| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/164/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych, realizowanej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Myszków - II etap

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 400a ust. 1   pkt 21 i   42 oraz art. 403 ust 2   i ust 4   pkt 1   lit a   i ust. 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. z   2008r. Dz. U. Nr 25 poz.150, z   późniejszymi zmianami).  

Rada Miasta w   Myszkowie uchwala co następuje   :  

§   1.   Przyjąć Regulamin udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w   budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych, realizowanej w   ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Myszków – II etap, przyjętego Uchwałą Rady Miasta w   Myszkowie Nr XLII/382/10 z   dnia 30 czerwca 2010 r., ze środków WFOŚiGW w   katowicach w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Regulamin, o   którym mowa w   § 1   niniejszej uchwały określa warunki udzielania dotacji, w   tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji celowej, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonanego zadania.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  


Halina   Skorek-Kawka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/164/12    
Rady Miasta w   Myszkowie    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  
 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA  
W BUDOWNICTWIE INDYWIDUALNYM REALIZOWANEJ  
W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY MYSZKÓW – II ETAP  

§   1.   Definicje  

1.                 Program – zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/382/10 Rady Miasta w   Myszkowie z   dnia  
30 czerwca 2010 r. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków”, zwany w   dalszej części PONE.  

2.                 Urząd – Urząd Miasta w   Myszkowie.  

3.                 Fundusz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach.  

4.                 Operator - wybrany przez Gminę Myszków podmiot posiadający upoważnienia Gminy Myszków do realizacji II etapu PONE.  

5.                 Budynek - w   rozumieniu art. 3   pkt. 2a ustawy z   dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
(t. j. Dz.   U. z   2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w   zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w   którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i   lokalu użytkowego o   powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

6.                 Inwestor – właściciel budynku zlokalizowanego na terenie Gminy Myszków, który złożył Wniosek oraz pozytywnie przeszedł etap weryfikacji.  

7.                 Wykonawca – firma instalacyjna zakwalifikowana do Programu przez Operatora, dokonująca wymiany i   dostawy źródła ciepła, montażu i   dostawy układu solarnego zgodnie z   zasadami Programu.  

8.                 Stare źródło ciepła – niskowydajny i   nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz inne źródła ciepła z   możliwością spalania odpadów stałych.  

9.                 Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i   ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w   Programie - kocioł gazowy; węglowy na paliwo stałe nowej generacji; układ solarny - dopuszczone przez Operatora z   wyłączeniem kotłów komorowych.  

10.                 Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w   Programie składana przez Inwestora.  

11.                 Weryfikacja – dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanym w   złożonym Wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w   budynku Inwestora.  

12.                 Wariant – zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w   Regulaminie.  

13.                 Umowa – trójstronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i   Operatorem określająca warunki współpracy stron związanych z   realizacją Programu.  

14.                 Lista Rankingowa – Lista Inwestorów po pozytywnej weryfikacji.  

15.                 Kosztorys – kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i   Budownictwa z   dnia 13 lipca 2001 r. w   sprawie metod kosztorysowania obiektów i   robót budowlanych.  

16.                 Koszty kwalifikowane – zakres prac, na podstawie których ustalane jest dofinansowanie zadań realizowanych w   ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu Kosztów Kwalifikowanych jest Kosztorys.  

17.                 Zakres modernizacji – wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, instalacja układu solarnego - w   ramach wybranego przez Inwestora Wariantu.  

§   2.   Cele Programu  

1.   Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z   procesów spalania paliw stałych oraz wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w   paleniskach domowych zlokalizowanych w   budynkach stanowiących własność Inwestora.  

2.                 Cele Programu zbieżne są z   Priorytetami Funduszu oraz dokumentami statutowymi, a   w szczególności:  

1)   Zasadami udzielania i   umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i   pożyczek.  

2)   Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach.  

3)   Ogólnymi warunkami zawierania umów i   wypłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach.  

3.                 Program realizowany będzie poprzez:  

1)   wymianę urządzeń grzewczych, w   tym stosowanie odnawialnych źródeł energii,  

2)   montaż układów solarnych współpracujących z   systemem c. w. u. lub c. o.  

4.                 Zgodnie z   Programem w   2012 r. przewiduje się modernizację łącznie 128 budynków, w   tym 75 modernizacji kotłowni węglowych, 13 kotłowni gazowych oraz montaż 40 kolektorów słonecznych.  

5.                 Szczegółowa liczba i   zakres termomodernizacji określona będzie w   umowie pożyczki zawartej pomiędzy Urzędem a   Funduszem.  

§   3.   Forma i   wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji  

1.                 Każdy Inwestor może uzyskać dofinansowanie w   ramach Programu w   wysokości procentowej nie przekraczającej wartości podanej w   kolumnie nr 6   poniższej tabeli, nie przekraczających kwot ujętych w   tabeli jako środki Urzędu (kolumna 7).  

Tabela nr 1.Wysokość dofinansowania  

 

Wariant  

Zakres modernizacji  

Przyjęte nakłady jednostkowe brutto (zł)  

Źródła finansowania  

Środki własne mieszkańca  

Środki Urzędu  

%  

 

%  

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

1  

Zabudowa kotła na węgiel  

12 000,00  

40%  

4 800,00  

60%  

7 200,00  

2  

Zabudowa kotła na gaz  

12 000,00  

40%  

4 800,00  

60%  

7 200,00  

3  

Zabudowa układu solarnego  

15 000,00  

40%  

6 000,00  

60%  

9 000,00  

             

Wysokość dofinansowania może ulec zmianie w   przypadku zmian zasad przez WFOŚiGW w   Katowicach.  

2.                 Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie Kosztorysu uwzględniającego zakres Kosztów Kwalifikowanych szczegółowo określonych w   § 6   ust. 2. Regulaminu.  

3.                 Przedmiotem dofinansowania są Koszty Kwalifikowane poniesione w   ramach podpisanej Umowy.  

4.                 Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą złożenia wniosku przez gminę do WFOŚiGW w   Katowicach.  

§   4.   Warunki przystąpienia Inwestora do Programu  

             

1.                 Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w   Programie jest Lista Rankingowa uwzględniająca Wariant realizacji inwestycji.  

2.                 Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku.  

3.                 Obowiązuje zasada, że jedna osoba może złożyć tylko jeden Wniosek na ten sam wariant.  

4.                 Lista Rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia Wniosku, przy czym wnioski złożone lecz niezrealizowane w   I etapie Programu będą brane pod uwagę w   pierwszej kolejności.  

5.                 Osoby nie zakwalifikowane na Listę Rankingową ze względu na limity, o   których mowa  
w § 2   ust. 4   Regulaminu, umieszczane będą na Liście Rezerwowej.  

6.                 Miejsce na Liście Rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.  

7.                 W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście Rankingowej zostanie ona uzupełniona o   kolejnego Inwestora z   Listy Rezerwowej według odpowiedniego Wariantu.  

8.                 Operator na podstawie złożonego Wniosku dokonuje Weryfikacji.  

9.                 Wyboru Wariantu oraz Wykonawcy zadań realizowanych w   ramach Programu dokonuje Inwestor.  

10.                 Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z   jego realizacją, które może uzyskać:  

1)   na stronie internetowej Operatora Programu lub Urzędu;  

2)   w Punkcie Obsługi Klienta Operatora lub Urzędu,  

3)   telefonicznie u   Operatora lub w   Urzędzie.  

§   5.   Warunki uczestnictwa Inwestora w   Programie,   tryb postępowania w   sprawie  udzielenia dotacji, sposób jej rozliczania i   sposób kontroli wykonanego zadania  

1.                 Przystępując do Programu Inwestor zaświadcza, że:  

1)   jest właścicielem budynku mieszkalnego zlokalizowanego w   granicach Gminy Myszków i   przedstawia Operatorowi dokument potwierdzający prawo dysponowania budynkiem.  

2)   w przypadku współwłasności – notarialnie potwierdzone lub osobiste pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w   ramach Programu,  

3)   w przypadku wariantów z   wymianą źródła ciepła - posiada zainstalowane i   pracujące w   budynku stare źródło ciepła na paliwo stałe,  

4)   w przypadku wariantu zabudowa układu solarnego - posiada zainstalowane i   pracujące źródło ciepła, które służy także do przygotowania ciepłej wody, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny (w przypadku kotłów na paliwa stałe dokumentujący sprawność pieca wyższą lub równą 80%),  

5)   nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem kominka bez płaszcza wodnego i   pieca gazowego pracującego w   instalacji c. w. u.,  

6)   posiada aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych wraz z   dokumentami potwierdzającymi ich odbiór,  

7)   spełnia wymagania przepisów ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) w   zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych.  

2.                 Ponadto Inwestor oświadcza, że:  

1)   budynek jest użytkowany zgodnie z   przepisami Prawa budowlanego,  

2)   nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.)do zamontowania ekologicznego źródła ciepła lub montażu instalacji solarnej,  

3)   w przypadku modernizacji kotłowni nie uzyskał jeszcze dofinansowania w   ramach Programu na modernizację kotłowni,  

4)   w przypadku montażu kolektora słonecznego nie uzyskał jeszcze dofinansowania w   ramach Programu na montaż kolektora.  

3.                 Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do wymiany źródła ciepła zgodnie ze wstępną opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z   protokołu inwentaryzacji kotłowni.  

4.                 Wymiana kotła lub montaż kolektora słonecznego traktowana jest jako całość i   składa się z   następujących po sobie etapów:  

a)                 złożenie i   rejestracja wniosku o   przystapienie do Programu,  

b)                 wykonanie projektu modernizacji kotłowni lub montazu kolektora,  

c)                 zakup i   dostawa nowego źródła ciepła,  

d)                 w przypadku modernizacji kotłowni - demontaż i   zniszczenie starego źródła ciepła (demonatzu dokonuje Wykonawca, zniszczenia/ wywiezienia na złomowisko dokonuje Operator),  

e)                 montaż nowego źródła ciepła,  

f)                 montaż niezbędnego zakresu instalacji c.o. w   kotłowni umożliwiającego uruchomienie  
nowego źródła ciepła,  

g)                 monatz wkładu kominowego, o   ile zachodzi taka konieczność.  

5.                 Inwestor umożliwi dostęp Operatorowi do budynku celem przeprowadzenia weryfikacji.  

6.                 Inwestor zatwierdzi Kosztorys sporządzony przez wybranego Wykonawcę.  

7.   Inwestor zawrze z   Operatorem i   Wykonawcą Umowę na wykonanie prac modernizacyjnych.  

8.   Po zakończeniu prac modernizacyjnych, uruchomieniu źródła ciepła i   przeszkoleniu Inwestora w  

zakresie obsługi kotła Wykonawca zawiadomi pisemnie Operatora o   zakończeniu prac celem    zorganizowania odbioru końcowego, w   którym uczestniczyć będzie Operator, Wykonawca oraz Inwestor. Odbiór końcowy nastąpi w   terminie do 7   dni od daty złożenia zawiadomienia o   zakończeniu prac. W   nieprzekraczalnym terminie do 7   dni od daty odbioru końcowego. Wykonawca rozliczy Umowę i   sporządzi oraz przekaże Operatorowi następujące dokumenty:  

1)   Protokół odbioru końcowego robót w   3 egzemplarzach,  

2)   Fakturę podpisaną  przez Inwestora.  

Termin odbioru prac oraz sporządzenie protokołu z   odbioru może zostać przesunięte w   przypadku stwierdzenia wad do czasu ich usunięcia. Wykonawca przekazuje Operatorowi fakturę podpisaną przez Inwestora wraz z   pozostałymi wyszczególnionymi dokumentami na łączną wartość przedmiotu umowy. Gmina przekaże dotacje na konto Operatora po pisemnym wskazaniu osób, które zakończyły i   udokumentowały inwestycję, która została prawidłowo odebrana. Rozliczenia z   tytułu dotacji pomiędzy Operatorem, Inwestorem i   Wykonawcą odbywać się będą w   terminach określonych w   umowie, o   której mowa w   punkcie 7   niniejszego paragrafu Regulaminu. Rozliczenia z   tytułu wykonania zakresu kosztów niekwalifikowanych odbywać się będą pomiędzy Inwestrem a   Wykonawcą na określonych odrębnie zasadach.  

9.                 Przez okres 5   lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w   szczególności przedstawicielom Urzędu, Operatora lub Funduszu celem przeprowadzenia kontroli.  

10.                 Inwestor wpłaci w   terminie na rzecz Wykonawcy zaliczkę przewidzianą Umową. Zaliczka wpłacona będzie na podane w   Umowie konto Operatora, a   wypłacona zostanie Wykonawcy po odbiorze końcowym inwestycji.  

11.                 Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do modernizacji zgodnie ze wstępną opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z   protokołu inwentaryzacji kotłowni.  

12.                 W przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł gazowy Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z   przepisami prawa budowlanego i   Polskimi Normami obowiązującymi w   tym zakresie, a   w szczególności:  

1)   uzyskania prawomocnej decyzji o   pozwoleniu na budowę bądź przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydanej przez Wydział Budownictwa i   Architektury Starostwa Powiatowego w   Myszkowie,  

2)   przedłożenia Operatorowi informacji o   przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o   rozpoczęciu robót budowlanych wymienionych w   punkcie 12 pkt 1),  

3)   po zakończeniu zadania do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego o   zakończeniu robót budowlanych wymienionych w   ust. 12 pkt 1) oraz przedłożenia zawiadomienia o   zakończeniu Operatorowi.  

13.                 Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z   ustawą z   dnia 29.08.1997 r. o   ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z   2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w   zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego działania.  

14.                 W przypadku zbycia budynku w   okresie do 5   lat zobowiązania wynikające z   zawartych Umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynku.  

15.                 Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Operator pod numerem telefonu  32 32 42   501 lub w   punkcie obsługi czynnym  we wtorki i   czwartki w   godzinach 9-13, w   siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa. Informacja o   terminie otwarcia punktu i   numerze  pokoju zostanie podana do publicznej wiadomości po jego uruchomieniu.  

§   6.   Zakres Kosztów Kwalifikowanych  

1.                 Zakres Kosztów Kwalifikowanych wyszczególniony zostanie w   Kosztorysie.  

2.                 Koszty Kwalifikowane   stanowią w   szczególności:  

1)   Dla kotłów c. o.:  

-   demontaż i   utylizacja starego źródła ciepła,  

-   zakup i   montaż nowego źródła ciepła,  

-   zakup i   montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i   obiegu instalacji c. o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i   zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w   przypadku kotłów gazowych.  

2)   Dla instalacji układu solarnego:  

-   zakup i   montaż kolektora słonecznego próżniowego lub płaskiego,  

-   zakup i   montaż niezbędnej armatury: zestaw przyłączeniowy, podgrzewacz pojemnościowy, czynnik grzewczy, zestaw mocujący do dachów skośnych / konstrukcja wolnostojąca do mocowania, sterownik, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i   obiegu instalacji c.o. / c.w.u., naczynie zbiorcze, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania układu solarnego, montaż.  

3.                 W przypadku elementów nie wymienionych powyżej zakres Kosztów Kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w   zależności od uwarunkowań i   rozwiązań technicznych.  

4.                 Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w   celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane. Za   koszty   niekwalifikowane   uznaje się m. in.:  

1)   wykonanie projektu budowy lub projektu przebudowy instalacji gazowej, wykonanego przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia,  

2)   uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, opinie kominiarskie, itp.),  

3)   wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z   celem Programu, np. montaż naczynia zbiorczego, montaż wkładu kominowego itp.,  

4)   zakup i   montaż bojlera c.w.u. lub wymiennika ciepła w   przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,  

5)   budowa, przebudowa i   remont przewodu kominowego,  

6)   zakup i   montaż naczynia zbiorczego w   przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,  

7)   zakup i   montaż automatyki pogodowej, pokojowej – nie będącej elementem układu sterującego bezpośrednio przy kotle, itp.  

§   7.   Warunki dopuszczenia kotłów węglowych do Programu  

1.                 Aktualny certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego oraz innych badań emisyjności.  

2.                 Dopuszczenie źródła ciepła do obrotu handlowego.  

3.                 Konstrukcja źródła ciepła winna uniemożliwiać spalanie odpadów stałych.  

4.                 Nie dopuszcza się do udziału w   Programie kotłów komorowych.  

5.                 Sprawność kotłów minimum 80%.  

§   8.   Warunki uczestnictwa w   Programie Wykonawcy modernizacji systemów grzewczych  

1.                 Wykonawca modernizacji systemów grzewczych winien spełnić warunki określone przez Operatpra.  

2.                 Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z   udziału w   Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i   wymagań Operatora polegających na:  

1)   działalności zgodnej z   zasadami wolnej konkurencji,  

2)   terminowym wywiązywaniu się z   Umów podpisanych z   Inwestorami i   Operatorem,  

3)   zgodnej z   zasadami dobrych praktyk handlowych i   kultury osobistej kontaktów z   klientem oraz innymi podmiotami Programu.  

3.                 Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości dokonanych montaży, ilości skarg, zażaleń i   pochwał Operatorowi oraz Urzędowi. Operator sporządzi listę w/w informacji, które będą dostępne na stronie internetowej i   telefonicznie u   Operatora oraz w   Punkcie Obsługi Klienta.  

4.                 Wykonawca służy pomocą merytoryczną i   techniczną dotyczącą Programu.  

5.                 W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Operator lub Urząd może wykluczyć Wykonawcę z   uczestnictwa w   Programie.  

§   9.   Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu  

1.                 W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Operatora/Urząd i   Wykonawcę. Inwestor pokryje wszystkie koszty pracy poniesione przez Operatora/Urząd do chwili podpisania Umowy.  

2.                 Podstawą roszczenia, o   którym mowa w   ust. 1   będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez Operatora.  

3.                 Inwestor może odstąpić od Programu przed podpisaniem Umowy ze stronami Programu.  

4.                 W przypadku zaniechania w   okresie do 5   lat korzystania z   paliw ekologicznych i   powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w   poprzednim systemie, Inwestor zwróci koszty otrzymanego całkowitego dofinansowania uzyskanego w   ramach Programu wraz z   ustawowymi odsetkami.  

5.                 W przypadku usunięcia źródła ciepła zainstalowanego w   ramach realizacji Programu,  
w okresie 5   lat od odbioru końcowego robót związanych z   jego montażem, bądź zainstalowaniu dodatkowego (drugiego) źródła ciepła w   tymże okresie, Inwestor zwróci kwotę dofinansowania wraz z   ustawowymi odsetkami.  

6.                 Operator w   imieniu Urzędu ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków Umowy lub Regulaminu.  

7.                 W przypadku zmiany terminu realizacji lub Wariantu po dniu weryfikacji Inwestor zostanie przesunięty na koniec Listy Rezerwowej.  

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Programu. Strony przystępując do Programu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  


Halina   Skorek-Kawka

                                                                                                                                           

                                                                                                               


Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji......

 

              WNIOSEK

o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków – II etap”

 

 

DANE WNIOSKODAWCY:

 

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………..….………..

adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………

adres nieruchomości objętej inwestycją:  ……………………………....................................................

...................................................................................................................................................................

nr telefonu ……………………………………………………………………………………………..

stare źródło ciepła (np. kocioł węglowy, piec kaflowy)……………………………………………….

 

Planowany wariant modernizacji (proszę zaznaczyć X tylko dla jednego wariantu):

 

L.p.

Planowany wariant

Wybór:

1

Zabudowa kotła na węgiel

 

2

Zabudowa kotła na węgiel + zabudowa układu solarnego

 

3

Zabudowa kotła na gaz

 

4

Zabudowa kotła na gaz + zabudowa układu solarnego

 

5

Zabudowa układu solarnego

 

 

UWAGA:

Zaznaczenie więcej niż jednego wariantu unieważnia Wniosek.

 

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte.

Ponadto oświadczam że:

1.               W yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Gminę Myszków oraz przez Operatora w/w Programu.

2.               Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących innych usług i programów mogących zainteresować składającego oświadczenie.

3.               Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Myszków, z siedzibą
w Myszkowie, przy ul. Kościuszki 26, która powierza (zgodnie z art. 31 Ustawy) przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu Operatorowi Programu.

4.  Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi
  prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

 

                                                                                                                    ……………………………..

                                                                                                                                      (podpis)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »