| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 sierpnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz art. 104 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),


po rozpatrzeniu wniosku


przedsiębiorstwa energetycznego:

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.,

z siedzibą w Warszawie,

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", które posiada:


- numer 0000218420 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,


- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-27-95-322,

zawartego w piśmie z dnia 19 kwietnia 2012 r. (OEC-ZAT-611-19-2/12), skorygowanego ostatecznie pismem z dnia 9 sierpnia 2012 r. (OEC-ZAT-611-19-14/12), o zatwierdzenie taryfy dla ciepła w częsci dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła, opalanych olejem opłałowym lub paliwami gazowymi, zlokalizowanych w następujących województwiach: mazowieckie, podkarpackie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, świetokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz dolnosląskie i opolskie,


postanawiam


1. zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;


2. ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła - do dnia 30 listopada 2013 r.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2012 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła, opalanych olejem opłałowym lub paliwami gazowymi, zlokalizowanych w następujących województwiach: mazowieckie, podkarpackie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, świetokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz dolnosląskie i opolskie, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Na podstawie poniżej wymienionych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła, opalanych olejem opłałowym lub paliwami gazowymi, zlokalizowanych w następujących województwiach: mazowieckie, podkarpackie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, świetokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz dolnosląskie i opolskie. Z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo prowadzi działalność koncesjonowaną na odrębnych rynkach lokalnych, na podstawie art. 104 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, możliwym jest rozstrzygnięcie wniosku Przedsiębiorstwa w części objętej niniejszym rozstrzygnięciem. Niniejsza decyzja nie kończy postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła. Rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, w pozostałej części nastąpi w odrębnej decyzji.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego.

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008 r., z późn. zm.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008 r., z późn. zm.

- obrót ciepłem - decyzją nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008 r., z późn. zm.

Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu całego kraju.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano koszty przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie, W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetycznego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat za ciepło ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na pierwszy rok stosowania taryfy.

Oceny kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy, dokonano w szczególności na podstawie wielkości kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (2011)

Taryfa przedłożona przez Przedsiębiorstwo zawiera w szczególności elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj,:

1) grupy taryfowe,

2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,

3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,

4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.

Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono do dnia 30 listopada 2013 r., biorąc pod uwagę wniosek Przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).


3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województw: Mazowieckiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Lubelskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Świetokrzyskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Dolnoślaskiego i Opolskiego.


4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetki


Adam DobrowolskiUiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 14 maja 2012 r.
na rachunek 54103015080000000550036045.


inspektor Małgorzata Lewkowicz


Otrzymuje:

1. Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.

ul. Wolnej Wszechnicy 5

02-097 Warszawa

2. Wojewoda: Mazowiecki, Podkarpacki, Lubelski, Śląski, Wielkopolski, Łódzki, Świętokrzyski, Kujawsko-Pomorski, Dolnośląski i Opolski

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZZN WAM taryfa dla ciepła16 08 2012

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »