| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie przyznania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 22a ust. 1, ust.2 i   ust.3 ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z   2006 r. Nr 139, poz 992 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mstów  
uchwala :  

§   1.  

1.   Z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu, przyznaje się jednorazową zapomogę z   budżetu Gminy Mstów w   wysokości 2500 złotych na każde żywe dziecko.  

2.   Zapomoga o   której mowa w   ust. 1, przysługuje jeżeli co najmniej jedno z   rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Gminy Mstów bez przerwy przez okres 12 miesięcy przed urodzeniem dzieci oraz w   dniu składania wniosku o   zapomogę.  

3.   Uprawnionymi do zapomogi są rodzice dzieci lub ten rodzic, pod opieką którego pozostają dzieci.  

4.   Zapomoga, o   której mowa w   ust. 1, przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej.  

5.   Zapomoga nie przysługuje, jeżeli:  

1)   rodzice lub jedno z   rodziców uzyskało lub ubiega się w   innej gminie o   zapomogę z   tytułu urodzenia dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały rady gminy wydanej w   oparciu o   art. 22a ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych;  

2)   dziecko zostało umieszczone w   rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej od urodzenia do dnia rozpatrzenia wniosku.  

§   2.  

1.   Wniosek o   wypłatę zapomogi składa się w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   Mstowie,  
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.  

2.   Wniosek powinien zawierać dane dotyczące :  

1)   wnioskodawcy, w   tym : imię i   nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i   numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania;  

2)   dzieci, w   związku z   których urodzeniem przyznawana jest zapomoga, w   tym : imię i   nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania.  

3.   Do wniosku należy dołączyć:  

1)   kserokopię dowodu osobistego składającego wniosek;  

2)   skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci;  

3)   oświadczenie, o   zamieszkaniu wnioskodawcy na terenie Gminy Mstów od co najmniej roku przed urodzeniem się dzieci oraz w   dniu składania wniosku;  

4)   oświadczenie, że z   tytułu urodzenia się dzieci nie była przyznawana jednorazowa zapomoga, o   której mowa w   art. 22a ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych, finansowana z   budżetu innej gminy oraz że rodzice nie ubiegają się w   innej gminie o   przyznanie takiej zapomogi.  

4.   W przypadku niezależnego złożenia wniosków przez obydwoje rodziców, zapomoga przyznawana jest temu z   rodziców, pod którego opieką dzieci faktycznie przebywają.  

W przypadku zaistnienia wątpliwości Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mstowie przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mstowie.  

§   4.  

Wnioski o   wypłatę zapomogi z   tytułu urodzenia dzieci, które miało miejsce przed dniem wejścia uchwały w   życie, składa się w   terminie 3   miesięcy od dnia wejścia w   życie uchwały.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »