| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.3.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

(2012/056113)  

Porozumienie Nr E.031.3.2012  
Prezydenta Miasta Rybnika  

z dnia 26 lipca   2012   r.  

w sprawie realizacji usług w   zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w   Rybniku  
 

Zawarte pomiędzy:  

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez:  

Prezydenta Miasta - Adama Fudali,  

działającego na podstawie Uchwały Nr 284/XII/99 Rady Miasta Rybnik z   dnia 18.10.1999 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z   Powiatem Rybnickim dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadań w   zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu,  

zwanym dalej "Miastem",  

a  

Powiatem Rybnickim, reprezentowanym przez:  

Starostę Powiatu Rybnickiego - Damiana Mrowca,  

Wicestarostę Powiatu Rybnickiego - Aleksandrę Chudzik,  

działającymi na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr VII/49/99 z   dnia 27.05.1999 r. w   sprawie wyrażenia zgody na powierzenie wykonywania zadań w   zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego Miastu Rybnik w   ramach porozumienia,  

zwanym dalej "Powiatem".  

Strony postanawiają, co następuje:  

§   1.   1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu w   okresie od 1   lipca 2012 r. do 31 grudnia  

2012 r.:    

1)   wykonywania usług pomocy psychologiczno - pedagogicznej  dla mieszkańców gmin Jejkowice, Gaszowice, Lyski i   Świerklany w   zakresie terapii SI - wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego (diagnoza, opiniowanie i   zajęcia).  

2.   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (dalej PP-P) będzie informować mieszkańców gmin Jejkowice, Gaszowice, Lyski i   Świerklany chcących skorzystać z   jej usług o   zakresie niniejszego porozumienia, poprzez udostępnienie materiałów dostarczonych przez Powiat na temat punktu zamiejscowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Czerwionka - Leszczyny z   siedzibą w   Rybniku, ul. 3   Maja 31 - Starostwo Powiatowe.  

§   2.   1.   Usługa wskazana w   § 1   ust. 1   w odniesieniu do mieszkańców wszystkich gmin wymienionych w   § 1, finansowana będzie z   części oświatowej subwencji ogólnej, o   którą wystąpi Miasto; w   przypadku gdy koszt usługi (określony w   odpowiednim cenniku za pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną) przekraczał będzie wielkość dofinansowania otrzymanego w   ramach części oświatowej subwencji ogólnej, Powiat przekaże Miastu dotację w   kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem faktycznym, a   otrzymaną subwencją.  

2.   Powiat przekaże dotację, o   której mowa w   § 2   ust. 1   w kwocie 1000 zł.  

§   3.   1.   Rozliczenie, o   którym mowa w   §2 ust. 1   nastąpi na podstawie wykazu imiennego dzieci wraz z   informacją o   rodzaju wykonanej usługi, sporządzonego przez PP-P i   przekazanego w   terminie do 15 grudnia 2012 r.  

2.   Różnicę wynikającą z   rozliczenia, o   którym mowa w   §2 ust. 1   Powiat przekaże w   terminie do 22 grudnia 2012 r. Od kwoty przekazanej po terminie nalicza się odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w   którym upłynął termin zapłaty.  

§   4.   Cennik za pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną stanowi załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.    

§   5.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1   lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

§   6.   Każda ze stron może wystąpić z   niniejszego porozumienia z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   7.     Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

§   8.   Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Starosta Powiatu Rybnickiego  


Damian   Mrowiec


Wicestarosta Powiatu Rybnickiego  


Aleksandra   Chudzik

Prezydent Miasta Rybnika  


Adam   Fudali

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr E.031.3.2012    
Prezydenta Miasta Rybnika    
z dnia....................2012 r.  
 

Cennik za pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną świadczoną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w   Rybniku  

1)   Badania i   terapie indywidualne - 67 zł za godzinę    

a)   Badanie psychologiczne (szacunkowy czas trwania badania 2   godz.)  

b)   Badanie pedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1   godz.)  

c)   Badanie surdopedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1   godz.)  

d)   Badanie tyflopedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1   godz.)  

e)   Badanie logopedyczne (szacunkowy czas trwania badania 1   godz.)    

f)   Wczesne wspomaganie (szacunkowy czas trwania zajęć 2   godz.)    

g)   Spotkanie pracowników PPP z   nauczycielami, rodzicami, uczniami (szacunkowy czas trwania spotkania 2   godz.)    

2)   Wydanie opinii – 30 zł  

3)   Posiedzenie Zespołu Orzekającego – 33 zł    

4)   Terapia grupowa (1 godz.) – 15 zł  

5)   Badanie przesiewowe – 10 zł    

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »