| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/228/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w   związku z   art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 25   października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 406)  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  

uchwala:  

§   1.   Nadaje się Statut Miejskiemu Domowi Kultury w   Czechowicach-Dziedzicach w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Tracą moc:  

1)   uchwała Nr XXV/229/08 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 23 września 2008 r. w   sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w   Czechowicach-Dziedzicach (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 199, poz. 3625),  

2)   uchwała Nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w   sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w   Czechowicach-Dziedzicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012 r. poz. 1518).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXVI/228/12    
Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach    
z dnia 2   sierpnia 2012 r.  
 

STATUT  

Miejskiego Domu Kultury w   Czechowicach-Dziedzicach  

I.   Postanowienia ogólne.  

§   1.   Miejski Dom Kultury w   Czechowicach-Dziedzicach, zwany dalej „MDK”, został utworzony na mocy zarządzenia Nr 19/74 Naczelnika Miasta w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 27 grudnia 1974 r. w   sprawie powołania Miejskiego Domu Kultury „Dom Robotniczy” w   Czechowicach-Dziedzicach  i   działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej  (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 406),  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  

4)   niniejszego Statutu.  

§   2.   1.   MDK jest samorządową instytucją kultury.  

2.   MDK nie jest instytucją artystyczną.  

§   3.   Siedzibą MDK jest miasto Czechowice-Dziedzice, a   terenem działania miasto Czechowice-Dziedzice oraz gmina Czechowice-Dziedzice.  

§   4.   1.   Organizatorem MDK jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zwana dalej „Organizatorem”.  

2.   Nadzór nad organizacją i   funkcjonowaniem MDK sprawuje Organizator poprzez swoje organy.  

§   5.   MDK posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.  

II.   Cele i   zadania.  

§   6.   MDK prowadzi wielokierunkową działalność w   dziedzinie rozwoju i   upowszechniania regionalnej, narodowej i   światowej kultury wśród mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta Czechowice-Dziedzice i   gminy Czechowice-Dziedzice.  

§   7.   Do podstawowych zadań MDK należy:  

1)   rozpoznawanie i   rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,  

2)   wychowanie poprzez sztukę – edukacja kulturalna,  

3)   gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i   udostępnianie dóbr kultury,  

4)   tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,  

5)   tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego,  

6)   kultywowanie lokalnych tradycji i   pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,  

7)   wspieranie profesjonalnej i   amatorskiej działalności artystycznej,  

8)   upowszechnianie wiedzy o   sztuce,  

9)   organizowanie działalności środowiskowej w   zespołach, świetlicach wiejskich i   kołach zainteresowań,  

10)   prowadzenie kina w   siedzibie MDK,  

11)   prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych,  

12)   prowadzenie Izby Regionalnej,  

13)   prowadzenie galerii wystaw artystycznych.  


III.   Organy MDK i   jego organizacja.  

§   8.   1.   Na czele MDK stoi Dyrektor, który zarządza jego działalnością, reprezentuje MDK na zewnątrz i   jest za niego odpowiedzialny.  

2.   Dyrektora MDK powołuje i   odwołuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic na zasadach i   w trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

§   9.   W MDK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. Pracowników zatrudnia i   zwalnia Dyrektor MDK.  

§   10.   Wynagrodzenie pracowników MDK ustala się w   oparciu o   odrębne przepisy.  

§   11.   Szczegółową organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora MDK, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Czechowic-Dziedzic, działającego w   imieniu Organizatora.  

IV.   Gospodarka finansowa MDK.  

§   12.   1.   MDK gospodaruje samodzielnie powierzonym i   nabytym mieniem.  

2.   MDK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

3.   MDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami, a   w   szczególności ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

4.   Podstawą gospodarki finansowej MDK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora MDK, z   zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.  

5.   Przychodami MDK są: przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe przyznawane przez Organizatora, dotacje celowe z   budżetu państwa, funduszy celowych, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

6.   Dyrektor MDK corocznie, w   terminie 3   miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.  

§   13.   MDK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z   programem działania w   celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe.  

V.   Postanowienia końcowe.  

§   14.   Statut MDK nadaje Rada Miejska.  

§   15.   Zmiany w   Statucie dokonywane są w   trybie określonym dla jego nadania.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »