| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Wójta Gminy Gaszowice; Wójta Gminy Lyski; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 16 sierpnia 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2008 r. dotyczącego realizacji projektu pn. "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"

sporządzony w   dniu ................................. pomiędzy:  

Powiatem Rybnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

1) Damian Mrowiec – Starosta  

2) Aleksandra Chudzik- Wicestarosta  

a  

Gminą i   Miastem Czerwionka – Leszczyny reprezentowaną przez Wiesława Janiszewskiego - Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny,  

Gminą Gaszowice reprezentowaną przez Andrzeja Kowalczyka - Wójta Gminy Gaszowice,  

Gminą Lyski reprezentowaną przez Grzegorza Gryta - Wójta Gminy Lyski,  

Strony postanawiają co następuje:  

§   1.  

1.   W porozumieniu, o   którym mowa wyżej wprowadza się następujące zmiany:  

1)   Załącznik Nr 1   do porozumienia, określający harmonogram udziałów Partnerów w   udziale własnym projektu otrzymuje brzmienie ustalone w   załączniku Nr 1   do niniejszego aneksu;  

2)   Załącznik nr 2   do porozumienia, określający harmonogram udziałów każdego z   Partnerów w   kosztach niekwalifikowalnych otrzymuje brzmienie ustalone w   załączniku Nr 2   do niniejszego aneksu;  

§   2.  

1.   Strony ustalają, iż środki na pokrycie wkładu własnego, wskazane w   Załącznikach Nr 1   i 2   do porozumienia, w   brzmieniu ustalonym niniejszym aneksem, zostaną wyodrębnione w   budżetach każdego z   partnerów w   terminie do dnia 30 września 2012 r.  

2.   W terminie do dnia 13 października 2012 r. każda z   gmin, będących stronami porozumienia, potwierdzi pisemnie fakt zabezpieczenia kwot w   budżecie, o   którym mowa w   ust. 1. Do przesyłanego powiatowi pisma zostanie dołączona stosowna uchwała rady gminy lub rady miejskiej.  

3.   Niedopełnienie obowiązków opisanych powyżej będzie stanowiło przykład zawinionego nienależytego wykonania obowiązków przez danego partnera w   rozumieniu §10 ust. 4   lit. a   porozumienia, co będzie uprawniało Lidera projektu do rozwiązania w/w porozumienia w   trybie przewidzianym w   przywołanym wyżej postanowieniu umowy.  

§   3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

1.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

2.   Aneks podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z   Partnerów oraz dwa dla Lidera.  

 

 

Burmistrz Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny  


Wiesław   Janiszewski


Wójt Gminy Gaszowice  


Andrzej   Kowalczyk


Wójt Gminy Lyski  


Grzegorz   Gryt

Starosta  


Damian   Mrowiec


Wicestarosta  


Aleksandra   Chudzik

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1/2012
Zarządu Powiatu Rybnickiego
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 1/2012
Zarządu Powiatu Rybnickiego
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »