| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie przyznania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 22a ust. 1, ust.2 i   ust.3 ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z   2006 r. Nr 139, poz 992 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mstów  
uchwala :  

§   1.  

1.   Z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu, przyznaje się jednorazową zapomogę z   budżetu Gminy Mstów w   wysokości 2500 złotych na każde żywe dziecko.  

2.   Zapomoga o   której mowa w   ust. 1, przysługuje jeżeli co najmniej jedno z   rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Gminy Mstów bez przerwy przez okres 12 miesięcy przed urodzeniem dzieci oraz w   dniu składania wniosku o   zapomogę.  

3.   Uprawnionymi do zapomogi są rodzice dzieci lub ten rodzic, pod opieką którego pozostają dzieci.  

4.   Zapomoga, o   której mowa w   ust. 1, przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej.  

5.   Zapomoga nie przysługuje, jeżeli:  

1)   rodzice lub jedno z   rodziców uzyskało lub ubiega się w   innej gminie o   zapomogę z   tytułu urodzenia dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały rady gminy wydanej w   oparciu o   art. 22a ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych;  

2)   dziecko zostało umieszczone w   rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej od urodzenia do dnia rozpatrzenia wniosku.  

§   2.  

1.   Wniosek o   wypłatę zapomogi składa się w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   Mstowie,  
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.  

2.   Wniosek powinien zawierać dane dotyczące :  

1)   wnioskodawcy, w   tym : imię i   nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i   numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania;  

2)   dzieci, w   związku z   których urodzeniem przyznawana jest zapomoga, w   tym : imię i   nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania.  

3.   Do wniosku należy dołączyć:  

1)   kserokopię dowodu osobistego składającego wniosek;  

2)   skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci;  

3)   oświadczenie, o   zamieszkaniu wnioskodawcy na terenie Gminy Mstów od co najmniej roku przed urodzeniem się dzieci oraz w   dniu składania wniosku;  

4)   oświadczenie, że z   tytułu urodzenia się dzieci nie była przyznawana jednorazowa zapomoga, o   której mowa w   art. 22a ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych, finansowana z   budżetu innej gminy oraz że rodzice nie ubiegają się w   innej gminie o   przyznanie takiej zapomogi.  

4.   W przypadku niezależnego złożenia wniosków przez obydwoje rodziców, zapomoga przyznawana jest temu z   rodziców, pod którego opieką dzieci faktycznie przebywają.  

W przypadku zaistnienia wątpliwości Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mstowie przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mstowie.  

§   4.  

Wnioski o   wypłatę zapomogi z   tytułu urodzenia dzieci, które miało miejsce przed dniem wejścia uchwały w   życie, składa się w   terminie 3   miesięcy od dnia wejścia w   życie uchwały.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »