| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/207/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 12 lipca 2012r.

w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami i   innymi podmiotami, na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Świerklniec uchwala, co następuje :  

§   1.   1.   Ustanawia się doroczną nagrodę  Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury, przeznaczoną dla osób fizycznych lub prawnych.  

2.   Nagrodę stanowi statuetka GRACJA, dyplom oraz nagroda pieniężna w   wysokości   2500 zł.  

3.   Środki na nagrodę będą corocznie zapewniane w   budżecie Gminy Świerklaniec.  

4.   Wręczenie nagrody odbywać się będzie podczas uroczystej sesji Rady Gminy Świerklaniec, w   miesiącu wrześniu.  

§   2.   Szczegółowe zasady i   tryb przyznawania nagrody, o   której mowa w   § 1, określa regulamin stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Cyl

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/207/12    
Rady Gminy Świerklaniec    
z dnia 12 lipca 2012 r.  
 

Regulamin określajacy szczególowe zasady i   tryb przyznawania dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiagnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i   ochrony kultury  

§   1.   Za osiągnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury  

przyznaje się osobom fizycznym lub prawnym  doroczną nagrodę Gminy Świerklaniec, którą  stanowi statuetka GRACJA, dyplom oraz nagroda pieniężna w   wysokości  2500 zł.  

§   2.   1.   Z wnioskami o   przyznanie nagrody mogą wystąpić:  

a)   instytucje działające w   sferze kultury,  

b)   stowarzyszenia, związki twórcze i   kulturalne,  

c)   organizacje pozarządowe,  

d)   pełnoletni mieszkańcy Gminy Świerklaniec w   liczbie co najmniej 50,  

e)   Wójt Gminy Świerklaniec.  

2.   Wnioski należy składać do 30 czerwca każdego roku osobiście w   Urzędzie Gminy Świerklaniec lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Świerklaniec).  

3.   O możliwości zgłaszania kandydatur Wójt Gminy Świerklaniec  powiadomi przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Świerklaniec.  

4.   Wniosek o   przyznanie nagrody powinien w   szczególności zawierać:  

a)   dane wnioskodawcy,  

b)   dane osobowe kandydata i   jego adres, nazwę i   siedzibę w   przypadku osoby prawnej,  

c)   informacje o   osiągnięciu bądź osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana wraz z   udokumentowaniem (opinie, dyplomy, wycinki prasowe, zdjęcia, katalogi, wydawnictwa),  

d)   uzasadnienie wniosku,  

e)   wyrażenie woli kandydata na kandydowanie do nagrody oraz na przetwarzanie danych osobowych.  

5.   W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia w   terminie 7   dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia.  

6.   Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w   przypadku:  

a)   złożenia po terminie,  

b)   wycofania przez wnioskodawcę,  

c)   rezygnacji z   kandydowania do nagrody,  

d)   nie uzupełnienia braków formalnych.  

§   3.   Nagrodę przyznaje Rada Gminy Świerklaniec na wniosek Kapituły Nagrody.  

§   4.   1.   Kapituła Nagrody liczy 6   osób i   w jej skład   wchodzą:  

-   Zastępca Wójta  - Przewodniczący Kapituły,  

-   Sekretarz Gminy – Zastępca Przewodniczącego Kapituły i   Sekretarz Kapituły,  

-   Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec,  

-   Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia i   Promocji Rady Gminy Świerklaniec,  

-   Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji, Kultury, Sportu i   Turystyki,  

-   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.  

2.   Członkowie Kapituły Nagrody pełnią swoje funkcje społecznie.  

3.   Członek Kapituły Nagrody nie może być nominowany do nagrody.  

§   5.   Wnioski, o   których mowa w   § 2   opiniuje Kapituła Nagrody.  

§   6.   Pracami Kapituły Nagrody  kieruje jej Przewodniczący, bądź w   razie jego nieobecności jego Zastępca, który zwołuje jej posiedzenie oraz ustala porządek obrad.  

§   7.   Decyzje  Kapituły Nagrody zapadają w   obecności co najmniej 5   jej członków, w   tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.  

§   8.   1.   Kapituła Nagrody  dokonuje rozpatrzenia wniosków, o   których mowa w   § 2ust.1 w   terminie jednego miesiącą od daty, o   której mowa w   § 2ust. 2.  

2.   Kapituła Nagrody rozpatruje każdy wniosek oddzielnie, przeprowadza nad nim dyskusję i   tajne głosowanie.  

3.   Głosowanie przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania. Każdy z   członków Kapituły Nagrody dysponuje 1   głosem.  

4.   Głosy zbiera i   dokonuje ich zliczenia Przewodniczący Kapituły Nagrody.  

5.   W przypadku równej liczby głosów , decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Nagrody.  

6.   Nominowany  do nagrody zostaje jeden  kandydat,  ten który uzyskał najwyższą liczbę głosów.  

7.   Z prac Kapituły Nagrody  protokół sporządza jej Sekretarz, a   podpisują go wszyscy obecni jej członkowie.  

8.   Po zakończeniu prac Kapituła Nagrody przedstawia Wójtowi Gminy uchwałę o   nominowaniu danego kandydata do nagrody.  

9.   Szczegółowe zasady postępowania w   przypadkach nie przewidzianych w   niniejszym regulaminie ustala Przewodniczacy Kapituły Nagrody.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »