| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23.161.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz § 1   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299), w   związku z   art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.).  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

2) dysponować bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i   zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z   przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i   przepisów przeciwpożarowych,  

3) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa,  

4) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w   odpowiednim stanie technicznym i   sanitarnym tj.:  

a)   wydzielone miejsce postojowe służące do przeprowadzania napraw posiadanych pojazdów asenizacyjnych,  

b)   miejsce przeznaczone do mycia i   dezynfekcji samochodów asenizacyjnych. Wykonywanie przedmiotowej czynności nie może powodować uciążliwości dla osób trzecich,  

5) w przypadku braku wydzielonego na terenie posiadanej przez siebie bazy transportowej miejsca do mycia i   dezynfekcji posiadanych przez siebie pojazdów asenizacyjnych powinien przedstawić umowę lub stosowne dokumenty na usługę mycia i   dezynfekcji przedmiotowych pojazdów poza terenem bazy transportowej,  

6) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617),  

7) mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać się zgodnie z   wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów aseanizacyjnych ( Dz.U. Nr 193, poz. 1617),  

8) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i   telefonu kontaktowego przedsiębiorcy,  

9) posiadać umowę sprzedaży, najmu, leasingu, fakturę lub inny dokument potwierdzający faktyczne posiadanie pojazdów asenizacyjnych,  

10) świadczenie usług powinno odbywać się w   sposób zapobiegający powstawaniu zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców, wypływowi nieczystości ciekłych ze zbiornika w   wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a   tym samym stworzenia zagrożenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi i   wód gruntowych,  

11) świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i   na warunkach w   niej określonych.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


mgr   Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »