| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/483/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz  
art.   4 ust.   1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172), art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) w   związku z   art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. nr   88, poz. 985 z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28   czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr LXIV/889/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 maja 2010 r. w   sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytom.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/483/12    
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską    
z dnia 30 lipca 2012 r.  
 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na   terenie gminy Bytom  

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne  

§   1.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   MOPR – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w   Bytomiu;  

2)   ustawie o   świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2006 r. nr 139, poz. 992 z   późn. zm.);  

3)   ustawie o   pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z   2009 r. nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.);  

4)   ustawie o   systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Pomoc materialna przysługuje uczniom, słuchaczom i   wychowankom wymienionym w   art.   90b ust. 3   ustawy o   systemie oświaty.  

2.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń spełniający warunki określone w   art. 90d ust. 1  
i   ust. 7   ustawy o   systemie oświaty.  

§   3.   Regulamin określa:  

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w   zależności od sytuacji materialnej uczniów i   ich rodzin oraz innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90d ust. 1   ustawy o   systemie oświaty;  

2)   formy, w   jakich udziela się stypendium szkolnego;  

3)   tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego;  

4)   tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego;  

5)   podział zadań w   procesie przyznawania i   wypłacania stypendium.  


 

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Miesięczna wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa niż 80% i   nie wyższa niż 200% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych.  

2.   Wysokość stypendium w   zależności od dochodu na osobę w   rodzinie wynosi:  

 

Kategoria stypendium  

Miesięczny dochód na osobę w   rodzinie  

Miesięczna wysokość stypendium  


I  

do 90% kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy o   pomocy społecznej  

od 90% do 200% kwoty, o   której mowa  
w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych  


II  

powyżej 90%, ale nie więcej niż 100% kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy o   pomocy społecznej  

90% ustalonej wysokości stypendium szkolnego dla kat. I, jednak nie mniej niż 80% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2  
pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych  

3.   Wysokość stypendium szkolnego dla kategorii I   i II jest zależna od kwoty dotacji otrzymanej na   ten cel przez gminę Bytom z   budżetu państwa oraz liczby uczniów, którym w   danym roku szkolnym przysługuje to stypendium.  


 

Rozdział 3.
Formy, w   jakich udziela się stypendium szkolnego  

§   5.   Stypendium szkolne może być udzielone w   jednej lub w   kilku formach spośród następujących:  

1)   pokrycie kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych w   szkole, w   tym w   zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   ramach planu nauczania lub udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w   szczególności: w   kursach językowych, informatyczno-komputerowych, w   tym zajęciach prowadzonych w   systemie e-learningowym, zajęciach logopedycznych, korekcyjno-rekompensacyjnych;  

2)   pomoc rzeczowa o   charakterze edukacyjnym, w   tym: zakup podręczników, stroju sportowego na   zajęcia wychowania fizycznego, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne;  

3)   pokrycie kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w   szczególności: przejazdy środkami komunikacji publicznej do i   z miejsca pobierania nauki, zakwaterowanie w   internacie, bursie, na stancji, posiłki w   stołówce – w   przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.  


 

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   6.   1.   Wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego powinien zawierać w   szczególności dane wskazane w   art. 90n ust. 4   ustawy o   systemie oświaty. Wzór wniosku określi zarządzenie dyrektora MOPR.  

2.   Wniosek składa się od dnia 1   września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a   w     przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.  

3.   Wnioski składa się:  

1)   w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – dla uczniów, słuchaczy i   wychowanków uczęszczających do:  

a)   szkół niepublicznych na terenie gminy Bytom,  

b)   szkół publicznych i   niepublicznych poza terenem gminy Bytom,  

c)   kolegiów,  

d)   ośrodków;  

2)   w szkołach – dla uczniów i   słuchaczy uczęszczających do szkół publicznych na terenie gminy Bytom.  

§   7.   1.   Stypendium szkolne przyznane w   formie, o   której mowa w   § 5   pkt 1,   realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia.  

2.   Stypendium szkolne przyznane w   formach, o   których mowa w   § 5   pkt 2   i pkt 3,   realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie, przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w   kasie MOPR.  

3.   Faktury za poniesione wydatki przedkłada się w   miejscu złożenia wniosku, o   którym mowa  
w   § 6   ust. 3.  


 

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   8.   1.   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego.  

2.   Zasiłek szkolny przyznaje się w   formie świadczenia pieniężnego, na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym.  

3.   O zasiłek szkolny można ubiegać się w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

4.   Wniosek o   przyznanie zasiłku szkolnego oprócz danych wskazanych w   § 6   ust. 1   powinien zawierać opis skutków zdarzenia losowego, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wzór wniosku określi zarządzenie dyrektora MOPR.  

5.   Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty, o   której mowa  
w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych.  

6.   O wysokości zasiłku szkolnego decyduje dyrektor MOPR, kierując się oceną skutków zdarzenia losowego.  


 

Rozdział 6.
Podział zadań w   procesie przyznawania i   wypłacania stypendium  

§   9.   W przypadku wniosków składanych w   Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w   Bytomiu odpowiedzialność za całość zadań ponosi dyrektor MOPR.  

§   10.   1.   W przypadku wniosków składanych w   szkole za realizację zadania odpowiada dyrektor szkoły oraz dyrektor MOPR.  

2.   Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zadania powierzone szkole, a   w szczególności za:  

1)   wstępną weryfikację złożonych wniosków pod kątem właściwości wnioskodawcy oraz kompletności i   poprawności formalnej wniosku;  

2)   wpisanie danych z   wniosku do systemu informatycznego;  

3)   przekazanie wniosku wraz z   dokumentacją do MOPR;  

4)   informowanie uczniów o   możliwości dokonywania zakupów i   przedkładania faktur po otrzymaniu z   MOPR imiennych list uczniów, którym przyznano pomoc;  

5)   weryfikację faktur i   rachunków stanowiących podstawę refundacji poniesionych wydatków;  

6)   dostarczanie do MOPR faktur i   rachunków stanowiących podstawę refundacji poniesionych wydatków.  

3.   Dyrektor MOPR jest odpowiedzialny za:  

1)   weryfikację złożonych wniosków, w   tym prawidłowości obliczenia dochodu, wydanie decyzji i   jej dostarczenie;  

2)   sporządzenie imiennej listy uczniów, którym przyznano pomoc i   przekazanie jej do szkół;  

3)   wyrywkową weryfikację faktur, sporządzenie list wypłat i   ich realizację;  

4)   archiwizację dokumentacji;  

5)   sprawozdawczość.  

4.   Dyrektor szkoły i   dyrektor MOPR do realizacji zadań, wynikających z   niniejszego regulaminu, mogą upoważniać podległych im pracowników.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/483/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 30 lipca 2012 r.

W związku z   planowanym przejęciem zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w   Bytomiu, dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, o   których mowa w   art. 90c ust. 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr   256, poz. 2572 z   późn. zm.) zachodzi konieczność uchwalenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, w   jakich udziela się stypendium szkolnego, tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego, tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego w   zależności od zdarzenia losowego, a   także podział zadań w   procesie przyznawania i   wypłacania stypendium.  

Zgodnie z   art. 90f ww. ustawy uchwalenie przedmiotowego regulaminu należy do kompetencji Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską.  

Zgodnie z   zapisami zawartymi w   uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 27   października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w   sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na   terenie gminy Bytom został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z   przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom –   www.bytom.pl   w zakładce "organizacje pozarządowe".  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »