| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/57/190/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na zbiegu ulic Wyzwolenia i Nierad w sołectwie Kryry

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647  
z 2012 r.),  

Rada Gminy Suszec  

na wniosek Wójta Gminy Suszec, po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec przyjętego Uchwałą Nr VIII/47/59/2011 Rady Gminy Suszec z   dnia 26 maja 2011 r. w   sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec,  

uchwala:  

 

Uchwała składa się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  
 

ROZDZIAŁ 1-PRZEPISY OGÓLNE  

-   przedmiot regulacji przepisami planu  

-   definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

-   przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

ROZDZIAŁ 2- PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

ROZDZIAŁ 3- PRZEPISY KOŃCOWE  

ROZDZIAŁ1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem planu jest teren o   powierzchni 0,099 ha określonyw uchwale Nr XXVIII/8/234/2009 Rady Gminy Suszec z   dnia 29 stycznia 2009 roku w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

2.   Integralną częścią niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik Nr 1   w skali 1:1000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

a)   granic opracowania planu,  

b)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu,  

c)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

d)   nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.  

2)   załącznik Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”.  

3)   załącznik Nr 3   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”.  

3.   Symbole literowe, o   których mowa w   ust. 2   pkt 1   lit. c oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:  

1)   U   –tereny zabudowy usługowej,  

2)   KDL   –tereny dróg publicznych klasy „lokalna”.  

§   2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   budynki o   dachach spadzistych – należy przez to rozumieć budynki na których nachylenie połaci dachowych jest równe lub większe niż 20 0 ,  

2)   infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w   tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w   tym kabiny telefoniczne i   anteny, oraz inne podobne obiekty i   urządzenia związane z   tym uzbrojeniem terenu,  

3)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

4)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w   ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,  

5)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

6)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,  

7)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z   nim kolizji,  

8)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:1000,  

9)   intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy obiektów budowlanych w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,  

10)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Suszec,  

11)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

12)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące na dzień uchwalenia planu przepisy ustaw i   rozporządzeń inne niż przepisy ustawy z   dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym wraz z   aktami wykonawczymi,  

13)   działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z   działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z   tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej.  

§   3.   Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem  

1.   Ustala się następujące przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem:  

1)   Na terenie objętym planem nie występują formy ochrony przyrody w   rozumieniu Ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z   2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),  

2)   ochrona środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

a)   sposób postępowania z   odpadami winien być zgodny z   planami gospodarki odpadami,  

b)   przy wyposażeniu nowych budynków nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w   ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,  

3)   ogólne zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

a)   ustala się konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,  

b)   zabrania się realizacji:  

-   dachów z   przesunięciem poziomów połaci w   kalenicy,  

-   okładzin ściennych z   tworzyw sztucznych na elewacjach budynków,  

-   ogrodzeń z   prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych,  

c)   kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w   gamie kolorów czerwieni, brązu lub zieleni i   grafitu,  

4)   zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

a)   nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w   sposób utrudniający widoczność kierowcom na drogach,  

b)   reklamy i   szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków,  

5)   zasady rozbudowy i   modernizacji układu komunikacji kołowej oraz ilości miejsc parkingowych:  

a)   na terenach o   funkcji usługowej lub w   ich sąsiedztwie wymagana jest realizacja miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w   ilościach wyliczonych na podstawie następujących normatywów:  

-   25 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej w   obiektach usług handlu,  

-   30 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej dla biur,  

-   30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych w   restauracjach, kawiarniach i   lokalach rozrywkowych,  

b)   w północnej części działki oznaczonej symbolem   KDL   należy pozostawić niezabudowany teren w   celu zachowania kąta widoczności na drodze klasy „lokalna”,  

6)   zasady rozbudowy i   modernizacji systemów infrastruktury technicznej:  

a)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się możliwość zaopatrzenia z   wodociągu,  

b)   utrzymuje się możliwość rozdzielczego systemu kanalizacji poprzez odprowadzenie ścieków kolektorem sanitarnym na oczyszczalnię oraz na terenach nie mających dostępu do kanalizacji ogólnogminnej ustala się możliwość odprowadzenia ścieków na osadniki lokalne i   lokalne oczyszczalnie do czasu umożliwienia dostępu do kanalizacji ogólnogminnej,  

c)   zachowuje się możliwość zaopatrzenia terenów w   energię elektryczną poprzez istniejącą sieć kablową wysokiego, średniego i   niskiego napięcia oraz istniejące stacje transformatorowe,  

d)   w zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i   urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego w   ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.  

2.   W zakresie granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - w   granicach planu nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:  

1)   teren objęty planem znajduje się w   granicach złoża węgla kamiennego Studzionka - Mizeróworaz w   granicach GZWP nr 346     Pszczyna     Żory,  

2)   teren objęty planem położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.  

3.   W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego – W   granicach planu nie występują obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe lub dobra kultury współczesnej wymagające ochrony.  

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DLA TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

§   4.   1.   Dla terenu o   symbolu   U   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   pomieszczenia o   funkcji mieszkaniowej pod warunkiem, że pomieszczenia parteru budynku przeznaczone będą dla działalności usługowych,  

b)   dojazdy,  

c)   parkingi,  

d)   zieleń urządzona, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

e)   obiekty, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   stacji paliw i   obsługi samochodów,  

b)   zabudowy związanej z   produkcją rolną, hodowlaną i   ogrodniczą,  

3)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a)   maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,  

b)   minimalna intensywność zabudowy – 0,6,  

c)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % powierzchni działki budowlanej,  

d)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15 %,  

e)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-   budynki – 14,5 m,  

-   budowle – 16,0 m,  

-   obiekty małej architektury – 6,0 m,  

f)   nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z   rysunkiem planu.  

2.   Dla terenu o   symbolu   KDL   stanowiącego fragment drogiustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   droga publiczna,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z   przepisami ustawy o   drogach publicznych,  

b)   chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia małej architektury,  

c)   szpalery drzew niskopiennych w   rejonach nie kolidujących z   istniejącym i   projektowanym uzbrojeniem podziemnym.  

§   5.   Ustala się następujące sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów:  

1)   dla terenu objętego planem dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i   użytkowanie.  

ROZDZIAŁ3.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   6.   Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):  

1)   teren o   symbolu przeznaczenia podstawowego   U   – 30 %,  

2)   pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w   pkt. 1– 5   %.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Gminy Suszec.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suszec  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/57/190/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

 


Załącznik nr 2   do uchwały Nr XXII/57/190/2012 Rady Gminy Suszec z   dnia 2   sierpnia 2012 r.  

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych  

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na zbiegu ulic Wyzwolenia i   Nierad w   sołectwie Kryry powinna uwzględniać zadania inwestycyjne, należące do zadań własnych gminy, o   których wspomniano w   prognozie skutków finansowych w   podrozdziale 1.1.  

Nakłady na budowę infrastruktury technicznej wraz z   dokumentacją projektową wg prognozy kształtować się będą na poziomie ok. 6600,00 zł. Z   kolei konieczność wykupu gruntów pod budowę w/wym infrastruktury drogowej pochłonie jedynie 480,0 zł z   budżetu gminy. Zauważyć można, iż na rok 2012 przypadnie tylko jeden wydatek w   wysokości 1480,00 zł. Mając na uwadze wysokość budżetu gminy na 2012 rok można założyć, że ten wydatek powinien zostać sfinansowany z   dochodów własnych gminy. Natomiast wydatki przypadające na rok 2013 mogą zostać sfinansowane z   dochodów wygenerowanych tą inwestycją w   2012, czyli dochodów pochodzących z   podatku od przedmiotowej nieruchomości.  


Załącznik nr 3   do uchwały Nr XXII/57/190/2012 Rady Gminy Suszec z   dnia 2   sierpnia 2012 r.  
 

Do projektu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiegu uliic Wyzwolenia i   Nierad w   sołectwie Kryry nie wpłynęły żadne uwagi.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »