| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/483/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz  
art.   4 ust.   1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172), art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) w   związku z   art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. nr   88, poz. 985 z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28   czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr LXIV/889/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 maja 2010 r. w   sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytom.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/483/12    
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską    
z dnia 30 lipca 2012 r.  
 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na   terenie gminy Bytom  

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne  

§   1.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   MOPR – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w   Bytomiu;  

2)   ustawie o   świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2006 r. nr 139, poz. 992 z   późn. zm.);  

3)   ustawie o   pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z   2009 r. nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.);  

4)   ustawie o   systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Pomoc materialna przysługuje uczniom, słuchaczom i   wychowankom wymienionym w   art.   90b ust. 3   ustawy o   systemie oświaty.  

2.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń spełniający warunki określone w   art. 90d ust. 1  
i   ust. 7   ustawy o   systemie oświaty.  

§   3.   Regulamin określa:  

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w   zależności od sytuacji materialnej uczniów i   ich rodzin oraz innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90d ust. 1   ustawy o   systemie oświaty;  

2)   formy, w   jakich udziela się stypendium szkolnego;  

3)   tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego;  

4)   tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego;  

5)   podział zadań w   procesie przyznawania i   wypłacania stypendium.  


 

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Miesięczna wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa niż 80% i   nie wyższa niż 200% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych.  

2.   Wysokość stypendium w   zależności od dochodu na osobę w   rodzinie wynosi:  

 

Kategoria stypendium  

Miesięczny dochód na osobę w   rodzinie  

Miesięczna wysokość stypendium  


I  

do 90% kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy o   pomocy społecznej  

od 90% do 200% kwoty, o   której mowa  
w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych  


II  

powyżej 90%, ale nie więcej niż 100% kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy o   pomocy społecznej  

90% ustalonej wysokości stypendium szkolnego dla kat. I, jednak nie mniej niż 80% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2  
pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych  

3.   Wysokość stypendium szkolnego dla kategorii I   i II jest zależna od kwoty dotacji otrzymanej na   ten cel przez gminę Bytom z   budżetu państwa oraz liczby uczniów, którym w   danym roku szkolnym przysługuje to stypendium.  


 

Rozdział 3.
Formy, w   jakich udziela się stypendium szkolnego  

§   5.   Stypendium szkolne może być udzielone w   jednej lub w   kilku formach spośród następujących:  

1)   pokrycie kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych w   szkole, w   tym w   zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   ramach planu nauczania lub udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w   szczególności: w   kursach językowych, informatyczno-komputerowych, w   tym zajęciach prowadzonych w   systemie e-learningowym, zajęciach logopedycznych, korekcyjno-rekompensacyjnych;  

2)   pomoc rzeczowa o   charakterze edukacyjnym, w   tym: zakup podręczników, stroju sportowego na   zajęcia wychowania fizycznego, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne;  

3)   pokrycie kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w   szczególności: przejazdy środkami komunikacji publicznej do i   z miejsca pobierania nauki, zakwaterowanie w   internacie, bursie, na stancji, posiłki w   stołówce – w   przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.  


 

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   6.   1.   Wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego powinien zawierać w   szczególności dane wskazane w   art. 90n ust. 4   ustawy o   systemie oświaty. Wzór wniosku określi zarządzenie dyrektora MOPR.  

2.   Wniosek składa się od dnia 1   września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a   w     przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.  

3.   Wnioski składa się:  

1)   w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – dla uczniów, słuchaczy i   wychowanków uczęszczających do:  

a)   szkół niepublicznych na terenie gminy Bytom,  

b)   szkół publicznych i   niepublicznych poza terenem gminy Bytom,  

c)   kolegiów,  

d)   ośrodków;  

2)   w szkołach – dla uczniów i   słuchaczy uczęszczających do szkół publicznych na terenie gminy Bytom.  

§   7.   1.   Stypendium szkolne przyznane w   formie, o   której mowa w   § 5   pkt 1,   realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia.  

2.   Stypendium szkolne przyznane w   formach, o   których mowa w   § 5   pkt 2   i pkt 3,   realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie, przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w   kasie MOPR.  

3.   Faktury za poniesione wydatki przedkłada się w   miejscu złożenia wniosku, o   którym mowa  
w   § 6   ust. 3.  


 

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   8.   1.   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego.  

2.   Zasiłek szkolny przyznaje się w   formie świadczenia pieniężnego, na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym.  

3.   O zasiłek szkolny można ubiegać się w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

4.   Wniosek o   przyznanie zasiłku szkolnego oprócz danych wskazanych w   § 6   ust. 1   powinien zawierać opis skutków zdarzenia losowego, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Wzór wniosku określi zarządzenie dyrektora MOPR.  

5.   Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty, o   której mowa  
w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych.  

6.   O wysokości zasiłku szkolnego decyduje dyrektor MOPR, kierując się oceną skutków zdarzenia losowego.  


 

Rozdział 6.
Podział zadań w   procesie przyznawania i   wypłacania stypendium  

§   9.   W przypadku wniosków składanych w   Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w   Bytomiu odpowiedzialność za całość zadań ponosi dyrektor MOPR.  

§   10.   1.   W przypadku wniosków składanych w   szkole za realizację zadania odpowiada dyrektor szkoły oraz dyrektor MOPR.  

2.   Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zadania powierzone szkole, a   w szczególności za:  

1)   wstępną weryfikację złożonych wniosków pod kątem właściwości wnioskodawcy oraz kompletności i   poprawności formalnej wniosku;  

2)   wpisanie danych z   wniosku do systemu informatycznego;  

3)   przekazanie wniosku wraz z   dokumentacją do MOPR;  

4)   informowanie uczniów o   możliwości dokonywania zakupów i   przedkładania faktur po otrzymaniu z   MOPR imiennych list uczniów, którym przyznano pomoc;  

5)   weryfikację faktur i   rachunków stanowiących podstawę refundacji poniesionych wydatków;  

6)   dostarczanie do MOPR faktur i   rachunków stanowiących podstawę refundacji poniesionych wydatków.  

3.   Dyrektor MOPR jest odpowiedzialny za:  

1)   weryfikację złożonych wniosków, w   tym prawidłowości obliczenia dochodu, wydanie decyzji i   jej dostarczenie;  

2)   sporządzenie imiennej listy uczniów, którym przyznano pomoc i   przekazanie jej do szkół;  

3)   wyrywkową weryfikację faktur, sporządzenie list wypłat i   ich realizację;  

4)   archiwizację dokumentacji;  

5)   sprawozdawczość.  

4.   Dyrektor szkoły i   dyrektor MOPR do realizacji zadań, wynikających z   niniejszego regulaminu, mogą upoważniać podległych im pracowników.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/483/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 30 lipca 2012 r.

W związku z   planowanym przejęciem zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w   Bytomiu, dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, o   których mowa w   art. 90c ust. 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr   256, poz. 2572 z   późn. zm.) zachodzi konieczność uchwalenia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, w   jakich udziela się stypendium szkolnego, tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego, tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego w   zależności od zdarzenia losowego, a   także podział zadań w   procesie przyznawania i   wypłacania stypendium.  

Zgodnie z   art. 90f ww. ustawy uchwalenie przedmiotowego regulaminu należy do kompetencji Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską.  

Zgodnie z   zapisami zawartymi w   uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 27   października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w   sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na   terenie gminy Bytom został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z   przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom –   www.bytom.pl   w zakładce "organizacje pozarządowe".  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »