| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.325.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe w częściach określonych w:

- § 1 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie wyrazu "wstrzymywania",jako sprzecznej z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), dalej jako "ustawa" w związku z art. 7 Konstytucji RP;

- § 2 pkt 1 Załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie wyrazów: "lub reprezentuje klub sportowy, którego siedziba znajduje się w Tarnowskich Górach", jako sprzecznej z art. 31 ust. 3 ustawy w związku z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 10 i w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;

- § 8 Załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 31 ust. 3 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP;

- § 9 pkt 5 Załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie wyrazów "lub zmienił przynależność do klubu, którego siedziba znajduje się poza terenem Tarnowskich Gór", jako sprzecznej z art. 31 ust. 3 ustawy w związku z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 10 i w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;

- § 10 ust. 1 pkt 2 w zakresie wyrazów: "§ 8 lub", jako sprzecznej z art. 31 ust. 3 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP;

- § 12 ust. 2 pkt 4 w zakresie wyrazów: "i 13", jako sprzecznej z art. 31 ust. 3 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP

- § 13 Załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzecznej z art. 31 ust. 3 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta w Tarnowskich Górach ustanowiła stypendium sportowe oraz wyróżnienie i nagrodę Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 4 lipca 2012r.

Podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 31 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Przytoczony powyżej przepis art. 31 ust. 3 ustawy stanowi normę o charakterze bezwzględnie obowiązującym (ius cogens), która formułuje zamknięty katalog elementów składających się na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zawiera jednocześnie upoważnieniedo wydania aktu prawa miejscowego.Z uwagi na to uregulowania wydawanego na ich podstawie aktu prawnego powinny być sformułowane w taki sposób, aby kompleksowo wypełniały zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Niespełnienie natomiast którejkolwiek z przesłanek w nich zawartych skutkuje bezwzględną nieważnością uchwały.

Z literalnego brzmienia art. 31 ust. 3 ustawy wynika, iż rada gminy wypełniając delegację ustawową określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych. Zatem w aktualnym stanie prawnym uchwała rady gminy powinna określać jedynie tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych. Powyższa delegacja do stanowienia uchwał w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych różni się od poprzedniej regulacji stanowiącej w tej materii. Mianowicie kwestię uchwał w sprawie stypendiów sportowych regulował art. 35 ust. 2 uchylonej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.). Zgodnie z jego brzmieniem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określał warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Powyższy przepis dawał podstawę do stanowienia regulacji dotyczących wstrzymywania stypendiów.

Tymczasem przedmiotowa uchwała reguluje możliwość wstrzymywania stypendium sportowego, co wykracza poza delegację znajdującą się w art. 31 ust. 3 ustawy. W związku z tym, wskazane przepisy (§ 1 ust. 1, § 8, § 10 ust. 1 pkt 2) uchwały dot. wstrzymywania stypendium należy uznać za istotnie naruszające obowiązujące przepisy ustawy o sporcie.

Niezależnie od powyższego, w przedmiotowej uchwale znajdują się inne uchybienia. Mianowicie przepisem § 2 Załącznika Nr 1 do uchwały Rada określiła zakres podmiotowy uchwały, uznając, że stypendium może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia określone w § 2 warunki. Wśród warunków dla zawodników znajduje się przepis § 2 pkt 1, który stanowi, iż stypendium może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem miasta Tarnowskie Góry lub reprezentuje klub sportowy, którego siedziba znajduje się w Tarnowskich Górach. Tym samym powyższe stypendia mogą również zostać przyznane tym sportowcom, którzy nie są mieszkańcami Gminy. Unormowanie takie jest jednak sprzeczne z wyrażoną w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zasadą, że zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. Samo więc członkostwo w stowarzyszeniu lub klubie sportowym mającym siedzibę na terenie gminy nie może stanowić podstawy do uzyskania (przez członka klubu lub trenera) świadczenia z budżetu gminy, na której terenie klub ten ma swą siedzibę (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2008 roku, sygn. akt II GSK 327/07, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2008 roku, sygn. akt II SA/Lu 282/08, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 1345/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W związku z tym, należy uznać, że § 2 pkt 1 Załącznika Nr 1 do uchwały (i w konsekwencji również § 9 pkt 5 Załącznika Nr 1 do uchwały) należy uznać za sprzeczne z obowiązującymi przepisami ustawy o sporcie i ustawy o samorządzie gminnym.

Przedmiotowa uchwała zawiera również przepisy wykraczające poza delegację określoną w art. 31 ust. 3 ustawy. Przepisem § 13 Załącznika Nr 1 do uchwały, Rada Miasta określiła zasady zwrotu stypendium. Tymczasem art. 31 ust. 3 ustawy daje podstawę do stanowienia o szczegółowych zasadach, trybie przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. W związku z tym, delegacja ustawowa nie obejmuje swoim zakresem postępowania dotyczącego zwrotu nienależnie pobranego stypendium, toteż przepisy § 12 i § 13, we wskazanym w petitum rozstrzygnięcia zakresie, należy uznać za sprzeczne z art. 31 ust. 3 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP.

Tym samym uchwałę Nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Tarnowskich Górach

- Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »