| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/423/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym(tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami) przy zastosowaniu przepisu art. 4   ust.2 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice  

RADA MIEJSKA W   GLIWICACH  
stwierdza zgodność przedmiotowego planu z   obowiązującym “Studium Uwarunkowań i   Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice”, które zostało uchwalone uchwałą Nr XXXI/956/2009   Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 17 grudnia 2009 roku  
i u   c h w   a l a  
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE  
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO PO POŁUDNIOWEJ STRONIE AUTOSTRADY A-4, W   REJONIE UL.   TRAKTORZYSTÓW  

 

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W   ROZDZIAŁACH:  

Rozdział 1:  

Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz   zakresu obowiązywania rysunku planu,  

Rozdział 2:  

Przeznaczenie terenów, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz   zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy,  

Rozdział 3:  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego,  

Rozdział 4:  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego,  

Rozdział 5:  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

Rozdział 6:  

Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  

Rozdział 7:  

Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,  

Rozdział 8:  

Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem,  

Rozdział 9:  

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy,  

Rozdział 10:  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej,  

Rozdział 11:  

Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów,  

Rozdział 12:  

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, określoną w   stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości,  

Rozdział 13:  

Przepisy końcowe.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku planu  

§   1  

1.   Granica obszaru objętego planem określona jest na rysunku planu.  

2.   Rysunek planu obowiązuje w   zakresie określonym uchwałą i   jest jej integralną częścią w   formie załącznika nr 1.  

§   2  

W skład obszaru objętego planem wchodzą tereny położone w   południowo zachodniej części miasta, obejmujące część wyznaczonej w   “Studium Uwarunkowań i   Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice” (uchwalonego uchwałą Nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 17   grudnia 2009r.) jednostki urbanistycznej “R” – Ostropa.  

§   3  

1.   Przedmiotem ustaleń planu są:  

1)   tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:  

 

MNU  

- tereny mieszkaniowo – usługowe o   niskiej intensywności zabudowy,  

UP  

- tereny usługowo – produkcyjne,  

ZR  

- tereny zieleni niskiej i   wysokiej, użytków rolnych, sadów łąk i   pastwisk,  

KDZ  

- tereny dróg zbiorczych,  

KDL  

- tereny dróg lokalnych,  

2)   główne sieci infrastruktury technicznej:  

 

EN 110kV  

- linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia – istniejąca,  

EN 20kV  

- linie elektroenergetyczne średniego napięcia – istniejące wraz ze stacją transformatorową.  

2.   Tereny, o   których mowa w   ust.1 pkt 1   mogą być wykorzystane na cele przeznaczenia podstawowego i   uzupełniającego na zasadach ustalonych w   niniejszej uchwale.  

§   4  

1.   Plan, o   którym mowa w   §1 obejmuje:  

1)   ustalenia, stanowiące treść niniejszej uchwały,  

2)   rysunek planu w   skali 1:2000 w   formie załącznika nr 1, o   którym mowa w   §1 ust. 2.  

2.   Na rysunku planu:  

1)   obowiązują ustalenia:  

a)   granica obszaru objętego planem,  

b)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c)   nieprzekraczalne linie zabudowy,  

d)   przebiegi głównych sieci infrastruktury technicznej,  

e)   szpaler drzew wzdłuż drogi,  

f)   numery i   symbole identyfikacyjne terenów, o   których mowa w   §3 ust.1.  

2)   znajdują się elementy informacyjne, takie jak:  

a)   granice izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku od autostrady,  

b)   cieki wodne WS,  

c)   strefy bezpieczeństwa linii elektroenergetycznych.  

§   5  

1.   Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Gliwicach dotyczące sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu - stanowi załącznik Nr 2   do   uchwały.  

2.   Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Gliwicach dotyczące sposobu realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz   zasad ich finansowania zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych - stanowi załącznik Nr 3   do uchwały.  

§   6  

Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   uchwale –   należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,  

2)   planie –   należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w   treści uchwały i   na rysunku planu, dotyczących obszaru, o   którym mowa w   §1 ust.1,  

3)   rysunku planu -   należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie w   skali 1:2000, który jest integralną częścią planu jako prawa miejscowego i   stanowi załącznik graficzny do uchwały,  

4)   przeznaczeniu podstawowym –   należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 50% powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i   projektowanych obiektów w   granicach poszczególnych działek budowlanych, a   w przypadku terenów nieprzeznaczonych w   planie pod zabudowę, ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – o   ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów nie stanowią inaczej,  

5)   przeznaczeniu uzupełniającym –   należy przez to rozumieć, że na nieruchomościach znajdujących się w   obrębie terenu wyznaczonego w   planie liniami rozgraniczającymi, możliwe jest przeznaczenie części nieruchomości dla innych funkcji, które określone są w   ustaleniach dla poszczególnych terenów w   dalszej części uchwały,  

6)   sieciach infrastruktury technicznej –   należy przez to rozumieć sieci wodociągowe, kolektory sanitarne i   deszczowe, linie elektroenergetyczne, gazociągi, ciepłociągi i   linie teletechniczne – wraz z   urządzeniami i   obiektami budowlanymi związanymi z   nimi technologicznie i   niezbędnymi do ich funkcjonowania,  

7)   usługach nieuciążliwych     należy przez to rozumieć funkcję usługową i   drobną wytwórczość, możliwą do prowadzenia na terenach przeznaczonych pod   zabudowę mieszkaniowo-usługową, której funkcjonowanie nie powoduje przekraczania standardów jakości środowiska i   której   ewentualna uciążliwość nie   wykracza poza granice nieruchomości, na której jest prowadzona,  

8)   intensywności zabudowy   – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,  

9)   wysokości zabudowy   – należy przez to rozumieć:  

a)   wysokość budynków,  

b)   wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w   lit. a) – mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu.  

10)   terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej –   należy przez to rozumieć teren, na którym obie te funkcje mogą występować samodzielnie lub łącznie w   dowolnych proporcjach,  

11)   terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej –   należy przez to rozumieć tereny, na których obie te funkcje mogą występować samodzielnie lub łącznie w   dowolnych proporcjach,  

12)   ciągu pieszym lub rowerowym –   należy przez to rozumieć: ścieżki, aleje, wydzielone przejścia, chodniki – tereny przeznaczone dla ruchu pieszego i   rowerowego,  

13)   nieprzekraczalnych liniach zabudowy –   należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części obiektów budowlanych,  

14)   terenie–   należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi części obszaru objętego planem o   określonym przeznaczeniu i   zasadach zagospodarowania   ,  

15)   obszarze –   należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte planem,  

16)   nośniku reklamowym –   należy przez to rozumieć wolnostojące, związane z   gruntem urządzenia reklamowe lub urządzenia reklamowe posiadające samodzielną konstrukcję nośną a   także tablice reklamowe na ścianach budynków i   innych obiektach budowlanych, służące prezentacji reklamy w   jakiejkolwiek postaci,  

17)   szyldzie reklamowym –   należy przez to rozumieć oznaczenie graficzne reklamujące lub   wskazujące miejsce wykonywania działalności, w   szczególności umieszczone nad witryną lub wejściem do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,  

18)   roślinności zimozielonej –   należy przez to rozumieć roślinność zachowującą przez całą zimę zielone liście lub igły.  

§   7  

Na terenach, o   których mowa w   §3, ust. 1   pkt 1, dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, parkingów oraz dróg wewnętrznych niezbędnych dla obsługi i   funkcjonowania tych terenów – o   ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.  

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz   zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki   intensywności zabudowy  

§   8  

1.   Teren mieszkaniowo - usługowy o   niskiej intensywności zabudowy – 1MNU .  

1)   Przeznaczenie podstawowe:  

a)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)   zabudowa usługowa.  

2)   Przeznaczenie uzupełniające:  

a)   zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),  

b)   sieci infrastruktury technicznej,  

c)   dojścia, drogi wewnętrzne i   parkingi,  

d)   zieleń urządzona.  

3)   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

a)   realizacja zabudowy mieszkaniowej i   usługowej,  

b)   dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,  

c)   intensywność zabudowy maksymalnie 0.8,  

d)   wysokość budynków jednorodzinnych, maksymalnie 12,0   m, wysokość budynków usługowych maksymalnie 15,0   m,  

e)   wysokość budynków gospodarczych maksymalnie 6,0 m,  

f)   formy dachów: płaskie, symetryczne dwuspadowe bądź czterospadowe z   dopuszczeniem dachów naczółkowych,  

g)   kąt nachylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych i   usługowych oraz gospodarczych, 5°- 45°,  

h)   kolorystyka dachów: czerwony, czerwono-brązowy, brązowy lub ciemno szary, kolorystyka tynków: jasne pastelowe,  

i)   należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych w   ramach posiadanej działki budowlanej z   zastosowaniem wskaźników określonych w   §17 ust.3 pkt 1   i 2   uchwały,  

j)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni poszczególnych działek budowlanych,  

k)   wielkość powierzchni zabudowy – maksymalnie 50 % w   stosunku do powierzchni działki budowlanej.  

4)   Zakazy:  

a)   realizacji zabudowy mieszkaniowej w   strefie oddziaływania autostrady,  

b)   lokalizacji hurtowni, usług produkcyjnych i   warsztatów,  

c)   realizacji zblokowanych i   wolnostojących garaży oraz tymczasowych obiektów budowlanych.  

2.   Tereny usługowo – produkcyjne – od 1   UP do 3   UP.  

1)   Przeznaczenie podstawowe:  

a)   usługi,  

b)   produkcja, składy i   magazyny.  

2)   Przeznaczenie uzupełniające:  

a)   sieci infrastruktury technicznej,  

b)   drogi wewnętrzne i   parkingi,  

c)   zieleń urządzona.  

3)   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

a)   realizacja obiektów usługowo - produkcyjnych,  

b)   wysokość budynków do 25,0 m,  

c)   intensywność zabudowy – minimalnie 1,0, maksymalnie 3.0,  

d)   kąt nachylenia połaci dachowych budynków: od 5° do 35°,  

e)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% ogólnej powierzchni poszczególnych działek budowlanych,  

f)   wielkość powierzchni zabudowy – maksymalnie 70% w   stosunku do powierzchni działki budowlanej.  

g)   ustala się nieprzekraczalne linii zabudowy dla terenów:  

-   1 UP, 15,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 01 KDZ 1/2, 12,0 m od północnej granicy planu, 30   m od południowej granicy planu, 6,0 m od zachodniej granicy planu oraz 6,0m od terenu 1   ZR i   1   MNU,  

-   2 UP, 15,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 01 KDZ 1/2, 22,0 m od północnej granicy planu, 12,0 m od ulicy 01 KDL 1/2, 30,0 m od południowej granicy planu,  

-   3 UP, 12,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 01 KDL 1/2, 22,0 m od północnej granicy planu, 6,0   m od wschodniej granicy planu, 30,0 m od południowej granicy planu,  

h)   zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych w   ramach posiadanej działki budowlanej z   zastosowaniem wskaźników określonych w   §17 ust.3 pkt 1   uchwały.  

4)   Zakazy:  

a)   realizacji zabudowy mieszkaniowej,  

b)   odprowadzania do cieków wodnych wód deszczowych z   dróg, parkingów i   placów o   trwałej nawierzchni, bez ich oczyszczenia oraz realizacji inwestycji bez urządzeń zabezpieczających wody i   grunt przed skutkami awarii i   wypadków,  

c)   realizacji zabudowy bez uwzględnienia w   bilansach zapotrzebowania na wodę potrzeb związanych z   ochroną przeciwpożarową, lub bez wykonania odpowiednich zbiorników wodnych,  

d)   zakaz składowania materiałów budowlanych i   materiałów sypkich poza budynkami.  

3.   Teren zieleni niskiej i   wysokiej użytków rolnych, sadów, łąk i   pastwisk – 1   ZR.  

1)   Przeznaczenie podstawowe:  

a)   zieleń niska i   wysoka, użytki rolne, sady, łąki i   pastwiska.  

2)   Przeznaczenie uzupełniające:  

a)   dojazdy gospodarcze,  

b)   sieci infrastruktury technicznej,  

c)   przejścia piesze.  

3)   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

a)   utrzymanie różnych form zieleni,  

b)   powierzchnia biologicznie czynna, min. 85% w   stosunku do całej powierzchni terenu.  

4)   Zakazy:  

a)   zabudowy obiektami kubaturowymi, za wyjątkiem urządzeń związanych z   uzbrojeniem terenu,  

b)   likwidacji terenów zielonych.  

Rozdział 3.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   9  

1.   Dla ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, ustala się następujące zasady:  

1)   zakaz stosowania na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej jako podstawowych materiałów elewacyjnych blachy falistej i   trapezowej oraz listew plastikowych,  

2)   ustalenia dotyczące ochrony wartości dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej podane są w   rozdziale 5   uchwały,  

3)   nakaz wprowadzenia na terenach od 1   UP do 3   UP pasa zieleni urządzonej wzdłuż południowej granicy planu o   szerokości minimum 10,0 metrów w   formie nasadzeń roślinnością zimozieloną o   trzech strefach wzrostu: strefa poszycia, krzewów i   drzew,  

4)   na całym obszarze objętym planem, wysokość zabudowy nie może przekroczyć 45m, z   zastrzeżeniem § 8   ust 1pkt 3   lit. d) i   e) oraz ust 2   pkt 3   lit. b).  

2.   Dla ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego w   zakresie rozmieszczenia nośników reklamowych i   szyldów reklamowych, ustala się, co następuje:  

1)   zakaz wieszania na budynkach na terenie 1   MNU szyldów reklamowych o   powierzchni powyżej 1m 2 ,  

2)   minimalna odległość lokalizowania nośników reklamowych od krawędzi jezdni autostrady – 50,0 m,  

3)   minimalna odległość lokalizowania nośników reklamowych 10,0 m od linii rozgraniczających terenów 01 KDZ 1/2 oraz 01 KDL 1/2,  

4)   Zakaz realizacji nośników reklamowych świetlnych o   zmiennej treści wzdłuż terenów 01   KDZ 1/2 i   01 KDL 1/2 oraz północnej granicy planu.  

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   10  

Elementy systemu przyrodniczego stanowią tereny wód powierzchniowych, zieleni niskiej i   wysokiej użytków rolnych, sadów, łąk i   pastwisk oraz zieleni towarzyszącej zabudowie usługowo - produkcyjnej i   mieszkaniowo-usługowej.  

§   11  

1.   Dla spełnienia wymogów ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego, ustala się:  

1)   utrzymanie istniejących szpalerów drzew wzdłuż drogi oznaczonej symbolem 01 KDZ 1/2 (ul. Traktorzystów) – ewentualna wycinka drzew dopuszczona jest w   celu realizacji włączeń wewnętrznych dróg dojazdowych wraz z   pasami włączającymi do ruchu, a   także w   przypadku złego stanu fitosanitarnego drzew – wówczas należy wprowadzić nasadzenia zastępcze z   zachowaniem jednorodności gatunkowej.  

2)   Dopuszcza się częściową wycinkę żywych konarów w   przypadku gdy zagrażają one funkcjonowaniu napowietrznych sieci elektroenergetycznych i   telekomunikacyjnych, użytkownikom drogi oraz cięcia pielęgnacyjne – maksymalnie 25% masy korony.  

3)   Nakaz ochrony przed hałasem w   stosunku do terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczonego symbolem 1   MNU.  

2.   Pozostałe ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska znajdują się w   rozdziale 9   uchwały.  

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   12  

1.   Na obszarze objętym planem nie występują tereny i   obiekty objęte ochroną konserwatorską i   archeologiczną oraz ochroną dóbr kultury współczesnej.  

2.   Ustala się utrzymanie i   ochronę szpalerów drzew wzdłuż drogi o   historycznym przebiegu oznaczonej na rysunku planu symbolem 01 KDZ 1/2 – z   zastrzeżeniem §11 ust.1, pkt 1   i 2.  

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   13  

1.   W planie nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w   rozumieniu ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

2.   Dla terenów dróg publicznych, do których zalicza się: drogę zbiorczą oznaczoną symbolem KDZ, oraz drogę lokalną oznaczoną symbolem KDL ustala się zasadę kształtowania wnętrz ulicznych poprzez utrzymanie istniejących zadrzewień z   zastrzeżeniem §11 ust.1, pkt 1   i 2.  

Rozdział 7.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych  

§   14  

1.   W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

2.   W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze.  

3.   W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny zalewowe oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią w   rozumieniu ustawy Prawo wodne.  

4.   W obrębie obszaru objętego planem nie występują obszary i   obiekty chronione na mocy ustawy o   ochronie przyrody.  

5.   W obrębie obszaru objętego planem nie ma ustanowionych stref ochronnych ujęć wody ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.  

6.   Obszar objęty planem nie jest położony w   obrębie występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.  

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem  

§   15  

1.   Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziału nieruchomości.  

2.   Ustala się, że scalanie i   podziały nieruchomości, w   granicach obszaru objętego planem, dokonywane będą przy zachowaniu następujących zasad:  

1)   scalenia i   podziały nieruchomości na działki budowlane, powinny być związane z   realizacją infrastruktury technicznej zapewniającej dojazdy i   uzbrojenie działek w   poszczególne media,  

2)   minimalne wielkości nowo wydzielanych działek dla zabudowy:  

a)   mieszkaniowo-usługowej , bliźniaczej - 350 m 2 ,  

b)   mieszkaniowo-usługowej, wolnostojącej - 600 m 2 ,  

c)   usługowo – produkcyjnej – 1000 m 2 ,  

3)   minimalne szerokości frontów działek:  

a)   mieszkaniowo-usługowej, bliźniaczej – 14,5 m,  

b)   mieszkaniowo-usługowej, wolnostojącej – 18,0 m,  

c)   usługowo – produkcyjnej– 20,0 m.  

4)   Należy wydzielać działki prostopadłe do drogi, od której działki te będą obsługiwane.  

5)   Dla zabudowy usługowej i   usługowo-produkcyjnej, powierzchnia wydzielonych działek powinna zapewnić zabezpieczenie potrzeb parkingowych i   zieleni.  

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu w   tym zakaz zabudowy  

§   16  

1.   Zakaz realizacji i   użytkowania obiektów budowlanych i   urządzeń uciążliwych dla sąsiednich terenów.  

2.   Nakaz utrzymania emisji substancji i   energii do środowiska na poziomach nie przekraczających dopuszczalnych wartości.  

3.   W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

1)   sposób gromadzenia i   wywożenia odpadów zgodnie z   obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Gliwice,  

2)   możliwość wyznaczania miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów wspólnego dla kilku budynków lub działek,  

3)   unieszkodliwianie i   usuwanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z   przepisami obowiązującymi w   tym zakresie.  

4.   Realizacja zagospodarowania obszaru wymaga zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności do następujących terenów i   obiektów:  

1)   komunikacji: dróg, parkingów, ścieżek ruchu pieszego,  

2)   związanych z   obsługą ludności.  

5.   Tereny, dla których została dopuszczona lokalizacja obiektów i   urządzeń, należy użytkować w   sposób nie powodujący szkodliwych oddziaływań tych obiektów i   urządzeń dla środowiska i   zdrowia ludzi.  

6.   Zagospodarowanie i   urządzanie terenów położonych w   obrębie stref bezpieczeństwa sieci infrastruktury technicznej, wymaga uwzględnienia wymogów wynikających z   warunków technicznych (dla istniejących i   projektowanych sieci i   urządzeń).  

7.   Naruszenie istniejących urządzeń hydrotechnicznych, melioracji szczegółowej, a   także cieków wodnych WS, rowów otwartych i   drenaży, wymaga przebudowy tych urządzeń lub budowy nowych z   dopuszczeniem zmiany przebiegu.  

8.   W celu ochrony wód podziemnych i   powierzchniowych ustala się nakazy:  

1)   ujmowania i   oczyszczania wód opadowych z   trwałych nawierzchni dróg i   parkingów, terenów usługowych, terenów obiektów produkcyjnych - nakaz ten obowiązuje również w   wypadku remontu, przebudowy lub wymiany obiektów istniejących,  

2)   budowy zabezpieczeń przed przedostaniem się substancji niebezpiecznych do wód i   gruntu w   wypadku awarii na terenach parkingów przeznaczonych dla samochodów ciężarowych,  

3)   stosowania rozwiązań technicznych w   zakresie gospodarki wodno-ściekowej zapobiegających przenikaniu nieoczyszczonych ścieków sanitarnych i   przemysłowych do gruntu i   wód,  

4)   odprowadzenia ścieków sanitarnych i   deszczowych do kanalizacji sanitarnej i   deszczowej,  

5)   podczyszczania wód opadowych i   roztopowych odprowadzanych z   nawierzchni dróg, ulic i   parkingów do odpowiednich parametrów, przed odprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej oraz do wód powierzchniowych.  

9.   Na terenach mieszkaniowo – usługowych ustala się zakaz realizacji stacji paliw wraz z   infrastrukturą służącą do jej obsługi.  

10.   Dla ochrony zabudowy mieszkaniowej ustala się na terenie 1UP zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej  

§   17  

TERENY KOMUNIKACJI  

1.   Teren drogi zbiorczej, istniejącej – 01 KDZ 1/2 – ul. Traktorzystów.  

1)   Przeznaczenie podstawowe:  

a)   droga zbiorcza.  

2)   Przeznaczenie uzupełniające:  

a)   ciągi piesze i   rowerowe,  

b)   urządzenia ochrony środowiska, w   tym dla sytuacji awaryjnych,  

c)   zieleń urządzona,  

d)   sieci infrastruktury technicznej (bez budynków).  

3)   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

a)   przebudowa i   rozbudowa drogi zbiorczej o   przekroju jedno jezdniowym, po jednym pasie ruchu w   każdym kierunku, o   szerokości 20,0m w   liniach rozgraniczających, jak ustalono na   rysunku planu,  

b)   w rejonie skrzyżowań – możliwość realizacji dodatkowych pasów do skrętu,  

c)   przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej,  

d)   przy przebudowie i   rozbudowie drogi, należy wykonać urządzenia ochrony środowiska, w   tym oczyszczania ścieków deszczowych i   zabezpieczenia przed skutkami sytuacji awaryjnych.  

4)   Zakazy:  

a)   nieuzasadnionej likwidacji istniejącego drzewostanu z   zastrzeżeniem §11 ust.1, pkt 1   i 2.  

2.   Teren drogi lokalnej, do przebudowy: 01 KDL1/2.  

1)   Przeznaczenie podstawowe   :  

a)   droga lokalna.  

2)   Przeznaczenie uzupełniające:  

a)   ciągi piesze i   rowerowe,  

b)   sieci infrastruktury technicznej (bez budynków).  

3)   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

a)   przebudowa i   rozbudowa drogi lokalnej, do przekroju jednojezdniowego po jednym pasie ruchu w   każdym kierunku, o   szerokości 15,0m w   liniach rozgraniczających, jak ustalono na rysunku planu,  

b)   w rejonie skrzyżowań – możliwość realizacji dodatkowych pasów do skrętu,  

c)   przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej,  

d)   przy przebudowie i   rozbudowie drogi, należy wykonać urządzenia ochrony środowiska, w   tym oczyszczania ścieków deszczowych i   zabezpieczenia przed skutkami sytuacji awaryjnych.  

3.   Parkingi:  

1)   dla terenów objętych planem ustala się zasadę porządkowania i   budowy systemu parkowania samochodów osobowych, przy użyciu określonych jako minimalne wskaźników:  

 

Lp.  

Rodzaj obiektu  
W ramach terenu UP  

Jednostka odniesienia  

Liczba miejsc postojowych na jednostkę odniesienia  

1.  

Administracja  

100 użytkowników  
100 zatrudnionych  

30  
30  

2.  

Produkcja (przemysł, usługi)  

100 zatrudnionych  

25  

3.  

Obiekty handlowe  

100m² powierzchni sprzedaży  

3  

2)   należy przyjmować minimum 2   miejsca postojowe na jedno mieszkanie w   ramach terenu MNU.  

§   18  

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

1.   Ustala się, że obszary objęte planem będą obsługiwane infrastrukturą techniczną w   zakresie:  

1)   zaopatrzenia w   wodę pitną:  

a)   zaopatrzenie terenów w   wodę z   wodociągów miejskich realizowane będzie poprzez utrzymanie i   rozbudowę sieci, w   nawiązaniu do istniejących i   projektowanych dróg,  

2)   odprowadzania i   oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych:  

a)   poprzez odprowadzanie ścieków do zbiorczych kolektorów sanitarnych, a   następnie do centralnej miejskiej oczyszczalni ścieków,  

b)   ścieki przemysłowe muszą być przed przyjęciem do kolektorów miejskich neutralizowane poprzez stosowanie odpowiednich urządzeń i   technologii,  

c)   dla terenu 1   MNU dopuszcza się sytuowanie lokalnych oczyszczalni ścieków przy zachowaniu zasad ochrony środowiska, w   szczególności ochrony wód gruntowych do czasu realizacji kanalizacji na tych terenach,  

3)   w zakresie odprowadzania wód opadowych i   roztopowych ustala się:  

a)   odprowadzenie do cieków powierzchniowych poprzez system kanalizacji deszczowej obejmującej co najmniej drogi wewnętrzne, parkingi oraz inne powierzchnie narażone na zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi,  

b)   nakaz podczyszczania wód opadowych i   roztopowych, do wymaganych prawem standardów, przed wprowadzeniem ich do odbiornika,  

4)   zaopatrzenia w   energię elektryczną:  

a)   poprzez budowę oraz rozbudowę i   przebudowę sieci rozdzielczej średniego i   niskiego napięcia – w   wyniku realizacji umów połączeniowych,  

b)   rozbudowa istniejących sieci będzie realizowana poprzez nowe stacje transformatorowe wraz z   siecią kablową, lokalizacja stacji transformatorowych, z   zapewnieniem dojazdu od strony istniejących i   projektowanych dróg,  

c)   ułożenie sieci elektroenergetycznej o   napięciu 20kV, liniami kablowymi (wraz z   przyłączami do poszczególnych obiektów) z   dopuszczeniem możliwości realizacji napowietrznych linii kablowych (NLK),  

d)   oświetlenie terenów dróg, poprzez realizację nowych sieci i   urządzeń,  

e)   utrzymanie z   dopuszczeniem przebudowy oraz przełożenia istniejących sieci wysokiego napięcia 110kV i   średniego napięcia 20kV z   uwzględnieniem ich stref bezpieczeństwa,  

5)   zaopatrzenia w   gaz:  

a)   zabezpieczenie dostawy gazu do terenów objętych planem, z   istniejącej sieci gazowej, z   dopuszczeniem przebudowy i   rozbudowy sieci gazociągów średniego ciśnienia, z   możliwością budowy stacji redukcyjno-pomiarowych,  

b)   gazyfikacja terenów objętych planem wymaga spełnienia techniczno - ekonomicznych warunków podłączenia; przeprowadzona będzie w   oparciu o   zgłoszone potrzeby potencjalnych odbiorców gazu,  

c)   dopuszcza się zaopatrzenie w   gaz ze stałych zbiorników gazu płynnego.  

6)   zaopatrzenia w   energię cieplną:  

a)   zaopatrzenie ze źródeł centralnych,  

b)   ogrzewanie elektryczne, a   także stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania, w   tym kotłownie gazowe, kotłownie olejowe z   wyłączeniem nagrzewnic powietrznych olejowych, kotłownie na paliwa stałe o   sprawności co najmniej 80% i   wskaźnikach emisji (ilość zanieczyszczeń w   suchych gazach odlotowych w   warunkach normalnych, przy zawartości tlenu 10%): tlenku węgla nie większym niż 1200 mg/m 3 . pyłu nie większym niż 125 mg/m 3 .  

7)   telekomunikacji:  

a)   poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w   dostosowaniu do potrzeb poszczególnych lokalizacji, na terenach istniejącej i   projektowanej zabudowy w   liniach rozgraniczających dróg, wraz z   podłączeniami do budynków,  

b)   realizację sieci i   urządzeń zapewniających dostęp do publicznej sieci telefonicznej oraz   internetu szerokopasmowego oraz umożliwiających bezprzewodowy dostęp do internetu,  

c)   budowę sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń radiowych telefonii bezprzewodowej.  

2.   Gospodarka wodno-ściekowa uwarunkowana jest spełnieniem sanitarnych wymogów ochrony wód powierzchniowych.  

3.   Na wszystkich terenach położonych w   granicy obszaru objętego planem dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, a   także zmiany przebiegu lub   likwidację istniejących sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizacje nowych – pod warunkiem zachowania ciągłości systemów zaopatrzenia w   poszczególne media i   przy zachowaniu zasad określonych w   §18 ust. 1   i 2   uchwały oraz   warunków określających między innymi odległości sieci od zabudowy i   odległości pomiędzy sieciami.  

Rozdział 11.
Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów  

§   19  

Na całym obszarze planu ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów.  

Rozdział 12.
Stawki procentowe na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, określoną w   stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości  

§   20  

Dla wszystkich terenów objętych granicami planu, ustala się stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu, w   wysokości 30%.  

Rozdział 13.
Przepisy końcowe  

§   21  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§   22  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Gliwicach.  

§   23  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Zbigniew   Wygoda

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/423/2012 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 28 czerwca 2012 r.  
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXI/423/2012    
Rady Miejskiej w   Gliwicach    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

Na podstawie art. 7   ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 3   ust. 1   i art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska w   Gliwicach  
rozstrzyga  

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w   rejonie ul. Traktorzystów.  

§   1  

Zgodnie z   art. 17 pkt 14 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), została sporządzona poniższa lista uwag, których Prezydent Miasta po rozpatrzeniu nie uwzględnił i   przekazana Radzie Miejskiej w   Gliwicach wraz z   projektem planu.  

§   2  

Działając zgodnie z   art. 20, ust.1 ww. ustawy, Rada Miejska w   Gliwicach po zapoznaniu się z   zarządzeniem Nr PM-2196/2012 Prezydenta Miasta Gliwice z   dnia 16 marca 2012r. w   sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w   rejonie ul. Traktorzystów, po wyłożeniu do publicznego wglądu, nie uwzględnia uwag wymienionych w   liście:  

 

L.p  

Data  
wpływu  
uwagi  

Nazwisko i   imię, nazwa jednostki organizacyjnej  

Treść uwagi  

Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga  

Ustalenie  
projektu planu dla  
nieruchomości  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

 

 

 

 

1  
 

20.02.2012  
 

Wacław  
Trochimowicz  
 

1.1.Podmiot proponuje wykreślenie w   uchwale w   §8, ust.2 pkt.1 litera a, zwrotu “w tym” i   dodanie dalej “działalność magazynowa, składowa i   biurowa”;  
1.2. Podmiot proponuje dopisanie w   uchwale w   §8, ust.2 w   pkt.2 dodatkowej litery “d” o   treści: “zbiorniki retencyjne i   gazowe”;  
1.3 .Podmiot proponuje dopisanie w   uchwale w   §8, ust.2 pkt 3   litera “a”, po przecinku słów: “logistycznych, magazynowych, składowych, biurowych i   innych towarzyszących niezbędnych do realizacji celu podstawowego na jaki teren został przeznaczony.” Wnosi też “o   uwzględnienie rozszerzenia tego zapisu w   dalszych (stosownych) punktach Planu”;  

Obszar objęty projektem planu  
 

1UP, 2UP, 3UP  
Tereny usługowo-produkcyjne  
 

2  
 

24.02.2012  

 

Biuro Obrotu  
Nieruchomościami  
EUROPA   ,  
Michałów-Reginów  
ul. Główna 12“B”  
05-119 Legionowo  
 

2.1. Podmiot proponuje wykreślenie w   uchwale w   §8, ust.2 pkt.1 litera a, zwrotu “w tym” i   dodanie dalej “działalność magazynowa, składowa i   biurowa”;  
2.2. Podmiot proponuje dopisanie w   uchwale w   §8, ust.2 w   pkt.2 dodatkowej litery “d” o   treści: “zbiorniki retencyjne i   gazowe”;  
2.3. Podmiot proponuje w   uchwale w   §8, ust 2   pkt 3   litera a, dopisanie po przecinku słów: “logistycznych, magazynowych, składowych, biurowych i   innych towarzyszących niezbędnych do realizacji celu podstawowego na jaki teren został przeznaczony.” Wnosi też “o   uwzględnienie rozszerzenia tego zapisu w   dalszych (stosownych) punktach Planu”;  
2.5. Podmiot proponuje w   uchwale w   §9, ust.2 usunięcie wszystkich podpunktów tego ustępu, zatem wszystkich zapisanych zakazów.  
2.6. Składający uwagę wnosi o   uszczegółowienie zapisów w   uchwale w   §11, ust.1 pkt.1 – co to jest zieleń wysoka, a   głównie o   udzielenie odpowiedzi czy po wejściu w   życie planu, rosnące drzewa na działce nr 222 przy ul.   Traktorzystów “samosiejki (brzoza i   topola)” będzie można usunąć.  
Podmiot wnosi także   “o wykreślenie fragmentu zapisu tego punktu “oraz nakaz utrzymania jak największej powierzchni towarzyszącej zabudowie usługowo-produkcyjnej”  
2.7. Podmiot proponuje aby w   uchwale w   §15, ust.1 i   2, literkę “i” zastąpić wyrazem “lub”.  
2.8. Podmiot proponuje aby w   uchwale w   §17, ust.1 pkt.3 “d” zmienić treść na nową o   brzmieniu:   “przy przebudowie i   rozbudowie drogi, należy wykonać urządzenia analogiczne do już istniejących z   uwzględnieniem dodatkowej ilości wody deszczowej jaka może na skutek rozbudowy być odprowadzana do urządzeń już istniejących (głównie przydrożnego rowu melioracyjnego)”  
2.10. Podmiot wnosi o   rozważenie możliwości ustalenia stawki “opłaty planistycznej” na poziomie 15%.  
2.11. Podmiot wnosi o   dodatkowe uwzględnienie w   zapisie planu możliwości wjazdu (na teren nie przylegający bezpośrednio do ul. Traktorzystów) od strony drogi serwisowej położonej wzdłuż autostrady A-4.  

Obszar objęty projektem planu  
 

1UP, 2UP, 3UP  
Tereny usługowo-produkcyjne  
01 KDZ1/2  
Tereny dróg zbiorczych  
 

3  
 

06.03.2012  
 

Wacław  
Trochimowicz  

 

Podmiot wnosi o   wykonanie drogi dojazdowej równoległej (ew. przylegającej) do drogi serwisowej położonej wzdłuż autostrady A4 na odcinku od ul. Traktorzystów do drogi lokalnej 01   KDL1/2 z   możliwością wjazdu i   wyjazdu na ul.   Traktorzystów lub wykorzystanie do tego celu w/w drogi serwisowej po odpowiedniej przebudowie.  

Obszar objęty projektem planu  
 

2UP  
Tereny usługowo-produkcyjne  
01 KDZ1/2  
Tereny dróg zbiorczych  
01 KDL1/2  
Tereny dróg lokalnych  

                                                                                                               


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXI/423/2012    
Rady Miejskiej w   Gliwicach    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 2   i 3   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 3   ust. 1   i art. 20 ust. 1   ustawy z   27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), oraz art. 216, ust. 2, pkt 1   ustawy z   27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami), w   oparciu o   "Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w   rejonie ul. Traktorzystów".  

Rada Miejska w   Gliwicach  
rozstrzyga  

o sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz ich finansowania.  

§   1  

W związku z   uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w   rejonie ul. Traktorzystów, miasto Gliwice poniesie następujące inwestycje z   zakresu infrastruktury:  

1)   infrastrukturę drogową obejmującą:  

a)   realizację poszerzeń drogi publicznej klasy zbiorczej 01 KDZ 1/2,  

b)   realizację projektowanej drogi publicznej klasy lokalnej 01 KDL 1/2,  

2)   infrastrukturę techniczną obejmującą realizację oświetlenia ulicznego drogi publicznej 01 KDL 1/2,  

§   2  

Źródłem finansowania inwestycji, wymienionych w   § 1   będą:  

1)   środki własne miasta Gliwice,  

2)   środki zewnętrzne z   uwzględnieniem funduszy pomocowych,  

3)   partnerstwo publiczno-prywatne.  

§   3  

Realizacja inwestycji wymienionych w   § 1   odbywać się będzie sukcesywnie w   miarę pozyskania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »