| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII-201-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 6 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 9   lit. h), art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.), art. 2, art. 9   ust.1, art. 14 ust.1 i   3 ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z   2012r. poz. 406 ), art. 2   i art.11 ust.1 i   3 ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (tj. Dz. U. z   2012r. poz. 642), art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (tj. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 ) - po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z   dnia 23 sierpnia 2010 roku w   sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3018)  

Rada Gminy Nędza  
uchwala:  

§   1.   Nadaje się Gminnej Bibliotece Publicznej w   Nędzy Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchyla się Uchwałę Nr XXVI-190-2012 Rady Gminy Nędza z   dnia 25 czerwca 2012 roku w   sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w   Nędzy.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII-201-2012    
Rady Gminy Nędza    
z dnia 6   sierpnia 2012 r.  
 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   NĘDZY  

§   1.   1.   Gminna Biblioteka Publiczna w   Nędzy, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.), ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.), oraz niniejszego Statutu.  

2.                 Gminna Biblioteka Publiczna w   Nędzy wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i   podlega merytorycznemu nadzorowi Śląskiej Biblioteki w   Katowicach, zgodnie z   art. 20 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach.  

§   2.   Ilekroć w   Statucie jest mowa o:  

1)   Bibliotece – należy przez to rozumieć Gminna Bibliotekę Publiczną w   Nędzy,  

2)   Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nędza,  

3)   Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nędza.  

§   3.   1.   Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina.  

2.   Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy.  

§   4.   1.   Siedziba Biblioteki mieści się w   Nędzy przy ulicy Strażackiej 2.  

2.   Poza siedzibą wymieniona w   ust. 1   Biblioteka prowadzi działalność statutową w:  

1)   Fili w   Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborska 53,  

2)   Fili w   Babicach przy ul. Wiejska 68,  

3)   Filii w   Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57.  

§   5.   1.   Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i   informacyjnych społeczeństwa, a   w szczególności mieszkańców Gminy oraz uczestniczy wupowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

2.                 Do zadań Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych,  

2)   obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o   zbiorach własnych, innychbibliotek, muzeów i   ośrodków informacji naukowej, a   także współdziałanie z   archiwamiw tym zakresie,  

3)   prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i   popularyzatorskiej,  

4)   udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,  

5)   organizowanie czytelnictwa i   udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,  

6)   współdziałanie z   innymi bibliotekami i   instytucjami kultury w   zakresie rozwijania czytelnictwa i   zaspokajania potrzeb oświatowych i   kulturalnych społeczności Gminy,  

7)   tworzenie i   udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i   faktograficznych,  

8)   organizowanie i   prowadzenie różnych form pracy z   czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i   nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.  

3.   Biblioteka współpracuje z   innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i   związkami twórców i   artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.  

§   6.   1.   Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

3.   Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i   wykonuje wobec nich czynnościz zakresu prawa pracy za pracodawcę.  

§   7.   1.   Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Biblioteka otrzymuje z   budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w   wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w   tym w   szczególności na:  

1)   wyposażenie,  

2)   prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,  

3)   doskonalenie zawodowe pracowników,  

4)   wynagrodzenia pracowników,  

5)   utrzymanie i   eksploatację majątku.  

3.   Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:  

1)   wpływów, o   których mowa w   § 10 ust. 2,  

2)   dotacji z   budżetu państwa,  

3)   wpływów z   najmu i   dzierżawy składników majątku,  

4)   spadków, zapisów i   darowizn od osób fizycznych i   prawnych,  

5)   innych źródeł.  

4.   Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.  

5.   Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

§   8.   1.   Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przezDyrektora.  

2.   Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i   przedsięwzięcia do zrealizowania w   danym roku.  

3.   Biblioteka wykonuje także zadania z   zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.  

§   9.   1.   Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i   bezpłatne, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Biblioteka może pobierać opłaty:  

1)   za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,  

2)   za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,  

3)   w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,  

4)   za niezwrócenie w   terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,  

5)   za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.  

3.   Wysokość opłat, o   których mowa w   ust. 2   pkt 1   i 2, nie może przekraczać kosztówwykonania usługi.  

4.   Wysokość opłat, o   których mowa w   ust. 2   ustala się w   Regulaminie Biblioteki.  

§   10.   Dyrektor corocznie, w   terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z   działalności Biblioteki w   poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o   wykonywaniu zadań, o   których mowa w   § 5.  

§   11.   1.   Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po uzgodnieniu z   Wójtem Gminy.  

2.   Zasady i   warunki korzystania z   Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.  

§   12.   Statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w   trybie właściwym dla jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »