| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

z dnia 9 sierpnia 2012r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych "BLACHOWNIA" w mieście Blachownia

Na podstawie art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z   2012 r. poz. 145), zarządza się, co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych z   utworów czwartorzędowych "BLACHOWNIA" w   mieście Blachownia, powiat częstochowski, województwo śląskie, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w   Częstochowie.  

2.   Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony:  

1)   bezpośredniej, składający się z   dwóch części, przedstawiony na mapach stanowiących załącznik nr 2   i załącznik nr 3   do rozporządzenia;  

2)   pośredniej, o   powierzchni 96,6 ha, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1   i załącznik nr 4   do rozporządzenia oraz opisany w   załączniku nr 5   do rozporządzenia.  

§   2.   1.   Na terenie ochrony bezpośredniej ujecia wody obowiązują zakazy i   nakazy wynikające z   art. 53 ustawy Prawo wodne.  

2.   Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:  

1)   lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i   obojętne oraz obojętnych;  

2)   lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;  

3)   przechowywanie i   składowanie odpadów promieniotwórczych;  

4)   składowanie środków ochrony roślin i   opakowań po tych środkach;  

5)   wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z   wyjątkiem ścieków opadowych;  

6)   lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich transportu;  

7)   lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.  

3.   Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia:  

1)   budowy i   rozbudowy dróg publicznych, z   wyjątkiem dróg posiadających system odprowadzania ścieków i   wód opadowych;  

2)   budowy nowych ujęć, poza służącymi pozyskiwaniu wody dla potrzeb zwykłego korzystania z   wód oraz ujęcia wody "BLACHOWNIA".  

§   3.   Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Rozporządzenie wchodzi w   życie w   dniu 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W   POZNANIU  


Dariusz   Krzyżański

 


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Mapa strefy ochronnej ujęcia "BLACHOWNIA"  

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.jpg

Mapa terenu ochrony bezpośredniej studni S-1 bis ujęcia "BLACHOWNIA"  

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.jpg

Mapa terenu ochrony bezpośredniej studni S-2 ujęcia "BLACHOWNIA"  

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia "BLACHOWNIA"  

Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia "BLACHOWNIA"  


Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i   Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w   Częstochowie zwróciło się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Poznaniu z   wnioskiem o   ustanowienie strefy ochronnej w   zakresie terenu ochrony bezpośredniej i   pośredniej dla ujęcia wody podziemnej „Blachownia”, położonego w   mieście Blachownia. Do Wniosku dołączono dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne studni wchodzących w   skład ujęcia „Blachownia” oraz Dokumentację stref ochronnych ujęć PWiK w   Częstochowie. Ujęcie wód podziemnych „Blachownia” zlokalizowane jest przy ulicy 1   Maja w   mieście Blachownia, powiat częstochowski, województwo śląskie. Obecnie jest to jedyne źródło zaopatrzenia mieszkańców miasta w   wodę do spożycia oraz przedsiębiorstw wymagających wody wysokiej jakości. Ujęcie wody znajduje się w   bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach wcześniej intensywnie wykorzystywanych rolniczo. Przed zwodociągowaniem i   skanalizowaniem rejonu ujęcia zaobserwowano wzrost zanieczyszczenia wód podziemnych azotanami (nieszczelne zbiorniki na zanieczyszczenia płynne, składowanie obornika). Studnie ujęcia S-1 bis i   S-2 ujmują wody z   piętra czwartorzędowego, stanowiącego pierwszy użytkowy poziom wodonośny, oddzielonego od powierzchni terenu warstwą utworów słaboprzepuszczalnych o   zmiennej miąższości i   rozprzestrzenieniu. Warstwy gliniaste i   pylaste są w   tym rejonie nieciągłe i   występują w   formie soczewek. W   okresach dłuższych przerw w   eksploatacji ujęcia, w   otworach studziennych występują samowypływy. Płytkie położenie zwierciadła wody w   rejonie zasilania ujęcia zwiększa znacznie podatność eksploatowanego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie poprzez infiltrację potencjalnych ognisk zanieczyszczeń z   powierzchni terenu. Udokumentowany obraz pola hydrodynamicznego w   rejonie ujęcia „Blachownia” potwierdza zasadność utworzenia strefy ochronnej – terenu ochrony pośredniej w   granicach określonych w   dokumentacjach hydrogeologicznych. Eksploatacja przedmiotowego ujęcia odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Częstochowskiego z   dnia 31.12.2010 r., znak: OSIV6223-4/21/2010, na pobór wód podziemnych z   utworów czwartorzędowych w   ilości maksymalnej 100 m3/h, średniej 2   400 m3/d oraz rocznej 870 tys. m3. Natomiast decyzją Wojewody Częstochowskiego z   dnia 17.10.1997 r., znak: OS.I.6210/31/97, ustanowiono strefę ochronną ujęcia wód składającą się z   terenu ochrony bezpośredniej studni S-1 i   S-2 oraz zewnętrznego terenu ochrony pośredniej, z   terminem ważności do 31.12.2007 r. W   związku z   wejściem w   życie przepisu zawartego w   art. 21 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. o   zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, ostatecznie regulującego ważność stref ochronnych ustanawianych przed 2002 r. („Strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1   stycznia 2002 r. wygasają z   dniem 31 grudnia 2012 r.), właściciel ujęcia podjął decyzję o   ponownym ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wód „Blachownia”, dokonując weryfikacji obostrzeń mających obowiązywać na jej terenie tak, aby dostatecznie pozwoliły chronić eksploatowany poziom wód podziemnych. Teren ochrony pośredniej ujęcia wyznaczono zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   dokumentacji hydrogeologicznej stref ochronnych ujęć Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji w   Częstochowie w   granicach obszaru zasilania ujęcia wody, dostosowując przebieg granicy strefy do przebiegu działek gruntowych. Po przeanalizowaniu wniosku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Poznaniu stwierdził brak przeciwwskazań do wydania rozporządzenia w   sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z   utworów czwartorzędowych „BLACHOWNIA” w   mieście Blachownia. Projekt powyższego rozporządzenia został uzgodniony z   Wojewodą Śląskim, który w   piśmie z   dnia 6.07.2012 r., znak: IFVI.7081.3.2012, wniósł o   wprowadzenie do treści aktu dodatkowych zapisów. Uwagi Wojewody zostały w   całości uwzględnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »