

0,00

5.746,64

Wpływy różne /koszty egzekucyjne/

5.593,00

6.788,31

Dochody różne

82.535,00

105.962,54

Dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych

3.010,00

8.947,42

Wpływy z  opłaty produktowej

200,00

252,25

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

500,00

500,00

Wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska/

22.000,00

31.244,74

R a z e m

118.838,00

164.056,02

             

              Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym przedstawia zał.  Nr 1.

 

 

2. Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

 

                      Są to dochody przekazywane przez różnych dysponentów na realizację ściśle określonych zadań, których plan wynosi 2.146.777,60 zł, a ich wykonanie stanowi kwotę 2.091.546,18 zł  tj. 97,4 % planu.

                      Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano                    z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach  z Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie i Starostwa Powiatowego w Kłobucku zgodnie z załącznikiem Nr 4. Dotacje te zostały przeznaczone na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zadania  z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, zadania obrony cywilnej, zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, zadania związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku oraz zadania związane z  organizacją XIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych.

 

 

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących  gmin

 

              Dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 255.157,00 zł, a wykonanie wynosi  249.642,25  zł tj. 97,8 % planu. Dotacje te otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego i dotyczą zadania związanego z remontem pomnika żołnierzy na cmentarzu w Parzymiechach, wydatków za prace komisji kwalifikacyjnej, zadań pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów  / stypendia /.  Plan i realizację tych zadań przedstawiono w  załączniku  Nr 4 a.

 

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich    / zadania bieżące/

 

              Dotacje celowe to środki jakie otrzymano na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan dochodów ogółem z tego tytułu wynosi 652.171,00 zł, a ich wykonanie wynosi 407.151,61 zł, co stanowi 62,4 %.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania

a)  projekt „Stawiamy na edukację”,  

b) projekt „Wirtualna społeczność szkolna”

c) projekt „Potrafię lepiej”

Wymienione projekty realizowane są przez  placówki oświatowe z terenu naszej gminy.

                                 

5.  Subwencja ogólna

 

                         Subwencja ogólna przekazana została przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.479.360,26 zł na plan 6.479.360,26 zł  i stanowi to 100 % planu. Subwencję ogólną stanowią:

- część oświatowa                plan 5.338.446,00 zł                 wykonanie 5.338.446,00 zł

- część wyrównawcza               plan    875.226,00 zł                 wykonanie    875.226,00 zł

- uzupełnienie subwencji               plan    214.073,00 zł    wykonanie   214.073,00 zł

- różne rozliczenia finansowe               plan      51.615,26 zł    wykonanie     51.615,26 zł

 

6. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

 

              Na tą grupę dochodów składają się środki otrzymane z Ministerstwa Gospodarki na realizację „Programu usuwania azbestu” plan w kwocie 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł oraz środki otrzymane z  Urzędu Marszałkowskiego z Wydziału Terenów Wiejskich jako nagroda w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kwocie 1.000,00 zł plan i wykonanie.

 

 

 

      DOCHODY MAJĄTKOWE

 

 

1.Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

 

              W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 710,00 zł, a jej wykonanie stanowi  710,00 zł i są to dochody ze sprzedaży majątku mienia komunalnego – działka w Szyszkowie o powierzchni 20 m 2 .

2.  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   / zadania inwestycyjne/

 

              Zaplanowane w tej grupie dochody stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

 

N a z w a

Plan

Wykonanie

Budowa kanalizacji Sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów - Chałków ( PROW)

2.969.990,00

1.791.236,00

Program „Centrum turystki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty”  (RPO)

113.366,00

142.834,12

Projekt   „Stawiamy na edukację”,     (POKL)

35.000,00

34.860,65

R a z e m

3.118.356,00

1.968.930,77

 

 

3. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin

   

              W tej grupie dochody stanowią otrzymane dotacje celowe przeznaczone na realizację własnych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 985.226,00 zł które otrzymano w 100 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na następujące zadania:

- dotacja na przebudowę i remont drogi gminnej w m. Giętkowizna - Grabarze zaplanowane w kwocie 189.500,00 zł, środki  z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

- dotacja Wojewody Śląskiego w kwocie 795.726,00 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania przebudowa drogi gminnej w m. Kleśniska w kwocie 221.892,00 zł, odtworzenie przepustów w rowie odwadniającym w m. Zimnowoda w kwocie 69.997,00 oraz przebudowa drogi gminnej w m. Napoleon w kwocie 503.837,00 zł.

 

4. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł

             

              W grupie tej zaplanowano i otrzymano od jednostki OSP Parzymiechy środki własne na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł.

 

                             

III.  W Y D A T K I

 

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku zamyka się kwotą 23.491.156,07 zł z którego wydatkowano sumę 21.288.876,69 zł i są to:

- wydatki bieżące               plan                    16.950.636,34 zł               wykonan                             15.587.532,98  zł

- wydatki majątkowe               plan                       6.540.519,73 zł               wykonan                   5.701.343,71  zł

Realizację wydatków w układzie działowym przedstawia załącznik Nr 2.

 

     Wydatki majątkowe

 

                 Wydatki majątkowe dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej, budowy wodociągu, przebudowy i remontów dróg gminnych, odtworzenie przepustów w rowie odwadniającym, dofinansowanie ciągu dróg powiatowych, przygotowania dokumentacji dla inwestycji, które będą realizowane w roku następnym, zakupu samochodu pożarniczego oraz działek gruntu pod przepompownie oraz zakupu agregatów prądotwórczych, pompy do wody, wiaty przystankowej oraz kserokopiarek i tablic interaktywnych.  Wykaz tych zadań obejmuje załącznik Nr 3.

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów - Chałków” to zadanie, które  realizowano w latach 2010 – 2011. W roku 2011 na ten cel zaplanowano kwotę 2.983.248,83 zł. Zadanie to finansowane jest ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu gminy. W ramach  postępowania przetargowego i jego rozstrzygnięcia wykonawcą robót został P.U.H.P. INST-GAZ                     M. Kasztelan , J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna  Jaskrów ul. Częstochowska 213. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Dankowie na odcinku o długości 2.644 mb, kanał grawitacyjny (przyłącze) 135 szt oraz 4 przepompownie ścieków z zasilaniem energetycznym i monitoringiem. Koszt tego zadania w 2011 roku wyniósł 2.983.248,83 netto zł a koszt całkowity tego zadania 4.987.397,18 zł netto.

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon – Parzymiechy” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  na to zadanie, które będzie realizowane w latach następnych. Dokumentację tą w ramach rozstrzygnięcia przetargowego wykonuje Pracownia Inżynierska „KLOTOIDA: m. Bajor, A. Zygmunt z Krakowa. Termin wykonania dokumentacji  z powodu uzgodnień technicznych został przesunięty na 2012 rok.

 

„Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w m. Lipie” które zostało w całości zrealizowane w 2011 roku. Na ten cel  zaplanowano wydatki w kwocie 972.143,73 zł, z której wydatkowano kwotę 786.877,30 zł netto. Wykonawcą robót na tym zadaniu było Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Inżynieryjne „HYDRO-MONTEX” z siedzibą w Częstochowie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.  Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci wodociągowej o średnicy 160 PE – 992 mb, o średnicy 110 PE – 666,5 mb o średnicy 90 PE – 19 mb oraz przyłącza wodociągowe PE 40 – 1314,5 mb.

 

Na zadanie „Odtworzenie przepustów w rowie odwadniającym wzdłuż drogi gminnej Nr 667009S w m. Zimnowoda” zaplanowano kwotę 119.009,20 zł. z której wydatkowano kwotę 104.009,20 zł. Wykonawcą robót był Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu ustalony w drodze przetargu nieograniczonego.  Zakres  rzeczowy obejmuje odtworzenie przepustów w rowie odwadniającym o długości 2,44 km . Zadanie to zostało dofinansowane dotacją celową na usuwanie skutków powodzi w kwocie 69.997,00 zł.

 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 667003S ul. Szkolna w m. Kleśniska” jest to zadanie na które zaplanowano kwotę 315.333,80 zł z której wydatkowano 298.605,80 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. z Kłobucka wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres  rzeczowy obejmował wykonanie drogi wraz z odwodnieniem o długości 0,5 km oraz wykonanie skrzyżowania z drogą krajową Nr 42. Zadanie to zostało wykonane w całości a jego odbiór nastąpił 06 lipca 2011 roku. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją celową na usuwanie skutków powodzi w kwocie 221.892,00 zł.

 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 6670036  w m. Napoleon” jest to zadanie na które zaplanowano kwotę 520.247,00 zł, z której wydatkowano 520.246,51 zł. Wykonawcą robót było „ADAC-LEWAR” S.C. z Przystajni wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie 1200 mb. drogi asfaltowej wraz z podbudową i odwodnieniem. Inwestycja ta została dofinansowana dotacją celową na usuwanie skutków powodzi w kwocie 503.837,00 zł.

 

„Remont drogi w miejscowości Zimnowoda” jest to zadanie, którego  realizacja została przesunięta na rok 2013 z powodu realizacji inwestycji kompleksowych oraz trudnej sytuacji finansowej.

 

„Remont-przebudowa drogi gminnej Nr 667035S Giętkowizna - Grabarze” to zadanie, na które zaplanowano kwotę 592.813,91 zł lecz w toku postępowania przetargowego kwota ta uległa zmniejszeniu i wyniosła 383.190,10 zł. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 kwotą 189.500,00 zł. W wyniku  postępowania przetargowego  i jego rozstrzygnięcia ustalony został wykonawca robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. z Kłobucka. Zakres rzeczowy tej drogi obejmował wykonanie przebudowy jezdni o długości 1620 mb wraz z poszerzeniem i odwodnieniem oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

              „Remont-modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Giętkowizna – Grabarze” zadanie to zaplanowano ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i budżetu gminy Zadanie to nie zostało zakwalifikowane w postępowaniu konkursowym i nie zostało zrealizowane.

 

              „Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Kłobuckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych Nr 2004S – 2006S – 2007S relacji Danków-Lipie-Albertów-Stanisławów-Lindów-Julianów” wyniosła 855.500,00 zł i stanowi to 100 %planu. Środki te zostały przekazane w II półroczu 2011 roku.

 

       Na zadanie pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla powiatu kłobuckiego” zaplanowano środki w wysokości 50.731,31zł, w związku z realizacją tego zadania kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła 178.301,07 zł z której wydatkowano kwotę 178.300,50 zł. Zadanie to obejmuje inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku.

 

       Zadanie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” stanowi również inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie. Na ten cel zaplanowano dotację w kwocie 37.216,76 zł lecz nie została ona wydatkowana gdyż realizację tego zadania przesunięto na lata 2012 – 2014.

 

Przebudowa GOK w Lipiu- zadanie to zostało przesunięte do realizacji na rok 2013.

             

        Ponadto w budżecie gminy w roku 2011 zostały zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane w 2012 roku i są to:

- „Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na

   rury PCV lub PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w m. Danków”

plan 60.210,00zł                 wyk.50.559,92zł

- „Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Lipie poprzez termomodernizację

  budynku szkoły w Lindowie”                                           plan 17.220,00zł                wyk.17.220,00zł              

             

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano:

 

      zakup agregatu prądotwórczego na ujęcie wody w Wapienniku zaplanowano kwotę 31.119,00 zl z której wydatkowano 25.300,00 zł

      wykup działek gruntu pod przepompownie oraz zakup wiaty przystankowej, na które zaplanowano kwotę 14.497,00 zł,  poniesione wydatki na ten cel wynoszą 5.884,00 zł

      zakup samochodu pożarniczego dla OSP Parzymiechy na ten cel planowana jest kwota 41.500,00 zł, z której wydatkowano całość tj. 41.500,00 zł

      zakup pompy do wody brudnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Julianów zaplanowano kwotę 5.400,00 zł wydano w 100 %

      zakup agregatu prądotwórczego w ramach funduszu sołeckiego wsi Zimnowoda zaplanowano kwotę 8.600,00 zł, z której wydatkowano 7.885,00 zł

      zakup kserokopiarek i tablic interaktywnych w ramach projektu „Stawiamy na edukację”, kwota planu 35.000,00 zł poniesione wydatki 34.071,00 zł

 

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  zostały przedstawione w Załączniku Nr 5 i dotyczą:

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów-Chałków było realizowane z udziałem środków z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan tego zadania w ciągu roku wzrósł o kwotę 58.182,27 zł

- projekt „stawiamy na edukację” został wprowadzony do budżetu w ciągu roku i jego plan wynosił 35.000,00 zł i do końca roku nie uległ zmianie

- zadanie „Przebudowa GOK w Lipiu”  nie zostało zrealizowane w ciągu roku budżetowego  i zostało przesunięte do realizacji na lata następne. Plan tego zadania został całkowicie zmniejszony w roku 2011.

 

 

     Wydatki bieżące

 

                   Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 91,9 % w stosunku do planu i obejmują one wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i obsługa długu publicznego. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

 

 

L.p.

 

Nazwa

 

 

Plan  

 

Wykonanie

 

1.

Wydatki jednostek budżetowych

12.934.795,63

11.915.863,15

 

Z tego :

 

 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9.026.178,30

8.844.188,49

 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.908.617,33

3.071.674,66

2.

Dotacje na zadania bieżące

358.000,00

357.984,47

3.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.755.669,71

2.668.806,00

4.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

652.171,00

410.687,95

5.

Obsługa długu              

250.000,00

234.191,41

 

 

Razem

 

16.950.636,34

 

15.587.532,98

1.  Wydatki jednostek budżetowych

 

              W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmowały w głównej mierze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej oraz różne zadania związane z ich statutową działalnością między innymi:              

-                 bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,

-                 składki na Izby Rolnicze,

-                 bieżące utrzymanie własnych ujęć wody, usuwanie awarii na hydroforniach i sieci wodociągowej, oraz wydatki za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach,

-                 odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych w okresie zimowym,

-                 zakup soli, piasku, znaków drogowych, kruszywa

-                 remont dróg gminnych – usuwanie skutków uszkodzeń po  okresie zimowym,

-                 przygotowanie dokumentacji do uregulowania stanu prawnego oraz do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego,

-                 remonty w budynkach mienia komunalnego polegające na naprawie przewodów kominowych i wentylacyjnych, belek stropowych i schodów, wymiana okien.

-                 wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej Urzędu Gminy,

-                 remont pomieszczeń pod serwerownię w budynku Urzędu Gminy w Lipiu

-        prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców,

-        przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku,

-                 bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP, remonty sprzętu bojowego i samochodu pożarniczego, zakup mundurów bojowych i siatki do ogrodzenia basenu             ppoż. w Parzymiechach

-                 środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji

-       prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od    

         nieruchomości i leśnego oraz opłaty komornicze od tytułów wykonawczych,

-                 bieżące zadania oświaty i wychowania w zakresie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  przedszkoli, stołówek szkolnych  i gimnazjum w tym wypłata dodatku uzupełniającego,

-                 dowóz uczniów do szkół,

-                 pomoc dla  nauczycieli w zakresie studiów magisterskich i podyplomowych,

-                 prowadzenie świetlicy środowiskowej w Parzymiechach, Lindowie i Dankowie oraz zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii między innymi pomoc związana z dożywianiem uczniów w szkołach,

-        opłaty  za  pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach osób bezdomnych,

-                 usługi opiekuńcze,

-                 realizacja programu pn.” Dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności UE /PEAD/”,

-                 prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych,

-                 utrzymanie i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

-                 wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych,

-                 wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich zrealizowały w całości lub w części następujące wsie: Danków, Napoleon, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie, Szyszków, Wapiennik, Julianów, Natolin, Lindów, Brzózki, Zbrojewsko, Zimnowoda, Lipie.

 

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

 

W tej grupie wydatków bieżących poniesione wydatki stanowią przekazane dotacje dla:

-           Rady Gminnej KGW Lipie – dotacja celowa na zadanie w zakresie podtrzymywania i

upowszechniania tradycji

-           Ognisko TKKF „Zryw” dotacja na XXXIII Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera

-           Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

-           Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

-           Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w  Lipiu

 

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

Wydatki bieżące tej grupy obejmują:

-     zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej,

-     świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów bhp,

-     świadczenia związane z przeprowadzeniem Spisu Ludności

-     dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

-     diety dla radnych i sołtysów,

-     świadczenia dla strażaków za udział w akcjach p-poż

-     świadczenia rodzinne na mocy ustawy „o świadczeniach rodzinnych”,

-     zasiłki stałe  na mocy ustawy „o pomocy społecznej”,

-     zasiłki okresowe,  celowe i pomoc w naturze,

-     dożywianie dzieci w szkołach,

-     stypendia dla uczniów,

 

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

 

       W tej grupie wydatków bieżących realizowane są zadania bieżące z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  i są to:

-  projekt „ Stawiamy na Edukację”

-  projekt „Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im.  J. Piłsudzkiego w Lipiu”

-  projekt „Potrafię lepiej”

 

5. Obsługa długu publicznego

 

      Wydatki tej grupy to zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów bankowych krajowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Krzepicach,  Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie i  Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach.

 

 

      Pełniejszą analizę wykonania wydatków bieżących w układzie działowym zawiera poniższa tabela oraz kolejno przedstawiona realizacja w poszczególnych działach.

 

Dział

 

N a z w a

Plan

Wykonanie

010

Rolnictwo i łowiectwo

300.224,60

271.972,50

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

307.881,00

226.678,71

600

Transport i łączność

247.522,55

205.205,96

700

Gospodarka komunalna

103.073,00

88.435,03

710

Działalność usługowa

19.190,00

13.605,11

750

Administracja publiczna

2.262.282,93

2.165.304,24

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13.536,00

13.329,73

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

198.943,32

168.462,00

756

Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

50.000,00

44.964,25

757

Obsługa długu publicznego

250.000,00

234.191,41

758

Różne rozliczenia

50.000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

8.692.108,12

8.160.518,71

851

Ochrona zdrowia

100.500,00

86.549,98

852

Pomoc społeczna

2.422.864,00

2.363.449,10

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

951.904,00

686.148,91

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

520.400,00

423.999,53

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

395.974,50

394.194,75

926

Kultura fizyczna i sport

64.232,32

40.523,06

 

 

R a z e m

 

16.950.636,34

 

15.587.532,98

 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

 

                     W dziale tym finansowane były wydatki zadań zleconych i wydatki zadań własnych. W ramach wydatków zadań zleconych wypłacony został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu. Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota 158.724,60 zł,  którą w całości  wydatkowano na powyższy cel. Wydatki zadań własnych w tym dziale obejmują koszty bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni i stanowią one 107.298,51 zł, a wśród  nich energia elektryczna, zakup sondy hydrostatycznej, worków filtracyjnych, rozdrabniacza do pompy, części do montażu przyłącza zabezpieczającego przepompownię przed powodzią, budowa przyłącza, czyszczenie zbiorników oczyszczalni, analizy fizyko-chemiczne ścieków, ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska. Największą jednak część tych wydatków stanowi energia elektryczna w kwocie 56.810,79 zł. Ponadto w tym dziale finansowane są wydatki dotyczące składek na Izby Rolnicze w wysokości 5.949,39 zł. Ogółem wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 300.224,60 zł, z czego poniesione wydatki stanowią kwotę  271.972,50 zł.

 

 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

 

                     Wydatki tego działu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń związanych z dostarczaniem wody dla odbiorców. Poniesione wydatki w kwocie 226.678,71 zł z planowanej sumy 307.881,00 zł obejmują koszt energii elektrycznej, zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych i konserwacji urządzeń wodociągowych, zakup hydrantów,  zakup wodomierzy niezbędnych dla prawidłowego odczytu zużycia wody, zapłata za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach do miejscowości Zbrojewsko, Natolin i Brzózki, badania i analizy próbek wody przeznaczonej do spożycia, usuwanie awarii na hydroforniach i sieci wodociągowej, zakup drukarki do komputera przenośnego PSION, podłączenie energii elektrycznej do studni głębinowej w m. Parzymiechy,  okresowe przeglądy hydroforni wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z poborem wody podziemnej. Wśród poniesionych wydatków znaczące koszty stanowią:  energia  elektryczna w sumie  84.803,23 zł,  dostawa wody z Krzepic  45.367,70 zł, i opłaty za korzystanie ze środowiska 31.972,00 zł.

 

Dział 600 – Transport i łączność

 

                    Bieżące wydatki tego działu stanowią kwotę 205.205,96 zł na plan 247.522,55 zł i  są to wydatki : opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 19.730,40 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 171.312,75 zł, a dotyczą one  zakupu soli drogowej, piasku, kruszywa, tłucznia, rur betonowych, znaków drogowych, remontów bieżących dróg gminnych uszkodzonych w okresie zimowym, wykoszono  trawę z poboczy przy drogach gminnych, rozplantowano kruszywo na drogach gminnych. Duże wydatki stanowią koszty za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w czasie zimy na terenie gminy oraz  naprawy uszkodzeń powstałych na drogach gminnych.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 14.162,81 zaplanowane w ramach funduszy sołeckich wsi Napoleon i Brzózki, które wykorzystano na:

         wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej sołectwo Brzózki koszt            7.012,02 zł

         utwardzenie drogi dojazdowej do pól oraz wyczyszczenie i pogłębienie rowów przy drodze w Napoleonie koszt                                        7.150,79 zł

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 

                 W tym dziale finansowane są wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym. Na ten cel wydatkowano kwotę 88.435,03 zł z planowanej sumy 103.073,00 zł. Wydatki te obejmują wymianę okien i drzwi w  budynkach komunalnych w Lipiu ul. Stawowa i ul. Czereśniowa, naprawa przystanków PKS, częściowy remont dachu w budynku mienia w Wapienniku, Wymiana belki stropowej w budynku mienia w Lipiu ul. Stawowa , naprawa instalacji elektrycznej w Lipiu ul. Stawowa, budowa kominów dymowych oraz wentylacje nawiewne i wywiewne w Zbrojewsku. Ponadto zapłacono  za usługi kominiarskie, energię elektryczną na klatkach schodowych, za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie oraz opłaty notarialne, sądowe i PZU dotyczące  majątku mienia komunalnego.

 

Dział 710 – Działalność usługowa

 

                    Plan tego działu wynosi 19.190,00 zł, w którym  poniesione wydatki stanowią kwotę 13.605,11 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania remontu pomnika żołnierzy 83 p.p. Strzelców Poleskich na cmentarzu w Parzymiechach w kwocie 12.190,00 zł oraz utrzymania miejsc pamięci narodowej  i mogił zbiorowych żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Parzymiechach i Dankowie w sumie 1.290,30 zł. Zadanie związane z remontem pomnika żołnierzy Strzelców Poleskich w Parzymiechach polegało na obłożeniu nagrobka ramami ciemnymi „Szwed” oraz ramami leżącymi jasnymi, zerwanie posadzki betonowej wokół nagrobka i obłożenie kostką brukową grafit oraz wypis liter na nagrobku. Zadanie to było realizowane na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Śląskim  i na ten cel otrzymano dotację w kwocie 8.700,00 zł, a pozostałą część kosztów pokryto z budżetu gminy.

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

 

                   W dziale tym finansowane były wydatki zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, zadań z Urzędu Statystycznego związanych z powszechnym spisem ludności oraz zadania własne. Na wymienione zadania zlecone zaplanowano łącznie  kwotę 67.550,00 zł, z której wydatkowano sumę 64.373,39 zł . Zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego dotyczą  wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących te zadania oraz wydatków rzeczowych związanych z zakupem komputera dla USC i  zakupem materiałów dotyczących opracowania planów akcji kurierskiej w ramach świadczeń na rzecz obrony oraz materiałów w ramach zadań prowadzonych z zakresu działalności gospodarczej i wynoszą 43.639,00 zł tj. 100 % planu. Na zadania Urzędu Statystycznego w zakresie  narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zaplanowano kwotę 23.913,00 zł, z której wydatkowano 20.734,39 zł. Niewykorzystane środki dotyczące tego zadania zostały przekazane na rachunek dysponenta.

                  Ponadto w ramach tego działu finansowane  były zadania własne obejmujące koszty Rady Gminy,  Urzędu Gminy, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, wydatki w ramach konkursu „Piękna wieś województwa Śląskiego”. Poniesione wydatki tych zadań wynoszą 2.100.930,85 zł na plan 2.194.730,93 zł i obejmują: płace pracowników wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego, diety dla radnych i sołtysów, obsługę prawną, energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, prenumeraty wydawnictw, akcesoria komputerowe, druki, delegacje służbowe, szkolenia, składki na PFRON, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, materiały biurowe i kserograficzne, remont pomieszczeń biurowych, naprawa sprzętu i urządzeń kserograficznych, wydatki związane z promocją gminy oraz inne opłaty i składki.                 Ogólny plan wszystkich wymienionych wydatków bieżących tego działu wyniósł 2.262.282,93 zł, a wydatki wykonane 2.165.304,24 zł.

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

 

                    W dziale tym realizowane były  tylko zadania  zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu , na które zaplanowano łącznie kwotę 13.536,00 zł, a wydatki poniesione na powyższy cel wynoszą 13.329,73 zł. Dotacje celowe na te zadania przekazuje Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie i tam również dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

                                             

Dział 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

                    Wydatki tego działu dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, dotację dla Policji oraz zadań w ramach funduszy sołeckich wsi Albertów, Julianów, Lindów, Rębielice Szlacheckie, Szyszków, Zbrojewsko, Zimnowoda. Ogółem na  wymienione wydatki bieżące zaplanowano kwotę 198.943,32 zł,  z czego wydatkowano 168.462,00 zł.

                    Wydatki jednostek OSP wyniosły 115.864,31 zł i  obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa, energię elektryczną, zakup sprzętu przeciwpożarowego, remonty motopomp, sprzętu przeciwpożarowego i samochodów,  przeglądy techniczne samochodów OSP i agregatu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, strażaków i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP.

                            W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 51.597,69 zł i są to :

- zakup agregatu prądotwórczego sołectwo Julianów koszt               3.100,00 zł

- zakup umundurowania dla OSP oraz piły do drewna sołectwo Lindów koszt               10.622,88 zł

- zakup umundurowania dla OSP i urządzeń sportowych sołectwo Rębielice Szl.               16.005,76 zł

- zakup sprzętu i  umundurowania dla OSP sołectwo Szyszków               10.275,80 zł

- wykonanie dojazdu do garażu OSP sołectwo Zbrojewsko               10.668,90 zł

- zakup pompy dla OSP sołectwo Zimnowoda               924,35 zł

                   

Dział 756  - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

             

                                  W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, z której zapłacono wynagrodzenia dla 19 inkasentów prowadzących inkaso  podatków i opłat w poszczególnych wsiach na terenie całej gminy, zakupiono druki, pokryto opłaty pocztowe i komornicze od przesyłanych wpłat. Poniesione na ten cel wydatki  stanowią kwotę  44.964,25 zł.

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

 

                   W dziale tym poniesione wydatki wynoszą 234.191,41zł z planowanej sumy 250.000,00 zł i są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego w Krzepicach, Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach i Banku Ochrony Środowiska zaciągniętych na realizację inwestycji.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

                     Plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą  8.692.108,12 zł, z której wydatkowano 8.160.518,71zł i są to wydatki na następujące zadania:

 

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Szkoły podstawowe

4.287.832,11

3.901.395,49

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

243.727,89

242.445,37

Przedszkola

850.707,00

837.314,25

Gimnazja

2.296.935,00

2.222.436,96

Dowożenie uczniów do szkół

268.956,00

258.113,12

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

219.754,33

219.754,33

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15.150,00

11.796,40

Stołówki szkolne

429.110,00

418.838,96

Pozostała działalność

79.935,79

48.423,83

R a z e m

8.692.108,12

8.160.518,71

 

                     Największą część wydatków bieżących w tym dziale  stanowią płace i ich pochodne. Pozostałe wydatki obejmują stałe koszty utrzymania budynków szkolnych, sprzętu i samochodów dowożących uczniów do szkół oraz realizacji innych zadań z dotacji celowych,  funduszu sołeckiego.

                    W roku 2011 wykonano malowanie, gipsowanie, położenie płytek i częściowy remont pomieszczeń klasowych  wraz z ich doposażeniem w budynkach szkół i przedszkoli w Parzymiechach, Lipiu, Lindowie i Rębielicach Szlacheckich, wykonano bieżące naprawy na placu szkolnym, naprawiono i uszczelniono dach oraz uzupełniono rynny w szkołach w Lipiu i Rębielicach Szlacheckich.

                    Do szkół podstawowych uczęszcza 373 uczniów, do dwóch gimnazjum uczęszcza 222 uczniów. Do czterech przedszkoli  uczęszcza średnio  157 dzieci, do  szkół podstawowych i gimnazjum dowożonych jest  335 uczniów. Ogółem we wszystkich placówkach oświatowych zatrudnionych jest 108 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 90,94  etatu. Gmina finansuje również uczniom niepełnosprawnym wymagającym kształcenia specjalnego transport do szkół oddalonych od ich miejsca zamieszkania, Jest to pięcioro dzieci z naszego terenu. Średni miesięczny koszt takiej pomocy wynosi około 1.500,00 zł.

                                  Z dotacji  celowych  finansowane było również zadanie  w  ramach  podnoszenia

jakości oświaty polegające na pracy powołanych komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków 2 nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, na ten cel zaplanowano kwotę 180,00 zł i wydatkowano ją w 100 % .

                   W ramach tego działu finansowane były wydatki z funduszy sołeckich związane w głównej mierze z urządzeniem i wyposażeniem placów zabaw dla dzieci oraz zakupem  sprzętu nagłaśniającego i na ten cel wydatkowano łącznie 11.649,48 zł. Zadania te zrealizowano w miejscowościach: Natolin i Julianów z planowanej sumy 41.112,79 zł.

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

 

                     Wydatki w tym dziale to przede wszystkim realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, a także dotacja celowa   na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego.  Ogółem plan wydatków tego działu  wyniósł 100.500,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 86.549,98 zł  z tego:

        koszty przeciwdziałania narkomanii                             1.491,84 zł

        koszty przeciwdziałania alkoholizmowi                             75.058,14 zł

        dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na remont Ośrodka Zdrowia w Lipiu               10.000,00 zł

 

                       Ważniejsze wydatki tego działu to zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii i  są to:

         wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicy  środowiskowej przy Kościele Parafialnym w  Parzymiechach, Lindowie i  Dankowie

         finansowano  dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej w Lipiu i pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Zimnowodzie   i  Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich (w okresie I półrocza).

         dofinansowano pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach

         wspomagano prowadzoną w szkołach podstawowych i gimnazjum profilaktykę na temat grożących zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

         dofinansowano koszty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z parafii Parzymiechy, dzieci skorzystały z czterodniowego wypoczynku  w Zakopanem. W parafii Danków 50 dzieci biorących udział w spotkaniach świetlicowych skorzystało nieodpłatnie z jednodniowego wyjazdu do Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic, a parafia Lindów z jednodniowego wyjazdu do ZOO we Wrocławiu

         dofinansowano działalność Uczniowskich Klubów Sportowych

         sfinansowano działalność Gminnego Koordynatora Sportu poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipie

         udzielono pomocy finansowej w organizowaniu życia sportowego dzieci i młodzieży, organizowaniu różnych form aktywności ruchowej dostosowanej do stopnia sprawności fizycznej – współpraca z Parafialnym Klubem Sportowym Święty Stanisław

         organizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów obrzędowości i kultury regionalnej

         finansowano nagrody dla dzieci młodzieży biorące udział w organizowanych konkursach w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani i przemocy domowej

         dofinansowano Powiatowy Konkurs Tenisa Stołowego promujący zdrowie i propagujący trzeźwe obyczaje, Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej, który corocznie odbywa się w Szkole Podstawowej w Lindowie , działalność Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Parzymiechach i Drużyny Harcerskiej „SOKOLIKI”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas 9 roboczych posiedzeń rozpatrzyła  6 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, 2 wnioski wraz z opinią GKRPA zostały przekazane do poradni lekarsko-psychologicznej celem przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Kompletne dokumenty zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Częstochowie.

           Ponadto w tym dziale z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa dla Powiatu  Kłobuckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipiu w kwocie 10.000,00 zł.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

                     W zakresie pomocy społecznej realizowane są tylko wydatki bieżące i są to zadania, które wynikają z ustawy „o pomocy społecznej”.  Zadania te finansowane są z dotacji na zadania zlecone, dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz ze środków budżetu gminy.

                     Ogółem plan wydatków tego działu wynosi 2.422.864,00 zł, z której wydatkowano 2.363.449,10 zł. W ramach tych środków finansowane były:

 

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Domy pomocy społecznej

75.417,00

75.416,41

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.893.845,00

1.843.289,17

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6.039,00

5.595,78

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

66.514,00

63.708,54

Zasiłki stałe

58.323,00

56.192,68

Ośrodki pomocy społecznej

272.465,00

270.420,82

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.151,00

1.795,55

Pozostała działalność

48.110,00

47.030,15

O g ó ł e m

2.422.864,00

2.363.449,10

  Z kwoty ogółem przypada na:

 

 

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

1.902.965,00

1.851.118,46

Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin

204.179,00

200.794,25

Budżet gminy

315.720,00

311.536,39

 

                       Pomoc społeczna udzielana jest w różnych formach i objęto nią 258 rodzin i są to: zasiłki stałe dla  19 osób, zasiłki okresowe dla 28 rodzin, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 4 osób, dożywianie uczniów w szkołach dla 133 dzieci,  zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 74 rodzin, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe za 14 osób, świadczenia pielęgnacyjne ,  świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotne i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypłacono 52 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka  tzw. „becikowe”. Największą pozycję wydatków w tym dziale stanowią świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które są wypłacane  tylko w Ośrodkach Pomocy Społecznej. W nowym okresie zasiłkowym o wypłatę świadczeń rodzinnych złożono 839 wniosków i 27 wniosków o wypłatę z funduszu alimentacyjnego. Gminny Ośrodek Pomocy prowadzi również postępowania egzekucyjne wobec 33 dłużników alimentacyjnych

                                    Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji unijnych programów. W ramach programu „Dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” rozprowadzono produkty żywnościowe i tą pomocą objęto 129 rodzin. Łącznie  otrzymano i wydano  10.170 kg żywności, a koszty finansowe poniesione przez gminę  związane z realizacją tego programu wyniosły 3.739,53  zł.

                       Oprócz wymienionych form pomocy finansowej pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie, pomagają klientom mało zaradnym życiowo w załatwieniu wielu spraw urzędowych, udzielają poradnictwa, współpracują z wieloma instytucjami takimi jak: ZUS, KRUS, Szkoły, Policja, Powiatowy Urząd Pracy itp. Współpraca z wymienionymi podmiotami przyczynia się do kompleksowej realizacji zadań pomocy społecznej.

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

 

                    W dziale tym prowadzona jest opieka wychowawcza dzieci i młodzieży w  świetlicach szkolnych, finansowano pomoc materialną dla uczniów oraz realizowano zadania w ramach projektów unijnych. Ogółem na ten cel zaplanowano 951.904,00 zł z czego wydatkowano 686.148,91 zł.

                     Świetlice szkolne prowadzą opiekę pedagogiczną w czasie dojazdu uczniów do szkół, a także w okresie oczekiwania na odjazd po zajęciach szkolnych. Koszt tego zadania zaplanowano w kwocie 251.381,00 zł, z której wydatkowano  229.238,96 zł.

                       Z dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz środków budżetu gminy finansowana była pomoc materialna dla uczniów zaplanowana w kwocie 48.352,00 zł, z czego wydatkowano 46.222,00 zł. Ze stypendiów skorzystało 108 uczniów na łączną kwotę 30.067,00 zł. Trzem rodzinom wypłacono zasiłki losowe oraz zakupiono wyprawkę szkolną dla 73 dzieci razem na ten cel wydatkowano na kwotę 16.155,00 zł.  

                        Ponadto z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane były projekty pod nazwą:

„Wirtualna społeczność szkolna”                            plan         5.007,00 zł         wykonanie                 4.962,38 zł

„Stawiamy na edukację”                                        plan     520.924,00 zł                      wykonanie   330.848,54 zł 

„Potrafię lepiej”                                 plan     126.240,00 zł               wykonanie     74.877,03 zł

Projekty te były realizowane przez szkoły z terenu Gminy Lipie.

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

                      Wydatki tego działu to wydatki za zużytą energię elektryczną i koszty eksploatacji instalacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wydatki związane z ochroną środowiska.  Ogółem na ten cel zaplanowano 520.400,00 zł, a poniesione wydatki stanowią sumę 423.999,53 zł.

                       Za energię oświetlenia ulicznego  zapłacono 191.972,09 zł, a bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy kosztowało 197.682,72 zł. Plan wydatków dotyczących oświetlenia ulicznego zamykał się kwotą 483.400,00 zł.

                      Na wydatki związane z ochroną środowiska wydatkowano 19.344,72 zł i dotyczą one wywozu śmieci segregowanych, przeterminowanych leków, padłych zwierząt oraz przewozu bezdomnych psów do schroniska z planowanej kwoty 22.000,00 zł .

                       Na wydatki w zakresie sporządzenia programu usuwania azbestu na terenie gminy  zaplanowano 15.000,00 zł kwota ta została wydatkowana w 100 %. Zadanie to zostało dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki kwotą 12.000,00 zł.

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

                 Wydatki tego działu to dotacje podmiotowe na prowadzenie statutowej działalności dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, dotacja na krzewienie kultury oraz wydatki   realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Z budżetu gminy na ten cel  zaplanowano ogółem kwotę  395.974,50 zł, a poniesione wydatki wynoszą 394.194,75 zł.

Dla instytucji kultury przekazane dotacje podmiotowe  wyniosły:                    

         dla Gminnego Ośrodka Kultury                                     204.996,80 zł                                                    130.000,00 zł

         dla Gminnej Biblioteki Publicznej                                     124.987,67 zł              

W ramach funduszu sołeckiego realizowane były remonty świetlic wiejskich w Dankowie, Zimnowodzie, Wapienniku i Lipiu. Na ten cel wydatkowano kwotę 57.210,28 zł.                                     

 

               Ponadto instytucje kultury w roku 2011 uzyskały jeszcze inne przychody, które wpłynęły bezpośrednio na ich rachunki bankowe z przeznaczeniem na  realizację określonych zadań i są to:

-           dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek do bibliotek               4.750,00 zł                                                                                                                                                          

-           pozostałe przychody  / wynajem sali GOK /                                     14.041,72 zł

                                                                   

                W 2011 roku w/w instytucje kultury na realizację  statutowych zadań wydatkowały ogółem następujące kwoty :

 

Gminny Ośrodek Kultury                                                                     217.541,11 zł

Gminna Biblioteka Publiczna                                                               136.845,59 zł

 

                               Ponadto w tym dziale zaplanowano 3.000,00 zł na dotację dla instytucji pozarządowych na krzewienie kultury i dziedzictwa  i została ona wykonana w 100 %.

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

 

                    Na potrzeby w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 64.232,32 zł, z której wydatkowano 40.523,06 zł.

                                W kwocie tej są wydatki na utrzymanie nawierzchni na boiskach sportowych w Lipiu, Parzymiechach i Dankowie za energię elektryczną oraz  zorganizowanie jednej imprezy  sportowej pn.  „XXXIII Bieg Jesienny im. Tomasza Hopffera”. Na ten cel wydatkowano 18.429,74 zł z planowanej sumy 37.000,00 zł.

                  Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego wsi Lipie i Parzymiechy zostały zaplanowane w kwocie 27.232,32 zł, z której zapłacono za wykonanie prac na boiskach sportowych w Lipiu i Parzymiechach kwotę  22.093,32 zł.

 

              Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów – Chałków”, zadanie to było realizowane w latach 2009 - 2011 i w roku bieżącym zostało zakończone.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon – Parzymiechy to przedsięwzięcie które było zaplanowane na lata 2011 – 2013, dotychczasowo zlecono wykonanie dokumentacji na to zadanie, będzie ona wykonana dopiero w 2012 roku Następnie etapowo będziemy przystępować do realizacji tego zadania. Zakończenie planuje się na rok 2016.

- Przebudowa GOK w Lipiu to przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2010 – 2011. W roku ubiegłym została zrealizowana dokumentacja na to zadanie i został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego. Jednakże  nie został on rozpatrzony pozytywnie i został złożony ponownie do konkursu Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu PROW, realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2013.

- Remont drogi gminnej w m. Lipie ul. Dolna, Leśna Topolowa, Lipowa, Jaworowa, Klonowa to przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2010 – 2012. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.903.438,33 zł. W roku 2010 wykonano dokumentację na to zadanie, w roku bieżącym nie przewidziano realizacji zadania. Planowane jest zgłoszenie tego zadania do konkursu. Na realizacje powyższego zadania duży wpływ będzie miało to czy otrzymamy dofinansowanie oraz czy znajdziemy oszczędności w budżecie Gminy.

- Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Lipie poprzez termomodernizację budynków szkół, zadanie to zaplanowane jest na lata 2010 – 2012. W roku ubiegłym wykonano dokumentacje na to zadanie a jego realizacja przewidziana jest na rok 2012.

- System elektronicznej komunikacji dla Powiatu kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego to przedsięwzięcie zaplanowane było na lata 2008 – 2011. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosiły 51.632,69 zł, a w toku realizacji wzrosły do 201.632,69 zł. Poniesione w roku 2011 wydatki na to zadanie wyniosły 178.300,50  zł. Realizacja tego zadania przebiegała w sposób prawidłowy i zadanie to zostało zakończone. Środki na dofinansowanie tego zadania otrzymano w roku 2012.

- Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu północnego E-region Częstochowski to przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2010 – 2012. W ciągu roku budżetowego na wniosek partnera czyli Starostwa Powiatowego w Częstochowie zadanie to zostało przesunięte do realizacji na lata 2010 – 2014. Do chwili obecnej nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie.

- Remont drogi gminnej Nr 667035 S Giętkowizna – Grabarze w toku wykonywania budżetu zmianie uległa nazwa tego przedsięwzięcia i obecnie brzmi „Przebudowa i remont  drogi gminnej Nr 667035 S Giętkowizna – Grabarze”, zmiana ta nastąpiła na wniosek instytucji dofinansowującej to zadanie. Realizacja tego zadania przypadała na lata 2010 – 2011. W  roku 2010 została zrealizowana dokumentacja na to zadanie, a w roku 2011 nastąpiła realizacja tego zadania, która obejmowała wykonanie przebudowy jezdni o długości 1620 mb. wraz z poszerzeniem i odwodnieniem oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytkowania w II półroczu 2011 roku.

- Remont drogi gminnej w m. Zimnowoda przedsięwzięcie to było zaplanowane na lata 2009 – 2011 lecz w trakcie realizacji budżetu podjęto decyzję o realizacji tylko tych zadań, które otrzymają dofinansowanie, powyższe przedsięwzięcie zostało zaplanowane tylko z własnych środków i miało być sfinansowane z kredytu bankowego. W związku z decyzją Rady Gminy zadanie to zostało przesunięte do realizacji na lata 2009 – 2013.  Na to zadanie wykonana została tylko dokumentacja.

 

              Jak wynika z przedstawionej informacji wykonanie budżetu za  2011 rok   po stronie dochodów stanowi  91,7  %, a  po stronie wydatków  90,6 % planu.

              Po stronie dochodów w grupie dochodów bieżących nie zrealizowano w 100 % wpływów  w zakresie udziału w  podatku dochodowym, na którego realizację nie mamy żadnego wpływu, gdyż przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów oraz dochodów z opłaty skarbowej.  Nie skorygowane plany dochodów z dotacji celowych przez dysponentów tych środków, a w efekcie dokonane  zwroty tych dotacji mają również wpływ na zaniżenie planu wykonania dochodów bieżących. Pozostałe dochody bieżące realizowane były prawidłowo do ich wielkości planowanych.

              Po stronie dochodów w grupie dochodów majątkowych ich realizacja jest słaba i wynosi 72 %, a  wpływ na tą sytuację miały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  / budowa  kanalizacji/ realizowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich, które nie wpłynęły na rachunek budżetu gminy w roku 2011. Środki te otrzymamy dopiero  w okresie I półrocza 2012 roku.   

                Po stronie wydatków ich wykonanie w grupie wydatków bieżących  wynosiło  91,9 %, a  realizacja wydatków majątkowych stanowi  87,2 % planu.

              Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim  utrzymanie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym. Największa ich część przypada na zadania oświaty, pomocy społecznej i administracji publicznej.

            Zaplanowane w budżecie gminy zadania zlecone oraz zadania celowe na realizację zadań własnych gminy realizowane były zgodnie z planem finansowym oraz na ściśle określony przez dysponentów cel. Niewykorzystane środki dotacji zostały przekazane w terminie do 31 grudnia 2011 roku na rachunki bankowe poszczególnych dysponentów.

 

              W roku 2011 w ramach wydatków majątkowych wybudowano kanalizację w Dankowie, wodociąg w Lipiu, wykonano remonty dróg: w Kleśniskach ul. Szkolna, w Napoleonie, drogę Giętkowizna - Grabarze, odtworzono przepusty w rowach odwadniających w Zimnowodzie, zrealizowano zadanie wspólnie z Powiatem Kłobuckim dotyczące Systemu Elektronicznej Komunikacji „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego”, opracowano dokumentacje pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane w roku 2012 i latach następnych.

 

              Na dzień 1 stycznia 2011 roku  gmina nasza posiadała  zadłużenie z tytułu pożyczek  i kredytów w kwocie 5.877.913,97zł. W okresie 2011 roku zaciągnięto pożyczki i kredyty w kwocie 5.106.297,96 zł i są to:

- przychody z zaciągniętych pożyczek                                                                       1.997.040,88 zł

- przychody z zaciągniętych kredytów                                                                       3.109.257,08 zł

 

Spłaty zadłużenia dokonane w roku 2011 wyniosły 2.615.747,16 zł oraz umorzono pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 222.895,43. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi łącznie 8.145.569,34 zł i są to:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach                                                                       2.964.773,53 zł

- kredyty z Banku Spółdzielczego w Krzepicach                                                         3.438.753,99 zł

- kredyty z BOŚ w Częstochowie                                                                                        886.541,82 zł

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach                                              855.500,00 zł

                                                          

           Przychody i rozchody budżetu gminy za 2011 rok przedstawione zostały w  załączniku nr 6 .

 

 

Wójt Gminy Lipie

 

Bożena  Wieloch

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »