| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/126/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 18 maja 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 80 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256,poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala co następuje:  

Postanowienia ogólne  

§ 1.  

1)   Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu Gminy Koniecpol szkół i   placówek oświatowych prowadzonych na obszarze Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne i   prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.  

Podstawa obliczenia dotacji  

§ 2.  

1)   Prowadzącemu szkołę podstawową, przysługuje na każdego ucznia dotacja w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym w   szkołach danego typu i   rodzaju prowadzonych przez Gminę Koniecpol w   przeliczeniu na jednego ucznia. W   przypadku gdy kwota na ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koniecpol jest wyższa niż kwota wynikająca z   wysokości wydatków bieżących w   danym typie szkoły, organowi prowadzącemu przysługuje kwota na ucznia w   wysokości kwoty przewidzianej na ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koniecpol.  

2)   Prowadzącemu oddział przedszkolny przy szkole podstawowej przysługuje dotacja na każdego ucznia w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na ucznia oddziału przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Koniecpol w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   kwocie równej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koniecpol.  

3)   W przypadku nieprowadzenia przez Gminę Koniecpol szkoły tego samego typu i   rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i   rodzaju w   części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koniecpol.  

4)   Podstawą obliczenia stawki dotacji jest:  

-   wysokość wydatków bieżących na ucznia danego typu i   rodzaju szkoły;  

-   informacja o   wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koniecpol na ucznia danego typu i   rodzaju szkoły.  

-   liczba uczniów w   szkołach danego typu i   rodzaju prowadzonych przez Gminę Koniecpol  

5)   Dotację, ustala się jako iloczyn liczby uczniów oraz stawki dotacji.  

Tryb udzielania i   rozliczania dotacji  

§ 3.  

1)   W przypadku przekazania przez Gminę Koniecpol – w   drodze umowy, o   której mowa w   art. 5   ust. 5g ustawy o   systemie oświaty – prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej lub fizycznej, niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, dotacja będzie przysługiwać od dnia przekazania szkoły na podstawie zawartej umowy.  

2)   Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę wzór wniosku określa załącznik nr 1.  

3)   Wniosek należy składać w   Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół ul. Mickiewicza 28.  

4)   Dotacje są przekazywane w   12 transzach w   terminie do 20 każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, wskazany przez organ prowadzący we wniosku o   udzielenie dotacji.  

§ 4.  

1)   Organ prowadzący, uprawniony do otrzymania dotacji, zobowiązany jest do:  

-   Podawania miesięcznej informacji o   aktualnej liczbie uczniów  

-   Informacja o   liczbie uczniów powinna być dostarczona w   ciągu pierwszych 5   dni roboczych każdego miesiąca do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w   Koniecpolu , wzór określa załącznik nr 2.  

-   Jeśli do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący, oprócz informacji, przekazuje dane o   uczniach z   innych gmin - załącznik nr 3  

-   W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora szkoły nieprawidłowości zawartej w   informacji, organ prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji.  

§ 5.  

1)   Organ prowadzący szkołę sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w   zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o   kwocie wykorzystanej dotacji, z   wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały.  

3)   Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu do organu dotującego do dnia:  

a)   15 lipca - za okres styczeń-czerwiec;  

b)   20 stycznia roku następującego po roku, w   którym udzielono dotacji - za okres styczeń-grudzień.  

4)   W przypadku zaprzestania działalności szkoły, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1, w   terminie 21 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w   którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.  

Tryb i   zakres przeprowadzania kontroli w   szkołach i   placówkach publicznych  

§ 6.  

1)   Szkoła, na prowadzenie których Gmina Koniecpol udziela dotacji, mogą być kontrolowane w   zakresie danych zawartych we wnioskach o   udzielenie dotacji oraz zgodności danych o   liczbie uczniów, zawartych w   miesięcznych informacjach i   w rozliczeniach otrzymanej dotacji, z   dokumentacją źródłową szkoły lub placówki.  

2)   Kontrola może być planowana lub doraźna. W   przypadku kontroli planowanej jednostka kontrolowana musi zostać o   niej zawiadomiona, co najmniej 7   dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.  

3)   Kontrolę przeprowadza się w   siedzibie kontrolowanej szkoły,  

§ 7.  

1)   Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są upoważnieni pracownicy Zespołu Ekonomiczno i   Administracyjnego Szkół w   Koniecpolu.  

2)   Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli.  

§ 8.  

1)   Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w   protokole kontroli.  

2)   Protokół podpisuje kontrolujący i   kontrolowany, w   terminie 7   dni od daty jego otrzymania.  

3)   Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w   protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w   terminie 7   dni od dnia otrzymania protokołu kontroli  

4)   W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, a   w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.  

5)   Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić organ dotujący o   sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i   wykorzystania uwag zawartych w   wystąpieniu pokontrolnym.  

§ 9.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 10.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O   UDZIELENIE DOTACJI  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

INFORMACJA  
o liczbie uczniów  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/126/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ  
uczniów spoza terenu Gminy Koniecpol  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/126/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18 maja 2012 r.
Zalacznik4.pdf

ROZLICZENIE ROCZNE  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »