| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy (obejmującą obszar od ul. Prostej i Wyzwolenia w kierunku ul. Żywieckiej i torów kolejowych do granic gminy)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1; art. 27 i   art. 29 Ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz. 647),  

po stwierdzeniu  

zgodności zmiany planu z   ustaleniami „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice”, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVIII/396/2010 z   dnia 14 stycznia 2010 roku  

Rada Gminy Wilkowice uchwala:  

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy (obejmującą obszar od ul. Prostej i   Wyzwolenia w   kierunku ul. Żywieckiej i   torów kolejowych do granic gminy).  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.  

§   1.   1.   Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy (obejmującą obszar od ul. Prostej i   Wyzwolenia w   kierunku ul. Żywieckiej i   torów kolejowych do granic gminy), w   granicach określonych na rysunku zmiany planu.  

2.   Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o   której mowa w   ust. 1, składa się z   tekstu zmiany planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały, oraz załączników:  

1)   załącznik nr 1   – rysunek zmiany planu sporządzony na mapie zasadniczej w   wersji cyfrowej w   skali 1:2000 wraz z   wyrysem ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice przyjętym Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVIII/396/2010 z   dnia 14 stycznia 2010 roku;  

2)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych;  

3)   załącznik nr 3   – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag.  

3.   Ustaleniami obowiązującymi na rysunku zmiany planu są następujące oznaczenia graficzne:  

1)   granica opracowania;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4)   Obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 447 – „Godula - Beskid Mały”;  

5)   osuwiska;  

6)   obiekty objęte ochroną konserwatorską na mocy niniejszej Uchwały, wymienione w   par. 6   ust. 2;  

7)   tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;  

8)   otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Małego;  

9)   symbole terenów:  

a)   MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b)   MNp - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o   podwyższonym standardzie powierzchniowym działek,  

c)   MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami,  

d)   MN/RM - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   zagrodowej,  

e)   MN/RO - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   terenami upraw ogrodniczych,  

f)   U – tereny zabudowy usługowej,  

g)   UP – tereny zabudowy usługowej –usługi publiczne,  

h)   US/UT – tereny usług sportu i   rekreacji,  

i)   R – tereny rolne,  

j)   ZDL – tereny przeznaczone do zalesień,  

k)   ZL – tereny lasów,  

l)   ZW – tereny zieleni wzdłuż cieków wodnych,  

m)   KS – tereny parkingów,  

n)   KDL - tereny dróg publicznych –drogi i   ulice klasy lokalnej,  

o)   KDD - tereny dróg publicznych –drogi i   ulice klasy dojazdowej,  

p)   KDW – tereny dróg i   ulic wewnętrznych.  

4.   Oznaczenia na rysunku zmiany planu, które nie stanowią jego ustaleń i   mają charakter informacyjny:  

1)   istniejące i   projektowane sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej wraz ze strefami technicznymi.  

5.   Niezależnie od przeznaczenia podstawowego, w   granicach każdej z   nieruchomości mogą występować dodatkowo (bez jego jednoznacznego definiowania w   zmianie planu):  

1)   dojazdy niewydzielone;  

2)   komunikacja piesza i   rowerowa;  

3)   parkingi – z   wyłączeniem terenów R, ZDL, ZL, ZW, US/UT;  

4)   budynki pomocnicze (garaże, pomieszczenia gospodarcze itp.) – z   wyłączeniem terenów R, ZDL, ZL, ZW, US/UT;  

5)   zieleń;  

6)   urządzenia i   elementy infrastruktury technicznej z   wyłączeniem lądowisk.  

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   Uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Wilkowice;  

2)   Zmianie Planu   - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będących przedmiotem niniejszej uchwały;  

3)   Usługach nieuciążliwych lub nieuciążliwej działalności gospodarczej   - należy przez to rozumieć działalność i   usługi nie powodujące szkodliwości i   uciążliwości dla użytkowników sąsiednich działek oraz środowiska, dla których strefa oddziaływania mieści się w   obrębie przedmiotowej działki.  

4)   Przeznaczeniu podstawowym   - należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu, które dominuje w   terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;  

5)   Przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć określony w   ustaleniach zmiany planu rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i   wzbogaca użytkowanie podstawowe;  

6)   Usługach publicznych   - należy przez to rozumieć obiekty i   tereny służące celom publicznym m.in. w   zakresie administracji, oświaty i   nauki, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i   rekreacji, ochrony przeciwpożarowej;  

7)   Dojazdach niewydzielonych   - należy przez to rozumieć istniejące i   projektowane dojazdy, niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i   obiektów oraz terenów rolnych i   leśnych;  

8)   Powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków na działce, liczoną po zewnętrznym obrysie murów na poziomie parteru budynku;  

9)   Nieprzekraczalnej linii zabudowy   - należy przez to rozumieć granicę obszaru z   możliwością wprowadzania zabudowy, tj. budynków bez prawa jej przekroczenia – dotyczy pierwszej naziemnej kondygnacji budynku - w   kierunku linii rozgraniczającej tereny - z   wyłączeniem elementów zewnętrznych budynku, tj. schodów zewnętrznych, pochylni, ganków itp.;  

10)   Proekologicznych źródłach ciepła   - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych oraz wysokosprawnych źródeł ciepła;  

§   3.   1.   W ramach terenu objętego niniejszą uchwałą nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

2.   Zabudowa w   sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych została określona na rysunku zmiany planu w   formie nieprzekraczalnej linii zabudowy. W   przypadku braku wyznaczonej na rysunku zmiany planu linii zabudowy obowiązują przepisy odrębne z   zakresu dróg publicznych. W   przypadku istniejącego budynku, w   terenie przeznaczonym pod drogi publiczne, ustala się możliwość prowadzenia wszelkich działań związanych z   funkcjonowaniem obiektu bez możliwości rozbudowy w   obszarze linii rozgraniczających.  

3.   Obiekty, których istniejące przeznaczenie nie jest zgodne z   ustaleniami zmiany planu miejscowego, mogą być wykorzystywane w   sposób dotychczasowy.  

4.   Zakaz magazynowania odpadów oraz prowadzenia gospodarki odpadami oraz zakaz składowania części samochodowych na terenach wzdłuż ulicy Żywieckiej (w jednostce MN/U1) w   pasie 50m od linii rozgraniczających.  

5.   Ustala się zasady lokalizacji reklam:  

1)   zakaz lokalizacji reklam w   granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenów o   symbolach: ZW, ZDL, ZL, R;  

2)   maksymalna powierzchnia tablicy reklamowej na ogrodzeniach prywatnych posesji 2m 2 , w   pozostałych przypadkach 4m 2 ;  

3)   forma architektoniczna reklam ma nawiązywać do charakteru i   wystroju elewacji;  

4)   reklamy na budynkach lokalizować w   sposób nie naruszający ciągłości kompozycji, bryły i   wystroju architektonicznego.  

§   4.   Nie określa się sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów.  

Zasady ochrony środowiska  

§   5.   1.   W obszarze objętym zmianą planu występuje teren osuwisk, dla którego obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz wykarczowania terenu.  

2.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny i   obszary górnicze.  

3.   Obszar objęty zmianą planu nie znajduje się w   obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wyznacza się tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, w   obszarze których ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych.  

4.   Obszar objęty zmianą planu zlokalizowany jest w   granicach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, dla którego obowiązują ustalenia wynikające z   obowiązującego Rozporządzenia Wojewody Bielskiego nr 10/98 z   dnia 16 czerwca 1998 roku w   sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz następujące nakazy:  

1)   utrzymania i   ochrony zespołów zieleni, a   w tym:  

a)   zadrzewień i   zalesień oznaczonych w   ewidencji gruntów jako „Lz” i   „Ls” (w tym enklaw w   obrębie terenów przeznaczonych dla zabudowy);  

b)   spełniających funkcje przeciwerozyjne (zadrzewienia i   zakrzewienia porastające jary, wąwozy i   skarpy oraz zadrzewienia i   zakrzewienia śródpolne);  

c)   stanowiących biologiczną strefę ochronną wód (przylegające do wód powierzchniowych tereny z   trwałą runią łąkową oraz kępami drzew i   krzewów);  

d)   zieleni wysokiej i   niskiej w   obrębie terenów zabudowanych;  

e)   pojedynczych drzew, zwłaszcza starodrzewu - w   liniach rozgraniczających dróg;  

f)   ustanowionych pomników przyrody.  

2)   sukcesywne zaliczanie lasów prywatnych do grupy „lasów ochronnych”;  

3)   realizację zalesień na terenach określonych w   zmianie planu;  

4)   obowiązek zachowania odległości projektowanych obiektów kubaturowych od granicy terenów leśnych (bezpieczeństwo pożarowe)  

5)   zakaz budowy nowych obiektów budowlanych poza terenami przeznaczonymi w   zmianie planu na cele inwestycyjne.  

5.   W obszarze objętym zmianą planu zlokalizowany jest główny zbiornik wód podziemnych – GZWP 447 – „Godula - Beskid Mały” – dla którego obowiązuje, w   przypadku lokalizacji inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, nakaz stosowania zabezpieczeń przed ich zanieczyszczeniem.  

6.   W obszarze objętym zmianą planu występują tereny, dla których ustala się ochronę akustyczną:  

1)   MN, MNp, MN/U, MN/RM, MN/RO, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2)   US/UT, jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;  

3)   UP, jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i   młodzieży.  

7.   W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:  

1)   nakaz:  

a)   stosowania proekologicznych źródeł ciepła dla celów grzewczych i   socjalno – bytowych,  

b)   ograniczenia hałasu i   wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu,  

c)   prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami,  

d)   w przypadku lokalizacji parkingów – ustala się nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych poprzez separatory błota i   oleju – dla parkingów powyżej 0,1ha;  

2)   zakaz:  

a)   realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane bezpośrednio z   mocy prawa, za wyjątkiem robót budowlanych związanych z   komunikacją i   infrastrukturą techniczną;  

b)   grodzenia nieruchomości w   odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu wód powierzchniowych oraz od górnej skarpy cieku,  

c)   lokalizacji obiektów kubaturowych w   odległości mniejszej niż:  

-   15 metrów od górnej krawędzi skarpy brzegowej dla wód stanowiących własność Skarbu Państwa,  

-   6 metrów od górnej krawędzi skarpy brzegowej - dla wód pozostałych;  

3)   dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny może być wymagany przez właściwy organ, na zasadach określonych w   decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   6.   1.   Dla obiektów wymienionych w   ust. 2, które figurują w   gminnej ewidencji zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków, ustala się:  

1)   ochronę gabarytów i   bryły budynków, kształtu dachu, rodzaju pokrycia dachu (o ile zachowany pierwotny lub tradycyjny; w   razie zmiany pokrycia dachu należy zastosować nawiązujące do pierwotnego), wystrój architektoniczno - sztukatorski, ciesielsko - stolarski elewacji, zachowany zabytkowy, cenny układ przestrzenno - konstrukcyjny;  

2)   ochronę komponowanego otoczenia obiektów zabytkowych w   granicach ogrodzenia, wraz ze starodrzewiem i   zielenią komponowaną, ogrodzeniami zabytkowymi, nawierzchniami;  

3)   zakaz umieszczania na elewacjach reklam, tablic i   urządzeń informacyjnych wielkoformatowych, agresywnych w   formie oraz innych urządzeń dysharmonijnych. Ewentualne reklamy oraz tablice i   urządzenia informacyjne wyłącznie w   formie, estetyce i   wielkości dostosowanej do walorów zabytkowych obiektów oraz zapewniające im właściwą ekspozycję.  

2.   Obiekty, objęte ochroną konserwatorską na mocy niniejszej Uchwały (figurujące w   gminnej ewidencji zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków):  

1)   Dom drewniany ul. Szkolna nr 7;  

2)   Dom drewniany ul. Wyzwolenia nr 184;  

3)   Dom drewniany ul. Wyzwolenia nr 222 (d. nr 355). W   wojew. ewidencji pod błędnym numerem 225;  

4)   Dom mur. ul. Wyzwolenia nr 260. W   wojew. ewidencji błędnie pod nr 269;  

5)   Kapliczka murowana ul. Wyzwolenia, róg ul. Zawilców;  

6)   Dom drewniany ul. Zimnik nr 2;  

7)   Dom ul. Rzemieślnicza nr 9.  

Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości na działki  

§   7.   1.   Powierzchnia terenów lub działek dla projektowanych usług, działalności gospodarczej, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej powinna być dostosowana do założonego programu użytkowego (z uwzględnieniem powierzchni dla obiektów i   urządzeń towarzyszących – w   tym parkingów), z   zachowaniem wymogów określonych w   § 10.  

2.   Tereny i   poszczególne działki mają mieć zapewnione całoroczny dojazd i   dojście do dróg publicznych (bezpośrednio lub przez drogi wewnętrzne ogólnodostępne albo dojazdy niewydzielone), z   zachowaniem wymogów ochrony przeciwpożarowej.  

3.   Za zgodne z   ustaleniami zmiany planu uznaje się wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo - jezdnych do działek budowlanych w   obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy.  

4.   Scalanie i   podziały działek położonych przy drodze powiatowej należy prowadzić głównie w   oparciu o   istniejące zjazdy lub wykorzystując możliwość dojazdu od strony dróg niższych kategorii. W   przypadkach uzasadnionych zarządca drogi może dopuścić inne rozwiązanie.  

5.   Podstawowy kąt położenia działek w   stosunku do pasa drogowego dróg publicznych - 90°; w   przypadku scaleń i   podziałów dokonanych w   obrębie grup istniejących działek o   innym kącie przeważającym - kąt należy odpowiednio dostosować.  

6.   Ustala się minimalne powierzchnie oraz szerokości frontów działek w   terenach przeznaczonych w   zmianie planu dla różnego typu zabudowy i   zainwestowania:  

1)   dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej MN, MN/U - 800 m 2 , front 18 m;  

2)   dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej MNp - 1000 m 2 , front 20 m;  

3)   dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej /na 1   budynek/ MN, MN/U - 600 m 2 , front 15 m;  

4)   dla zabudowy usługowej MN/U, U, UP - 1200 m 2 , front 20 m;  

5)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   zagrodowej MN/RM, 1000m 2 , front 20m;  

6)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   terenami upraw ogrodniczych MN/RO – 800m 2 , front 18m;  

7)   dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki i   szerokości frontu działki.  

Zasady obsługi obszaru w   zakresie komunikacji oraz przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§   8.   1.   Tereny obsługiwane będą przez określony w   zmianie planu system dróg publicznych, uzupełniony przez ogólnodostępne drogi i   ulice wewnętrzne (nie zaliczone do żadnej z   kategorii dróg publicznych).  

2.   Droga powiatowa klasy KDL zachowuje wielofunkcyjny charakter, realizując równocześnie powiązania zewnętrzne i   wewnętrzne - przy ograniczeniu ilości zjazdów do niezbędnych.  

3.   Drogi i   ulice klasy KDL i   KDD obsługują połączenia lokalne.  

4.   Parametry techniczne dróg publicznych winny być dostosowane do przepisów określonych w   warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i   ich usytuowanie.  

5.   Zmiana planu określa przebieg dróg wewnętrznych obsługujących grupy działek. W   obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę, układ może być, stosownie do potrzeb uzupełniony o   odcinki ciągów pieszo - jezdnych, niewyznaczonych na rysunku zmiany planu, lub o   dojazdy niewydzielone.  

6.   Dopuszcza się korzystanie z   dojazdów ustanowionych w   formie służebności.  

7.   Zmiana planu nie reguluje obsługi komunikacyjnej terenów rolniczych i   lasów w   zakresie dróg wewnętrznych (niezaliczanych do żadnej z   kategorii dróg publicznych), zakładając utrzymanie istniejących dróg oznaczonych na mapach ewidencyjnych - z   możliwością korekty ich przebiegu oraz zachowanie lub ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.  

8.   Za zgodne ze zmianą planu uznaje się wyznaczenie i   realizację ścieżek rowerowych i   nowych szlaków turystycznych na całym obszarze objętym zmianą planu.  

9.   W obszarze opracowania zmiany planu występują następujące klasy dróg:  

1)   Tereny dróg publicznych – drogi lokalne – KDL, w   obszarze których obowiązuje:  

a)   szerokości w   liniach rozgraniczających zostały ustalone na rysunku zmiany planu i   wynoszą minimum 12m i   maksimum 24m,  

b)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych, chodników,  

c)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych,  

d)   konieczność wprowadzenia rozwiązań umożliwiających przemieszczanie się fauny;  

2)   Tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe – KDD, w   obszarze których obowiązuje:  

a)   szerokości w   liniach rozgraniczających zostały ustalone na rysunku zmiany planu i   wynoszą minimum 10m i   maksimum 35m,  

b)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych, chodników,  

c)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych;  

3)   Tereny dróg wewnętrznych – KDW, w   obszarze których obowiązuje:  

a)   szerokości w   liniach rozgraniczających zostały ustalone na rysunku zmiany planu i   wynoszą minimum 5m i   maksimum 40m,  

b)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych, chodników,  

c)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych,  

d)   możliwość realizacji drogi jako ciąg pieszo - jezdny;  

4)   W obszarze opracowania zmiany planu istnieje możliwość realizacji dojazdów niewydzielonych oraz dróg wewnętrznych.  

5)   W ramach terenów dróg publicznych, w   obrębie linii rozgraniczających dróg, mogą być realizowane następujące elementy zagospodarowania:  

a)   ciągi piesze i   rowerowe,  

b)   zatoki autobusowe i   urządzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi,  

c)   zieleń wysoka i   niska o   charakterze izolacyjnym,  

d)   obiekty i   urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej lub podniesieniu poziomu bezpieczeństwa,  

e)   elementy małej architektury;  

6)   W ramach poszczególnych przeznaczeń ustala się minimalną ilość miejsc postojowych (w tym garaży):  

a)   dla terenów MN, MNp, MN/RM, MN/RO, MN/U minimum 2   miejsca/1 budynek mieszkalny oraz minimum 1   miejsce/1 lokal mieszkalny, i   minimum 1   miejsce postojowe/50m 2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,  

b)   dla terenów U, UP minimum 1   miejsce postojowe na 50m 2 powierzchni użytkowej,  

Zasady rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.  

§   9.   W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru, ustala się zasady obsługi obszaru objętego zmianą planu w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej istniejącej na terenie gminy; do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się wykorzystanie oczyszczalni grupowych, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.  

2)   Odprowadzenie wód deszczowych w   sposób niezakłócający istniejących stosunków wodnych na działkach sąsiednich.  

3)   Utrzymuje się w   obszarze opracowania zmiany planu, system zaopatrzenia w   wodę z   wodociągów lokalnych, ujęć indywidualnych i   studni, oraz dopuszcza ich realizację według potrzeb;  

4)   Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci, przyłączy i   urządzeń infrastruktury technicznej, ich rozbudowę oraz zmianę parametrów technicznych;  

5)   W celu obsługi terenu objętego zmianą planu, ustala się możliwość przeprowadzenia sieci i   przyłączy stanowiących kontynuację sieci zlokalizowanych poza obszarem przedmiotowej zmiany planu. Lokalizacja sieci, przyłączy i   urządzeń infrastruktury technicznej będzie ustalana na etapie procesu budowlanego.  

6)   W obszarze objętym opracowaniem zmiany planu, dopuszcza się realizację oraz przebudowę sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej, w   sposób nie kolidujący z   innymi ustaleniami zmiany planu.  

7)   Realizacja sieci i   urządzeń nie objętych wymogiem wyznaczenia na rysunku zmiany planu jest dopuszczona dla obszarów objętych niniejszą uchwałą;  

8)   W celach informacyjnych wyznaczono na rysunku zmiany planu strefy techniczne wokół obiektów i   sieci magistralnych energetycznych wysokiego i   średniego napięcia.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów (z wyłączeniem terenów komunikacji), w   tym zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu.  

§   10.   1.   Podstawowa forma zabudowy – budynki wolnostojące. Dopuszcza się łączenie budynków mieszkalnych z   gospodarczymi, usługowymi i   garażami oraz stosowanie zabudowy bliźniaczej. Zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej.  

2.   Podstawowa forma dachu:  

1)   dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i   mieszkaniowo-usługowych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o   jednakowym nachyleniu głównych połaci 30° - 45°, z   wysuniętymi okapami, z   możliwością realizacji lukarn, facjat, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp.;  

2)   dla budynków usługowych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o   jednakowym nachyleniu głównych połaci 15° - 45°, z   wysuniętymi okapami, z   możliwością realizacji lukarn, facjat, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp.;  

3)   dla budynków gospodarczych i   garaży oraz budynków zabudowy zagrodowej - forma dachu dostosowana do dachów budynków mieszkalnych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o   jednakowym nachyleniu głównych połaci 15° - 45°, z   wysuniętymi okapami, z   możliwością realizacji świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp., w   uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dachy jednospadowe o   kącie nachylenia połaci 15° - 45°.  

3.   Dla budynków istniejących, przy nadbudowie, przebudowie lub rozbudowie istniejącego budynku, forma dachu (układ połaci, kąt nachylenia, pokrycie) może nawiązywać do dachu istniejącego bez konieczności spełniania warunków określonych w   ust. 2.  

4.   Maksymalna wysokość zabudowy – 18m w   tym:  

1)   dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalno – usługowych (MN, MN/U, MN/RM, MN/RO, MNp) - 12m;  

2)   dla budynków usługowych (UP) – 15m;  

3)   dla budynków usługowych (U) – 12m;  

4)   dla budynków zabudowy zagrodowej – 12m;  

5)   dla budynków gospodarczych - 5m;  

6)   dla budynków garaży - 5m;  

5.   Dla budynków istniejących, jeżeli zmiana planu nie dopuszcza na danym terenie lokalizacji nowych budynków, ustala się możliwość rozbudowy, z   ograniczeniem wielkości powierzchni docelowej zabudowy o   nie więcej niż 25%; dla tych budynków maksymalna wysokość wynosi 12m oraz ustala się nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych o   jednakowym nachyleniu głównych połaci 30° - 45°, z   wysuniętymi okapami, z   możliwością realizacji lukarn, facjat, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp. Ustalenia powyższe nie dotyczą obiektów, które powstały niezgodnie z   przepisami prawa.  

6.   Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:  

1)   na terenach MN, MN/RM, MN/RO, MNp - 30% powierzchni działki budowlanej;  

2)   na terenach MN/U, - 30% powierzchni działki budowlanej;  

3)   na terenach U   - 50% powierzchni działki budowlanej;  

4)   na terenach UP - 60% powierzchni działki budowlanej;  

5)   na terenach R1 - 8% powierzchni działki budowlanej;  

7.   Powierzchnia biologicznie czynna ma wynosić:  

1)   na terenach MN, MN/RM, MN/RO, MNp - co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej;  

2)   na terenach MN/U, - co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej;  

3)   na terenach U, UP - co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;  

4)   na terenach R1 - co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej;  

5)   na terenach US/UT – co najmniej 90% powierzchni działki budowlanej;  

6)   na terenach KS – co najmniej 10% powierzchni wyznaczonego terenu.  

§   11.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   MN 1-8   z podstawowym przeznaczeniem - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie istniejących obiektów budowlanych z   możliwością wykonywania robót budowlanych, oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym;  

2)   możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w   części na usługi nieuciążliwe, maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej budynku;  

3)   możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z   towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i   garażowymi;  

4)   możliwość lokalizacji nowych obiektów nieuciążliwej działalności gospodarczej i   usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy funkcji usługowej nie może stanowić więcej niż 50% całkowitej powierzchni zabudowy na działce;  

5)   utrzymanie oraz realizacja zieleni urządzonej, ogrodów przydomowych i   obiektów małej architektury;  

6)   wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej min. 800 m 2 ; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

7)   wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej min. 600 m 2 – dla jednej działki w   obszarze której lokalizowana będzie połowa budynku w   zabudowie bliźniaczej; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

8)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   12.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   MNp 1-7   z podstawowym przeznaczeniem - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o   podwyższonym standardzie powierzchniowym działek.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie istniejących obiektów budowlanych z   możliwością wykonywania robót budowlanych, oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym;  

2)   możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w   części na usługi nieuciążliwe, maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej budynku;  

3)   możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z   towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i   garażowymi;  

4)   możliwość lokalizacji nowych obiektów nieuciążliwej działalności gospodarczej i   usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy funkcji usługowej nie może stanowić więcej niż 50% całkowitej powierzchni zabudowy na działce;  

5)   utrzymanie oraz realizacja zieleni urządzonej, ogrodów przydomowych i   obiektów małej architektury;  

6)   wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić min. 1000 m 2 ; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

7)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   13.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolem   MN/U 1-8   z podstawowym przeznaczeniem - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie dotychczasowego użytkowania z   możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym;  

2)   możliwość realizacji obiektów mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i   usługowych;  

3)   możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych;  

4)   utrzymanie i   realizację ogrodów przydomowych, obiektów małej architektury, zieleni o   charakterze ozdobnym i   izolacyjnym, wzdłuż granic terenów oraz w   miejscach dostępnych pomiędzy dojściami i   elementami małej architektury;  

5)   lokalizacja zieleni przy granicy z   MN;  

6)   zakaz grodzenia nieruchomości w   obszarze jednostki MN/U 8   bezpośrednio przy granicy z   lasem;  

7)   wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej min. 800 m 2 ; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

8)   wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej min. 600 m 2 – dla jednej działki w   obszarze której lokalizowana będzie połowa budynku w   zabudowie bliźniaczej; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

9)   wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić dla zabudowy usługowej min. 1200 m 2 ; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

10)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   14.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   MN/RM 1   z podstawowym przeznaczeniem - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   zagrodowej.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie istniejących obiektów budowlanych z   możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym;  

2)   możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych z   towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i   garażowymi;  

3)   możliwość realizacji budynków mieszkalnych w   zabudowie zagrodowej;  

4)   utrzymanie oraz realizację zieleni urządzonej, ogrodów przydomowych i   obiektów małej architektury;  

5)   wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić min. 1000 m 2 ; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

6)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   15.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolem   MN/RO 1   z podstawowym przeznaczeniem - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   terenami upraw ogrodniczych.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie istniejących obiektów budowlanych z   możliwością wykonywania robót budowlanych, oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym;  

2)   możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z   towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i   garażowymi;  

3)   możliwość lokalizacji obiektów związanych z   uprawami ogrodniczymi;  

4)   utrzymanie oraz realizacja zieleni urządzonej, ogrodów przydomowych i   obiektów małej architektury;  

5)   zakaz grodzenia nieruchomości za wyjątkiem ogrodzeń od strony dróg publicznych wyznaczonych na załączniku nr 1;  

6)   wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić min. 1000 m 2 ; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

7)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   16.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   U 1-3   z podstawowym przeznaczeniem - tereny zabudowy usługowej.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie istniejących obiektów budowlanych z   możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym;  

2)   możliwość realizacji nowych obiektów i   urządzeń związanych z   przeznaczeniem podstawowym terenu;  

3)   zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz budynków usługowo – mieszkalnych pod wynajem za wyjątkiem hoteli, pensjonatów i   innych związanych z   zagospodarowaniem turystycznym;  

4)   wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić min. 1200 m 2 ; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

5)   utrzymanie oraz realizacja urządzonych terenów zielonych;  

6)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   17.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   UP 1-2   z podstawowym przeznaczeniem: tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie istniejących obiektów budowlanych z   możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania na usługi;  

2)   możliwość realizacji na terenach niezabudowanych nowych obiektów i   urządzeń związanych z   przeznaczeniem podstawowym terenu;  

3)   utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów zielonych;  

4)   wielkość nowowydzielanej działki budowlanej powinna wynosić min. 1200 m 2 ; dopuszcza się zmniejszenie wynikające z   uwarunkowań terenowych, jednak nie więcej niż 10% dla powierzchni działki;  

5)   możliwość realizacji obiektów sportowych oraz terenowych obiektów sportowych;  

6)   zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;  

7)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   18.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolem   US/UT 1   z podstawowym przeznaczeniem - tereny usług sportu i   rekreacji.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   możliwość realizacji zespołu boisk sportowych w   północnej części terenu;  

2)   możliwość realizacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych;  

3)   zakaz lokalizacji zabudowy;  

4)   nakaz zachowania istniejących płatów roślinności o   naturalnym charakterze w   tym zadrzewienia i   zakrzewienia śródpolne;  

5)   zakaz grodzenia nieruchomości;  

6)   nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na granicy z   terenami MN/U;  

7)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   19.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   R 1-5   z podstawowym przeznaczeniem - tereny rolne. Tereny obejmują ponadto wody powierzchniowe oraz drogi wewnętrzne nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu. Obowiązuje ochrona przed przeznaczeniem na cele nierolnicze.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie upraw polowych, ogrodniczych i   sadownictwa;  

2)   utrzymanie oraz możliwość wytyczenia szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i   tras konnych;  

3)   zakaz zabudowy z   dopuszczeniem w   jednostce R 1   możliwości lokalizacji zabudowy zagrodowej;  

4)   utrzymanie i   ochronę z   możliwością przebudowy istniejących cieków oraz urządzeń melioracyjnych;  

5)   utrzymanie istniejących obiektów z   możliwością remontów, przebudowy, nadbudowy i   rozbudowy na zasadach określonych w   par. 10;  

6)   nakaz zachowania istniejących zadrzewień i   zakrzewień śródpolnych z   możliwością wymiany;  

7)   zakaz lokalizacji zabudowy w   granicy działki;  

8)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   20.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   ZDL 1-6   z podstawowym przeznaczeniem - tereny przeznaczone do zalesień. Tereny obejmują ponadto drogi wewnętrzne nie wydzielone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   nakaz realizacji przeznaczenia podstawowego;  

2)   utrzymanie i   ochronę istniejących cieków z   możliwością przebudowy;  

3)   utrzymanie obiektów i   urządzeń związanych z   gospodarką leśną;  

4)   możliwość realizacji urządzeń komunikacji pieszej i   kołowej niezbędnej dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej;  

5)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   21.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   ZL 1-5   z podstawowym przeznaczeniem - tereny lasów. Tereny obejmują ponadto drogi wewnętrzne nie wydzielone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie i   ochronę drzewostanów dla zachowania trwałości lasów;  

2)   utrzymanie i   ochronę istniejących cieków z   możliwością przebudowy;  

3)   utrzymanie obiektów i   urządzeń związanych z   gospodarką leśną;  

4)   możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

5)   zakaz lokalizacji obiektów za wyjątkiem obiektów małej architektury;  

6)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   22.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami   ZW 1-6   z podstawowym przeznaczeniem - tereny zieleni nieurządzonej wzdłuż cieków wodnych, pełniącej funkcję otuliny biologicznej wód, funkcje izolacyjne oraz stanowiącej zadrzewienia śródpolne i   stabilizujące skarpy.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie istniejących obiektów z   możliwością remontów, oraz rozbudowy na zasadach ustalonych w   par 10;  

2)   utrzymanie i   ochronę istniejących cieków i   urządzeń wodnych wraz z   zielenią przybrzeżną niską i   wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną;  

3)   możliwość urządzenia stawów rekreacyjnych (z wyjątkiem terenu ZW5) o   maksymalnej powierzchni 1ha oraz zagospodarowania części terenów jako trwałe użytki zielone;  

4)   możliwość zalesień na terenach nie zmeliorowanych;  

5)   zakaz lokalizacji obiektów za wyjątkiem obiektów małej architektury;  

6)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   23.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i   oznaczone symbolami KS 1   z podstawowym przeznaczeniem - tereny parkingów.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie wydzielonych ogólnodostępnych parkingów z   możliwością ich rozbudowy;  

2)   możliwość realizacji nowych miejsc postojowych i   parkingowych;  

3)   nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej od strony sąsiednich terenów mieszkaniowych, o   szerokości minimum 3m;  

4)   obowiązują zapisy paragrafów 1-10 i   24.  

§   24.   Ustala się jednorazową opłatę z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w   związku z   wejściem w   życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów:  

1)   MN, MNp, MN/U, MN/RM, MN/RO, U, UP, US/UT – 30% od wzrostu wartości nieruchomości;  

2)   dla pozostałych terenów – 1%.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe.  

§   25.   Do spraw nieuregulowanych w   niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.  

§   26.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronach internetowych Urzędu Gminy Wilkowice.  

§   27.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  

§   28.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 


Rysunek zmiany planu  
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/177/2012
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z   2012 r. poz. 647), art. 7   ust. 1   pkt 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. DZ.U. nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wilkowice rozstrzyga co następuje:  

1.   Zapisane w   planie inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy realizowane będą w   okresie ok. 10 lat stosownie do art. 216 ust.2 pkt 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) finansowane będą z   budżetu Gminy Wilkowice z   zastrzeżeniem punktu 2,3 i   4.  

2.   Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.  

3.   Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art.5 ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r Nr 157 poz. 1240) oraz art. 3   ust.3 pkt 2   ustawy z   dnia 13 listopada 2003r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 roku Nr 80, poz. 526 z   późn. zm.).  

4.   Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z   budżetu państwa stosownie do art. 80 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 roku Nr 157, poz. 1240).  

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag   .  
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »