| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.307.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 sierpnia 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pawonków do zawierania porozumień w sprawie finansowania wydatków przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawonków

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pawonków do zawierania porozumień w sprawie finansowania wydatków przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawonków w całości, jako niezgodnej z art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Pawonków postanowiła upoważnić Wójta Gminy do zawierania porozumień w sprawie finansowania wydatków przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawonków. Jako podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały Rada Gminy wskazała m. in. art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako "ustawa".

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy "gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych". Zdaniem organu nadzoru wyżej wskazany przepis nie stanowi upoważnienia dla Rady do podjęcia uchwały dotyczącej zawierania porozumień w sprawie finansowania wydatków przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawonków. W związku z powyższym należy uznać, iż Rada Gminy Pawonków w niniejszej sprawie działała bez podstawy prawnej.

Jednocześnie wskazać należy, iż przepis art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy stanowi, że do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

Z powyższego wynika, jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 czerwca 2007 r. (sygn. akt. II SA/Wr 415/2006 ), iż: "warunkiem formalnym przystąpienia gminy do porozumienia jest wyrażenie takiej woli przez radę gminy w drodze uchwały. Gmina przejmująca do realizacji wykonywanie zadań publicznych musi dysponować środkami majątkowymi, za pomocą których będzie wykonywać. Z kolei gmina przekazująca realizację zadań publicznych będzie brać udział w kosztach wykonywania zadań według parytetu określonego w treści porozumienia."

W związku z powyższym uchwała rady gminy w sprawie przystąpienia gminy do porozumienia (a nie jak błędnie wskazano w przedmiotowej uchwale, upoważnienia Wójta Gminy) winna wyraźnie określać z jakim podmiotami (gminami, powiatami) porozumienie ma być zawarte oraz jakie zadania publiczne są na mocy tego porozumienia przekazywane lub przejmowane przez daną gminę.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę do porozumienia nie może więc mieć charakteru blankietowego, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie. Z treści kwestionowanej uchwały nie wynika bowiem z iloma gminami gmina Pawonków zawierać będzie porozumienia. W takim przypadku nie jest możliwym ustalenie, czy gmina posiada wystarczające środki majątkowe na wykonanie porozumień. W oparciu o kwestionowaną uchwałę wójt gminy mógłby podpisać dowolną liczbę porozumień, na realizację których rada musiałaby wydzielić środki majątkowe. Mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której gmina nie będzie w stanie pokryć kosztów realizacji porozumień. Stąd też koniecznym jest określenie w uchwale w sprawie przystąpienia gminy do porozumień w sprawach współdziałania z innymi gminami skonkretyzowania podmiotów, z którymi porozumienie będą zawierane.

Tym samym uchwałę Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pawonków do zawierania porozumień w sprawie finansowania wydatków przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawonków ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Pawonków

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »