| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.49 ust.2 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe nauczycieli  

Rada Gminy Kozy  
uchwala:  

§   1.   Regulamin ustalający kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i   przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy, w   brzmieniu jak w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Bożena   Sadlik

 


Załącznik   do Uchwały Nr XIX/132/12  
Rady Gminy Kozy    
z dnia 3   sierpnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  

ustalający kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i   przedszkola  

prowadzonych przez Gminę Kozy  

§   1.   Regulamin ustalający kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i   przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy zwany dalej "Regulaminem" stosuje się do dyrektorów i   nauczycieli szkół i   przedszkola, o   których mowa w   art. 2, pkt 1, pkt 2   lit. a, lit. b, lit. c, ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) prowadzonych przez Gminę Kozy.  

§   2.   Z utworzonego w   budżecie Gminy specjalnego funduszu nagród w   wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, przeznacza się na wypłatę nagród:  

1)   organu prowadzącego szkoły i   przedszkole: 40% planowanego rocznego funduszu na nagrody dla dyrektorów i   nauczycieli szkół i   przedszkola,  

2)   dyrektorów: 60% planowanego rocznego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i   przedszkola.  

§   3.   1.   Nagrodę organu prowadzącego szkołę lub przedszkole lub nagrodę dyrektora szkoły lub przedszkola można przyznać nauczycielowi, który spełnia następujące kryteria:  

1)   osiąga co najmniej dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone efektami egzaminów końcowych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,  

2)   osiąga co najmniej dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone sukcesami uczniów w   konkursach, zawodach, olimpiadach,  

3)   posiada udokumentowane osiągnięcia w   pracy z   uczniami uzdolnionymi lub z   uczniami mającymi trudności w   nauce,  

4)   umiejętnie rozwiązuje problemy wychowawcze uczniów we współpracy z   ich rodzicami,  

5)   prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i   zwalczanie przejawów patologii społecznej dzieci i   młodzieży, w   szczególności narkomanii i   alkoholizmu,  

6)   podejmuje i   realizuje nowe działania propagujące warunki dla bezpiecznych zajęć w   szkole lub przedszkolu,  

7)   działa na rzecz środowiska lokalnego,  

8)   potrafi dostosować odpowiednie metody pracy do prawidłowo rozpoznanych potrzeb opiekuńczych, wychowawczych i   edukacyjnych dzieci,  

9)   stwarza przestrzeń i   możliwości dla twórczej aktywności dziecka rozwijającej jego talenty i   zainteresowania,  

10)   aktywnie uczestniczy w   realizacji zadań statutowych szkoły lub przedszkola.  

2.   W przypadku nagród organu prowadzącego szkołę lub przedszkole do przyznania nagrody dyrektorom szkół i   przedszkola stosuje się kryteria określone w   ust. 1   przy równoczesnym spełnieniu następujących kryteriów:  

1)   wdrażaniu nowatorskich metod zarządzania szkołą lub przedszkolem,  

2)   wykazywaniu się aktywnością w   zakresie pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na potrzeby szkoły lub przedszkola,  

3)   wprowadzaniu różnorodnych form współdziałania szkoły lub przedszkola z   rodzicami,  

4)   promowaniu szkoły lub przedszkola w   kraju i   za granicą.  

§   4.   1.   Nagrody, o   których mowa w   § 2, są przyznawane z   okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane w   innym terminie.  

§   5.   1.   Z wnioskiem o   przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę lub przedszkole dla dyrektora szkoły lub przedszkola mogą wystąpić:  

1)   dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkola w   Kozach,  

2)   rada rodziców,  

3)   zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca pracowników oświaty z   obszaru Gminy Kozy.  

2.   Z wnioskiem o   przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę lub przedszkole dla nauczyciela szkoły lub przedszkola mogą wystąpić:  

1)   dyrektor szkoły lub przedszkola,  

2)   rada rodziców,  

3)   zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca pracowników oświaty z   obszaru Gminy Kozy.  

3.   Wnioski o   przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę lub przedszkole dla dyrektora oraz nauczyciela szkoły lub przedszkola składa się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszego Regulaminu, w   terminie do 20 września danego roku.  

4.   Wnioski, o   których mowa w   ust. 2   składa się na dzienniku podawczym w   Gminnym Zespole Obsługi Szkół i   Przedszkola w   Kozach.  

5.   Wnioski, o   których mowa w   ust. 1   wymagają opinii komisji powołanej przez Wójta Gminy w   składzie:  

1)   dwóch przedstawicieli Wójta Gminy,  

2)   przedstawiciel Komisji Oświaty Kultury Sportu i   Spraw Socjalnych Rady Gminy Kozy,  

3)   po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych zrzeszających pracowników oświaty z   obszaru Gminy Kozy.  

6.   Zaopiniowane przez komisję wnioski wraz z   protokołem z   posiedzenia komisji przekazywane są Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję o   przyznaniu nagrody.  

7.   Wójt Gminy może przyznać w   roku kalendarzowym nagrody bez zasięgania opinii komisji, jeżeli odpowiednio zwiększy fundusz nagród na dany rok budżetowy.  

§   6.   1.   Z wnioskiem o   przyznanie nagrody dyrektora dla nauczyciela szkoły lub przedszkola może wystąpić:  

1)   osoba pełniąca funkcję kierowniczą w   danej szkole lub przedszkolu,  

2)   rada rodziców,  

3)   rada pedagogiczna,  

4)   organizacja związkowa zrzeszająca pracowników oświaty działająca na terenie danej szkoły lub przedszkola.  

2.   Wnioski o   przyznanie nagrody dyrektora dla nauczycieli szkoły lub przedszkola składa się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2   do Regulaminu, w   terminie do 5   października danego roku w   sekretariacie danej szkoły lub przedszkola.  

3.   Wnioski o   przyznanie nagrody, o   których mowa w   ust. 1   wymagają opinii organizacji związkowych zrzeszających pracowników oświaty działających w   danej szkole lub przedszkolu.  

4.   Decyzję o   przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola.  

§   7.   Nagroda może być przyznana dyrektorowi lub nauczycielowi, po przepracowaniu przez dyrektora lub nauczyciela w   danej szkole lub przedszkolu co najmniej roku.  

§   8.   Dyrektor lub nauczyciel, którym przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego kserokopię składa się w   teczce akt osobowych.  

§   9.   Regulamin niniejszy został uzgodniony z   organizacjami nauczycielskich związków zawodowych.  


Załącznik Nr 1  

do Regulaminu  

…………………………………………………  

(miejscowość i   data)

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE NAGRODY ORGANU PROWADZĄCEGO  
SZKOŁĘ LUB PRZEDSZKOLE  

Zgłaszam wniosek o   przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę lub przedszkole  

Pani/Panu: ……………………………………………………………………………………………….  

urodzonej / urodzonemu: ………………………………………………………………………………..  

posiadającej / posiadającemu wykształcenie: …………………………………………………………...  

stopień awansu zawodowego: …………………………………………………………………………...  

na stanowisku: …………………………………………………………………………………………...  

posiadającej / posiadającemu staż pracy: ………………………………………………………………..  

oraz dotychczas otrzymane nagrody i   wyróżnienia (podać rok otrzymania): ………………………..…  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

za następujące osiągnięcia:   ………………………………………………………………………….....  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………  

(podpis i   pieczęć wnioskodawcy)

Powyższy wniosek został zaopiniowany przez:  

1.   ………………………………………..  

2.   ………………………………………..  

3.   ………………………………………..  

4.   ………………………………………..  

5.   ………………………………………..  

6.   ………………………………………..  

Decyzja Wójta Gminy:  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  


Załącznik Nr 2  

do Regulaminu  

…………………………………………………  

(miejscowość i   data)

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY / PRZEDSZKOLA  

Zgłaszam wniosek o   przyznanie nagrody dyrektora  

Pani/Panu: ……………………………………………………………………………………………….  

urodzonej / urodzonemu: ………………………………………………………………………………..  

posiadającej / posiadającemu wykształcenie: …………………………………………………………...  

stopień awansu zawodowego: …………………………………………………………………………...  

na stanowisku: …………………………………………………………………………………………...  

posiadającej / posiadającemu staż pracy: ………………………………………………………………..  

oraz dotychczas otrzymane nagrody i   wyróżnienia (podać rok otrzymania): ………………………..…  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

za następujące osiągnięcia:   …………………………………………………………………………....  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………  

(podpis i   pieczęć wnioskodawcy)

Powyższy wniosek został zaopiniowany przez:  

1.   ………………………………………………………………………………………………….  

2.   ………………………………………………………………………………………………….  

3.   ………………………………………………………………………………………………….  

Decyzja Dyrektora:  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  


Uzasadnienie

do uchwały w   sprawie:   regulaminu ustalającego kryteria i   tryb przyznawania nagród dla   nauczycieli szkół i   przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy  

             

Konieczność podjęcia uchwały przez organ prowadzący w   sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w   zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej wynika z   art. 49 ust.   2 Karty Nauczyciela. Przedstawiony projekt stanowi realizację wymienionych wyżej obowiązków gminy nałożonych przez ustawę Karta Nauczyciela. Kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zostały pozytywnie zaopiniowane przez organizacje związkowe zrzeszające pracowników oświaty działające na terenie Gminy Kozy. Dla zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli podjęcie uchwały jest konieczne i   w pełni uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »