| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Woźniki zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

1.   Przedmiotem porozumienia jest określenie sposobu i   warunków realizacji zadań letniego i   zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu Lublinieckiego (wykazanych w   załączniku nr 1), zwanych dalej drogami.  

2.   Przekazujący przekazuje, a   Przejmujący przejmuje kompetencje, prawa i   obowiązki, a   także związaną z   tym odpowiedzialność dotyczącą prowadzenia zadań letniego i   zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w   zakresie:  

A.   bieżącego utrzymania dróg, które obejmuje:  

a)   utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i   innych urządzeń związanych z   drogą,  

b)   wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i   zabezpieczających, w   tym związanych z   likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

c)   utrzymanie czystości pasa drogowego poprzez uprzątnięcie zanieczyszczeń, w   tym po wypadkach komunikacyjnych,  

d)   utrzymywanie zieleni przydrożnej, poprzez sadzenie i   usuwanie drzew oraz krzewów, usuwanie konarów oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a   także wykaszanie poboczy,  

e)   utrzymanie rowów i   elementów systemu odwodnieniowego,  

f)   utrzymanie oznakowania pionowego i   poziomego,  

g)   przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, a   w przypadku stwierdzenia powstania szkód w   mieniu Województwa Śląskiego – podjęcie interwencji, tj. sporządzenie notatki służbowej wraz z   dokumentacją zdjęciową, a   następnie przekazanie jej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach,  

h)   ustalenie okoliczności stwierdzonego zajęcia pasa drogowego (np. reklama, zjazd, inne prace), a   w przypadku wątpliwości co do legalności takiego zajęcia - podjęcie interwencji, tj. sporządzenie notatki służbowej wraz z   dokumentacją zdjęciową, a   następnie przekazanie jej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach,  

i)   współpracę z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach w   zakresie ustalania okoliczności powstania szkód na osobie lub w   mieniu osób trzecich, zaistniałych – w   okresie obowiązywania niniejszego porozumienia – na odcinkach dróg przekazanych do utrzymania,  

j)   utrzymanie przepustów o   średnicy do Ø 60 cm,  

k)   utrzymanie nawierzchni jezdni i   chodników na mostach i   wiaduktach drogowych, estakadach oraz kładkach,  

l)   utrzymanie czystości w   przejściach podziemnych,  

B.   zimowego utrzymania dróg, które obejmuje:  

a)   zapewnienie w   ilościach niezbędnych do rozpoczęcia i   prowadzenia działań gotowości sprzętu, zgromadzenie materiałów i   ich przechowywanie w   odpowiednich warunkach, zabezpieczających ich przed niszczeniem,  

b)   prowadzenie – zgodnie z   ustalonymi standardami zimowego utrzymania dróg - akcji zimowego utrzymania dróg, tj. odśnieżanie jezdni oraz usuwanie śniegu i   lodu w   miejscach, za które zgodnie z   obowiązującymi przepisami odpowiada zarządca drogi. Określenie takich miejsc zostanie dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach, wspólnie z   właściwą powiatową jednostką organizacyjną wskazaną przez Przejmującego do zarządzania drogami,  

c)   usuwanie skutków gołoledzi i   śliskości pośniegowej i   podejmowanie działań zapobiegających ich wystąpieniu – zgodnie z   ustalonymi standardami zimowego utrzymania dróg,  

d)   usunięcie zanieczyszczeń pozimowych z   dróg po zakończeniu sezonu zimowego utrzymania.  

3.   Utrzymaniem konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich oraz utrzymaniem sygnalizacji świetlnych na całej sieci dróg wojewódzkich zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

4.   W uzasadnionych przypadkach - na wniosek Przejmującego Przekazujący może wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz w   kopii do Zarządu Województwa Śląskiego – o   wyrażenie zgody na realizację w   ramach środków z   dotacji celowej zadań o   charakterze remontowym, pod warunkiem, że nie wpłynie to na jakość prowadzenia robót utrzymaniowych. Kopię zgody należy przekazać Zarządowi Województwa Śląskiego.  

5.   Posiadane przez Przekazującego dane o   stanie technicznym dróg wojewódzkich oraz plany inwestycji i   remontów na drogach wojewódzkich przyjęte na dany rok kalendarzowy są udostępniane w   formie elektronicznej Przejmującemu bez zbędnej zwłoki.  

6.   Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach zawiera polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z   tytułu zarządzania siecią dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego.  

7.   Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach, za pośrednictwem Przekazującego udostępnia Przejmującemu aktualne ogólne warunki ubezpieczenia, o   którym mowa w   pkt 6.  

§   2  

1.   Na podstawie niniejszego porozumienia oraz art. 21 ust. 1   ustawy o   drogach publicznych Strony porozumienia mają prawo przekazać wykonywanie, kontrolowanie i   rozliczanie zadań objętych porozumieniem stosownym jednostkom organizacyjnym powołanym do zarządzania drogami.  

2.   Przejmujący wyznaczy koordynatora ds. realizacji porozumienia do bieżących kontaktów z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach, z   Wydziałem Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz z   Przekazującym .  

3.   Kontrolę techniczną realizacji zadań objętych porozumieniem sprawował będzie, upoważniony przedstawiciel Przekazującego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach ma prawo wydawać pisemne, wiążące polecenia dotyczące realizacji zadań objętych porozumieniem, przy czym kopie tych poleceń będą przekazywane do Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

4.   Upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach mogą przeprowadzać kontrole realizacji zadania objętego porozumieniem, z   udziałem przedstawiciela jednostki prowadzącej bieżące utrzymanie dróg. Przejmujący jest zobowiązany udostępniać do wglądu dokumenty związane z   bieżącym utrzymaniem dróg, a   dotyczące procedur udzielania zamówień, umów oraz systemu planowania.  

5.   Przekazujący oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach ma możliwość wprowadzenia dodatkowych:  

a)   meldunków z   zimowego utrzymania,  

b)   meldunków (doraźnych) w   sytuacjach kryzysowych (powódź, itp.),  

oraz ustalić wzory tych meldunków.  

6.   Upoważnieni przedstawiciele „Przekazującego” mogą przeprowadzać kontrole realizacji zadań objętych porozumieniem.  

§   3  

1.   Na realizację zadań wynikających z   porozumienia Przejmujący otrzyma dotację celową w   kwocie, wynikającej z   iloczynu długości dróg objętych porozumieniem i   wskaźnika „n”.  

2.   Wskaźnik „n”, o   którym mowa w   pkt 1, zostanie określony odpowiednio w   roku 2012 na II półrocze, w   roku 2013 i   2014 na cały rok, w   roku 2015 na I   półrocze, z   zastrzeżeniem pkt 3.  

3.   Dopuszcza się możliwość przyznania w   I półroczu 2015r. dodatkowych środków finansowych na określone, wskazane przez Przejmującego działania. Uzyskana w   ten sposób kwota pomniejszy pulę środków na II półrocze 2015r. przewidzianą dla powiatu.  

4.   Wartość wskaźnika „n” na każdy następny rok funkcjonowania porozumienia nie będzie niższa niż wartość roczna wskaźnika w   roku poprzednim.  

5.   Kwota dotacji celowej w   danym roku kalendarzowym przeznaczona na realizację zadań wynikających z   niniejszego porozumienia zostanie określona, z   zastrzeżeniem pkt 7   w drodze aneksu po przyjęciu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w   sprawie budżetu Województwa Śląskiego na ten rok.  

6.   Do czasu podpisania aneksu, o   którym mowa w   pkt 5   Przekazujący będzie przekazywał środki finansowe Przejmującemu, na podstawie wniosków składanych w   trybie pkt 11 uwzględniając możliwości finansowe budżetu województwa w   danym miesiącu.  

7.   W II półroczu 2012 roku przyjmuje się wskaźnik n = 13 244 zł/km, w   związku z   czym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z   realizacją zadań objętych porozumieniem w   okresie od 20.08.2012r. do 31.12.2012r. jest równa (w zaokrągleniu do złotych) kwocie 219.995,00 zł.  

8.   Wielkość dotacji celowej może zostać zwiększona w   przypadku wystąpienia na danym obszarze sytuacji ekstremalnych, np.: niesprzyjające warunki atmosferyczne – ponadnormatywne opady śniegu, miejscowe podtopienia i   zalania. W   takim przypadku wymagany jest każdorazowo indywidualny wniosek Przejmującego, w   którym określona zostanie celowość zwiększenia dotacji, wskazany szacowany zakres rzeczowy prac koniecznych do wykonania oraz szacunkowy koszt.  
W przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, Przejmujący nie może zaniechać działań wynikających z   porozumienia.  

9.   Kwota przekazana na realizację porozumienia obejmuje również uzasadnione koszty administracyjne, które nie mogą przekroczyć wielkości 2,5   % przekazywanej kwoty. Do kosztów administracyjnych można zaliczyć w   szczególności:  

-   koszty zakupu materiałów tj. zakup: druków i   papieru, materiałów biurowych, akcesorii komputerowych (myszka, klawiatura), znaczków pocztowych,  

-   koszty własne tj. ekwiwalent za pranie odzieży, koszty energii na obwodzie drogowym, paliwo do samochodów wykorzystywanych do objazdu dróg wojewódzkich, koszty wynagrodzeń,  

-   inne koszty tj. media, czynsz, wywóz nieczystości, opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i   stacjonarne), posiłki profilaktyczne dla pracowników obwodów drogowych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg wojewódzkich.  

10.   W ramach kosztów administracyjnych nie można dokonywać zakupu środków trwałych w   rozumieniu ustawy o   rachunkowości np.: komputerów, oprogramowania licencjonowanego, kserokopiarek, drukarek, kamer wideo, aparatów fotograficznych, mebli, wykładzin, kosiarek, pił mechanicznych itd.  

11.   Przejmujący będzie otrzymywał od Przekazującego środki finansowe w   miesięcznych ratach każdorazowo na podstawie wniosku złożonego łącznie z   rozliczeniem, o   którym mowa w   § 5   pkt 1   za wyjątkiem miesiąca stycznia danego roku, w   terminie 21 dni od otrzymania wniosku.  

12.   Przejmujący jest zobowiązany wydać przekazane środki dotacji celowej na cele związane z   letnim i   zimowym utrzymaniem dróg, w   sposób określony w   porozumieniu.  

§   4  

1.   Przejmujący będzie sporządzać plan roczny z   rozbiciem na poszczególne asortymenty robót wg odrębnie ustalonego wzoru, w   terminie do dnia 10 listopada roku poprzedzającego rok na który sporządzany będzie plan.  

2.   Plan roczny podlega akceptacji przez Przekazującego, a   następnie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach w   terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania i   zostaje przekazany do Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, niezwłocznie po zaakceptowaniu.  

3.   Przejmujący przedstawi do 15 stycznia danego roku do Przekazującego kalkulację kosztów robót realizowanych własnym sprzętem wraz z   wykorzystaniem własnych służb utrzymaniowych w   ramach zadań wynikających z   niniejszego porozumienia.  

§   5  

1.   Rozliczenie robót i   przekazanych środków finansowych będzie się odbywało miesięcznie, do 10-go dnia miesiąca następnego. Do dnia 31 grudnia 2012r. rozliczenia będą dokonywane na dotychczas obowiązujących formularzach rozliczenia rzeczowo-finansowego.  

2.   Od 1   stycznia 2013 r. planuje się wdrożenie rozliczania robót wykonanych na drogach wojewódzkich z   wykorzystaniem systemu informatycznego DROGA ONLINE, udostępnionego, od 1   lipca 2012r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

3.   Przejmujący upoważni pracownika do użytkowania i   działania w   systemie informatycznym   DROGA ONLINE   oraz podejmie bieżącą współpracę w   okresie II półrocza 2012r. dla przygotowania wdrożenia w/w systemu.  

4.   Rozliczenia robót realizowanych w   trybie określonym w   § 1   pkt 4   oraz § 3   pkt 3   i pkt 8   należy dokonywać odrębnie poprzez przedstawienie protokołu odbioru robót dokonanego przy udziale przedstawiciela Przekazującego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach wraz z   kopiami faktur.  

5.   W przypadku niewykonania w   danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem i   niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za ten rok budżetowy, pozostała kwota podlega zwrotowi do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego z   zastrzeżeniem pkt 4.  

6.   Niewykorzystana dotacja przekazana w   ramach niniejszego porozumienia w   roku 2015 podlega zwrotowi do dnia 5   lipca 2015 roku.  

7.   Środki dotacji celowej, udzielonej na realizację zadań objętych porozumieniem, wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z   postanowieniami art. 252 ustawy z   dnia 27.08.2009r. o   finansach publicznych.  

§   6  

1.   Nieotrzymanie kwoty, o   której mowa w   § 3   pkt 1   zezwala Przejmującemu:  

a)   naliczyć odsetki ustawowe;  

b)   w   przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni, oprócz naliczenia odsetek wypowiedzieć porozumienieze skutkiem natychmiastowym.  

2.   Odstąpienie od porozumienia wynikające z   pkt 1   b) nie zwalnia z   roszczeń finansowych.  

§   7  

1.   Przejmujący ponosi odpowiedzialność za skuteczne i   terminowe wykonanie przyjętego do realizacji zakresu prac.  

2.   Przejmujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone, z   własnej winy, Przekazującemu lub osobom trzecim, powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zadań wynikających z   niniejszego porozumienia oraz z   przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.  

3.   W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zadań wynikających z   niniejszego porozumienia Przekazujący wezwie Przejmującego do prawidłowego działania i   wyznaczy mu w   tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Przekazujący zastrzega sobie możliwość usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości własnym staraniem, co będzie się wiązać z   odpowiednim pomniejszeniem kwoty dotacji.  

§   8  

1.   Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.  

2.   W przypadku naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.  

§   9  

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 20 sierpnia 2012r. do 30 czerwca 2015r.  

§   10  

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w   postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.  

§   11  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o   drogach publicznych.  

§   12  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do Sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Przekazującego.  

§   13  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   14  

Porozumienie zostało sporządzone w   2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Strona Przekazująca                                                                                                                                                                 Strona Przejmująca  

 

 

Starosta Lubliniecki  


mgr inż.   Joachim   Smyła


Wicestarosta Lubliniecki  


mgr   Tadeusz   Konina

Burmistrz  


Alojzy   Cichowski

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia    
z dnia 20 sierpnia 2012 r.  
 

Wykaz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu Lublinieckiego  

 

DW 789   - od DW 908 (m.SOŚNICA-restauracja) do skrzyż. w   m. GNIAZDÓW / MZYKI  

10,9   km  

DW 908   - od skrzyż. m. STARCZA do DW 789 w   m. SOŚNICA-restauracja  

12,1   km  

RAZEM  

23,0   km  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »