| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i   art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  

Rada Gminy Kozy  
uchwala, co następuje   :  
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Regulamin określa:  

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,  

2)   formy udzielania stypendium szkolnego,  

3)   tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego,  

4)   tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego.  

2.   Na warunkach przewidzianych w   niniejszym regulaminie stypendia szkolne i   zasiłki szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Kozy uczniom szkół wymienionych w   art. 90b ust. 3   i 4   ustawy o   systemie oświaty.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszym Regulaminie mowa jest o:  

1)   stypendium   – należy przez to rozumieć stypendium szkolne, o   którym mowa w   art. 90c ust. 2   pkt 1   ustawy o   systemie oświaty,  

2)   zasiłku   – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny, o   którym mowa w   art. 90c ust. 2   pkt 2   ustawy o   systemie oświaty,  

3)   ustawie o   pomocy społecznej   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z   2009 r. Nr 175,poz. 1362)  

4)   ustawie o   systemie   oświaty   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),  

5)   ustawie o   świadczeniach rodzinnych   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)  

Sposób ustalania wysokości stypendium  

§   3.   1.   Wysokość stypendium ustala się na dany rok w   zależności od:  

1)   wysokości środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie Gminy Kozy,  

2)   liczby uczniów uprawnionych do stypendium,  

3)   sytuacji materialnej uprawnionych uczniów,  

2.   Miesięczną wysokość stypendium uzależnia się od zakwalifikowania ucznia do danej grupy dochodowej, o   której mowa w   ust. 3.  

3.   Określa się następujące grupy dochodowe dla uprawnionych do stypendium:  

1)   Grupa I   – gdy miesięczny dochód na osobę w   rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 230,00 zł,  

2)   Grupa II -  gdy miesięczny dochód na osobę w   rodzinie ucznia przekracza kwotę  230,00 zł a   nie przekracza kwoty, o   której mowa w   art. 8   ust. 1   pkt. 2   ustawy o   pomocy społecznej,  

3)   Grupa III – gdy miesięczny dochód na osobę w   rodzinie ucznia przekracza kwotę 230,00 zł i   a nie przekracza kwoty, o   której mowa w   art. 8   ust. 1   pkt. 2   ustawy o   pomocy społecznej, przy jednoczesnym zaistnieniu co najmniej trzech z   okoliczności wymienionych w   art. 90d ust. 1   ustawy o   systemie oświaty.  

4.   W poszczególnych grupach ustala się miesięczną wysokość stypendium w   taki sposób, aby:  

1)   stypendium w   grupie I   i III nie było wyższe miesięcznie niż 200% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych,  

2)   stypendium w   grupie II nie było niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych,  

5.   Stypendium wypłacane jest dwa razy w   roku:  

1)   do 31 grudnia za okres od 1   września do 31 grudnia,  

2)   do 30 czerwca za okres od 1   stycznia do 30 czerwca.  

6.   Miesięczną wysokość stypendium, z   uwzględnieniem postanowień ustawy o   systemie oświaty oraz niniejszego regulaminu, ustala Wójt Gminy Kozy w   drodze zarządzenia w   terminie do 30   listopada dla stypendiów wypłacanych zgodnie z   ust. 5   pkt. 1   i 2.  

7.   W przypadku otrzymania przez gminę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej – uczniom uprawnionym do otrzymania stypendium, wysokość przyznanego stypendium miesięcznego  ulega podwyższeniu w   drodze zarządzenia Wójta Gminy, proporcjonalnie do kwoty otrzymanej dodatkowo dotacji celowej. Wysokość tak przyznanego stypendium może być wtedy wyższa od ustalonego zarządzeniem, o   którym mowa w   ust. 6. Wydane decyzje w   sprawie stypendium szkolnego ulegają zmianie.  

Formy udzielania stypendium  

§   4.   Stypendium udziela się w   formach:  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym w   wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  

2)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych, a   także innych przedmiotów niezbędnych w   procesie edukacji wynikających z   indywidualnych potrzeb ucznia,  

3)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, w   szczególności na pokrycie kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania oraz dofinansowania kosztów dojazdu do szkoły,  

4)   świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w   formach przewidzianych w   pkt 1-3.  

Tryb i   sposób udzielania stypendium  

§   5.   Wniosek o   przyznanie stypendium składa się w   Gminnym Zespole Obsługi Szkół i   Przedszkola w   Kozach  

§   6.   1.   Przyznane stypendium udzielane jest poprzez:  

1)   całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów świadczeń o   charakterze edukacyjnym i   kosztów zakupu rzeczy;  

2)   zwrot w   formie gotówkowej kosztów dojazdu oraz innych kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;  

3)   wypłatę świadczenia pieniężnego.  

2.   Warunkiem uzyskania częściowej lub całkowitej refundacji jest przedstawienie imiennych dowodów zapłaty, imiennych biletów miesięcznych oraz innych dowodów zakupu rzeczy lub świadczeń o   charakterze edukacyjnym.  

3.   Refundacją objęte są podręczniki szkolne zakupione w   miesiącach wakacyjnych poprzedzających nowy rok szkolny.  

§   7.   1.   Wypłata stypendium następuje w   formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy uprawnionego albo jego opiekuna prawnego.  

2.   Wypłatę stypendium wstrzymuje się lub cofa w   przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania  stypendium.  

3.   Należności z   tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w   trybie przepisów o   postępowaniu egzekucyjnym administracji.  

4.   Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w   drodze decyzji administracyjnej.  

5.   W przypadkach szczególnych,  zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w   całości lub części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy organ, który wydał decyzję może odstąpić od żądania takiego zwrotu.  

Tryb i   sposób udzielania zasiłku  

§   8.   Wniosek o   przyznanie zasiłku składa się w   Gminnym Zespole Obsługi Szkół i   Przedszkola w   Kozach.  

§   9.   Wysokość zasiłku ustala się mając na uwadze:  

1)   wysokości środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie Gminy Kozy,  

2)   liczbę uczniów uprawnionych do zasiłku,  

3)   sytuację materialną w   jakiej znalazł się uprawniony uczeń z   powodu zdarzenia losowego.  

§   10.   Wypłata zasiłku następuje w   formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy uprawnionego albo jego opiekuna prawnego, w   terminie określonym w   decyzji o   przyznaniu zasiłku.  

Postanowienia końcowe  

§   11.   Traci moc Uchwała Nr XXIII/166/2005 Rady Gminy Kozy z   dnia 31 marca 2005 r. w   sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/194/2005 Rady Gminy Kozy z   dnia 30 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XXXII/236/2006 Rady Gminy Kozy z   29 marca 2006 r., Uchwała Nr XI/77/07 rady Gminy Kozy z   dnia 30 października 2007 r., Uchwałą Nr XXIV/189/09 Rady Gminy Kozy z   dnia 23 kwietnia 2009 r., oraz Uchwała Nr XII/72/2011 rady Gminy Kozy z   dnia 25 listopada 2011 r.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Kozy.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Bożena   Sadlik

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »