| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 439/XXIII/2012 Rady Miasta Częstochowa

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 81 ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późniejszymi zmianami), uchwały Nr 766/XLVIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 29 sierpnia 2005 r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z   dnia 14 października 2005 r. Nr 125, poz. 3141 z   późniejszymi zmianami) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr 766/XLVIII/2005 z   dnia 29 sierpnia 2005 r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zmienionej uchwałą Nr 79/IX/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 2   kwietnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1.   w § 1   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

„3. Nie przewiduje się udzielania dotacji na wykonane już roboty budowlane przy zabytku.”.  

2.   w § 2   zmienia się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  

„3) częściowego lub całkowitego odnowienia lub odtworzenia elementów wyposażenia zabytku,”.  

3.   w § 3   dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

„4. Dotacja może być udzielana nie częściej niż 5   lat od dnia podpisania umowy o   udzieleniu dotacji.”.  

4.   § 5. otrzymuje brzmienie:  

„§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o   uzyskanie dotacji z   budżetu miasta Częstochowy składają pisemne wnioski do Prezydenta Miasta Częstochowy w   terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Prezydent może w   przypadku posiadania środków w   budżecie miasta wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków o   dotacje. Termin, o   którym mowa zostanie podany w   Biuletynie Informacji Publicznej i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.  

2.   Wzór wniosku o   udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Złożenie wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   nie jest jednoznaczne z   otrzymaniem dotacji.  

4.   Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.  

5.   Przy rozpatrywaniu wniosku o   przyznanie dotacji uwzględnia się w   szczególności:  

1)   merytoryczną wartość złożonego wniosku,  

2)   dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i   turystów oraz rolę zabytku w   kształtowaniu przestrzeni publicznej,  

3)   promowanie kultury oraz historii miasta,  

4)   wartość historyczną oraz stan techniczny zabytku,  

5)   możliwości finansowe gminy,  

6)   udział środków własnych podmiotu ubiegającego się o   dotację,  

7)   ocenę zadań wykonywanych przy udziale lub z   wyłącznym udziałem środków publicznych w   okresie poprzednim (jeśli takie wnioskodawca wykonywał) ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i   terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.  

6.   Dotację przyznaje Rada Miasta Częstochowy na wniosek Prezydenta Miasta Częstochowy.  

7.   Czynności poprzedzające przyznanie dotacji, polegające w   szczególności na przekazywaniu propozycji, co do możliwości przyznania dotacji oraz jej wysokości określonym podmiotom na zasadach określonych w   niniejszej uchwale, weryfikowaniu kompletności wniosków pod względem formalnym, opiniowaniu złożonych wniosków wraz ze wstępną kwalifikacją wydatków, które zostaną poniesione przez wnioskodawcę, przygotowaniu projektów umów oraz wykonywaniu nadzoru i   kontroli realizowanego zadania, należą do komisji w   skład której wchodzą:  

1)   przedstawiciel właściwego wydziału prowadzącego sprawy z   zakresu zabytków,  

2)   przedstawiciel właściwego wydziału ds. kultury i   sztuki,  

3)   przedstawiciel właściwej komisji Rady Miasta Częstochowy do spraw zabytków,  

4)   przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w   Katowicach – Delegatury w   Częstochowie,  

5)   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Rewitalizacji.  

8.   Uchwała Rady Miasta w   sprawie przyznania dotacji określa nazwę podmiotu, który otrzymał dotację, zakres prac, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.  

9.   W celu zapewnienia jawności informacji o   udzielonych dotacjach Prezydent:  

1)   ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej na okres 1   miesiąca informację o   przyznanych w   danym roku dotacjach,  

2)   prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do udzielenia dotacji o   przyznanych przez Radę Miasta w   danym roku dotacjach.”.  

5.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

„§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, określającej w   szczególności:  

1)   opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i   termin ich wykonania,  

2)   zasady utrzymania urządzeń reklamowych, zgodnie z   koncepcją docelowego rozmieszczenia urządzeń reklamowych na elewacji frontowej budynku, uzgodnioną z   wojewódzkim konserwatorem zabytków,  

3)   kwotę dotacji i   terminy jej przekazywania,  

4)   warunki umieszczenia na obiekcie informacji o   udzielonej dotacji,  

5)   zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o   wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z   innych źródeł,  

6)   zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w   zakresie przeznaczenia dotacji i   wykonania prac lub robót budowlanych,  

7)   sposób i   termin rozliczania kwot udzielonej dotacji,  

8)   warunki, sposób i   termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem,  

9)   pouczenie o   zakresie odpowiedzialności przy wydatkowaniu środków z   otrzymanej dotacji.”.  

6.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

„§ 7.1. Podmiot, który otrzymał dotację z   budżetu miasta, jest zobowiązany do zamieszczenia we wszystkich swoich materiałach informacyjnych związanych z   przedmiotowym zabytkiem i   w miejscu realizacji zadania, zapisów o   dofinansowaniu zadania przez Gminę Miasto Częstochowa.  

2.   Podmiot, ten jest nadto zobowiązany do umieszczenia na zabytku, na czas trwania remontu, informacji o   udzieleniu dotacji przez Gminę Miasto Częstochowa.  

3.   Baner z   informacją o   udzielonej dotacji jest wydawany beneficjentowi po podpisaniu umowy.”.  

7.   § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W   celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie z   wykonania prac Prezydentowi Miasta Częstochowy. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.”.  

§   2.   Podmioty, które otrzymały dotację na podstawie uchwały w   dotychczasowym brzmieniu rozliczają się według zasad obowiązujących przed wejściem w   życie niniejszej uchwały.  

§   3.   Załączniki 1   i 2   do uchwały otrzymują brzmienie określone jak w   załącznikach 1   i 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 439/XXIII/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

439 23zal.1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 439/XXIII/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

439 23zal.2  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »