| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Lipie; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 23 lipca 2012r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Lipie w 2012 r

zawarte w dniu 23.07.2012 r.


pomiędzy:

Gminą Lipie , z siedzibą w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 29, reprezentowaną przez

Bożenę Wieloch – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Łaczmańskiej

zwaną w treści umowy Gminą


a

Powiatem Kłobuckim , z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:


Roman Minkina – Starosta

Henryk Kiepura – Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Katarzyny Kurowskiej

zwanym w treści umowy Powiatem

§ 1.

Na podstawie Uchwały Nr 150/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu dróg publicznych Gmina Lipie przejmuje do realizacji zadanie pn.:

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu i budowy chodników przy drogach powiatowych Nr 2006S i 2008S w miejscowości Albertów i Rębielice Szlacheckie.

§ 2.

1. Zarząd Powiatu Kłobuckiego przekaże Gminie Lipie środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1 w kwocie 25.548,82 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem zł 82 /100 ) na pisemny wniosek Wójta Gminy Lipie na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia.

2. Ostateczne rozliczenia zadań nastąpi w terminie do 30-tu dni od zakończenia ich realizacji ale nie później niż do 15.12.2012 r.

§ 3.

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadań, jednak nie dłużej niż do 15.12.2012 r.

§ 4.

Uzyskane w wyniku realizacji, sfinansowania i odbioru zadań wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu.

§ 5.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 6.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszego porozumienia należy do Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu.

§ 7.

Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8.

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powiat Kłobucki Gmina Lipie

Starosta


Roman Minkina


Wicestarosta


Henryk Kiepura


Skarbnik Powiatu


Katarzyna Kurowska

Wójt Gminy Lipie


Bożena Wieloch


Skarbnik Gminy Lipie


Aneta Łaczmańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »