| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2   pkt 2   i art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.13 ust.1 i   2   oraz art.9 ust.1 ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z   2012r. poz.406) na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze  

Rada Miejska Orzesze uchwala co następuje  

§   1.   Przyjąć statut Miejskiego Ośrodka Kultury w   Orzeszu w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc:  

-   pkt 2   uchwały Nr XII/60/91 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 26 marca 1991r. w   sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i   Rekreacji w   Orzeszu,  

-   § 3   uchwały Nr IX/85/99 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 18 czerwca 1999r. w   sprawie zmian organizacyjnych wykonywania zadań własnych w   sferze kultury, sportu i   rekreacji, w   tym reorganizacji Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i   Rekreacji w   Orzeszu,  

-   § 2   uchwały Nr XXIII/187/2000 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 29 września 2000r. w   sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/99 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 18 czerwca 1999r. w   sprawie zmian organizacyjnych wykonywania zadań własnych w   sferze kultury, sportu i   rekreacji, w   tym reorganizacji Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i   Rekreacji w   Orzeszu,  

-   § 2   i § 3   uchwały Nr XXV/200/04 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 15 grudnia 2004r. w   sprawie zmian organizacyjnych wykonywania zadań własnych w   sferze kultury: reorganizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w   Orzeszu, częściowa zmiana uchwały Nr XXIII/187/2000 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 29   września   2000r., którą ustalono jednolity tekst Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w   Orzeszu, zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w   Orzeszu.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/253/12    
Rady Miejskiej Orzesze    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W   ORZESZU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejski Ośrodek Kultury w   Orzeszu, zwany dalej MOK działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.  

§   2.   MOK jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i   ekonomiczno-finansowym, którego organizatorem jest Gmina Orzesze.  

§   3.   MOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy Orzesze.  

§   4.   Siedziba MOK znajduje się w   Orzeszu przy ul. Rynek  1.  

§   5.   MOK używa pieczęci podłużnej zawierającej w   swej treści nazwę w   pełnym brzmieniu, adres, numer NIP oraz numer telefonu.  

§   6.   Bezpośredni nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Miasta Orzesze.  

Rozdział 2.
Cel i   przedmiot działalności  

§   7.   Podstawowym celem MOK jest zaspokojenie kulturalnych potrzeb mieszkańców Gminy Orzesze.  

§   8.   MOK realizuje zadania w   dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i   ochrony kultury.  

§   9.   1)   Do podstawowych zadań MOK należy:  

-   integracja kulturalna środowiska i   ochrona jego dziedzictwa kulturowego,  

-   współpraca z   organizacjami społecznymi, szkołami i   instytucjami artystycznymi,  

-   tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i   sztuką,  

-   rozpoznawanie, rozbudzanie i   zaspokajanie potrzeb i   zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,  

-   tworzenie warunków dla rozwoju "folkloru" a   także rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

-   kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w   kulturze,  

2)   Zadania statutowe MOK realizuje poprzez:  

-   edukację kulturalną i   wychowanie przez sztukę,  

-   zespołowe uczestnictwo w   kulturze,  

-   organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych,  

-   organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, projekcji filmowych, prowadzenie nauki języków obcych,  

-   prowadzenie impresariatu artystycznego.  

§   10.   MOK organizuje, wspiera i   promuje społeczny ruch artystyczny poprzez:  

-   zapewnienie instruktorów prowadzących zajęcia,  

-   organizowanie imprez kulturalnych z   udziałem zespołów amatorskich.  

§   11.   MOK może na zasadach określonych w   odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, w   szczególności:  

-   prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, itp,  

-   prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną,  

-   realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),  

-   świadczyć usługi gastronomiczne,  

-   wynajmować pomieszczenia,  

-   prowadzić inną działalność gospodarczą pozwalającą na wspomaganie realizacji celów statutowych.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   12.   1)   Działalnością MOK kieruje Dyrektor powoływany i   odwoływany przez Burmistrza Miasta Orzesze.  

2)   Bezpośrednim przełożonym Dyrektora MOK jest Burmistrz Miasta Orzesze.  

3)   Dyrektor MOK zarządza instytucją i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

4)   Do zakresu działania Dyrektora należy w   szczególności:  

-   ogólne kierownictwo w   zakresie spraw merytorycznych i   organizacyjnych,  

-   gospodarowanie finansami i   majątkiem MOK,  

-   realizacja programu działania MOK,  

-   wydawanie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń wewnętrznych,  

-   zatrudnianie, zwalnianie, ustalanie wynagrodzeń pracowników oraz określenie ich zakresów czynności,  

-   udzielanie pełnomocnictw,  

-   ustalanie planów finansowych MOK,  

Rozdział 4.
Mienie i   finanse  

§   13.   1)   MOK prowadzi działalność finansową w   ramach własnych planów finansowych opracowanych i   zatwierdzanych przez Dyrektora, ze środków pochodzących z:  

-   dotacji z   budżetu Gminy Orzesze,  

-   darowizn i   środków przekazywanych przez osoby fizyczne i   prawne,  

-   opłat i   dochodów z   własnej działalności,  

-   z innych źródeł.  

2)   MOK prowadzi własną obsługę finansowo- księgową.  

3)   Sprawozdanie finansowe MOK zatwierdza Rada Miejska w   Orzeszu.  

§   14.   Oświadczenia woli w   imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury w   Orzeszu składa Dyrektor. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   15.   1)   Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w   Orzeszu nadaje Rada Miejska w   Orzeszu.  

2)   Wszelkie zmiany w   Statucie mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »