| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2   i art. 54 ust.7 ustawy z   dnia26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.t.j. z   2006 r., Nr 97, poz.674 z   późn.zm.) w   związku z   art. 18 ust.2 pkt. 15 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia8 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U.t.j. z   2001 r., Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), w   uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,   Rada Gminy w   Przyrowie uchwala, co następuje :  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa :  

1)   szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,  

2)   wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i   dodatku specjalnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,  

3)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw,  

4)   wysokość i   szczegółowe warunki wypłacania nagród, wysokość i   szczegółowe warunki przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolu Gminy Przyrów.  

§   2.   Postanowienia regulaminu dotyczą nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szkół i   przedszkola prowadzonych przez Gminę Przyrów.  

§   3.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o   :  

1)   nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i   innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   przedszkolach, szkołach i   placówkach wymienionych w   art. 1   ust.1 ustawy – Karta Nauczyciela,  

2)   szkołach – rozumie się przez to przedszkole i   szkoły prowadzone przez Gminę Przyrów,  

3)   dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola i   szkoły wymienionej w   pkt.2,  

4)   klasie – należy przez to rozumieć oddział lub grupę,  

5)   uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,  

6)   roku szkolnym – rozumie się przez to okres od 1   września danego roku szkolnego do 31 sierpnia rokunastępnego,  

7)   tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o   którym mowa w   art. 42 ust. 3   i ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6   i ust. 7   Karty Nauczyciela,  

8)   karcie nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz.U. t.j. z   2006 r., Nr 97, poz. 674 z   późn.zm.),  

9)   rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r., w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z   późn.zm.)  

10)   organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Przyrów,  

11)   związkach zawodowych – rozumie się przez to zakładową organizację związkową działającą w   szkołach i   placówkach prowadzonych przez Gminę Przyrów.  

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat  

§   4.   1.   Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy z   powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie  lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

2.   Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa :  

1)   nauczycielowi – dyrektor szkoły,  

2)   dyrektorowi szkoły – wójt.  

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny  

§   5.   1.   Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z   przepisami rozporządzenia MEN.  

2.   Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uwarunkowane jest osiągnięciami, o   których mowa w   § 6   rozporządzenia, a   w szczególności:  

1)   osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i   opiekuńczymi,  

2)   jakością świadczonej pracy, w   tym związanej z   dodatkowym zadaniem lub zajęciami,  

3)   zaangażowaniem w   realizację czynności i   zajęć, o   których mowa w   art. 42 ust. 2   i 3   karty nauczyciela,  

4)   wzorowym realizowaniu zadań statutowych szkoły.  

3.   Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi jest ponadto :  

1)   celowe i   oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły,  

2)   racjonalne wykorzystanie majątku szkoły,  

3)   racjonalna polityka personalna,  

4)   dbałość o   estetykę obiektów szkolnych,  

5)   wpływ szkoły na miejscowe środowisko,  

6)   stwarzanie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników,  

7)   stwarzanie warunków do uczestniczenia uczniów w   gminnych, regionalnych i   ogólnopolskich konkursach i   olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.  

8)   rozwijanie działalności pozalekcyjnej szkoły w   ramach środków pozabudżetowych,  

9)   realizowanie projektów realizowanych z   funduszy europejskich.  

4.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż dwa miesiące i   nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

5.   Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej jednego roku pracy w   danej szkole.  

§   6.   1.   Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wydziela corocznie Wójt Gminy w   wysokości 70 zł dla nauczyciela zatrudnionego w   pełnym wymiarze.  

2.   Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, oraz okres przyznawania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o   których mowa w   § 5   pkt. 2, ustala dyrektor.  

3.   Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz okres przyznawania, uwzględniając poziom spełnienia warunków o   których mowa w   § 5   pkt. 3, ustala Wójt.  

4.   W okresie usprawiedliwionej nieobecności ( z   powodu choroby własnej, opieki nad dzieckiem, urlopu bezpłatnego) dodatek motywacyjny ulega pomniejszeniu o   1/30 za każdy dzień nieobecności.  

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny  

§   7.   Dodatek funkcyjny przyznawany jest zgodnie z   przepisami rozporządzenia MEN.  

§   8.   1.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a   dla zastępcy dyrektora ustala dyrektor szkoły uwzględniając następujące kryteria :  

1)   warunki organizacyjne – między innymi wielkość szkoły, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, godziny pracy (zmianowość), złożoność zadań wynikających z   zajmowanego stanowiska, liczbę budynków, w   których funkcjonuje szkoła, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i   społeczne w   jakich funkcjonuje szkoła, realizację dodatkowych zadań przydzielonych przez Wójta.  

2)   za funkcjonowanie szkoły i   stopień realizacji zadań statutowych, wyniki w   nauczaniu i   wychowaniu.  

2.   Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub w   przypadku zastępcy przez dyrektora szkoły w   wysokości nie niższej niż 20 % i   nie wyższej niż 50 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.  

3.   Dodatek motywacyjny może zostać podwyższony na czas realizacji projektów unijnych po aprobacie Wójta Gminy.  

§   9.   1.   Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono :  

1)   wychowawstwo klasy :  

a)   do 20 uczniów w   klasie i   mniej – w   wysokości 70,- zł miesięcznie,  

b)   powyżej 20 uczniów w   klasie – w   wysokości 80,- zł miesięcznie  

2)   sprawowanie funkcji opiekuna stażu – w   wysokości 50,- zł miesięcznie.  

3)   na jedną klasę przypada jeden wychowawca; na jeden staż przypada 1   opiekunstażu.  

2.   Dodatek za wychowawstwo nauczycielom przedszkoli przysługuje tylko za jeden oddział (grupę), niezależnie od liczby oddziałów (grup) w   których prowadzą zajęcia.  

3.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, realizującemu dodatkowe zadania lub zajęcia wymienione w   ust.1, przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz realizację dodatkowych zadań i   zajęć.  

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy  

§   10.   Zgodnie z   postanowieniami art. 34 ust.1 ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielom pracującym w   trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z   tego tytułu dodatek za warunki pracy.  

§   11.   1.   Za pracę w   warunkach trudnych uznaje się prowadzenie zajęć, o   których mowa w   przepisach rozporządzenia MEN.  

2.   Dodatek za pracę w   trudnych warunkach przysługuje :  

1)   za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w   wysokości 10 % stawki za 1   godzinę przeliczeniową,  

2)   za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z   dziećmi i   młodzieżą upośledzonymi umysłowo w   stopniu głębokim w   wysokości 10 % stawki za 1   godzinę przeliczeniową,  

3)   za prowadzone zajęcia dydaktyczne w   klasach łączonych oraz w   klasach z   dziećmi z   orzeczeniem o   niepełnosprawności w   wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w   tych klasach godzinę nauczania.  

§   12.   1.   Za pracę w   warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć, o   których mowa w   przepisach rozporządzenia MEN.  

2.   Z tytułu pracy w   warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w   wysokości ustalonej według odpowiedniej stawki dodatku za trudne warunki pracy określonej w   § 11 ust. 2   pkt. 2.  

§   13.   1.   Dodatek za warunki pracy przysługuje w   okresie faktycznego wykonywania pracy, z   którą dodatek jest związany.  

2.   Dodatek za warunki pracy wypłaca się w   odpowiedniej części, proporcjonalnie do obowiązującego nauczyciela wymiaru godzin realizowanego w   tych warunkach.  

Rozdział 6.
Dodatek specjalny  

§   14.   1.   Nauczycielowi realizującemu, za jego zgodą, dodatkowe zajęcia związane z   projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych może być przyznany dodatek specjalny.  

2.   Dodatek specjalny przyznawany jest na okres od jednego miesiąca do jednego roku.  

3.   Wysokość dodatku specjalnego przyznawana jest według stawki za godzinę zajęć albo według stawki miesięcznej, w   zależności od specyfiki dodatkowych obowiązków i   warunków projektu.  

4.   Jeżeli dodatek ustalany jest według stawki za godzinę zajęć, wysokość stawki dodatku nie może być większa niż trzykrotność stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową.  

5.   Jeżeli dodatek jest przyznawany według stawki miesięcznej jego wysokość nie może przekraczać 120 % wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi.  

Rozdział 7.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw  

§   15.   Zgodnie z   postanowieniami art. 35 ustawy - Karty Nauczyciela nauczycielom przysługuje dodatek za godziny ponadwymiarowe.  

§   16.   1.   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z   dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w   tej godzinie została zrealizowana w   warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych.  

2.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

Rozdział 8.
Dodatek mieszkaniowy  

§   17.   1.   Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w   wymiarze nie niższym niż ½ etatu przysługuje dodatek mieszkaniowy.  

2.   Wysokość dodatku mieszkaniowego, w   zależności od liczby osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie :  

1)   do dwóch osób w   rodzinie 15,- zł,  

2)   trzy osoby i   więcej 25,- zł.  

3.   Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył wniosek o   jego przyznanie.  

4.   Dodatek przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach :  

1)   nie wykonywania pracy,  za które przysługuje wynagrodzenie,  

2)   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

3)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w   przypadku jednak, gdy z   nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o   pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,  

4)   korzystania z   urlopu wychowawczego.  

5.   Za członków rodziny uważa się współmałżonka nauczyciela i   dzieci pozostające na ich utrzymaniu do 18 roku życia, a   w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia.  

6.   Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył wniosek o   jego przyznanie.  

7.   Wysokość dodatku mieszkaniowego zmienia się w   przypadku zmiany liczby członków rodziny określonej w   pkt. 5, od pierwszego dnia miesiąca w   którym nastąpiła zmiana liczby członków rodziny.  

8.   Nauczyciel uprawniony do otrzymywania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zobowiązany jest powiadomić organ przyznający dodatek o   każdorazowej zmianie warunków mających wpływ na zmiany, w   przypadku niepowiadomienia, nienależnie pobrane świadczenia przez nauczyciela, podlega zwrotowi.  

9.   Nauczycielowi i   jego współmałżonkowi będącego także nauczycielem, stale z   nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek, w   wysokości określonej w   §   17 ust.2.  

Rozdział 9.
Nagrody  

§   18.   1.   Ustala się następujący podział funduszu nagród :  

a)   80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,  

b)   20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody wójta.  

2.   Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być niższa niż 500,- zł.  

3.   Wysokość nagrody Dyrektora nie może być niższa niż 300,- zł.  

4.   Nagrody Wójta Gminy mogą być przyznane zarówno nauczycielom jak i   dyrektorom szkół na umotywowany wniosek dyrektora, rady pedagogicznej bądź organizacji związkowej.  

§   19.   1.   Warunkiem przyznania Nagrody Dyrektora jest spełnienie niektórych spośród niżej wymienionych kryteriów :  

a)   wyniki nauczania i   efekty wychowawcze,  

b)   dyscyplina pracy,  

c)   nowatorstwo w   pracy dydaktycznej,  

d)   zróżnicowanie formy działalności wychowawczej,  

e)   przygotowanie uroczystości szkolnych,  

f)   samokształcenie i   dokształcanie nauczycieli,  

g)   udział w   pracach organów i   komisji szkolnych i   pozaszkolnych.  

2.   Warunkiem przyznania nagrody Wójta Gminy jest spełnienie niektórych spośród niżej wymienionych kryteriów :  

a)   powszechnie uznawany dorobek w   pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej,  

b)   szczególne osiągnięcia w   kierowaniu zespołem,  

c)   dorobek naukowy: publikacje, opracowania,  

d)   wprowadzenie pozytywnie ocenianych innowacji w   kształceniu uczniów i   prowadzeniu szkoły,  

e)   organizowanie imprez, festynów szkolnych,  

f)   pozyskiwanie dochodów pozabudżetowych,  

g)   znaczące osiągnięcia uczniów na olimpiadach i   konkursach.  

3.   Spełnienie osiągnięcia nauczyciela na szczeblu wojewódzkim i   ogólnokrajowym obligują dyrektora placówki do wystąpienia o   nagrodę Wójta dla tego nauczyciela.  

§   20.   Nagrody nauczycielom przyznaje ze środków :  

1)   o których mowa w   §   18 ust. 1   lit a   dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  

2)   o których mowa w   §   18 ust. 1   lit b wójt.  

§   21.   Nagrody przyznawane są z   okazji Dnia Edukacji Narodowej. W   uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane w   innym czasie.  

§   22.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.  

§   23.   Z dniem 1   września 2012 roku traci moc Uchwała Nr 109/XVIII/09 Rady Gminy w   Przyrowie z   dnia 16 lutego 2009 roku w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych.  

§   24.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Rajmund   Michalik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »