| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

z dnia 9 sierpnia 2012r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych "BLACHOWNIA" w mieście Blachownia

Na podstawie art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z   2012 r. poz. 145), zarządza się, co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych z   utworów czwartorzędowych "BLACHOWNIA" w   mieście Blachownia, powiat częstochowski, województwo śląskie, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w   Częstochowie.  

2.   Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony:  

1)   bezpośredniej, składający się z   dwóch części, przedstawiony na mapach stanowiących załącznik nr 2   i załącznik nr 3   do rozporządzenia;  

2)   pośredniej, o   powierzchni 96,6 ha, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1   i załącznik nr 4   do rozporządzenia oraz opisany w   załączniku nr 5   do rozporządzenia.  

§   2.   1.   Na terenie ochrony bezpośredniej ujecia wody obowiązują zakazy i   nakazy wynikające z   art. 53 ustawy Prawo wodne.  

2.   Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:  

1)   lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i   obojętne oraz obojętnych;  

2)   lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;  

3)   przechowywanie i   składowanie odpadów promieniotwórczych;  

4)   składowanie środków ochrony roślin i   opakowań po tych środkach;  

5)   wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z   wyjątkiem ścieków opadowych;  

6)   lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich transportu;  

7)   lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.  

3.   Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia:  

1)   budowy i   rozbudowy dróg publicznych, z   wyjątkiem dróg posiadających system odprowadzania ścieków i   wód opadowych;  

2)   budowy nowych ujęć, poza służącymi pozyskiwaniu wody dla potrzeb zwykłego korzystania z   wód oraz ujęcia wody "BLACHOWNIA".  

§   3.   Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Rozporządzenie wchodzi w   życie w   dniu 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W   POZNANIU  


Dariusz   Krzyżański

 


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Mapa strefy ochronnej ujęcia "BLACHOWNIA"  

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.jpg

Mapa terenu ochrony bezpośredniej studni S-1 bis ujęcia "BLACHOWNIA"  

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.jpg

Mapa terenu ochrony bezpośredniej studni S-2 ujęcia "BLACHOWNIA"  

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia "BLACHOWNIA"  

Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia "BLACHOWNIA"  


Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i   Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w   Częstochowie zwróciło się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Poznaniu z   wnioskiem o   ustanowienie strefy ochronnej w   zakresie terenu ochrony bezpośredniej i   pośredniej dla ujęcia wody podziemnej „Blachownia”, położonego w   mieście Blachownia. Do Wniosku dołączono dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne studni wchodzących w   skład ujęcia „Blachownia” oraz Dokumentację stref ochronnych ujęć PWiK w   Częstochowie. Ujęcie wód podziemnych „Blachownia” zlokalizowane jest przy ulicy 1   Maja w   mieście Blachownia, powiat częstochowski, województwo śląskie. Obecnie jest to jedyne źródło zaopatrzenia mieszkańców miasta w   wodę do spożycia oraz przedsiębiorstw wymagających wody wysokiej jakości. Ujęcie wody znajduje się w   bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach wcześniej intensywnie wykorzystywanych rolniczo. Przed zwodociągowaniem i   skanalizowaniem rejonu ujęcia zaobserwowano wzrost zanieczyszczenia wód podziemnych azotanami (nieszczelne zbiorniki na zanieczyszczenia płynne, składowanie obornika). Studnie ujęcia S-1 bis i   S-2 ujmują wody z   piętra czwartorzędowego, stanowiącego pierwszy użytkowy poziom wodonośny, oddzielonego od powierzchni terenu warstwą utworów słaboprzepuszczalnych o   zmiennej miąższości i   rozprzestrzenieniu. Warstwy gliniaste i   pylaste są w   tym rejonie nieciągłe i   występują w   formie soczewek. W   okresach dłuższych przerw w   eksploatacji ujęcia, w   otworach studziennych występują samowypływy. Płytkie położenie zwierciadła wody w   rejonie zasilania ujęcia zwiększa znacznie podatność eksploatowanego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie poprzez infiltrację potencjalnych ognisk zanieczyszczeń z   powierzchni terenu. Udokumentowany obraz pola hydrodynamicznego w   rejonie ujęcia „Blachownia” potwierdza zasadność utworzenia strefy ochronnej – terenu ochrony pośredniej w   granicach określonych w   dokumentacjach hydrogeologicznych. Eksploatacja przedmiotowego ujęcia odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Częstochowskiego z   dnia 31.12.2010 r., znak: OSIV6223-4/21/2010, na pobór wód podziemnych z   utworów czwartorzędowych w   ilości maksymalnej 100 m3/h, średniej 2   400 m3/d oraz rocznej 870 tys. m3. Natomiast decyzją Wojewody Częstochowskiego z   dnia 17.10.1997 r., znak: OS.I.6210/31/97, ustanowiono strefę ochronną ujęcia wód składającą się z   terenu ochrony bezpośredniej studni S-1 i   S-2 oraz zewnętrznego terenu ochrony pośredniej, z   terminem ważności do 31.12.2007 r. W   związku z   wejściem w   życie przepisu zawartego w   art. 21 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. o   zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, ostatecznie regulującego ważność stref ochronnych ustanawianych przed 2002 r. („Strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1   stycznia 2002 r. wygasają z   dniem 31 grudnia 2012 r.), właściciel ujęcia podjął decyzję o   ponownym ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wód „Blachownia”, dokonując weryfikacji obostrzeń mających obowiązywać na jej terenie tak, aby dostatecznie pozwoliły chronić eksploatowany poziom wód podziemnych. Teren ochrony pośredniej ujęcia wyznaczono zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   dokumentacji hydrogeologicznej stref ochronnych ujęć Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji w   Częstochowie w   granicach obszaru zasilania ujęcia wody, dostosowując przebieg granicy strefy do przebiegu działek gruntowych. Po przeanalizowaniu wniosku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Poznaniu stwierdził brak przeciwwskazań do wydania rozporządzenia w   sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z   utworów czwartorzędowych „BLACHOWNIA” w   mieście Blachownia. Projekt powyższego rozporządzenia został uzgodniony z   Wojewodą Śląskim, który w   piśmie z   dnia 6.07.2012 r., znak: IFVI.7081.3.2012, wniósł o   wprowadzenie do treści aktu dodatkowych zapisów. Uwagi Wojewody zostały w   całości uwzględnione.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »