| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/148/12 Rady Gminy Godów

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późń. zm.), art. 9, art. 11 oraz art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2012 r. poz. 406 z   późn. zm.) zgodnie z   § 18 statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i   Turystyki w   Godowie przyjętego uchwałą nr XVI/132/08 Rady Gminy Godów z   dnia 27 marca 2008 r.   z późniejszymi zmianami  

Rada Gminy Godów  
uchwala:  

§   1.                 W statucie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i   Turystyki w   Godowie przyjętym uchwałą nr XVI/132/08 Rady Gminy Godów z   dnia 27 marca 2008 r. dokonuje się następujących zmian:  

1.   § 1   statutu otrzymuje brzmienie:  

Gminne Centrum Kultury, Sportu i   Turystyki w   Godowie działa na podstawie obowiązującego prawa, a   w   szczególności:  

1.   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

2.   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 406 z   późn. zm.);  

3.   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. nr 127, poz. 857 z   późn. zm.);  

4.   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);  

5.   niniejszego statutu. .

2.   § 5   statutu otrzymuje brzmienie:  

Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i   zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Godów. .

3.   § 6   statutu otrzymuje brzmienie:  

1.   Do zadań podstawowych Centrum należy w   szczególności:  

1)   organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i   wychowawczej przez sztukę i   folklor,  

2)   tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i   zespołów, rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

3)   organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, konkursów, imprez artystycznych,  

4)   organizowanie i   koordynowanie na terenie gminy imprez kulturalnych,  

5)   współdziałanie z   instytucjami, stowarzyszeniami i   organizacjami społecznymi oraz szkołami w   zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,  

6)   prowadzenie współpracy kulturalnej z   zagranicą, a   szczególnie z   gminami partnerskimi,  

7)   gromadzenie, dokumentowanie i   tworzenie dóbr kultury,  

8)   prowadzenie działalności wydawniczej,  

2.   Do zadań dodatkowych Centrum należy:  

1)   organizowanie, koordynowanie i   nadzorowanie na terenie gminy imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych i   turystycznych, a   także współpraca w   tym zakresie z   zagranicą, szczególnie z   gminami partnerskimi,  

2)   współpraca z   instytucjami i   organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i   klubami sportowymi, a   także z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie prowadzącymi działalność na rzecz kultury, sztuki i   sportu,  

3)   organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i   młodzieży, w   szczególności w   okresie ferii zimowych i   wakacji letnich. .

§   2.   Pozostała część statutu nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »