| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/330/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust 1   pkt 7   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 z   późn.zm.), art. 13 ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z   2012 r. Nr 406) po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobów konsultowania z   Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miejska w   Zabrzu  
uchwala  

§   1.   Nadaje się statut Filharmonii Zabrzańskiej w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XLIII/569/09 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 14 września 2009 r. w   sprawie nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Zabrzu  


Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/330/12    
Rady Miejskiej w   Zabrzu    
z dnia 25 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  
FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Filharmonia Zabrzańska zwana dalej „Filharmonią” działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z   2012 r. Nr 406),  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.),  

3)   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Filharmonia w   Zabrzu jest samorządową instytucją artystyczną.  

2.   Filharmonia jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 5/92 z   dnia 6   listopada 1992 r. i   posiada osobowość prawną.  

3.   Organizatorem Filharmonii jest Miasto Zabrze, które zapewnia środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i   rozwoju Filharmonii.  

4.   Nadzór nad działalnością Filharmonii sprawuje Prezydent Miasta.  

§   3.   1.   Siedzibą Filharmonii jest Miasto Zabrze.  

2.   W celu pełnej realizacji zadań statutowych Filharmonia może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   4.   1.   Celem działania Filharmonii jest prowadzenie - z   udziałem twórców i   wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe - działalności artystycznej w   dziedzinie muzyki.  

2.   Podstawowym zadaniem Filharmonii jest zaspakajanie potrzeb i   aspiracji kulturalnych społeczeństwa, umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowanie postaw i   zasad współżycia społecznego oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.  

3.   Filharmonia realizuje swoje zadania poprzez:  

1)   przygotowanie wartościowych pod względem artystycznym propozycji repertuarowych odpowiadających różnym potrzebom i   zainteresowaniom publiczności,  

2)   inspirowanie twórczości muzycznej,  

3)   skupienie wokół orkiestry najzdolniejszych muzyków i   solistów,  

4)   edukację muzyczną dzieci i   młodzieży jako przyszłych twórców i   odbiorców kultury poprzez organizowanie koncertów umuzykalniających,  

5)   wspomaganie i   popieranie amatorskiego ruchu artystycznego,  

6)   współpracę ze związkami twórczymi i   organizacjami artystycznymi,  

7)   współpracę z   instytucjami muzycznymi w   kraju i   za granicą,  

8)   propagowanie twórczości muzycznej polskiej i   zagranicznej,  

9)   prowadzenie współpracy z   instytucjami kulturalnymi,  

10)   współpracę ze średnimi i   wyższymi szkołami artystycznymi jako zasadniczym źródłem wyboru młodych kadr artystycznych,  

11)   prowadzenie działalności wydawniczej i   informacyjnej w   zakresie sztuki muzycznej.  

4.   Filharmonia może prowadzić działalność impresaryjną zgodną z   profilem artystycznych, a   także udostępniać salę do prezentacji artystycznych innych instytucji kultury i   zespołów w   celu poszerzenia oferty repertuarowej.  

5.   Działalność kulturalna Filharmonii organizowana jest w   oparciu o   sezony artystyczne, na które ustalane są plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się 1   września, a   kończy 31 sierpnia następnego roku.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   5.   1.   Filharmonią zarządza i   reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Naczelny, zwany dalej Dyrektorem, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Zabrze w   trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2.   Dyrektor może pełnić funkcję Dyrektora Artystycznego.  

3.   Dyrektor może w   uzgodnieniu z   Prezydentem Miasta powołać Zastępcę Dyrektora ds. Artystycznych.  

§   6.   Do zakresu obowiązków Dyrektora Filharmonii należy w   szczególności:  

1)   kierowanie sprawami działalności podstawowej i   administracyjnej,  

2)   kształtowanie programu artystycznego,  

3)   prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i   środkami finansowymi Filharmonii,  

4)   ) poszukiwanie i   pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej Filharmonii,  

5)   dobór i   wykorzystanie kadr, nawiązywanie i   rozwiązywanie stosunków pracy z   pracownikami, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,  

6)   przedstawianie organizatorowi i   właściwym instytucjom planów i   sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,  

7)   wydawanie w   obowiązującym terminie regulaminów i   zarządzeń,  

8)   organizowanie kontroli wewnętrznej w   Filharmonii oraz sprawowanie nadzoru nad jej realizacją,  

§   7.   1.   Dyrektor może powołać Radę Programową jako organ doradczy i   opiniodawczy.  

2.   Szczegółowe zasady i   tryb działania Rady określi regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.  

§   8.   Organizację wewnętrzną Filharmonii określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   9.   1.   Filharmonia gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Filharmonii jest roczny plan działalności ustalony przez Dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

3.   Filharmonia prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w   przepisach dotyczących finansów i   rachunkowości.  

4.   Filharmonia sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz 1240 z   późn. zm.)  

5.   Roczne sprawozdanie finansowe Filharmonii podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Zabrze.  

§   10.   1.   Filharmonia pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych źródeł finansowania.  

2.   Źródłami finansowania Filharmonii w   Zabrzu są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe organizatora,  

2)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży biletów,  

3)   środki otrzymywane od osób fizycznych i   prawnych,  

4)   środki z   innych źródeł.  

3.   Wysokość dotacji na działalność Filharmonii określa organizator.  

§   11.   Filharmonia może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza ramy działalności kulturalnej wyłącznie na zasadach przewidzianych w   odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego pod warunkiem przeznaczenia dochodów uzyskiwanych z   tej działalności na realizację statutowych celów i   zadań Filharmonii.  

§   12.   1.   Do składania oświadczeń woli w   imieniu Filharmonii w   zakresie jej praw i   zobowiązań majątkowych i   finansowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu Filharmonii określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   13.   1.   Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Filharmonii może dokonać organizator na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

3.   Zmiany statutu podlegają wpisowi do rejestru instytucji kulturalnych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Zabrzu  


Marian   Czochara

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »