| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 142, poz. 159 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 30 ust. 6, art. 54 ust 7oraz art. 91 d pkt, 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami) i   Uchwały Nr I/6/2010 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 1   grudnia 2010r. w   sprawie sposobu konsultowania z   organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji po konsultacjach społecznych oraz po uzyskaniu opinii związków zawodowych  

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego o   następującej treści:  

1)   Nauczycielowi, o   którym mowa w   art. 54 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej „dodatkiem” uzależniony od liczby członków w   rodzinie.  

2)   Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.  

3)   Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a   dyrektorowi Wójt Gminy.  

4)   Wysokość dodatku, w   zależności od liczby osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:  

a)   dla 1   osoby w   rodzinie   1,00zł,  

b)   dla 2   i więcej osób w   rodzinie   2,00 zł.  

5)   Nauczycielowi zatrudnionemu w   kilku szkołach(placówkach), dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice, przysługuje jeden dodatek, wypłacany przez pracodawcę wskazanego przez nauczyciela.  

6)   Dodatek przysługuje nauczycielowi:  

a)   niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego,  

b)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył wniosek o   jego przyznanie.  

7)   Dodatek przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

a)   nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

b)   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

c)   korzystania z   urlopu wychowawczego przewidzianego na podstawie odrębnych przepisów.  

8)   Dodatek wypłacany jest z   dołu w   okresach miesięcznych.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  


§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   dzienniku Urzędowym, Województwa śląskiego z   mocą obowiązująca od 1   września 2012r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »