| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/197/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Istebna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, ust. 6a i   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w   związku z   § 5   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy  (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje  

§   1.   W załączniku do uchwały Nr XX/197/2009 Rady Gminy Istebna z   dnia 27 lutego 2009 r. określającego wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych  zastępstw  oraz  wysokość i   warunki   wypłacania  nagród dla nauczycieli przedszkola i   szkół prowadzonych przez Gminę Istebna wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Ilekroć w   regulaminie   jest   mowa o   szkole  rozumie  się  przez  to  również   zespół   szkolno-przedszkolny.  

2.   Do  obliczenia  średniej  wynagrodzeń  nauczycieli  przyjmuje  się  osoby   zatrudnione w   pełnym i   niepełnym wymiarze godzin.  

3.   Liczba  osób  przyjęta  do  obliczeń  jest  sumą  liczby   osób  zatrudnionych  na  pełny  etat  
i etatów przeliczeniowych wynikających z   zatrudnienia osób w   niepełnym wymiarze zajęć. .

2.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, przedszkola w   oparciu  
o opracowane kryteria. Przyznany dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być niższy niż 100 zł, a   nie wyższy niż 250 zł miesięcznie.  

2.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznawany dwa razy w   roku na okres 6   miesięcy.  

3.   Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i   przedszkola przyznaje wójt dwa razy w   roku na okres 6   miesięcy. Przyznany dodatek motywacyjny nie może być niższy niż 250 zł, a   nie wyższy niż 400 zł miesięcznie. .

3.   Tabela dodatków funkcyjnych w   § 9   załącznika do powołanej wyżej uchwały otrzymuje brzmienie: Tabela dodatków funkcyjnych  

 

Stanowisko, liczba oddziałów  

Wysokość dodatku funkcyjnego w    

Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego  
 

 

do 7   oddziałów  

700  

od 8   do 14 oddziałów  

1000  

od 15 do 20 oddziałów  

1500  

Wicedyrektor szkoły podstawowej  

550  

Wicedyrektor gimnazjum i   zespołu szkolno-przedszkolnego  

700  

Dyrektor przedszkola  

 

1 oddziału  

500  

2 oddziałów  

600  

Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant  

250  

Opiekun stażu  

50 za każdego nauczyciela odbywającego staż  

Wychowawca klasy lub oddziału przedszkolnego  
- do 10 uczniów lub wychowanków  
- od 11 do 20  
- od 21 do 25  
- od 26 i   więcej  


50  
70  
75  
85  

4.   W § 13 pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

Wysokość nagrody wójta wynosi 2   000 zł brutto. .

5.   W § 13 pkt 4   otrzymuje brzmienie:  

Wysokość nagrody dyrektora wynosi nie mniej niż 450 zł brutto i   nie więcej niż 60% nagrody wójta. .

6.   § 15 otrzymuje brzmienie:  

Regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w   Istebnej oraz  
z Międzyzakładową Komisją NSZZ Solidarność w   Bielsku-Białej w   dniu 27 czerwca 2012 roku. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie  
z dniem 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »