| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora oraz określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia

Na podstawie art. 42 ust. 7   pkt 2, art. 42a ust. 1   w związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego.  

Rada Gminy Ciasna  
uchwala:  

§   1.  

Przyjąć zasady udzielania rozmiaru zniżek i   zwolnień z   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a   także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, oraz określić przypadki, w   których nauczycielowi zatrudnionemu w   pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i   tryb tego obniżenia, w   przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Ciasna.  

§   2.  

1.   Nauczycieli, którym zostało powierzone stanowisko dyrektora zespołu szkół obejmującego  przedszkole, szkołę podstawową i   gimnazjum prowadzone przez Gminę Ciasna, zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i     opiekuńczych, o   których mowa w   art. 42 ust. 3     ustawy – Karta Nauczyciela.    

2.   Nauczyciela, realizującego obowiązki dyrektora zespołu szkół obejmującego  przedszkole, szkołę podstawową i   gimnazjum, w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, o   których mowa w     art. 42 ust. 3     ustawy – Karta Nauczyciela.    

3.   Nauczycielom, którym zostało powierzone stanowisko dyrektora zespołu szkół obejmującego przedszkole i   szkołę podstawową obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i     opiekuńczych, o     których mowa w     art. 42 ust. 3     ustawy – Karta Nauczyciela. Ustala się tygodniowy wymiar godzin zajęć w   liczbie 5.    

4.   Nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora zespołu szkół obejmującego przedszkole i   szkołę podstawową w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, o   których mowa w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w   liczbie 5.  

5.   Nauczycielom , którym zostało powierzone stanowisko dyrektora szkoły podstawowej obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i     opiekuńczych, o     których mowa w     art. 42 ust. 3     ustawy – Karta Nauczyciela. Ustala się tygodniowy wymiar godzin w   liczbie 10 .    

6.   Nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, o   których mowa w   art. 42 ust. 3   ustawy- Karta nauczyciela. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych i   opiekuńczych w   liczbie 10.  

§   3.  

1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowisko wicedyrektora w     przedszkolach i     szkołach prowadzonych przez Gminę Ciasna, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i     opiekuńczych określony w     art. 42 ust. 3     ustawy – Karta Nauczyciela, według norm ustalonych w     tabeli poniżej:    

 

Lp.  

Stanowisko Kierownicze  

Tygodniowy wymiar godzin  

1.  

Wicedyrektor zespołu ds. gimnazjum  

6  

2.  

Wicedyrektor zespołu ds. szkoły podstawowej  

6  

3.  

Wicedyrektor zespołu ds. przedszkola przy liczbie oddziałów przeliczeniowych do 5   włącznie  

11  

4.  

Wicedyrektor zespołu ds. przedszkola przy liczbie oddziałów powyżej 5  

8  

2.   Liczbę oddziałów przeliczeniowych oblicza się, dzieląc liczbę dzieci w   przedszkolu danego zespołu przez 20.  

§   4.  

1.   W przypadku, gdy ilość godzin przedmiotu nauczanego przez dyrektora zespołu, szkoły będzie niższa niż  liczba godzin określona w   § 2, jego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych może być równy ilości godzin wynikających z   planu nauczania danego przedmiotu.  

2.   Nauczycielom, o   których mowa w   § 2   i § 3, wymiar zajęć ustalony o   którym mowa w   § 2   i § 3   obniża się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielom zastępstwo, a   jeżeli warunki te powstały od pierwszego dnia miesiąca to od tego dnia.  

§   5.  

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/250/2005 Rady Gminy Ciasna z     dnia 02 sierpnia 2005 r. w     sprawie zasad udzielania i   obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach publicznych i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ciasna oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.    

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »