| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 128/XXII/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 222/XIX/2000 z dnia 25 marca 2000r. w sprawie Aktu o połączeniu instytucji kultury

Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   Nr 142 poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art.13 ust.1 i   ust.2 ustawy z   dnia 25 października 1991 o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. DzU. Z   2012r.poz 406) Rada Gminy i   Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:  

§   1.   W statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w   Koziegłowach stanowiącym załącznik do uchwały Nr 222/XIX/2000 Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy z   dnia 25 marca 2000 r. w   sprawie:  Aktu o   połączeniu instytucji kultury, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   §2 ust.3 i   4 otrzymuje brzmienie:  

3.   Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem w   imieniu Organizatora - Gminy i   Miasta Koziegłowy sprawuje Burmistrz Gminy i   Miasta Koziegłowy.  

4.   Ośrodek może korzystać z   doradztwa, opinii, i   pomocy instruktorów Regionalnego Ośrodka Kultury w   Częstochowie, Biblioteki Śląskiej w   Katowicach, w   zakresie działalności programowej. ;

2)   §4 otrzymuje brzmienie:  

§4 Działalność Ośrodka obejmuje:  

1)   w dziedzinie kultury zadania w   zakresie:  

-   edukacji kulturalnej społeczeństwa, poprzez upowszechnianie i   uprzystępnianie kultury w   szerokim jej aspekcie,  

-   rozpoznawania, rozbudzania potrzeb kulturalnych swoich odbiorców oraz ich zaspokajania z   uwzględnieniem wszystkich grup społecznych,  

-   promowania i   twórczego rozwoju młodych talentów,  

-   promowania i   stwarzania możliwości rozwoju ruchu artystycznego istniejącego na terenie gminy,  

-   współpraca z   osobami niepełnosprawnymi, organizacjami pozarządowymi i   jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami kultury w   dziedzinie upowszechniania kultury,  

-   kształtowania aktywności społeczno-kulturalnej  

-   dbałości o   wzrost uczestnictwa i   wyrównanie szans dostępu do dóbr i   usług kultury  

-   dbanie o   spuściznę regionu i   kultywowanie jego historii oraz podnoszenie świadomości lokalnej dotyczącej dziedzictwa kulturowego,  

-   gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i   udostępnianie dóbr kultury.  

3)   w zakresie działalności Biblioteki Publicznej Miasta i   Gminy w   Koziegłowach, Ośrodek dba o:  

-   gromadzenie, opracowywanie i   udostępnianie materiałów bibliotecznych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i   samokształceniowych użytkowników biblioteki,  

-   udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,  

-   prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o   zbiorach własnych i   innych bibliotek,  

-   organizowanie i   prowadzenie różnych form pracy z   czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i   nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturowego miasta,  

-   wprowadzanie i   rozwijanie nowoczesnych technik informacyjnych, umożliwianie użytkownikom dostępu do Internetu,  

-   współpraca z   innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i   związkami twórców,  

-   prowadzenie drobnych form działalności kulturalnej związanej z   czytelnictwem. ;

4)   §5 pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

1. Prowadzenie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, czytelniczej, poprzez sekcje, kluby, świetlice, zespoły, koła zainteresowań itp. stwarzając możliwość szerokiego uczestnictwa społeczeństwa. ;

5)   §6 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

2. Dyrektora powołuje i   odwołuje Burmistrz Gminy i   Miasta Koziegłowy w   trybie określonym w   ustawie z   dnia 25 października 1991 o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej. ;

6)   §8 ust.1 i   2 otrzymuje brzmienie:  

1.   Na wniosek Dyrektora, Burmistrz Gminy i   Miasta Koziegłowy może powołać Społeczną Radę Programową, jako organ doradczy Ośrodka.  
2. Rada składa się z   3 do 5   członków, w   tym przewodniczącego, powołanych przez Burmistrza Gminy i   Miasta Koziegłowy na 3- letnią kadencję. ;

7)   §9 otrzymuje brzmienie:  

§9 Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy oraz opinii działających w   Ośrodku organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców. ;

8)   §10 ust.1 i   3 otrzymuje brzmienie:  

1.   Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków na podstawie planu finansowego zgodnie z   ustawą z   dnia 27 sierpnia 2009r., o   finansach publicznych. ;

3.   Ośrodek otrzymuje dotacje podmiotowe z   budżetu Gminy i   Miasta Koziegłowy na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów oraz dotacje celowe zgodnie z   ustawą z   dnia 25 października 1991r., o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej. ;

9)   §11 otrzymuje brzmienie:  

§   11.   §11 Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z:  

-   dotacji z   budżetu gminy,  

-   dotacji z   budżetu państwa,  

-   wpływów z   własnej działalności,  

-   wpływów z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

-   spadków, zapisów i   darowizn od osób fizycznych i   prawnych,  

-   innych źródeł. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Koziegłowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  


Joanna   Kołodziejczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Iwasieczko

Coach, trener, HR Biznes Partner. Długoletnie doświadczenie (od 2000 roku) jako trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmował się programami sprzedażowymi, rozwojowymi i outplacementowymi głównie dla firm FMCG, telekomunikacyjnych oraz organizacji społecznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie fabularne gry szkoleniowe, innowacyjne symulacje oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), Praktykiem i Masterem NLP (certyfikowanym przez Christinę Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming), posiada akredytację Insights Discovery oraz certyfikat interpretacji Testów Hogana (Hogan Assessment Systems) – narzędzi do szczegółowego badania potencjału osobowości na polu prywatnym i zawodowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »