| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 sierpnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz art. 104 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),


po rozpatrzeniu wniosku


przedsiębiorstwa energetycznego:

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.,

z siedzibą w Warszawie,

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", które posiada:


- numer 0000218420 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,


- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-27-95-322,

zawartego w piśmie z dnia 19 kwietnia 2012 r. (OEC-ZAT-611-19-2/12), skorygowanego ostatecznie pismem z dnia 9 sierpnia 2012 r. (OEC-ZAT-611-19-14/12), o zatwierdzenie taryfy dla ciepła w częsci dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła, opalanych olejem opłałowym lub paliwami gazowymi, zlokalizowanych w następujących województwiach: mazowieckie, podkarpackie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, świetokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz dolnosląskie i opolskie,


postanawiam


1. zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;


2. ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła - do dnia 30 listopada 2013 r.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2012 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła, opalanych olejem opłałowym lub paliwami gazowymi, zlokalizowanych w następujących województwiach: mazowieckie, podkarpackie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, świetokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz dolnosląskie i opolskie, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Na podstawie poniżej wymienionych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła, opalanych olejem opłałowym lub paliwami gazowymi, zlokalizowanych w następujących województwiach: mazowieckie, podkarpackie, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, świetokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz dolnosląskie i opolskie. Z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo prowadzi działalność koncesjonowaną na odrębnych rynkach lokalnych, na podstawie art. 104 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, możliwym jest rozstrzygnięcie wniosku Przedsiębiorstwa w części objętej niniejszym rozstrzygnięciem. Niniejsza decyzja nie kończy postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła. Rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, w pozostałej części nastąpi w odrębnej decyzji.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego.

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008 r., z późn. zm.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008 r., z późn. zm.

- obrót ciepłem - decyzją nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008 r., z późn. zm.

Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu całego kraju.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano koszty przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie, W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetycznego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat za ciepło ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na pierwszy rok stosowania taryfy.

Oceny kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy, dokonano w szczególności na podstawie wielkości kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (2011)

Taryfa przedłożona przez Przedsiębiorstwo zawiera w szczególności elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj,:

1) grupy taryfowe,

2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,

3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,

4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.

Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono do dnia 30 listopada 2013 r., biorąc pod uwagę wniosek Przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).


3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województw: Mazowieckiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Lubelskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Świetokrzyskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Dolnoślaskiego i Opolskiego.


4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetki


Adam DobrowolskiUiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 14 maja 2012 r.
na rachunek 54103015080000000550036045.


inspektor Małgorzata Lewkowicz


Otrzymuje:

1. Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.

ul. Wolnej Wszechnicy 5

02-097 Warszawa

2. Wojewoda: Mazowiecki, Podkarpacki, Lubelski, Śląski, Wielkopolski, Łódzki, Świętokrzyski, Kujawsko-Pomorski, Dolnośląski i Opolski

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZZN WAM taryfa dla ciepła16 08 2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »