| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ulicy Strażackiej i Wyzwolenia

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1; art. 27 i   art. 29 Ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz. 647),  

po stwierdzeniu  

zgodności zmiany planu z   ustaleniami „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice”, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVIII/396/2010 z   dnia 14 stycznia 2010 roku  

Rada Gminy Wilkowice uchwala:  

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o   numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w   obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w   rejonie ulicy Strażackiej i   Wyzwolenia.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.  

§   1.   1.   Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o   numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w   obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w   rejonie ulicy Strażackiej i   Wyzwolenia, w   granicach określonych na rysunku zmiany planu.  

2.   Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o   której mowa w   ust. 1, składa się z   tekstu zmiany planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały, oraz załączników:  

1)   załącznik nr 1   – rysunek zmiany planu sporządzony na mapie zasadniczej w   wersji cyfrowej w   skali 1:1000 wraz z   wyrysem ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVIII/396/2010 z   dnia 14 stycznia 2010 roku;  

2)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych;  

3)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag.  

3.   Ustaleniami obowiązującymi na rysunku zmiany planu są następujące oznaczenia graficzne:  

1)   granica opracowania;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4)   strefa lokalnych podtopień;  

5)   symbole terenów:  

a)   MN/MT – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   dopuszczeniem zabudowy o   charakterze rekreacyjnym,  

b)   U – tereny zabudowy usługowej – usług kultury,  

c)   ZW – tereny zieleni wzdłuż cieków wodnych,  

d)   KDW – tereny dróg wewnętrznych.  

4.   Pozostałe, niżej wymienione, oznaczenia na rysunku zmiany planu nie stanowią jego ustaleń i   mają charakter informacyjny:  

1)   informacja o   lokalizacji całego obszaru objętego opracowaniem zmiany planu w   granicach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego;  

2)   istniejące i   projektowane sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej wraz ze strefami technicznymi.  

5.   Niezależnie od przeznaczenia podstawowego, w   granicach każdej z   nieruchomości, mogą występować dodatkowo (bez jego jednoznacznego definiowania w   zmianie planu):  

1)   dojazdy niewydzielone;  

2)   komunikacja piesza i   rowerowa;  

3)   parkingi – z   wyłączeniem terenów ZW;  

4)   budynki pomocnicze (garaże, pomieszczenia gospodarcze itp.) - z   wyłączeniem terenów ZW;  

5)   zieleń;  

6)   urządzenia i   elementy infrastruktury technicznej z   wyłączeniem lądowisk.  

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   Uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Wilkowice;  

2)   Zmianie Planu   - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będących przedmiotem niniejszej uchwały;  

3)   Usługach nieuciążliwych lub nieuciążliwej działalności gospodarczej   - należy przez to rozumieć działalność i   usługi nie powodujące szkodliwości i   uciążliwości dla użytkowników sąsiednich działek oraz środowiska, dla których strefa oddziaływania mieści się w   obrębie przedmiotowej działki.  

4)   Terenie   - należy przez to rozumieć obszar o   określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;  

5)   Przeznaczeniu podstawowym   - należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu, które dominuje w   terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;  

6)   Przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć określony w   ustaleniach zmiany planu rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i   wzbogaca użytkowanie podstawowe;  

7)   Dojazdach niewydzielonych   - należy przez to rozumieć istniejące i   projektowane dojazdy, niewydzielone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i   obiektów oraz terenów rolnych i   leśnych;  

8)   Powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków na działce, liczoną po zewnętrznym obrysie murów na poziomie parteru budynku;  

9)   Nieprzekraczalnej linii zabudowy   - należy przez to rozumieć granicę obszaru z   możliwością wprowadzania zabudowy, tj. budynków bez prawa jej przekroczenia – dotyczy pierwszej naziemnej kondygnacji budynku - w   kierunku linii rozgraniczającej teren - z   wyłączeniem elementów zewnętrznych budynku, tj. schodów zewnętrznych, pochylni, ganków itp.;  

10)   Proekologicznych źródłach ciepła   - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych i   wysokosprawnych źródeł ciepła.  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   3.   1.   W ramach terenu objętego niniejszą uchwałą nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

2.   Zabudowa w   sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych została określona na rysunku zmiany planu w   formie nieprzekraczalnej linii zabudowy.  

3.   Obiekty, których istniejące przeznaczenie nie jest zgodne z   ustaleniami zmiany planu miejscowego, mogą być wykorzystywane w   sposób dotychczasowy.  

4.   Ustala się zasady lokalizacji reklam:  

1)   maksymalna powierzchnia tablicy reklamowej na ogrodzeniach prywatnych posesji 2m 2 , w   pozostałych przypadkach 4m 2 ;  

2)   forma architektoniczna reklam ma nawiązywać do charakteru i   wystroju elewacji;  

3)   reklamy na budynkach lokalizować w   sposób nie naruszający ciągłości kompozycji bryły i   wystroju architektonicznego.  

§   4.   Nie określa się sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów.  

Zasady ochrony środowiska  

§   5.   1.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny osuwisk, ani tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

2.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny i   obszary górnicze.  

3.   Obszar objęty zmianą planu nie znajduje się w   obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; wyznacza się strefę lokalnych podtopień, dla których ustala się zakaz podpiwniczania budynków.  

4.   Obszar objęty zmianą planu zlokalizowany jest w   granicach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, dla którego obowiązują ustalenia wynikające z   obowiązującego Rozporządzenia Wojewody Bielskiego nr 10/98 z   dnia 16 czerwca 1998 roku w   sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz następujące nakazy:  

1)   utrzymania i   ochrony zespołów zieleni, a   w tym:  

a)   spełniających funkcje przeciwerozyjne (zadrzewienia i   zakrzewienia porastające jary, wąwozy i   skarpy oraz zadrzewienia i   zakrzewienia śródpolne),  

b)   stanowiących biologiczną strefę ochronną wód (przylegające do wód powierzchniowych tereny z   trwałą runią łąkową oraz kępami drzew i   krzewów),  

c)   zieleni wysokiej i   niskiej w   obrębie terenów zabudowanych,  

d)   pojedynczych drzew, zwłaszcza starodrzewu - w   liniach rozgraniczających dróg;  

2)   sukcesywne zaliczanie lasów prywatnych do grupy „lasów ochronnych”;  

3)   realizację zalesień na terenach określonych w   zmianie planu;  

4)   obowiązek zachowania odległości projektowanych obiektów kubaturowych od granicy terenów leśnych (bezpieczeństwo pożarowe)  

5)   zakaz budowy nowych obiektów budowlanych poza terenami przeznaczonymi w   zmianie planu na cele inwestycyjne.  

5.   W obszarze objętym zmianą planu, w   obszarze jednostek MN/MT1-2, ZW1-2, zlokalizowany jest główny zbiornik wód podziemnych – GZWP 447 – „Godula - Beskid Mały” – dla którego obowiązuje, w   przypadku lokalizacji inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, nakaz stosowania zabezpieczeń przed ich zanieczyszczeniem.  

6.   W obszarze objętym zmianą planu występują tereny, dla których ustala się ochronę akustyczną: MN/MT jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

7.   W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:  

1)   nakaz:  

a)   stosowania proekologicznych źródeł ciepła dla celów grzewczych i   socjalno – bytowych,  

b)   ograniczenia hałasu i   wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu,  

c)   prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami,  

d)   w przypadku lokalizacji parkingów – ustala się nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych poprzez separatory błota i   oleju – dla parkingów powyżej 0,1ha;  

2)   zakazy:  

a)   realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane bezpośrednio z   mocy prawa, za wyjątkiem robót budowlanych związanych z   komunikacją i   infrastrukturą techniczną,  

b)   grodzenia nieruchomości w   odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu wód powierzchniowych;  

c)   lokalizacji obiektów kubaturowych w   odległości mniejszej niż:  

-   15 metrów od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku (dla wód stanowiących własność Skarbu Państwa),  

-   6 metrów od górnej krawędzi skarpy brzegowej dla wód pozostałych;  

3)   dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny może być wymagany przez właściwy organ, na zasadach określonych w   decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   6.   W ramach obszaru objętego zmianą planu nie ustala się zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z   uwagi na brak w   tym terenie wartościowych elementów zagospodarowania, które należałoby objąć ochroną i   określić jej zasady.  

Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości na działki  

§   7.   1.   Powierzchnia terenów lub działek, dla projektowanych usług, działalności gospodarczej, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej, powinna być dostosowana do założonego programu użytkowego (z uwzględnieniem powierzchni dla obiektów i   urządzeń towarzyszących - w   tym parkingów) - z   zachowaniem wymogów określonych w   § 10.  

2.   Tereny i   poszczególne działki mają mieć zapewnione całoroczny dojazd i   dojście do dróg publicznych (bezpośrednio lub przez drogi wewnętrzne ogólnodostępne albo dojazdy niewydzielone), z   zachowaniem wymogów ochrony przeciwpożarowej.  

3.   Za zgodne z   ustaleniami zmiany planu uznaje się wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo - jezdnych do działek w   obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy.  

4.   Podstawowy kąt położenia działek w   stosunku do pasa drogowego dróg publicznych - 90°; w   przypadku scaleń i   podziałów dokonanych w   obrębie grup istniejących działek o   innym przeważającym kącie - kąt należy odpowiednio dostosować.  

5.   Ustala się minimalne powierzchnie oraz szerokości frontów działek w   terenach przeznaczonych w   zmianie planu dla różnego typu zabudowy i   zainwestowania:  

1)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej MN - 800 m 2 , front 18 m;  

2)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej /na 1   budynek/ MN - 600 m 2 , front 15 m;  

3)   dla zabudowy rekreacyjnej MT - 600 m 2 , front 18 m;  

4)   dla zabudowy usługowej U   – usług kultury - 1200 m 2 , front 20 m;  

5)   dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% w   stosunku do powierzchni działki i   szerokości frontu działki.  

Zasady obsługi obszaru w   zakresie komunikacji oraz przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§   8.   1.   Tereny obsługiwane będą przez określony w   zmianie planu system dróg publicznych, uzupełniony przez ogólnodostępne drogi wewnętrzne (nie zaliczone do żadnej z   kategorii dróg publicznych), zlokalizowane głównie poza obszarem opracowania zmiany planu.  

2.   Dopuszcza się korzystanie z   dojazdów ustanowionych w   formie odpowiedniej służebności.  

3.   W obszarze opracowania zmiany planu występują następujące klasy dróg:  

1)   Tereny dróg wewnętrznych – KDW, w   obszarze których obowiązuje:  

a)   szerokość w   liniach rozgraniczających została ustalona na rysunku zmiany planu i   wynosi minimum 5m i   maksimum 10m,  

b)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych, chodników,  

c)   zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,  

d)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych,  

e)   możliwość realizacji drogi jako ciąg pieszo - jezdny;  

2)   W obszarze opracowania zmiany planu istnieje możliwość realizacji dojazdów niewydzielonych.  

3)   W ramach poszczególnych przeznaczeń ustala się minimalną ilość miejsc postojowych (w tym garaży):  

a)   dla terenów MN/MT minimum 2   miejsca/1 budynek mieszkalny oraz minimum 1   miejsce/1 lokal mieszkalny,  

b)   dla terenów MN/MT minimum 1   miejsce/1 budynek rekreacyjny oraz minimum 1   miejsce/1 lokal mieszkalny.  

Zasady rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   9.   W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru ustala się zasady obsługi terenu objętego zmianą planu w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   Oprowadzenie wód deszczowych w   sposób niezakłócający istniejących stosunków wodnych na działkach sąsiednich;  

2)   Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej istniejącej na terenie gminy; do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się wykorzystanie oczyszczalni grupowych, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;  

3)   Utrzymuje się, w   obszarze opracowania zmiany planu, system zaopatrzenia w   wodę z   wodociągów lokalnych, ujęć indywidualnych i   studni, oraz dopuszcza ich realizację według potrzeb;  

4)   Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci, przyłączy i   urządzeń infrastruktury technicznej, ich rozbudowę oraz zmianę parametrów technicznych;  

5)   W celu obsługi terenu objętego zmianą planu ustala się możliwość przeprowadzenia sieci i   przyłączy stanowiących kontynuację sieci zlokalizowanych poza obszarem przedmiotowej zmiany planu. Lokalizacja sieci, przyłączy i   urządzeń infrastruktury technicznej będzie ustalana na etapie procesu budowlanego, tj. na zasadach określonych w   przepisach odrębnych;  

6)   W obszarze objętym opracowaniem zmiany planu dopuszcza się realizację oraz przebudowę sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej, w   sposób nie kolidujący z   innymi ustaleniami zmiany planu, zachowując warunki przepisów szczególnych;  

7)   Realizacja sieci i   urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu jest dopuszczona dla obszarów objętych niniejszą uchwałą.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów (z wyłączeniem terenów komunikacji), w   tym zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu.  

§   10.   1.   Podstawowa forma zabudowy – budynki wolnostojące. Dopuszcza się łączenie budynków mieszkalnych z   gospodarczymi, rekreacyjnymi, usługowymi i   garażami oraz stosowanie zabudowy bliźniaczej. Zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej.  

2.   Podstawowa forma dachu:  

1)   dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i   rekreacyjnych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o   jednakowym nachyleniu głównych połaci 30° - 45°, z   wysuniętymi okapami, z   możliwością realizacji lukarn, facjat, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp.;  

2)   dla budynków gospodarczych i   garaży - forma dachu dostosowana do dachów budynków mieszkalnych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o   jednakowym nachyleniu głównych połaci 15° - 45°, z   wysuniętymi okapami, z   możliwością realizacji świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp.; w   uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dachy jednospadowe o   kącie nachylenia połaci 15° - 45°.  

3.   Maksymalna wysokość zabudowy - 18m w   tym:  

1)   dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalno - usługowych – 12m;  

2)   dla budynków gospodarczych – 5m;  

3)   dla budynków rekreacyjnych – 7m;  

4)   dla budynków garaży – 5m;  

4.   Dla budynków istniejących przy nadbudowie, przebudowie lub rozbudowie istniejącego budynku, forma dachu (układ połaci, kąt nachylenia, pokrycie) może nawiązywać do dachu istniejącego bez konieczności spełniania warunków określonych w   ust. 2;  

5.   Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:  

1)   na terenach MN/MT - 30% powierzchni działki budowlanej.  

6.   Powierzchnia biologicznie czynna ma wynosić:  

1)   na terenach MN/MT - co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej;  

2)   na terenach U   - co najmniej 3% powierzchni działki budowlanej.  

§   11.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   MN/MT 1-2   z podstawowym przeznaczeniem - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   dopuszczeniem zabudowy o   charakterze rekreacyjnym.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie istniejących obiektów budowlanych z   możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym;  

2)   możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych z   towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i   garażowymi;  

3)   możliwość lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej;  

4)   możliwość lokalizacji nowych obiektów nieuciążliwej działalności gospodarczej i   usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy funkcji usługowej nie może stanowić więcej niż 50% całkowitej powierzchni zabudowy na działce;  

5)   utrzymanie oraz realizację zieleni urządzonej, ogrodów przydomowych i   obiektów małej architektury;  

6)   przy nowych podziałach wielkość nowowydzielanej działki budowlanej, dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, powinna wynosić min. 800 m 2 ; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

7)   przy nowych podziałach wielkość nowowydzielanej działki budowlanej, dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej, powinna wynosić min. 600 m 2 - dla jednej działki, w   obszarze której lokalizowana będzie połowa budynku w   zabudowie bliźniaczej; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

8)   przy nowych podziałach wielkość nowowydzielanej działki budowlanej, dla zabudowy rekreacyjnej, powinna wynosić min. 600 m 2 ; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

9)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   14.  

§   12.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   U 1   z podstawowym przeznaczeniem - tereny zabudowy usługowej – usług kultury.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   zakaz lokalizacji zabudowy;  

2)   możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych i   gastronomicznych;  

3)   zakaz lokalizacji budynków i   obiektów kubaturowych;  

4)   możliwość realizacji urządzonych terenów zielonych;  

5)   ochronę istniejącej zieleni wysokiej z   możliwością jej wymiany;  

6)   przy nowych podziałach wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić min. 1200 m 2 , front 20 m; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

7)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   14.  

§   13.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   ZW 1-2   z podstawowym przeznaczeniem - tereny zieleni nieurządzonej wzdłuż cieków wodnych, pełniącej funkcję otuliny biologicznej wód, funkcje izolacyjne oraz stanowiącej zadrzewienia śródpolne i   stabilizujące skarpy.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie i   ochronę istniejących cieków i   urządzeń wodnych wraz z   zielenią przybrzeżną niską i   wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną;  

2)   możliwość zalesień;  

3)   ochronę istniejącej zieleni wysokiej z   możliwością jej wymiany;  

4)   zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów małej architektury;  

5)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   14.  

§   14.   Ustala się jednorazową opłatę z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w   związku z   wejściem w   życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów:  

1)   MN/MT, U   – 30% od wzrostu wartości nieruchomości;  

2)   dla pozostałych terenów - 1%.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe.  

§   15.   Do spraw nieuregulowanych w   niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.  

§   16.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronach internetowych Urzędu Gminy Wilkowice.  

§   17.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 


Rysunek zmiany planu  
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/176/2012
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz. 647.), art. 7   ust. 1   pkt 1,2 i   3 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.)   Rada Gminy Wilkowice rozstrzyga, co następuje:  

1.   Zapisane w   planie inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy realizowane będą w   okresie ok. 10 lat stosownie do art. 216 ust.2 pkt 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) finansowane będą z   budżetu Gminy Wilkowice z   zastrzeżeniem punktu 2,3 i   4.  

2.   Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.  

3.   Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art.5 ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r Nr 157 poz. 1240) oraz art. 3   ust.3 pkt 2   ustawy z   dnia 13 listopada 2003r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 roku Nr 80, poz. 526 z   późn. zm.).  

4.   Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z   budżetu państwa stosownie do art. 80 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 roku Nr 157, poz. 1240).  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/176/2012
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag  

§   1.   Do dwukrotnie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o   numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w   obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w   rejonie ulicy Strażackiej i   Wyzwolenia, w   wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »