| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i   art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  

Rada Gminy Kozy  
uchwala, co następuje   :  
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Regulamin określa:  

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,  

2)   formy udzielania stypendium szkolnego,  

3)   tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego,  

4)   tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego.  

2.   Na warunkach przewidzianych w   niniejszym regulaminie stypendia szkolne i   zasiłki szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Kozy uczniom szkół wymienionych w   art. 90b ust. 3   i 4   ustawy o   systemie oświaty.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszym Regulaminie mowa jest o:  

1)   stypendium   – należy przez to rozumieć stypendium szkolne, o   którym mowa w   art. 90c ust. 2   pkt 1   ustawy o   systemie oświaty,  

2)   zasiłku   – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny, o   którym mowa w   art. 90c ust. 2   pkt 2   ustawy o   systemie oświaty,  

3)   ustawie o   pomocy społecznej   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z   2009 r. Nr 175,poz. 1362)  

4)   ustawie o   systemie   oświaty   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),  

5)   ustawie o   świadczeniach rodzinnych   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)  

Sposób ustalania wysokości stypendium  

§   3.   1.   Wysokość stypendium ustala się na dany rok w   zależności od:  

1)   wysokości środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie Gminy Kozy,  

2)   liczby uczniów uprawnionych do stypendium,  

3)   sytuacji materialnej uprawnionych uczniów,  

2.   Miesięczną wysokość stypendium uzależnia się od zakwalifikowania ucznia do danej grupy dochodowej, o   której mowa w   ust. 3.  

3.   Określa się następujące grupy dochodowe dla uprawnionych do stypendium:  

1)   Grupa I   – gdy miesięczny dochód na osobę w   rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 230,00 zł,  

2)   Grupa II -  gdy miesięczny dochód na osobę w   rodzinie ucznia przekracza kwotę  230,00 zł a   nie przekracza kwoty, o   której mowa w   art. 8   ust. 1   pkt. 2   ustawy o   pomocy społecznej,  

3)   Grupa III – gdy miesięczny dochód na osobę w   rodzinie ucznia przekracza kwotę 230,00 zł i   a nie przekracza kwoty, o   której mowa w   art. 8   ust. 1   pkt. 2   ustawy o   pomocy społecznej, przy jednoczesnym zaistnieniu co najmniej trzech z   okoliczności wymienionych w   art. 90d ust. 1   ustawy o   systemie oświaty.  

4.   W poszczególnych grupach ustala się miesięczną wysokość stypendium w   taki sposób, aby:  

1)   stypendium w   grupie I   i III nie było wyższe miesięcznie niż 200% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych,  

2)   stypendium w   grupie II nie było niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych,  

5.   Stypendium wypłacane jest dwa razy w   roku:  

1)   do 31 grudnia za okres od 1   września do 31 grudnia,  

2)   do 30 czerwca za okres od 1   stycznia do 30 czerwca.  

6.   Miesięczną wysokość stypendium, z   uwzględnieniem postanowień ustawy o   systemie oświaty oraz niniejszego regulaminu, ustala Wójt Gminy Kozy w   drodze zarządzenia w   terminie do 30   listopada dla stypendiów wypłacanych zgodnie z   ust. 5   pkt. 1   i 2.  

7.   W przypadku otrzymania przez gminę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej – uczniom uprawnionym do otrzymania stypendium, wysokość przyznanego stypendium miesięcznego  ulega podwyższeniu w   drodze zarządzenia Wójta Gminy, proporcjonalnie do kwoty otrzymanej dodatkowo dotacji celowej. Wysokość tak przyznanego stypendium może być wtedy wyższa od ustalonego zarządzeniem, o   którym mowa w   ust. 6. Wydane decyzje w   sprawie stypendium szkolnego ulegają zmianie.  

Formy udzielania stypendium  

§   4.   Stypendium udziela się w   formach:  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym w   wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  

2)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych, a   także innych przedmiotów niezbędnych w   procesie edukacji wynikających z   indywidualnych potrzeb ucznia,  

3)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, w   szczególności na pokrycie kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania oraz dofinansowania kosztów dojazdu do szkoły,  

4)   świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w   formach przewidzianych w   pkt 1-3.  

Tryb i   sposób udzielania stypendium  

§   5.   Wniosek o   przyznanie stypendium składa się w   Gminnym Zespole Obsługi Szkół i   Przedszkola w   Kozach  

§   6.   1.   Przyznane stypendium udzielane jest poprzez:  

1)   całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów świadczeń o   charakterze edukacyjnym i   kosztów zakupu rzeczy;  

2)   zwrot w   formie gotówkowej kosztów dojazdu oraz innych kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;  

3)   wypłatę świadczenia pieniężnego.  

2.   Warunkiem uzyskania częściowej lub całkowitej refundacji jest przedstawienie imiennych dowodów zapłaty, imiennych biletów miesięcznych oraz innych dowodów zakupu rzeczy lub świadczeń o   charakterze edukacyjnym.  

3.   Refundacją objęte są podręczniki szkolne zakupione w   miesiącach wakacyjnych poprzedzających nowy rok szkolny.  

§   7.   1.   Wypłata stypendium następuje w   formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy uprawnionego albo jego opiekuna prawnego.  

2.   Wypłatę stypendium wstrzymuje się lub cofa w   przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania  stypendium.  

3.   Należności z   tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w   trybie przepisów o   postępowaniu egzekucyjnym administracji.  

4.   Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w   drodze decyzji administracyjnej.  

5.   W przypadkach szczególnych,  zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w   całości lub części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy organ, który wydał decyzję może odstąpić od żądania takiego zwrotu.  

Tryb i   sposób udzielania zasiłku  

§   8.   Wniosek o   przyznanie zasiłku składa się w   Gminnym Zespole Obsługi Szkół i   Przedszkola w   Kozach.  

§   9.   Wysokość zasiłku ustala się mając na uwadze:  

1)   wysokości środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie Gminy Kozy,  

2)   liczbę uczniów uprawnionych do zasiłku,  

3)   sytuację materialną w   jakiej znalazł się uprawniony uczeń z   powodu zdarzenia losowego.  

§   10.   Wypłata zasiłku następuje w   formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy uprawnionego albo jego opiekuna prawnego, w   terminie określonym w   decyzji o   przyznaniu zasiłku.  

Postanowienia końcowe  

§   11.   Traci moc Uchwała Nr XXIII/166/2005 Rady Gminy Kozy z   dnia 31 marca 2005 r. w   sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/194/2005 Rady Gminy Kozy z   dnia 30 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XXXII/236/2006 Rady Gminy Kozy z   29 marca 2006 r., Uchwała Nr XI/77/07 rady Gminy Kozy z   dnia 30 października 2007 r., Uchwałą Nr XXIV/189/09 Rady Gminy Kozy z   dnia 23 kwietnia 2009 r., oraz Uchwała Nr XII/72/2011 rady Gminy Kozy z   dnia 25 listopada 2011 r.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Kozy.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Bożena   Sadlik

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »