| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/155/12 Rady Gminy Godów

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ) oraz art. 30 ust. 1   pkt 2, ust. 6   , art. 54 ust. 7   i art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami ) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi  

Rada Gminy Godów  
uchwala:  

§   1.   W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym nadanym uchwałą nr XXXV/336/10 Rady Gminy Godów z   dnia 25 stycznia 2010 r. w   sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym wprowadzić następujące zmiany:  

1.   § 5   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły ustala się wysokość dodatku funkcyjnego wg poniższej tabeli:  

 

L.P.  

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW  

% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym  

1.  

PRZEDSZKOLA  

a.  

do 2   oddziałów  

12 - 21  

b.  

od 3   do 4   oddziałów  

21 - 30  

c.  

od 5   oddziałów i   więcej  

30 - 39  

2.  

SZKOŁY POZOSTAŁYCH TYPÓW  

a.  

od 6   do 12 oddziałów  

21 - 31  

b.  

od 13 do 24 oddziałów  

31 - 41  

c.  

od 25 oddziałów i   więcej  

41 - 51  

.

2.   § 6   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie niżej wymienionych funkcji ustala dyrektor, a   dla dyrektora – Wójt Gminy w   następujący sposób:  

1)   wychowawca klasy liczącej:  

a)   do 15 uczniów – 2,40% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym  

b)   od 16 do 20 uczniów – 2,60% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym  

c)   od 21 i   więcej - 2,90% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym  

2)   opiekun stażu – 1,4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym  

3)   doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – 3,6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym. .

3.   § 12 otrzymuje brzmienie:  

Nauczycielowi spełniającemu warunki określone w   art. 54 ust. 3   Karty Nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie w   następującej wysokości:  

1)   przy jednej osobie w   rodzinie                                             - 1   zł.  

2)   przy dwóch osobach w   rodzinie                               - 2   zł.  

3)   przy trzech osobach w   rodzinie                               - 3   zł.  

4)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie                 - 4   zł. .

§   2.   Pozostała treść regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »