| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.328.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVI/322/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVI/322/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w częściach określonych w § 2 ust. 1 pkt 6 uchwały, § 2 ust. 2 uchwały, § 3 uchwały, Załącznika Nr 1 do uchwały jako sprzecznej z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 391), dalej jako "ustawa" w związku z art. 7 Konstytucji RP.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta w Tarnowskich Górach uchwaliła wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 4 lipca 2012r.

Podstawą do określenia wymagań stanowi przepis art. 7 ust. 3a ustawy, zgodnie z którym rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań .

Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stanowi akt prawa miejscowego. Oznacza to, że wchodzi w życie co najmniej 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym oraz stanowi prawo powszechnie obowiązujące na terenie organu, który ten akt wydał. Stanowienie aktu prawa miejscowego wymaga formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Uchwały podejmowane na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy dotyczą przedsiebiorców, którzy ubiegają się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Oznacza to, że uchwała nie może dotyczyć podmiotów, którzy na terenie danej gminy prowadzi działalność w tym zakresie, lecz skierowana winna być do podmiotów, którzy działalność w tym zakresie zamierzają podjąć. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że: określenie innych wymagań, a w szczególności tych, które dotyczą obowiązków przedsiębiorcy w czasie wykonywania działalności już po uzyskaniu zezwolenia, wykracza poza delegacje ustawową zawartą w art. 7 ust. 3a ustawy. Takie wykroczenie świadczy o wadliwości uchwalonych zapisów uzasadniającej wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały w tej części (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 września 2010r., sygn. akt II SA/Gl 355/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Tymczasem w § 2 ust. 1 pkt 6 przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Tarnowskich Górach zobowiązała przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia o zawieranie umów z właścicielami nieruchomośći na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zdaniem organu nadzoru, powyższe wymaganie nie może zostać zrealizowane przez podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, w związku z czym nie powinno znajdować się w przedmiotowej uchwale, gdyż narusza przepis art. 7 ust. 3a ustawy. Poza tym, w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy ustanowiony został obowiązek zawierania umów pomiędzy właścicielami nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą, który już posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wobec tego, regulowanie tej materii w uchwale rady gminy, nie tylko określa obowiązek dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność już w tym zakresie, jak również stanowi powtórzenie przepisów aktu wyższego rzędu, co z kolei stanowi istotne naruszenie prawa.

Niezależnie od powyższego, w przemiotowej uchwale znajdują się inne uchybienia. W § 1 ust. 2, § 3 oraz Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadzone zostały uregulowania dotyczące wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zdaniem organu nadzoru, delegacja zawarta w art. 7 ust. 3a ustawy nie obejmuje kwestii związanych z wymogiem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia. Kwestia ta została bowiem wyczerpująco uregulowana przez ustawodawcę. Toteż obowiązek złożenia wniosku o określonej treści wynika wprost z art. 8 ustawy, a akt prawa miejscowego nie może powtarzać norm prawnych zawartych już w ustawie. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 5 wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2010r., sygn. akt II SA/Ol 616/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Ustawodawca dokonując podziału kompetencji w postępowaniu o udzielenie zezwolenia uznał, że wymagania dla przedsiębiorcy powinny być określone przez radę gminy, natomiast wzór wniosku udostępnia organ wykonawczy gminy. Zdaniem organu nadzoru "udostępnienie" wzoru wniosku należy rozumieć szeroko, jako "opracowanie i umieszczenie w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy" takiego wzoru, niezależnie od woli rady. Organem prowadzącym postępowanie administracyjne dotyczące udzielenia zezwolenia w przedmiotowym zakresie jest bowiem wójt i tylko ten organ powinien mieć wpływ na kształt pisma wszczynającego postępowanie.

W związku z powyższym, Rada Miejska w Tarnowskich Górach ustanawiając wzór wniosku o udzielenie zezwolenia oraz przepisy odnoszące się do tego wniosku przekroczyła delegację określoną w art. 7 ust. 3a ustawy, czym istotnie naruszyła art. 7 Konstytucji RP.

Tym samym uchwałę Nr XXVI/322/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Tarnowskich Górach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »