| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/148/12 Rady Gminy Godów

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późń. zm.), art. 9, art. 11 oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2012 r. poz. 406 z   późn. zm.) zgodnie z   § 18 statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i   Turystyki w   Godowie przyjętego uchwałą nr XVI/132/08 Rady Gminy Godów z   dnia 27 marca 2008 r.   z późniejszymi zmianami  

Rada Gminy Godów  
uchwala:  

§   1.                 W statucie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i   Turystyki w   Godowie przyjętym uchwałą nr XVI/132/08 Rady Gminy Godów z   dnia 27 marca 2008 r. dokonuje się następujących zmian:  

1.   § 1   statutu otrzymuje brzmienie:  

Gminne Centrum Kultury, Sportu i   Turystyki w   Godowie działa na podstawie obowiązującego prawa, a   w   szczególności:  

1.   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

2.   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 406 z   późn. zm.);  

3.   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. nr 127, poz. 857 z   późn. zm.);  

4.   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);  

5.   niniejszego statutu. .

2.   § 5   statutu otrzymuje brzmienie:  

Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i   zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Godów. .

3.   § 6   statutu otrzymuje brzmienie:  

1.   Do zadań podstawowych Centrum należy w   szczególności:  

1)   organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i   wychowawczej przez sztukę i   folklor,  

2)   tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i   zespołów, rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

3)   organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, konkursów, imprez artystycznych,  

4)   organizowanie i   koordynowanie na terenie gminy imprez kulturalnych,  

5)   współdziałanie z   instytucjami, stowarzyszeniami i   organizacjami społecznymi oraz szkołami w   zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,  

6)   prowadzenie współpracy kulturalnej z   zagranicą, a   szczególnie z   gminami partnerskimi,  

7)   gromadzenie, dokumentowanie i   tworzenie dóbr kultury,  

8)   prowadzenie działalności wydawniczej,  

2.   Do zadań dodatkowych Centrum należy:  

1)   organizowanie, koordynowanie i   nadzorowanie na terenie gminy imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych i   turystycznych, a   także współpraca w   tym zakresie z   zagranicą, szczególnie z   gminami partnerskimi,  

2)   współpraca z   instytucjami i   organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i   klubami sportowymi, a   także z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie prowadzącymi działalność na rzecz kultury, sztuki i   sportu,  

3)   organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i   młodzieży, w   szczególności w   okresie ferii zimowych i   wakacji letnich. .

§   2.   Pozostała część statutu nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »