| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 319/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika

Or .0007.90.2012  

(2012/031716)  

UCHWAŁA NR 319/XXIII/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 20 czerwca 2012   r.  

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika  Na podstawie art. 7   ust. 3a   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1, art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z   2012 r., poz. 299)  

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej    

Rada Miasta Rybnika  
uchwala:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników   bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:    

1)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w   obowiązujących przepisach,  

2)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności, w   postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w   przepisach budowlanych, sanitarnych i   ochrony środowiska,    

3)   utrzymywać pojazdy asenizacyjne w   należytym stanie higienicznym i   sanitarnym poprzez mycie i   dezynfekcję, co najmniej raz na tydzień. W   przypadku braku miejsca do mycia i   dezynfekcji na terenie bazy transportowej przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i   dezynfekcję pojazdów z   firmami świadczącymi tego rodzaju usługi i   korzystania z   tych usług,  

4)   miejscami przekazywania nieczystości ciekłych powinny być stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów.    

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1   za pomocą  dokumentów, którymi są w   szczególności:    

1)   dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze   techniczno-biurowe,    

2)   umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów,    
o których mowa w   ust. 1   pkt 1, wraz z   ich opisem technicznym,    

3)   umowa na mycie i   dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych i   dowody płacenia ze te usługi.    

3.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 2, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w     zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika w   formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr 746/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z   dnia 23 czerwca 2010 roku w   sprawie   wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie   działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników   bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.    
§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa   Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Andrzej   Wojaczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »