| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 8 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1   w   związku z   art. 14 ust. 8   i art. 29 Ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz. 647), na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice  

po stwierdzeniu   nie naruszenia ustaleń planu z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w   Świętochłowicach nr LVII/422/10 z   dnia 3   listopada 2010 r.  
Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala:   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.  

§   1.   1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska – o   powierzchni około 186ha, w   granicach wyznaczonych na załączniku graficznym numer 1.  

2.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o   którym mowa w   ust. 1   składa się z   tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:  

1)   załącznik Nr 1   – rysunek planu sporządzony na mapie zasadniczej w   skali 1:2000 wraz z   wyrysem ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w   Świętochłowicach nr LVII/422/10 z   dnia 3   listopada 2010 r.;  

2)   załącznik Nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o   zasadach finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy;  

3)   załącznik Nr 3   – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag.  

3.   Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:  

1)   granica opracowania;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   symbole terenów;  

4)   obowiązująca linia zabudowy;  

5)   nieprzekraczalna linia zabudowy;  

6)   granica obszaru objętego ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków;  

7)   obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków;  

8)   granica obszarów objętych ochroną konserwatorską, wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w   gminnej ewidencji zabytków;  

9)   obiekty objęte ochroną konserwatorską, figurujące w   wykazie obiektów zabytkowych, wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w   gminnej ewidencji zabytków;  

10)   granica terenu i   obszaru górniczego;  

11)   tereny płytkiej eksploatacji;  

12)   symbole terenów:  

a)   MW – tereny zabudowy wielorodzinnej,  

b)   MW/U – tereny zabudowy wielorodzinnej z   usługami,  

c)   MN/MW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   wielorodzinnej,  

d)   MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

e)   U – tereny zabudowy usługowej,  

f)   UK – tereny zabudowy usługowej – usług komunikacji,  

g)   Uc – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 ,  

h)   U/P – tereny zabudowy usług komercyjnych i   produkcyjnych,  

i)   KG – tereny garaży,  

j)   Z – tereny zieleni,  

k)   Z/Ws – tereny zieleni i   wód powierzchniowych;  

l)   ZP – tereny zieleni urządzonej,  

m)   KDG – tereny dróg publicznych – drogi główne,  

n)   KDZ – tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze,  

o)   KDL – tereny dróg publicznych – drogi lokalne,  

p)   KDD – tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe,  

q)   KW – drogi wewnętrzne,  

r)   Kx – ciągi pieszo-jezdne,  

s)   KDW – tereny dróg publicznych – węzły,  

t)   KK – tereny kolejowe.  

4.   Pozostałe oznaczenia na rysunku planu, nie stanowią jego ustaleń i   mają charakter informacyjny:  

1)   lokalizacja zlikwidowanych szybów pokopalnianych;  

2)   tereny zamknięte;  

3)   istniejące i   projektowane sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej wraz ze strefami technicznymi.  

5.   Niezależnie od przeznaczenia podstawowego i   uzupełniającego, w   granicach każdej z   nieruchomości, może występować dodatkowo (bez jego jednoznacznego definiowania w   planie) :  

1)   dojazdy niewydzielone;  

2)   komunikacja kołowa, piesza i   rowerowa;  

3)   parkingi;  

4)   zieleń;  

5)   urządzenia i   elementy infrastruktury technicznej;  

6)   obiekty małej architektury.  

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1.   Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w   Świętochłowicach.  

2.   Planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń rozdz.1 § 1, a   będących przedmiotem niniejszej uchwały.  

3.   Ustawie lub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć Ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2012 r. poz. 647).  

4.   Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z   aktami wykonawczymi.  

5.   Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu (rodzaj użytkowania terenu), które przeważa w   terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.  

6.   Powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni zabudowy budynków, liczoną w   zewnętrznym obrysie murów na poziomie parteru budynku.  

7.   Wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni, liczonych po zewnętrznym obrysie murów, wszystkich kondygnacji naziemnych do powierzchni działki budowlanej.  

8.   Adaptacji – należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego zagospodarowania z   możliwością przeprowadzenia robót związanych z   remontem istniejącej zabudowy.  

9.   Dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć istniejące i   projektowane ulice i   drogi dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na etapie projektowania inwestycyjnego.  

10.   Proekologicznych źródłach ciepła - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych i   wysokosprawnych źródeł ciepła.  

11.   Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć granicę obszaru z   możliwością wprowadzania zabudowy, tj. budynków bez prawa jej przekroczenia – dotyczy pierwszej naziemnej kondygnacji budynku - w   kierunku linii rozgraniczającej teren - z   wyłączeniem elementów zewnętrznych budynku, tj. schodów zewnętrznych, pochylni, ganków itp..  

12.   Obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię w   oparciu o   którą lokalizowana jest elewacja frontowa budynku.  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   3.   Ustalenia ogólne obowiązujące dla wszystkich wyznaczonych terenów:  

1.   W ramach terenu objętego niniejszą uchwała nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

2.   Zabudowa od strony dróg publicznych i   wewnętrznych została określona na rysunku planu w   formie linii zabudowy. W   przypadku braku wyznaczonej linii zabudowy obowiązują przepisy odrębne z   zakresu dróg publicznych.  

3.   Ustala się zasady lokalizacji reklam:  

1)   zakaz lokalizacji reklam w   granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg oraz terenów o   symbolach Z, ZP;  

2)   maksymalna powierzchnia tablicy reklamowej na ogrodzeniach prywatnych posesji 2m 2 , w   pozostałych przypadkach 4m 2 ;  

3)   możliwość lokalizacji tymczasowych banerów;  

4)   forma plastyczna reklam musi nawiązywać do charakteru i   wystroju elewacji;  

5)   reklamy na budynkach lokalizować w   sposób nie naruszający ciągłości kompozycji, bryły i   wystroju architektonicznego.  

Zasady ochrony środowiska  

§   4.   1.   W obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

2.   Obszar objęty planem znajduje się w   granicach obszaru górniczego KWK Halemba-Wirek Ruch-Wirek, dla którego zakończono eksploatację górniczą. W   obszarze objętym planem zlokalizowane są zlikwidowane szyby kopalniane, które zaznaczono na rysunku planu.  

3.   W obszarze objętym planem występują tereny objęte strefą płytkiej eksploatacji górniczej, które zostały wyznaczone na rysunku planu.  

4.   W obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.  

5.   W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:  

1)   nakazy:  

a)   odprowadzenia ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a   wody opadowej do kanalizacji deszczowej z   możliwością stosowania alternatywnych rozwiązań zgodnie z   przepisami odrębnymi z   zakresu Prawa wodnego,  

b)   stosowania proekologicznych źródeł ciepła dla celów grzewczych i   socjalno – bytowych,  

c)   ochrony akustycznej terenów zgodnie z   przepisami odrębnymi z   zakresu ochrony środowiska:  

-   MW, MW/U, MN/MW (dla budynków w   zabudowie wielorodzinnej) - jako terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

-   MN, MN/MW (dla budynków w   zabudowie jednorodzinnej) - jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

d)   utrzymania poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,  

e)   dla istniejących i   projektowanych obiektów usługowych oraz innych obiektów działalności gospodarczej ustala się konieczność ograniczania związanej z   nią uciążliwości do granic wynikających z   prawa posiadania, tak aby emisje nie przekraczały obowiązujących standardów jakości środowiska,  

f)   dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w   przepisach odrębnych z   zakresu odpadów,  

g)   wykonania nawierzchni utwardzonej na parkingach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych zgodnie z   przepisami odrębnymi z   zakresu ochrony środowiska;  

2)   zakazy:  

a)   lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z   wyłączeniem inwestycji związanych z   infrastrukturą techniczną i   komunikacyjną oraz z   wyłączeniem terenów U/P1 i   U/P3,  

b)   odprowadzania ścieków komunalnych do wód i   do ziemi,  

c)   gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z   działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie.  

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   5.   1.   W ramach terenu objętego planem występują obiekty i   obszary wpisane do rejestru zabytków. Obiekty te podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych:  

1)   Ul. Chorzowska 117 - Hala walcowni i   maszynowni (A1);  

2)   Ul. Chorzowska 117 – kotłownia z   kominem (A2);  

3)   Ul. Chorzowska 117 – warsztat mechaniczny (A3);  

4)   Ul. Chorzowska 117 – budynek pralni z   rozdzielnią (A4);  

5)   obszar – zespół zabudowań walcowni Zakładów Metalurgicznych „Silesia” – ul. Chorzowska 117.  

2.   W ramach terenu objętego planem występują obiekty objęte ochroną konserwatorską, figurujące w   wykazie obiektów zabytkowych, wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w   gminnej ewidencji zabytków i   obszary objęte ochroną konserwatorską, wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w   gminnej ewidencji zabytków, które obejmuje się ochroną na mocy niniejszej uchwały:  

1)   Budynek przy ul. Sądowej 1   – Centrum Integracji Społecznej;  

2)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 73 – Centrum Kultury Śląskiej;  

3)   Budynek przy ul. Wallisa 1   - Dom Sportu;  

4)   Budynek przy ul. Imieli 4/Wallisa 9;  

5)   Budynki przy ul. Chorzowskiej 61/63/65, 67, 71, 73/75/77/79, 81/81a/83, 87/89/91/93, 99;  

6)   Budynki przy ul. Wallisa 1/3, 5, 7/9, 8, 10;  

7)   Budynki przy ul. Moniuszki 2, 4, 6, 8, 10, 12/14;  

8)   Budynki przy ul. Sawickiej 2, 4-6, 8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24-26-28-30, 32-34, 36-38, 9-11, 13-15-17, 19-21-23, 25, 27-29;  

9)   Budynki przy ul. Św. Jana 1-3-5, 2-4-6;  

10)   Budynek przy ul. Imieli 1-3, 5-7, 9-11, 2-4, 6;  

11)   Budynki przy ul. Krótkiej 1, 2;  

12)   Budynki przy ul. Mickiewicza 1-3/5/7, 9, 4/6/8, 10, 12/14;  

13)   Budynki przy ul. Pieczki 1/3/5/7, 2/4/6/8/10;  

14)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 119B– budynek starej kubkowi (B5);  

15)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 119A – magazyn blach cynkowych (B6);  

16)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 119 – laboratorium (B7);  

17)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 117 – magazyn (B8),  

18)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 117 - budynek warsztatowy (B9),  

19)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 117 - budynek dawnej parowozowni (B10),  

20)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 117 - warsztat ślusarski (B11),  

21)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 117 - łaźnia (B12);  

22)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 115 – rozdzielnia (B13);  

23)   Budynek przy ul. Chorzowskiej 109 – budynek administracyjny (B14);  

24)   Budynek dawnej kopalni „Matylda” przy ul. Imieli 37 - warsztat (B16);  

25)   Budynek dawnej kopalni „Matylda” przy ul. Imieli 35 – kuźnia (B17);  

26)   Budynek dawnej kopalni „Matylda” przy ul. Imieli 33 – łaźnia (B18);  

27)   Budynek dawnej kopalni „Matylda” przy ul. Imieli 31 – cechownia (B19);  

28)   Budynek dawnej kopalni „Matylda” przy ul. Imieli 41 – maszynownia (B20);  

29)   Budynek dawnej kopalni „Matylda” przy ul. Imieli 45 (B21);  

30)   Budynek dawnej kopalni „Matylda” przy ul. Imieli 27 (B22);  

31)   Budynek dawnej kopalni „Matylda” przy ul. Imieli 27 (B23);  

32)   Obszar osiedla dla robotników i   urzędników d. Huty Silesia i   kopalni Matylda pomiędzy ulicami Chorzowską 61-99, Sawickiej 2-9, Pieczki, Moniuszki 2-14, Imieli, Sawickiej, Wallisa 1-5, Sądową 1   (1);  

33)   Obszar dawnej kopalni „Matylda” (2).  

3.   Celem ochrony poszczególnych obiektów wymienionych w   ust. 2   ustala się:  

1)   dla budynków zlokalizowanych w   jednostkach: MW/U9, MW/U10, MW/U13, MW/U14, MW/U15, MW/U16, MW/U19, MW/U20, MW/U21 nakaz stosowania materiałów tradycyjnych, np. dla ścian cegła elewacyjna lub cegła, tynk oraz materiały pomocnicze typu: drewno, tynk, szkło, stal, a   na pokrycie dachów - dachówki ceramicznej, blacha płaska; zakaz stosowania sidingów, blach trapezowych, blach falistych, przęseł z   betonowych prefabrykatów jako ogrodzeń;  

2)   dla budynków zlokalizowanych w   jednostkach: U/P1, U/P18 ustala się nakaz stosowania materiałów tradycyjnych, np. dla ścian cegła elewacyjna lub cegła, tynk oraz materiały pomocnicze typu: drewno, tynk, szkło, stal, a   na pokrycie - dachów dachówki ceramicznej lub innych materiałów dachówko podobnych o   kształtach zbliżonych do dachówki (np. blachodachówka, dachówki bitumiczne, cementowe itp.), blacha płaska; zakaz stosowania sidingów, blach trapezowych, blach falistych, przęseł z   betonowych prefabrykatów jako ogrodzeń;  

3)   zakaz umieszczania reklam na ścianach szczytowych budynków; dopuszcza się szyldy i   reklamy harmonizujące z   elewacją, informujące o   usługach w   strefie parteru;  

4)   zakaz montowania reklam o   powierzchni powyżej 2m 2 ;  

5)   ochronę bryły, detalu architektonicznego oraz stolarki okiennej i   drzwiowej z   możliwością jej wymiany na analogiczną;  

6)   zachować istniejącą formę dachów;  

7)   zakaz prowadzenia kabli przyłączeniowych, instalacji, urządzeń i   anten na elewacji budynku od strony dróg publicznych;  

8)   dla budynków dawnego osiedla robotniczego ustala się ponadto:  

a)   w przypadku przeprowadzania działań renowacyjnych elewacji ustala się nakaz oczyszczenia cegły elewacyjnej (z np. oczyszczenie farb, usunięciu tynków nałożonych wtórnie na elewacji);  

b)   zakaz malowania elewacji ceglanej,  

c)   stosować pokrycie dachu z   dachówki ceramicznej,  

d)   zakaz docieplania od zewnętrz elewacji budynków,  

e)   zachować kształt lukarn i   okien dachowych w   formie „wolich oczek”.  

4.   Celem ochrony poszczególnych obszarów wymienionych w   ust. 2   ustala się:  

1)   nakaz zachowania ciągłości pierzei budynków;  

2)   dla nowej zabudowy stosować tradycyjne materiały, np. dla ścian cegła elewacyjna lub cegła i   tynk oraz materiały pomocnicze typu: drewno, tynk oraz szkło, stal;  

3)   zakaz lokalizacji substandardowej zabudowy, np. pomieszczenia gospodarcze, garaże itp., o   przeznaczeniu innym niż przeznaczenie podstawowe oraz nie będącej przeznaczeniem dopuszczalnym - dotyczy pierwszej linii zabudowy;  

4)   dla wyznaczonego obszaru w   rejonie ulicy Chorzowskiej ustala się zakaz lokalizacji obiektów jednokondygnacyjnych wolnostojących z   adaptacją istniejących zespołów garaży przy ulicy Mickiewicza 12-14;  

5)   zakaz lokalizacji reklam wolnostojących;  

6)   nowa zabudowa winna harmonizować z   zabudową zabytkową,  

7)   wnętrza kwartałów zabudowy dawnego osiedla robotniczego oddzielić od przestrzeni chodników i   ulic ażurowymi na całej wysokości płotami, zielenią, elementami małej architektury.  

Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   6.   1.   Wielkość i   kształt wydzielanych działek powinna zapewniać realizację obiektów o   przeznaczeniu podstawowym.  

2.   Ustala się dokonywanie scaleń i   podziałów w   oparciu o   wyznaczone linie rozgraniczające oraz w   sposób zapewniający nowo wydzielanym działkom dostęp do drogi publicznej i   infrastruktury technicznej, zapewniający realizację zamierzenia inwestycyjnego, zgodnego z   określonymi w   niniejszej uchwale parametrami i   wskaźnikami kształtowania zabudowy oraz warunkami technicznymi określonymi w   przepisach odrębnych z   zakresu Prawa budowlanego.  

3.   Ustala się minimalną wielkości działek uzyskiwanych w   wyniku scalania i   podziału dla poszczególnych terenów:  

1)   dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 800 m 2 , front 18m;  

2)   dla zabudowy wielorodzinnej z   usługami - 400 m 2 , front 18m;  

3)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 350 m 2 , front 12m;  

4)   dla zabudowy usługowej - 800 m 2 , front 20m;  

5)   dla zabudowy usługowej oraz rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 - 3000m 2 , front 40m;  

6)   dla zabudowy usług komercyjnych i   produkcyjnych - 2000m 2 , front 30m;  

7)   dla garaży - 90m 2 , front 9m;  

4.   Ustala się wielkość kąta granic nowo wydzielanych działek w   stosunku do granic dróg od 60 do 90°.  

5.   Ustala się możliwość wyznaczania działek o   mniejszych parametrach niż ustalone w   par. 6   ust. 3, w   przypadku konieczności lokalizacji na nich urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej, pieszej, rowerowej.  

Zasady rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   7.   W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1.   Realizacja sieci i   urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu jest dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.  

2.   Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci i   rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w   sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia.  

3.   Zezwala się, w   uzasadnionych przypadkach, w   sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia wyznaczonych planem terenów, na zmianę lokalizacji sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

4.   W celu obsługi terenu objętego planem ustala się możliwość przeprowadzenia sieci i   przyłączy stanowiących kontynuację sieci zlokalizowanych poza obszarem przedmiotowej zmiany planu.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§   8.   1.   Wyznacza się tereny dróg publicznych -   1KDG   - drogi i   ulice klasy głównej - dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1)   szerokość w   liniach rozgraniczających – minimum 35m, maksimum 86m;  

2)   dopuszcza się lokalizację wszelkich inwestycji związanych z   infrastrukturą drogową i   techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz urządzeniami ochrony środowiska, urządzeniami chroniącymi przed hałasem i   wibracjami.  

2.   Wyznacza się tereny dróg publicznych –   1-3KDZ   – drogi i   ulice klasy zbiorczej – dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1)   szerokość w   liniach rozgraniczających – minimum 20m, maksimum 55m;  

2)   dopuszcza się lokalizację wszelkich inwestycji związanych z   infrastrukturą drogową i   techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz urządzeniami ochrony środowiska;  

3)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych;  

4)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych.  

3.   Wyznacza się tereny dróg publicznych –   1-3KDL   – drogi i   ulice klasy lokalnej – dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1)   szerokość w   liniach rozgraniczających – minimum 12m, maksimum 55m;  

2)   dopuszcza się lokalizację wszelkich inwestycji związanych z   infrastrukturą drogową i   techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz urządzeniami ochrony środowiska;  

3)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych;  

4)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych.  

4.   Wyznacza się tereny dróg publicznych –   1-11KDD   – drogi i   ulice klasy dojazdowej – dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1)   szerokość w   liniach rozgraniczających – minimum 10m, maksimum 30m;  

2)   dopuszcza się lokalizację wszelkich inwestycji związanych z   infrastrukturą drogową i   techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz urządzeniami ochrony środowiska;  

3)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych;  

4)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych.  

5.   Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych –   1-4KW   – dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1)   szerokość w   liniach rozgraniczających - minimum 7m, maksimum 21m;  

2)   dopuszcza się realizację drogi jako ciągu pieszo-jezdnego;  

3)   dopuszcza się lokalizację wszelkich inwestycji związanych z   infrastrukturą drogową i   techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz urządzeniami ochrony środowiska;  

4)   możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych;  

5)   możliwość lokalizacji miejsc postojowych.  

6.   Wyznacza się tereny ciągów pieszo-rowerowych –   1-2Kx   – dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1)   szerokość w   liniach rozgraniczających - minimum 4m, maksimum 10m;  

2)   dopuszcza się lokalizację wszelkich inwestycji związanych z   infrastrukturą drogową i   techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz urządzeniami ochrony środowiska;  

3)   zakaz lokalizacji miejsc postojowych.  

7.   Wyznacza się teren dróg publicznych - węzła - KDW – dla którego ustala się lokalizację wszelkich inwestycji z   zakresu infrastruktury drogowej oraz zieleń.  

8.   Urządzeniami towarzyszącymi przeznaczeniu podstawowemu w   obrębie linii rozgraniczających terenów tras komunikacyjnych mogą być:  

1)   ciągi piesze i   rowerowe;  

2)   ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty i   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   zieleń o   charakterze izolacyjnym;  

4)   obiekty i   urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej;  

5)   obiekty małej architektury.  

9.   Wyznacza się tereny kolejowe – KK dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania: dopuszcza się lokalizację wszelkich inwestycji związanych z   infrastrukturą kolejową i   techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz urządzeniami ochrony środowiska.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów (z wyłączeniem terenów komunikacji), w   tym zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu.  

§   9.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenach o   symbolach   MW7, MW11, MW26, MW32, MW37, MW39.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy:  

-   MW7 – 25%,  

-   MW11 – 35%,  

-   MW26 – 30%,  

-   MW32 – 50%,  

-   MW37 – 35%,  

-   MW39 – 25%;  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 40%,  

c)   wysokość zabudowy:  

-   MW7 – maksymalna wysokość zabudowy 4   kondygnacje naziemne i   12m,  

-   MW11 – maksymalna wysokość zabudowy 5   kondygnacji naziemnych i   18m,  

-   MW26 – maksymalna wysokość zabudowy 5   kondygnacji naziemnych i   18m,  

-   MW32 – maksymalna wysokość zabudowy 5   kondygnacji naziemnych i   15m,  

-   MW37 – maksymalna wysokość zabudowy 12 kondygnacji naziemnych i   35m,  

-   MW39 – maksymalna wysokość zabudowy 12 kondygnacji naziemnych i   35m,  

d)   geometria dachu  

-   dachy płaskie,  

-   dla jednostki MW32 – dachy wielospadowe o   kącie nachylenia połaci dachowych 30-45°,  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 4,5,  

f)   powierzchnia jednostki:  

-   MW7 – 0,2363ha,  

-   MW11 – 3,2419ha,  

-   MW26 – 1,4379ha,  

-   MW32 – 0,3691ha,  

-   MW37 – 1,1119ha,  

-   MW39 – 1,0305ha.  

2)   nakazy:  

a)   zabezpieczenie miejsc postojowych w   ilości min. 1   miejsce/1mieszkanie, możliwość bilansowania miejsc postojowych w   ramach terenów komunikacji;  

b)   ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych: 800 m 2 ;  

3)   zakazy:  

a)   realizacji wolnostojących budynków garaży, pomieszczeń gospodarczych;  

4)   dopuszczenia:  

a)   utrzymanie istniejącej zabudowy zamieszkania zbiorowego,  

b)   możliwość lokalizacji w   parterach budynków funkcji usługowych; dla funkcji usługowej zabezpieczyć miejsca postojowe w   ilości min. 1   miejsce/100m 2 powierzchni użytkowej.  

§   10.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i   usługowej jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o   symbolu   MW/U9, MW/U10, MW/U13, MW/U14, MW/U15, MW/U16, MW/U19, MW/U20, MW/U21, MW/U35.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy :  

-   MW/U9 – 60%,  

-   MW/U10 – 55%,  

-   MW/U13 – 55%,  

-   MW/U14 – 48%,  

-   MW/U15 – 45%,  

-   MW/U16 – 55%,  

-   MW/U19 – 55%,  

-   MW/U20 – 46%,  

-   MW/U21 – 55%,  

-   MW/U35 – 60%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego:  

-   30%,  

-   dla jednostki MW/U35 – 10%,  

c)   wysokość zabudowy:  

-   minimalna wysokość zabudowy:  

-   8m,  

-   dla jednostki MW/U35 – 6m,  

-   maksymalna wysokość zabudowy 4   kondygnacje naziemne i   16m,  

d)   geometria dachu - indywidualne rozwiązanie geometrii dachu,  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 3,  

f)   powierzchnia jednostki:  

-   MW/U9 – 0,4030ha,  

-   MW/U10 – 0,7627ha,  

-   MW/U13 – 1,8900ha,  

-   MW/U14 – 0,4083ha,  

-   MW/U15 – 0,3909ha,  

-   MW/U16 – 0,1584ha,  

-   MW/U19 – 0,3406ha,  

-   MW/U20 – 0,3913ha,  

-   MW/U21 – 2,5193ha,  

-   MW/U35 – 0,3767ha.  

2)   nakazy:  

a)   zabezpieczenie miejsc postojowych w   ilości min. 0,5miejsca/1 mieszkanie, 1   miejsce/100m 2 powierzchni użytkowej; możliwość bilansowania miejsc postojowych w   ramach terenów komunikacji,  

b)   ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych: 400 m 2 ;  

3)   zakazy:  

a)   realizacji wolno stojących garaży i   obiektów gospodarczych;  

4)   dopuszczenia:  

a)   budowa w   granicy działki,  

b)   adaptacja istniejącej zabudowy niespełniającej zapisów niniejszej uchwały.  

§   11.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   wielorodzinnej jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o   symbolu   MN/MW33.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   powierzchnia zabudowy - 10-50%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30%,  

c)   wysokość zabudowy - maksymalna wysokość zabudowy 5   kondygnacji naziemnych i   15m,  

d)   geometria dachu - dachy płaskie,  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 3,  

f)   powierzchnia jednostki - 0,1369ha.  

2)   nakazy:  

a)   zabezpieczenie miejsc postojowych w   ilości min. 1   miejsce/1 mieszkanie,  

b)   ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych: 350 m 2 .  

§   12.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o   symbolu   MN28, MN29, MN30, MN31, MN36.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40%,  

c)   wysokość zabudowy - maksymalna wysokość zabudowy 2   kondygnacje naziemne i   9m,  

d)   geometria dachu:  

-   MN28, MN29, MN30, MN31 - dachy wielospadowe o   kącie nachylenia połaci dachowych 30-45°,  

-   MN36 – dachy płaskie,  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 3,  

f)   powierzchnia jednostki:  

-   MN28 – 0,4553ha,  

-   MN29 – 0,4958ha,  

-   MN30 – 0,9925ha,  

-   MN31 – 0,5962ha,  

-   MN36 – 0,4982ha.  

2)   nakazy:  

a)   realizacja zabudowy jako jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,  

b)   zabezpieczenie miejsc postojowych w   ilości min. 2   miejsca/1 budynek mieszkalny;  

c)   ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych: 350 m 2 ;  

3)   zakazy: budowa w   granicy działki za wyjątkiem lokalizacji w   granicy działki budynku w   zabudowie bliźniaczej – dotyczy wspólnej granicy dla budynku lub budynków w   zabudowie bliźniaczej.  

§   13.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy usługowej jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o   symbolu   U6, U12, U43, U34, U38.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20%,  

c)   wysokość zabudowy - maksymalna wysokość zabudowy równa 12m,  

d)   geometria dachu - indywidualne rozwiązanie geometrii dachu;  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 3,  

f)   powierzchnia jednostki:  

-   U6 – 0,5244ha,  

-   U12 – 0,1667ha,  

-   U43 – 0,3139ha,  

-   U34 – 0,2546ha,  

-   U38 – 0,2008ha.  

2)   nakazy:  

a)   zabezpieczenie miejsc postojowych w   ilości min. 1   miejsce/50m 2 powierzchni użytkowej; możliwość bilansowania miejsc postojowych w   ramach terenów komunikacji,  

b)   ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych: 800 m 2 .  

§   14.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy usługowej – usług komunikacji jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o   symbolu   UK22, UK41.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 70%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 8%,  

c)   wysokość zabudowy - maksymalna wysokość zabudowy równa 12m,  

d)   geometria dachu - indywidualne rozwiązanie geometrii dachu;  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - od 0   do 3,  

f)   powierzchnia jednostki:  

-   UK22 – 0,5397ha,  

-   UK41 – 0,3832ha.  

2)   nakazy:  

a)   zabezpieczenie miejsc postojowych w   ilości min. 1   miejsce/50m 2 powierzchni użytkowej; możliwość bilansowania miejsc postojowych w   ramach terenów komunikacji;  

b)   ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych: 400 m 2 .  

§   15.   1.   Wyznacza się tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 w wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o   symbolu   Uc24.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 65%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 15%,  

c)   wysokość zabudowy - maksymalna wysokość zabudowy równa 24m,  

d)   geometria dachu - indywidualne rozwiązanie geometrii dachu,  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 3,  

f)   powierzchnia jednostki - 31,4848ha,  

2)   nakazy:  

a)   zabezpieczenie miejsc postojowych w   ilości min. 2,5 miejsca/100m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   w przypadku lokalizacji hal magazynowych - zabezpieczenie miejsc postojowyc w   ilości min. 1   miejsce/100m 2 powierzchni uzytkowej,  

c)   ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych: 3000 m 2 ;  

d)   w przypadku lokalizacji obiektów produkcyjnych i   lokalizacji w   sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, ustala się nakaz realizacji pasów zieleni izolacyjnej o   szerokości minimum 3m;  

3)   dopuszczenia:  

a)   możliwość lokalizacji hal magazynowych,  

b)   możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej na zasadach jak dla terenu MW32 dla zabudowy wielorodzinnej,  

c)   dopuszcza się lokalizację obiektów usługowo-produkcyjnych.  

§   16.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy usług komercyjnych i   produkcyjnych jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o   symbolu   U/P5, U/P8, U/P17, U/P18, U/P1, U/P3.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 70%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 15%,  

c)   wysokość zabudowy - dostosowana do technologii lub profilu działalności, maksimum 24m;  

d)   geometria dachu - indywidualne rozwiązanie geometrii dachu;  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 3,  

f)   powierzchnia jednostki:  

-   U/P5 – 6,5360ha,  

-   U/P8 – 2,4860ha,  

-   U/P17 – 2,6582ha,  

-   U/P18 – 6,9192ha,  

-   U/P1 – 32,6213ha,  

-   U/P3 – 5,9381ha.  

2)   nakazy:  

a)   zabezpieczenie miejsc postojowych w   ilości min. 1   miejsce/100m 2 powierzchni użytkowej;  

b)   ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek budowlanych: 2000 m 2 ;  

3)   zakazy:  

a)   zakaz lokalizacji w   granicy działki;  

4)   dopuszczenia:  

a)   możliwość lokalizacji zabudowy usługowej na zasadach określonych w   niniejszym par. 13,  

b)   możliwość lokalizacji baz, składów, baz transportowych, obiektów związanych z   prowadzeniem działalności-rzemiosła itp.  

§   17.   1.   Wyznacza się tereny garaży jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o   symbolu   KG23.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 80%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5%,  

c)   wysokość zabudowy - max 1   kondygnacja, 4m,  

d)   geometria dachu - dachy płaskie,  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 3  

f)   powierzchnia jednostki - 1,9532ha,  

2)   zakazy:  

a)   realizacja wolnostojących garaży;  

3)   dopuszczenia:  

a)   realizacji garaży blaszanych pod warunkiem wykonania całego ciągu jako garaże blaszane,  

b)   możliwość lokalizacji w   granicy działki.  

§   18.   1.   Wyznacza się tereny zieleni urządzonej jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o   symbolu   ZP27.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   możliwość lokalizacji urządzeń rekreacyjno – wypoczynkowych niekubaturowych;  

2)   możliwość realizacji ścieżek rowerowych i   szlaków turystycznych;  

3)   możliwość sezonowego wykorzystania terenów jako sportowo – rekreacyjne.  

§   19.   1.   Wyznacza się tereny zieleni jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o   symbolach   Z2, Z44, Z42, Z40, Z46, Z45.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy niekubaturowych urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych - 60%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 35%,  

2)   możliwość lokalizacji urządzeń rekreacyjno – wypoczynkowych niekubaturowych;  

3)   możliwość realizacji ścieżek rowerowych i   szlaków turystycznych;  

4)   możliwość sezonowego wykorzystania terenów jako sportowo – rekreacyjne;  

5)   zakaz lokalizacji budynków.  

§   20.   1.   Wyznacza się tereny zieleni i   wód powierzchniowych jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenach o   symbolach   Z/Ws4.  

2.   Dla terenów ustala się:  

1)   utrzymanie i   ochronę istniejących cieków i   urządzeń wodnych wraz z   zielenią przybrzeżną niską i   wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną;  

2)   możliwość urządzenia stawów oraz zagospodarowania części terenów jako trwałe użytki zielone;  

3)   możliwość sezonowego wykorzystania terenów jako sportowo – rekreacyjne,  

4)   zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.  

§   21.   1.   Wyznacza się tereny zieleni i   wód powierzchniowych jako przeznaczenie podstawowe w   wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenach o   symbolach   Z/Ws25   .  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   wskaźniki:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy - 20%,  

b)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 70%,  

c)   wysokość zabudowy - maksymalna wysokość zabudowy równa 15m,  

d)   geometria dachu - indywidualne rozwiązanie geometrii dachu;  

e)   wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1-3,  

f)   powierzchnia jednostki - 11,4482ha,  

2)   możliwość urządzenia stawów oraz zagospodarowania części terenów jako trwałe użytki zielone;  

3)   dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych usługowych handlowych lub gastronomicznych;  

4)   nakaz zabezpieczenia miejsc postojowych dla obiektów usługowych w   ilości min. 2,5 miejsca/100m 2 powierzchni użytkowej,  

5)   możliwość lokalizacji urządzeń rekreacyjno – wypoczynkowych;  

6)   możliwość realizacji ścieżek rowerowych i   szlaków turystycznych;  

7)   możliwość sezonowego wykorzystania terenów jako sportowo – rekreacyjne.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   22.   Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy - 15%.  

§   23.   Do spraw nie uregulowanych w   niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.  

§   24.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronach internetowych Gminy Świętochłowice.  

§   25.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   26.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/266/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/266/12    
Rady Miejskiej w   Świętochłowicach    
z dnia 8   sierpnia 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o   zasadach finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy.  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz. 647), art. 7   ust. 1   pkt 1,2 i   3 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Świętochłowicach rozstrzyga, co następuje:  

§   1.   Z ustaleń zawartych w   uchwale w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że realizacja zapisanych w   nim zadań z   zakresu infrastruktury technicznej, w   tym budowy dróg, kanalizacji i   wodociągów, pociąga za sobą wydatki z   budżetu gminy w   zakresie realizacji zadań własnych.  

§   2.   Inwestycje i   nakłady wynikające z   realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w   zakresie budowy i   rozbudowy infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i   uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:  

1.   dochodów publicznych gminy – podatków, według planowanej realizacji inwestycji, ujętych w   poszczególnych latach w   budżecie gminy.  

2.   publicznych, pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej.  

3.   wynikających z   porozumień, w   ramach partnerstwa prywatno – publicznego.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/266/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »