| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 czerwca 2012r.

dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adama Matusiewicza - Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi - Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

zwanym dalej „Przekazującym”  

a Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach :  

Bernard Bednorz - Starosta  

Henryk Barcik - Wicestarosta  

zwanym dalej „Przejmującym”  

W celu usprawnienia realizacji zadań letniego i   zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego Strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest określenie sposobu i   warunków realizacji zadań letniego i   zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego (wykazanych w   załączniku nr 1), zwanych dalej drogami.  

2.   Przekazujący przekazuje, a   Przejmujący przejmuje kompetencje, prawa i   obowiązki, a   także związaną z   tym odpowiedzialność dotyczącą prowadzenia zadań letniego i   zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w   zakresie:  

A.   bieżącego utrzymania dróg, które obejmuje:  

a.   utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i   innych urządzeń związanych z   drogą,  

b.   wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i   zabezpieczających, w   tym związanych z   likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

c.   utrzymanie czystości pasa drogowego poprzez uprzątnięcie zanieczyszczeń, w   tym po wypadkach komunikacyjnych,  

d.   utrzymywanie zieleni przydrożnej, poprzez sadzenie i   usuwanie drzew oraz krzewów, usuwanie konarów oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a   także wykaszanie poboczy,  

e.   utrzymanie rowów i   elementów systemu odwodnieniowego,  

f.   utrzymanie oznakowania pionowego i   poziomego,  

g.   przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, a   w przypadku stwierdzenia powstania szkód w   mieniu Województwa Śląskiego – podjęcie interwencji, tj. sporządzenie notatki służbowej wraz z   dokumentacją zdjęciową, a   następnie przekazanie jej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach,  

h.   ustalenie okoliczności stwierdzonego zajęcia pasa drogowego (np. reklama, zjazd, inne prace), a   w przypadku wątpliwości co do legalności takiego zajęcia - podjęcie interwencji, tj. sporządzenie notatki służbowej wraz z   dokumentacją zdjęciową, a   następnie przekazanie jej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach,  

i.   współpracę z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach w   zakresie ustalania okoliczności powstania szkód na osobie lub w   mieniu osób trzecich, zaistniałych – w   okresie obowiązywania niniejszego porozumienia – na odcinkach dróg przekazanych do utrzymania,  

j.   utrzymanie przepustów o   średnicy do Ø 60 cm,  

k.   utrzymanie nawierzchni jezdni i   chodników na mostach i   wiaduktach drogowych, estakadach oraz kładkach,  

l.   utrzymanie czystości w   przejściach podziemnych,  

B.   zimowego utrzymania dróg, które obejmuje:  

a.   zapewnienie w   ilościach niezbędnych do rozpoczęcia i   prowadzenia działań gotowości sprzętu, zgromadzenie materiałów i   ich przechowywanie w   odpowiednich warunkach, zabezpieczających ich przed niszczeniem,  

b.   prowadzenie – zgodnie z   ustalonymi standardami zimowego utrzymania dróg - akcji zimowego utrzymania dróg, tj. odśnieżanie jezdni oraz usuwanie śniegu i   lodu w   miejscach, za które zgodnie z   obowiązującymi przepisami odpowiada zarządca drogi. Określenie takich miejsc zostanie dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach, wspólnie z   właściwą powiatową jednostką organizacyjną wskazaną przez Przejmującego do zarządzania drogami,  

c.   usuwanie skutków gołoledzi i   śliskości pośniegowej i   podejmowanie działań zapobiegających ich wystąpieniu – zgodnie z   ustalonymi standardami zimowego utrzymania dróg,  

d.   usunięcie zanieczyszczeń pozimowych z   dróg po zakończeniu sezonu zimowego utrzymania.  

3.   Utrzymaniem konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich oraz utrzymaniem sygnalizacji świetlnych na całej sieci dróg wojewódzkich zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

4.   W uzasadnionych przypadkach - na wniosek właściwej powiatowej jednostki organizacyjnej wskazanej przez Przejmującego do zarządzania drogami skierowany do Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz w   kopii do Zarządu Województwa Śląskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach może wyrazić zgodę na realizację w   ramach środków z   dotacji celowej zadań o   charakterze remontowym, pod warunkiem, że nie wpłynie to na jakość prowadzenia robót utrzymaniowych. Kopię zgody należy przekazać Zarządowi Województwa Śląskiego.  

5.   Posiadane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach dane o   stanie technicznym dróg wojewódzkich oraz plany inwestycji i   remontów na drogach wojewódzkich przyjęte na dany rok kalendarzowy są udostępniane w   formie elektronicznej właściwej powiatowej jednostce organizacyjnej wskazanej przez Przejmującego do zarządzania drogami bez zbędnej zwłoki.  

6.   Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach zawiera polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z   tytułu zarządzania siecią dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego.  

7.   Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach udostępnia właściwej powiatowej jednostce organizacyjnej wskazanej przez Przejmującego do zarządzania drogami aktualne ogólne warunki ubezpieczenia, o   którym mowa w   pkt 6.  

§   2.  

1.   Na podstawie niniejszego porozumienia oraz art. 21 ust. 1   ustawy o   drogach publicznych Strony porozumienia mają prawo przekazać wykonywanie, kontrolowanie i   rozliczanie zadań objętych porozumieniem stosownym jednostkom organizacyjnym powołanym do zarządzania drogami.  

2.   Przejmujący wyznaczy koordynatora ds. realizacji porozumienia do bieżących kontaktów z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz z   Wydziałem Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

3.   Kontrolę techniczną realizacji zadań objętych porozumieniem sprawował będzie, działający w   mieniu Przekazującego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach ma prawo wydawać pisemne, wiążące polecenia dotyczące realizacji zadań objętych porozumieniem, przy czym kopie tych poleceń będą przekazywane do Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

4.   Upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach mogą przeprowadzać kontrole realizacji zadania objętego porozumieniem, z   udziałem przedstawiciela jednostki prowadzącej bieżące utrzymanie dróg. Przejmujący jest zobowiązany udostępniać do wglądu dokumenty związane z   bieżącym utrzymaniem dróg, a   dotyczące procedur udzielania zamówień, umów oraz systemu planowania.  

5.   Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach ma możliwość wprowadzenia dodatkowych:  

a.   meldunków z   zimowego utrzymania,  

b.   meldunków (doraźnych) w   sytuacjach kryzysowych (powódź, itp.),  

oraz ustalić wzory tych meldunków.  

6.   Upoważnieni przedstawiciele „Przekazującego” mogą przeprowadzać kontrole realizacji zadań objętych porozumieniem.  

7.   Raz na kwartał prowadzone będą spotkania rozliczeniowo-zadaniowe, z   udziałem przedstawicieli Stron porozumienia. Organizowanie i   prowadzenie tych spotkań powierza się Zarządowi Dróg Wojewódzkich w   Katowicach z   jednoczesnym zobowiązaniem do przekazania ustaleń do Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

§   3.  

1.   Na realizację zadań wynikających z   porozumienia Przejmujący otrzyma dotację celową w   kwocie, wynikającej z   iloczynu długości dróg objętych porozumieniem i   wskaźnika „n”.  

2.   Wskaźnik „n”, o   którym mowa w   pkt 1, zostanie określony odpowiednio w   roku 2012 na II półrocze, w   roku 2013 i   2014 na cały rok, w   roku 2015 na I   półrocze, z   zastrzeżeniem pkt 3.  

3.   Dopuszcza się możliwość przyznania w   I półroczu 2015r. dodatkowych środków finansowych na określone, wskazane przez Przejmującego działania. Uzyskana w   ten sposób kwota pomniejszy pulę środków na II półrocze 2015r. przewidzianą dla powiatu.  

4.   Wartość wskaźnika „n” na każdy następny rok funkcjonowania porozumienia nie będzie niższa niż wartość roczna wskaźnika w   roku poprzednim.  

5.   Kwota dotacji celowej w   danym roku kalendarzowym przeznaczona na realizację zadań wynikających z   niniejszego porozumienia zostanie określona, z   zastrzeżeniem pkt 7   w drodze aneksu po przyjęciu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w   sprawie budżetu Województwa Śląskiego na ten rok.  

6.   Do czasu podpisania aneksu, o   którym mowa w   pkt 5   Przekazujący będzie przekazywał środki finansowe Przejmującemu, na podstawie wniosków składanych w   trybie pkt 11 uwzględniając możliwości finansowe budżetu województwa w   danym miesiącu.  

7.   W II półroczu 2012 roku przyjmuje się wskaźnik n = 13 244 zł/km, w   związku z   czym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z   realizacją zadań objętych porozumieniem w   okresie od 01.07.2012r. do 31.12.2012r. jest równa (w zaokrągleniu do złotych) kwocie 307.261 zł.  

8.   Wielkość dotacji celowej może zostać zwiększona w   przypadku wystąpienia na danym obszarze sytuacji ekstremalnych, np.: niesprzyjające warunki atmosferyczne – ponadnormatywne opady śniegu, miejscowe podtopienia i   zalania. W   takim przypadku wymagany jest każdorazowo indywidualny wniosek Przejmującego, w   którym określona zostanie celowość zwiększenia dotacji, wskazany szacowany zakres rzeczowy prac koniecznych do wykonania oraz szacunkowy koszt.  
W przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, Przejmujący nie może zaniechać działań wynikających z   porozumienia.  

9.   Kwota przekazana na realizację porozumienia obejmuje również uzasadnione koszty administracyjne, które nie mogą przekroczyć wielkości 5   % przekazywanej kwoty. Do kosztów administracyjnych można zaliczyć w   szczególności:  

-   koszty zakupu materiałów tj. zakup: druków i   papieru, materiałów biurowych, akcesorii komputerowych (myszka, klawiatura), znaczków pocztowych,  

-   koszty własne tj. ekwiwalent za pranie odzieży, koszty energii na obwodzie drogowym, paliwo do samochodów wykorzystywanych do objazdu dróg wojewódzkich, koszty wynagrodzeń,  

-   inne koszty tj. media, czynsz, wywóz nieczystości, opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i   stacjonarne), posiłki profilaktyczne dla pracowników obwodów drogowych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg wojewódzkich.  

10.   W ramach kosztów administracyjnych nie można dokonywać zakupu środków trwałych w   rozumieniu ustawy o   rachunkowości np.: komputerów, oprogramowania licencjonowanego, kserokopiarek, drukarek, kamer wideo, aparatów fotograficznych, mebli, wykładzin, kosiarek, pił mechanicznych itd.  

11.   Przejmujący będzie otrzymywał od Przekazującego środki finansowe w   miesięcznych ratach każdorazowo na podstawie wniosku złożonego łącznie z   rozliczeniem, o   którym mowa w   § 5   pkt 1   za wyjątkiem miesiąca stycznia danego roku, w   terminie 5-u dni od otrzymania wniosku.  

12.   Przejmujący jest zobowiązany wydać przekazane środki dotacji celowej na cele związane z   letnim i   zimowym utrzymaniem dróg, w   sposób określony w   porozumieniu.  

§   4.  

1.   Przejmujący będzie sporządzać plan roczny z   rozbiciem na poszczególne asortymenty robót wg odrębnie ustalonego wzoru, w   terminie do dnia 20 listopada roku poprzedzającego rok na który sporządzany będzie plan.  

2.   Plan roczny podlega akceptacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach w   terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania i   zostaje przekazany do Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, niezwłocznie po zaakceptowaniu.  

3.   Przejmujący lub powiatowa jednostka organizacyjna powołana do zarządzania drogami przedstawi do końca stycznia danego roku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kalkulację kosztów robót realizowanych własnym sprzętem wraz z   wykorzystaniem własnych służb utrzymaniowych w   ramach zadań wynikających z   niniejszego porozumienia.  

§   5.  

1.   Rozliczenie robót i   przekazanych środków finansowych będzie się odbywało miesięcznie, do 15-go dnia miesiąca następnego. Do dnia 31 grudnia 2012r. rozliczenia będą dokonywane na dotychczas obowiązujących formularzach rozliczenia rzeczowo-finansowego.  

2.   Od 1   stycznia 2013r. planuje się wdrożenie rozliczania robót wykonanych na drogach wojewódzkich z   wykorzystaniem systemu informatycznego DROGA ONLINE, udostępnionego, od 1   lipca 2012r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

3.   Przejmujący upoważni pracownika do użytkowania i   działania w   systemie informatycznym   DROGA ONLINE   oraz podejmie bieżącą współpracę w   okresie II półrocza 2012r. dla przygotowania wdrożenia w/w systemu.  

4.   Rozliczenia robót realizowanych w   trybie określonym w   § 1   pkt 4   oraz § 3   pkt 3   i pkt 8   należy dokonywać odrębnie poprzez przedstawienie protokołu odbioru robót dokonanego przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach wraz z   kopiami faktur.  

5.   W przypadku niewykonania w   danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem i   niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za ten rok budżetowy, pozostała kwota podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego z   zastrzeżeniem pkt 4.  

6.   Niewykorzystana dotacja przekazana w   ramach niniejszego porozumienia w   roku 2015 podlega zwrotowi do dnia 15 lipca 2015 roku.  

7.   Środki dotacji celowej, udzielonej na realizację zadań objętych porozumieniem, wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z   postanowieniami art. 252 ustawy z   dnia 27.08.2009r. o   finansach publicznych.  

§   6.  

1.   Nieotrzymanie kwoty, o   której mowa w   § 3   pkt 1   zezwala Przejmującemu:  

a.   naliczyć odsetki ustawowe;  

b.   w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni, oprócz naliczenia odsetek wypowiedzieć porozumienie  

ze skutkiem natychmiastowym.  

2.   Odstąpienie od porozumienia wynikające z   pkt 1   b) nie zwalnia z   roszczeń finansowych.  

§   7.  

1.   Przejmujący ponosi odpowiedzialność za skuteczne i   terminowe wykonanie przyjętego do realizacji zakresu prac.  

2.   Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone, z   własnej winy, Przekazującemu lub osobom trzecim, powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zadań wynikających z   niniejszego porozumienia oraz z   przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.  

3.   W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zadań wynikających z   niniejszego porozumienia Przekazujący wezwie Przejmującego do prawidłowego działania i   wyznaczy mu w   tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Przekazujący zastrzega sobie możliwość usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości własnym staraniem, co będzie się wiązać z   odpowiednim pomniejszeniem kwoty dotacji.  

§   8.  

1.   Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.  

2.   W przypadku naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.  

§   9.  

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1   lipca 2012r. do 30 czerwca 2015r.  

§   10.  

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w   postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.  

§   11.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o   drogach publicznych.  

§   12.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do Sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.  

§   13.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   14.  

Porozumienie zostało sporządzone w   2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Strona Przekazująca                                                                                                                                                                                                                                                                 Strona Przejmująca  

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  


Adam   Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga

STAROSTA  


Bernard   Bednorz


WICESTAROSTA  


Henryk   Barcik

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 28 czerwca 2012 r.  

                                                                                                                                                                                                                                         

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH  
POWIAT BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKI  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

DW 780   - od granicy woj. małopolskiego do DW 934  

2,1   km  

DW 931   - od DK 44 do gr. powiatu pszczyńskiego  

10,3   km  

DW 934   - od granicy m. MYSŁOWICE (Kosztowy) do DK 44 (BIERUŃ)                                                                                                                                  

10,8   km  

RAZEM  

23,2   km  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »