| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/330/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust 1   pkt 7   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 z   późn.zm.), art. 13 ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z   2012 r. Nr 406) po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobów konsultowania z   Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miejska w   Zabrzu  
uchwala  

§   1.   Nadaje się statut Filharmonii Zabrzańskiej w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XLIII/569/09 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 14 września 2009 r. w   sprawie nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Zabrzu  


Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/330/12    
Rady Miejskiej w   Zabrzu    
z dnia 25 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  
FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Filharmonia Zabrzańska zwana dalej „Filharmonią” działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z   2012 r. Nr 406),  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.),  

3)   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Filharmonia w   Zabrzu jest samorządową instytucją artystyczną.  

2.   Filharmonia jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 5/92 z   dnia 6   listopada 1992 r. i   posiada osobowość prawną.  

3.   Organizatorem Filharmonii jest Miasto Zabrze, które zapewnia środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i   rozwoju Filharmonii.  

4.   Nadzór nad działalnością Filharmonii sprawuje Prezydent Miasta.  

§   3.   1.   Siedzibą Filharmonii jest Miasto Zabrze.  

2.   W celu pełnej realizacji zadań statutowych Filharmonia może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   4.   1.   Celem działania Filharmonii jest prowadzenie - z   udziałem twórców i   wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe - działalności artystycznej w   dziedzinie muzyki.  

2.   Podstawowym zadaniem Filharmonii jest zaspakajanie potrzeb i   aspiracji kulturalnych społeczeństwa, umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowanie postaw i   zasad współżycia społecznego oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.  

3.   Filharmonia realizuje swoje zadania poprzez:  

1)   przygotowanie wartościowych pod względem artystycznym propozycji repertuarowych odpowiadających różnym potrzebom i   zainteresowaniom publiczności,  

2)   inspirowanie twórczości muzycznej,  

3)   skupienie wokół orkiestry najzdolniejszych muzyków i   solistów,  

4)   edukację muzyczną dzieci i   młodzieży jako przyszłych twórców i   odbiorców kultury poprzez organizowanie koncertów umuzykalniających,  

5)   wspomaganie i   popieranie amatorskiego ruchu artystycznego,  

6)   współpracę ze związkami twórczymi i   organizacjami artystycznymi,  

7)   współpracę z   instytucjami muzycznymi w   kraju i   za granicą,  

8)   propagowanie twórczości muzycznej polskiej i   zagranicznej,  

9)   prowadzenie współpracy z   instytucjami kulturalnymi,  

10)   współpracę ze średnimi i   wyższymi szkołami artystycznymi jako zasadniczym źródłem wyboru młodych kadr artystycznych,  

11)   prowadzenie działalności wydawniczej i   informacyjnej w   zakresie sztuki muzycznej.  

4.   Filharmonia może prowadzić działalność impresaryjną zgodną z   profilem artystycznych, a   także udostępniać salę do prezentacji artystycznych innych instytucji kultury i   zespołów w   celu poszerzenia oferty repertuarowej.  

5.   Działalność kulturalna Filharmonii organizowana jest w   oparciu o   sezony artystyczne, na które ustalane są plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się 1   września, a   kończy 31 sierpnia następnego roku.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   5.   1.   Filharmonią zarządza i   reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Naczelny, zwany dalej Dyrektorem, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Zabrze w   trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2.   Dyrektor może pełnić funkcję Dyrektora Artystycznego.  

3.   Dyrektor może w   uzgodnieniu z   Prezydentem Miasta powołać Zastępcę Dyrektora ds. Artystycznych.  

§   6.   Do zakresu obowiązków Dyrektora Filharmonii należy w   szczególności:  

1)   kierowanie sprawami działalności podstawowej i   administracyjnej,  

2)   kształtowanie programu artystycznego,  

3)   prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i   środkami finansowymi Filharmonii,  

4)   ) poszukiwanie i   pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej Filharmonii,  

5)   dobór i   wykorzystanie kadr, nawiązywanie i   rozwiązywanie stosunków pracy z   pracownikami, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,  

6)   przedstawianie organizatorowi i   właściwym instytucjom planów i   sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,  

7)   wydawanie w   obowiązującym terminie regulaminów i   zarządzeń,  

8)   organizowanie kontroli wewnętrznej w   Filharmonii oraz sprawowanie nadzoru nad jej realizacją,  

§   7.   1.   Dyrektor może powołać Radę Programową jako organ doradczy i   opiniodawczy.  

2.   Szczegółowe zasady i   tryb działania Rady określi regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.  

§   8.   Organizację wewnętrzną Filharmonii określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   9.   1.   Filharmonia gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Filharmonii jest roczny plan działalności ustalony przez Dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

3.   Filharmonia prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w   przepisach dotyczących finansów i   rachunkowości.  

4.   Filharmonia sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz 1240 z   późn. zm.)  

5.   Roczne sprawozdanie finansowe Filharmonii podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Zabrze.  

§   10.   1.   Filharmonia pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych źródeł finansowania.  

2.   Źródłami finansowania Filharmonii w   Zabrzu są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe organizatora,  

2)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży biletów,  

3)   środki otrzymywane od osób fizycznych i   prawnych,  

4)   środki z   innych źródeł.  

3.   Wysokość dotacji na działalność Filharmonii określa organizator.  

§   11.   Filharmonia może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza ramy działalności kulturalnej wyłącznie na zasadach przewidzianych w   odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego pod warunkiem przeznaczenia dochodów uzyskiwanych z   tej działalności na realizację statutowych celów i   zadań Filharmonii.  

§   12.   1.   Do składania oświadczeń woli w   imieniu Filharmonii w   zakresie jej praw i   zobowiązań majątkowych i   finansowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu Filharmonii określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   13.   1.   Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Filharmonii może dokonać organizator na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

3.   Zmiany statutu podlegają wpisowi do rejestru instytucji kulturalnych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Zabrzu  


Marian   Czochara

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »