| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora oraz określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia

Na podstawie art. 42 ust. 7   pkt 2, art. 42a ust. 1   w związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego.  

Rada Gminy Ciasna  
uchwala:  

§   1.  

Przyjąć zasady udzielania rozmiaru zniżek i   zwolnień z   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a   także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, oraz określić przypadki, w   których nauczycielowi zatrudnionemu w   pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i   tryb tego obniżenia, w   przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Ciasna.  

§   2.  

1.   Nauczycieli, którym zostało powierzone stanowisko dyrektora zespołu szkół obejmującego  przedszkole, szkołę podstawową i   gimnazjum prowadzone przez Gminę Ciasna, zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i     opiekuńczych, o   których mowa w   art. 42 ust. 3     ustawy – Karta Nauczyciela.    

2.   Nauczyciela, realizującego obowiązki dyrektora zespołu szkół obejmującego  przedszkole, szkołę podstawową i   gimnazjum, w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, o   których mowa w     art. 42 ust. 3     ustawy – Karta Nauczyciela.    

3.   Nauczycielom, którym zostało powierzone stanowisko dyrektora zespołu szkół obejmującego przedszkole i   szkołę podstawową obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i     opiekuńczych, o     których mowa w     art. 42 ust. 3     ustawy – Karta Nauczyciela. Ustala się tygodniowy wymiar godzin zajęć w   liczbie 5.    

4.   Nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora zespołu szkół obejmującego przedszkole i   szkołę podstawową w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, o   których mowa w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w   liczbie 5.  

5.   Nauczycielom , którym zostało powierzone stanowisko dyrektora szkoły podstawowej obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i     opiekuńczych, o     których mowa w     art. 42 ust. 3     ustawy – Karta Nauczyciela. Ustala się tygodniowy wymiar godzin w   liczbie 10 .    

6.   Nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, o   których mowa w   art. 42 ust. 3   ustawy- Karta nauczyciela. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych i   opiekuńczych w   liczbie 10.  

§   3.  

1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowisko wicedyrektora w     przedszkolach i     szkołach prowadzonych przez Gminę Ciasna, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i     opiekuńczych określony w     art. 42 ust. 3     ustawy – Karta Nauczyciela, według norm ustalonych w     tabeli poniżej:    

 

Lp.  

Stanowisko Kierownicze  

Tygodniowy wymiar godzin  

1.  

Wicedyrektor zespołu ds. gimnazjum  

6  

2.  

Wicedyrektor zespołu ds. szkoły podstawowej  

6  

3.  

Wicedyrektor zespołu ds. przedszkola przy liczbie oddziałów przeliczeniowych do 5   włącznie  

11  

4.  

Wicedyrektor zespołu ds. przedszkola przy liczbie oddziałów powyżej 5  

8  

2.   Liczbę oddziałów przeliczeniowych oblicza się, dzieląc liczbę dzieci w   przedszkolu danego zespołu przez 20.  

§   4.  

1.   W przypadku, gdy ilość godzin przedmiotu nauczanego przez dyrektora zespołu, szkoły będzie niższa niż  liczba godzin określona w   § 2, jego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych może być równy ilości godzin wynikających z   planu nauczania danego przedmiotu.  

2.   Nauczycielom, o   których mowa w   § 2   i § 3, wymiar zajęć ustalony o   którym mowa w   § 2   i § 3   obniża się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielom zastępstwo, a   jeżeli warunki te powstały od pierwszego dnia miesiąca to od tego dnia.  

§   5.  

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/250/2005 Rady Gminy Ciasna z     dnia 02 sierpnia 2005 r. w     sprawie zasad udzielania i   obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach publicznych i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ciasna oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.    

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »