| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 439/XXIII/2012 Rady Miasta Częstochowa

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 81 ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późniejszymi zmianami), uchwały Nr 766/XLVIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 29 sierpnia 2005 r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z   dnia 14 października 2005 r. Nr 125, poz. 3141 z   późniejszymi zmianami) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr 766/XLVIII/2005 z   dnia 29 sierpnia 2005 r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zmienionej uchwałą Nr 79/IX/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 2   kwietnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1.   w § 1   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

„3. Nie przewiduje się udzielania dotacji na wykonane już roboty budowlane przy zabytku.”.  

2.   w § 2   zmienia się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  

„3) częściowego lub całkowitego odnowienia lub odtworzenia elementów wyposażenia zabytku,”.  

3.   w § 3   dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

„4. Dotacja może być udzielana nie częściej niż 5   lat od dnia podpisania umowy o   udzieleniu dotacji.”.  

4.   § 5. otrzymuje brzmienie:  

„§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o   uzyskanie dotacji z   budżetu miasta Częstochowy składają pisemne wnioski do Prezydenta Miasta Częstochowy w   terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Prezydent może w   przypadku posiadania środków w   budżecie miasta wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków o   dotacje. Termin, o   którym mowa zostanie podany w   Biuletynie Informacji Publicznej i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.  

2.   Wzór wniosku o   udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Złożenie wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   nie jest jednoznaczne z   otrzymaniem dotacji.  

4.   Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.  

5.   Przy rozpatrywaniu wniosku o   przyznanie dotacji uwzględnia się w   szczególności:  

1)   merytoryczną wartość złożonego wniosku,  

2)   dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i   turystów oraz rolę zabytku w   kształtowaniu przestrzeni publicznej,  

3)   promowanie kultury oraz historii miasta,  

4)   wartość historyczną oraz stan techniczny zabytku,  

5)   możliwości finansowe gminy,  

6)   udział środków własnych podmiotu ubiegającego się o   dotację,  

7)   ocenę zadań wykonywanych przy udziale lub z   wyłącznym udziałem środków publicznych w   okresie poprzednim (jeśli takie wnioskodawca wykonywał) ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i   terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.  

6.   Dotację przyznaje Rada Miasta Częstochowy na wniosek Prezydenta Miasta Częstochowy.  

7.   Czynności poprzedzające przyznanie dotacji, polegające w   szczególności na przekazywaniu propozycji, co do możliwości przyznania dotacji oraz jej wysokości określonym podmiotom na zasadach określonych w   niniejszej uchwale, weryfikowaniu kompletności wniosków pod względem formalnym, opiniowaniu złożonych wniosków wraz ze wstępną kwalifikacją wydatków, które zostaną poniesione przez wnioskodawcę, przygotowaniu projektów umów oraz wykonywaniu nadzoru i   kontroli realizowanego zadania, należą do komisji w   skład której wchodzą:  

1)   przedstawiciel właściwego wydziału prowadzącego sprawy z   zakresu zabytków,  

2)   przedstawiciel właściwego wydziału ds. kultury i   sztuki,  

3)   przedstawiciel właściwej komisji Rady Miasta Częstochowy do spraw zabytków,  

4)   przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w   Katowicach – Delegatury w   Częstochowie,  

5)   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Rewitalizacji.  

8.   Uchwała Rady Miasta w   sprawie przyznania dotacji określa nazwę podmiotu, który otrzymał dotację, zakres prac, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.  

9.   W celu zapewnienia jawności informacji o   udzielonych dotacjach Prezydent:  

1)   ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej na okres 1   miesiąca informację o   przyznanych w   danym roku dotacjach,  

2)   prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do udzielenia dotacji o   przyznanych przez Radę Miasta w   danym roku dotacjach.”.  

5.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

„§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, określającej w   szczególności:  

1)   opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i   termin ich wykonania,  

2)   zasady utrzymania urządzeń reklamowych, zgodnie z   koncepcją docelowego rozmieszczenia urządzeń reklamowych na elewacji frontowej budynku, uzgodnioną z   wojewódzkim konserwatorem zabytków,  

3)   kwotę dotacji i   terminy jej przekazywania,  

4)   warunki umieszczenia na obiekcie informacji o   udzielonej dotacji,  

5)   zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o   wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z   innych źródeł,  

6)   zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w   zakresie przeznaczenia dotacji i   wykonania prac lub robót budowlanych,  

7)   sposób i   termin rozliczania kwot udzielonej dotacji,  

8)   warunki, sposób i   termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem,  

9)   pouczenie o   zakresie odpowiedzialności przy wydatkowaniu środków z   otrzymanej dotacji.”.  

6.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

„§ 7.1. Podmiot, który otrzymał dotację z   budżetu miasta, jest zobowiązany do zamieszczenia we wszystkich swoich materiałach informacyjnych związanych z   przedmiotowym zabytkiem i   w miejscu realizacji zadania, zapisów o   dofinansowaniu zadania przez Gminę Miasto Częstochowa.  

2.   Podmiot, ten jest nadto zobowiązany do umieszczenia na zabytku, na czas trwania remontu, informacji o   udzieleniu dotacji przez Gminę Miasto Częstochowa.  

3.   Baner z   informacją o   udzielonej dotacji jest wydawany beneficjentowi po podpisaniu umowy.”.  

7.   § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W   celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie z   wykonania prac Prezydentowi Miasta Częstochowy. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.”.  

§   2.   Podmioty, które otrzymały dotację na podstawie uchwały w   dotychczasowym brzmieniu rozliczają się według zasad obowiązujących przed wejściem w   życie niniejszej uchwały.  

§   3.   Załączniki 1   i 2   do uchwały otrzymują brzmienie określone jak w   załącznikach 1   i 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 439/XXIII/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

439 23zal.1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 439/XXIII/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

439 23zal.2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »