| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 128/XVII/2012 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SKALMED" w Kroczycach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Gminy  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED”  
w Kroczycach o   treści jak w   załączniku nr 1   do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr 23/IV/2011 w   sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Społecznej SPZOZ, nr 2/2011 z   dnia 09.02.2011r. w   sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu SPZOZ „SKALMED”.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący  


Wanda   Karoń

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 128/XVII/2012    
Rady Gminy Kroczyce    
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w   Kroczycach  

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE  

§ 1.  

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ SKALMED” w   Kroczycach jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwanego dalej zakładem.  

2.Zakład może używać nazwy skróconej SPZOZ „SKALMED” w   Kroczycach.  

3.Zakład prowadzi działalność leczniczą w   rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w   przedsiębiorstwie pod nazwą Przychodnia „ SKALMED”  

4. Zakład działa na podstawie:  

- ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej ( Dz. U. nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą”;  

- niniejszego statutu;  

- innych przepisów prawa.  

5. Siedziba zakładu mieści się w   Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 33.  

6. Podmiotem tworzącym jest Gmina Kroczyce.  

7. Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje podmiot tworzący.  

8.Obszar działania Zakładu obejmuje gminę Kroczyce, inne obszary według zawartych umów.  

9. Zakład może prowadzić działalność po uzyskaniu wpisu w   rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Rejestr ten prowadzi Wojewoda Śląski.  

10. Zakład uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.  

II.CEL I   ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO  

§ 2.  

Celem działania SPZOZ „SKALMED” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie podstawowej i   specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  

§ 3.  

Do zadań zakładu należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

1. podstawowej opieki zdrowotnej  

- poradnia ogólna;  

- poradnia D i   D 1.

2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej w   zakresie:  

1) ginekologii  

2) dermatologii  

3)chirurgii urazowo – ortopedycznej  

4) okulistyki  

5) stomatologii  

6) rehabilitacji  

7) chirurgii ogólnej  

8) kardiologii  

9) laryngologii  

10) pracowni USG, EKG  

11) medycyny pracy  

12) wad postawy  

13) zakład fizjoterapii oraz gabinet RTG  

3. Obsługi pielęgniarskiej:  

1) gabinet medycyny szkolnej w   Szkole Podstawowej w   Kroczycach ul. Kościuszki 29  

2) gabinet medycyny szkolnej w   Gimnazjum w   Kroczycach ul. Sienkiewicza 3  

3) gabinet zabiegowy  

4) gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  

5) gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej  

III. ORGANY SPZOZ ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

§ 4.  

Organami zakładu są:  

1) Kierownik  

2) Rada Społeczna.  

§ 5.  

1. Kierownika zakładu zatrudnia podmiot tworzący na podstawie powołania lub umowy o   pracę, albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalając kwotowo wynagrodzenie płatne z   funduszy uzyskanych przez podmiot leczniczy.  

2.Kierownik kieruje zakładem i   reprezentuje go na zewnątrz.  

3.Do obowiązków Kierownika w   szczególności należy:  

a) zarządzanie zakładem i   ustalenie jego organizacji wewnętrznej,  

b) wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z   kwalifikacjami,  

c)sprawowanie nadzoru nad majątkiem zakładu,  

d) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych zakładu poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w   planie finansowym i   ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

e) organizowanie w   sposób właściwy pracy podległego personelu.  

4.Kierownik działa zgodnie z   przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i   ponosi za nie pełną odpowiedzialność.  

5. Kierownik dokonuje za pracodawcę czynności w   sprawach z   zakresu prawa pracy, a   w szczególności zatrudnia i   zwalnia pracowników oraz jest ich przełożonym.  

6. Kierownik może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w   imieniu zakładu przez ustalenie zakresu i   czasu ich umocowania.  

Kierownik do pomocy w   kierowaniu zakładem może utworzyć następujące stanowiska pracy:  

1) główny księgowy  

2) stanowisko ds. obsługi gospodarczej.  

§ 6.  

1. Przy zakładzie działa rada Społeczna.  

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

3. Radę społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.  

4. W   skład Rady Społecznej wchodzą:  

- jako przewodniczący – Z-ca Wójta Gminy Kroczyce,  

- przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

- trzech przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy w   Kroczycach.  

5.Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik SPZOZ.  

6.Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed u   pływem kadencji Rady przez podmiot tworzący w   przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub nieuczestniczenia w   co najmniej trzech posiedzeniach Rady, na których nieobecność nie została usprawiedliwiona, skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

§   7.  

1. W   posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   zakładzie.  

2. W   posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§ 8.  

Do zadań rady Społecznej należy:  

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury medycznej i   sprzętu medycznego,  
b) związanych z   przekształceniem lub likwidacją SPZOZ, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  
c) przyznawanie Kierownikowi nagród,  

d) rozwiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Kierownikiem,  

e) regulaminu organizacyjnego.  

2.Przedstawienie Kierownikowi zakładu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a) planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)kredytów bankowych i   dotacji,  

d) podziału zysku.  

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów,  
z wyłączeniem spraw podlegającym nadzoru medycznemu.  

4. Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statucie.  

§ 9.  

Od uchwał rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.  

§ 10.  

1. Schemat struktury organizacyjnej zakładu stanowi załącznik nr 1   do statutu.  
2. Wykaz komórek zakładu stanowi załącznik nr 2   do statutu.  

§ 11.  

1. Szczegółowy zakres działania i   organizacji wewnętrznej jednostek i   komórek organizacyjnych wchodzących w   skład zakładu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika.  

IV.FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ I   FUNDUSZE PODMIOTU LECZNICZEGO.  

§ 12.  

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej „ SKALMED” w   Kroczycach prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej ( Dz. U. nr 112, poz. 654 z   późn. zm.), ustawie z   dnia 29.09.1994 r. o   rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. nr 152 poz. 1223 z   późn. zm.)  

§ 13.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ SKALMED” w   Kroczycach pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

§ 14.  

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ SKALMED” w   Kroczycach jest plan finansowy ustalony przez Kierownika po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.  

§ 15.  

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ SKALMED” w   Kroczycach gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym otrzymanym lub zakupionym.  

§ 16.  

1. Zakład prowadzony jest w   formie samodzielnego zakładu pokrywającego z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów koszty działalności i   zobowiązań.  

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu może być dokonana przez Zakład na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

3. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody podmiotu tworzącego.  

§ 17.  

Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w:  

- ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej,  

- ustawy z   dnia 29.09.1994 r. o   rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. nr 152 poz. 1223 z   późn. zm.)  

§ 18  

SPZOZ może uzyskiwać środki finansowe:  

1) z   odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;  

2) z   darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;  

3) na cele i   na zasadach określonych w   przepisach art. 114-117 ustawy z   dnia 15.04.2011 r. o   działalności leczniczej;  

4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;  

5) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego  

§ 19  

O podziale zysku bilansowego, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej, decyduje Kierownik  

§ 20  

1. Statut Zakładu uchwala podmiot tworzący  

2.Zmiany w   Statucie wprowadza się w   takim samym trybie jak jego uchwalenie.  

 

 

 

Przewodniczący  


Wanda   Karoń

Załącznik nr 1   do statutu    

SCHEMAT ORGANIZACYJNY    

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ    

,

„SKALMED w   KROCZYCACH”  

infoRgrafika

Załącznik nr 2   do statutu    

Wykaz komórek organizacyjnych SP ZOZ "SKALMED" w   Kroczycach  
42-425 Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33  

1.   Poradnia ogólna POZ Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

2.   Poradnia D,D1 Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

3.   Poradnia ginekologiczna Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

4.   Poradnia stomatologiczna Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

5.   Gabinet zabiegowy Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

6.   Gabinet medycyny szkolnej w   Szkole Podstawowej Kroczyce ul. Kościuszki 29    

7.   Poradnia dermatologiczna Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

8.   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

9.   Poradnia okulistyczna Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

10.   Poradnia rehabilitacyjna Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

11.   Poradnia chirurgii ogólnej Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

12.   Poradnia kardiologiczna Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

13.   Poradnia laryngologiczna Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

14.   Pracownia USG, EKG Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

15.   Gabinet medycyny szkolnej w   Gimnazjum w   Kroczycach Kroczyce ul. Sienkiewicza 7    

16.   Gabinet pielęgniarki POZ Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

17.   Gabinet położnej POZ Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

18.   Poradnia medycyny pracy Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

19.   Poradnia wad postawy Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

20.   Gabinet RTG Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33    

21.   Zakład fizjoterapii    

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »