| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SO.IV.5230.24.2012 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego Gminie Wielowieś opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy, zawarte przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego z Gminą Wielowieś reprezentowaną przez Wójta Gminy Wielowieś

Na podstawie art. 20 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009r. o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie (Dz. U. z   2009r. Nr 31, poz. 206 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 6   ust. 3   ustawy z   dnia 28 marca 1933 r. o   grobach i   cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z   późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Wielowieś nr X/82/11 z   dnia 27.10.2011r. w   sprawie opieki nad grobami i   cmentarzami wojennymi, strony zawierają porozumienie o   następującej treści :  

§1.1 Wojewoda Śląski powierza Wójtowi Gminy Wielowieś obowiązek utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy.  

2. Do zadań powierzonych Wójtowi Gminy należą :  

1) bieżąca konserwacja /utrzymanie/ obiektów grobownictwa wojennego,  

2) wykonanie remontów obiektów wg zakresu prac remontowych, zaopiniowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich i   Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Katowicach - zwany dalej „wydziałem Śl.U.W”.  

3) prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,  

4) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymanych z   Zarządu Głównego PCK,  

5) inne czynności wiążące się z   utrzymaniem grobownictwa wojennego.  

6) przestrzeganie przepisów ustawy z   29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z   2010r. Nr 113, poz.759 z   późn. zm.).  

3. Przy odbiorze prac remontowych uczestniczyć będzie przedstawiciel wydziału Śl.U.W.  

§2. Zadania wymienione w   § 1   nie dotyczą miejsc pamięci nie związanych z   pochówkami w   rozumieniu cytowanej ustawy z   28 marca 1933r. o   grobach i   cmentarzach wojennych  

§3.1. Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni corocznie środki w   formie dotacji. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy.  

2. Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w   kolejnych latach budżetowych zostanie określona odrębną umową.  

3. Środki finansowe przyznane na dany rok budżetowy podlegają przekazaniu na podstawie wniosku Gminy zawierającego kwotę i   termin przekazania. Gmina zobowiązana jest do złożenia wniosku w   terminie nie przekraczającym 2   tygodnie od daty podpisania umowy określającej wysokość dotacji celowej. Wniosek powinien zawierać informację o   terminach (dzień i   miesiąc) przekazywania środków finansowych na cały rok budżetowy, na który przyznano dotację. Środki finansowe zostaną przekazane do Gminy według terminów we wniosku, jednak nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Termin wykorzystania dotacji jest nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.  

4. Potrzeby finansowe na realizację porozumienia, wstępnie na dany rok określa Wójt Gminy po dokonanym przeglądzie stanu utrzymania obiektów grobownictwa wojennego w   terminie do końca sierpnia roku poprzedniego.  

5. W   sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o   finansach publicznych.  

§4.1 Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.  

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron - z   zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia.  

3. W   przypadku działań Gminy Wielowieś - odnoszących się do zadań wymienionych w   § l niniejszego porozumienia - wykonywanych niezgodnie z   prawem bądź kryteriami celowości, rzetelności i   gospodarności, Wojewoda Śląski może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.  

§5. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§6. Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obie strony i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wójt Gminy  


Ginter   Skowronek

Wojewoda Śląski  


Zygmunt   Łukaszczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »